Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 583 410

Uvrštena nova dokumentacija - Sanacija podmorskog ispusta u Tučepi

Kategorije: Vodovod, kanalizacija, plinovod, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 20.3.2018.
Nadmetanje raspisao: Vodovod d.o.o. Makarska
Objavljeno u: Narodne novine, 12.3.2018.

2018/ 0BP-00132

Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj

Službeni naziv: Vodovod d.o.o. Makarska

OIB: 06527308831

Poštanska adresa: Obala kralja Tomislava 16/I

Mjesto: Makarska

Poštanski broj: 21300

Država: Hrvatska

Kontakt podaci

Služba za kontakt: Ivica Nuić

Osoba za kontakt: Ivica Nuić

Telefon: 00385 21 616 022

E-pošta: ivica.nuic@gmail.com

Telefaks: 00385 21 616 765

Predmet nabave

Naziv*

Sanacija podmorskog ispusta u Tučepi

CPV-kod*

44161410-3

Procijenjena vrijednost

300.000,00

Vrsta ugovora*

Radovi                  Roba                 Usluge

Mjesto isporuke

Tučepi

Dodatni podaci

   

Uvjeti sposobnosti i jamstva

    Dokazi sposobnosti:

1.1 Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u poslovni, sudski,  obrtni, strukovni, ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Svi dokazi  mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i

       zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije  

      dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

       Za potrebe utvrđivanja okolnosti za isključenje Ponuditelja pod 1.2. potrebno je dostaviti  

       jedan od sljedećih dokaza:

    1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana   

          računajući od  dana početka postupka javne nabave, ili

     2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog

          subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili

     3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za

        zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika         ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili

         izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju  biti starije od 30 (trideset)

         dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u  državi sjedišta

          gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz

          točke 2.

          Navedenim gospodarski subjekt dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih

          poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje odnosno da mu je

          sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

          U slučaju zajedničke ponude: članovi zajednice Ponuditelja obvezni su pojedinačno 

         dokazati ispunjenje obveze plaćanja poreznih obveza.

- Ponuditelj je obvezan dostaviti izjavu o pravovremenom dostavljanju jamstva za uredno ispunjenje dogovorenih usluga za slučaj povrede ugovornih obveza. Ponuditelj je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana dostave odluke o odabiru  Naručitelju uručiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, i to bankarsku garanciju „bez prigovora“ na iznos od 10% (deset posto) od

brutto ugovorene cijene (s PDV-om).Ovo jamstvo dostavlja se za slučaj povrede dogovornih

obveza.  Jamstvo mora biti bez prigovora i neopozivo, s trajanjem od 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka isporuke roba, s ovlaštenjem Naručitelja za honoriranje na prvi poziv, te s pokrićem svih aktivnosti, zakašnjenja, pasivnosti isporučitelja, njegovog jednostranog raskida dogovora, nastajanja štete za Naručitelja zbog kašnjenja ili drugog razloga.

- Ponuditelj je obavezan dati izjavu da posjeduje potrebna tehnička sredstva i radnu snagu

    za izvršenje sanacije podmorskih ispusta

Predaja ponuda

Adresa za pruzimanje dokumentacije

VODOVOD d.o.o.- Ob.kralja Tomislava 16/1 – Makarska,  služba protokola

Rok za dostavu ponuda, vrijeme i mjesto

20.03.2018 09:15:00    VODOVOD d.o.o.- Ob.kralja Tomislava 16/1 – Makarska, prizemlje

Adresa za dostavu ponuda

VODOVOD d.o.o.- Ob.kralja Tomislava 16/1 – Makarska,  služba protokola

 

Datum slanja objave

02.03.2018

Broj objave

2018/ 0BP-00132

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
obrazac za dostavu ponude Tučepi (1).doc 1,136.00 KB Zadnja promjena: 9.3.2018 14:44:42

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018