Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 583 410

Obavljanje poslova održavanja javnih kupališta u dijelu koji se odnosi na održavanje pristupa moru i sanaciju plaža na području Grada Dubrovnika za 2018., 2019. i 2020. godinu

<< Nazad

Kategorije: Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 8.3.2018.
Nadmetanje raspisao: Grad Dubrovnik
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 21.2.2018.

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" 36/95,109/95,21/96, 70/97,128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04,178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13,153/13,147/14 i 36/15), Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 9/10, 10/11,18/15), Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 342-01/18-01/03, URBROJ: 2117/01-01-18-02 od 31. siječnja 2018. godine i Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 342-01/18-01/03, URBROJ: 2117/01-01-18-04 od 14. veljače 2018. godine, Grad Dubrovnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova održavanja javnih kupališta u dijelu koji se odnosi na održavanje pristupa moru i sanaciju plaža na području Grada Dubrovnika za 2018., 2019. i 2020. godinu

1. Predmet javnog natječaja je obavljanje poslova održavanja javnih kupališta u dijelu koji se odnosi na održavanje pristupa moru te sanaciju plaža na području Grada Dubrovnika. Pod javnim kupalištima podrazumijevaju se ona kupališta na kojima nije izdana koncesija za korištenje pomorskog javnog dobra bilo pravnim ili fizičkim osobama.

2. Radovi se ustupaju za 2018., 2019. i 2020. godinu.

3. Naručitelj će plaćanja vršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa.

4. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja.

Pravo na dostavu ponuda od strane zajednice ponuditelja ili natjecatelja nije dozvoljeno, te ukoliko se takva ponuda zaprimi, Grad Dubrovnik istu neće razmatrati.

5. Jamstvo za ozbiljnost ponude za fizičke i pravne osobe iznosi 40.000,00 kuna i uplaćuje

se na račun Grada Dubrovnika IBAN HR3423400091809800009. model HR68 poziv na broj 7706-OIB.

Jamčevina se neće vratiti ponuditelju koji povuće svoju ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda, niti odabranom ponuditelju koji ne zaključi ugovor po predmetu natječaja

6. Ponude se dostavljaju uvezane u dvostrukoj omotnici. Na vanjskom omotu je označen naslov: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, 20 000 Dubrovnik, Pred Dvorom 1 i tekst: „Ponuda za obavljanje poslova održavanja javnih kupališta u dijelu koji se odnosi na održavanje pristupa moru i sanaciju plaža - ne otvaraj". Na unutarnjem omotu je oznaka ponuditelja.

Ponude trebaju biti zaprimljene u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more, 20 000 Dubrovnik, Pred Dvorom 1, najkasnije do 10:00 sati dana 8. ožujka 2018. godine bez obzira na način dostave.

7. Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 90 dana od roka za predaju ponude, a koji rok je naveden u obrascu ponude (OBRAZAC 1).

8. Ponuda mora sadržavati ispunjeni i ovjereni obrazac ponude od strane ovlaštene osobe ponuditelja (OBRAZAC 1), ispunjen i ovjeren u tiskanom obliku originalni Troškovnik održavanja javnih kupališta (održavanje pristupa moru i sanaciju plaža) za 2018., 2019. i 2020. godinu (OBRAZAC 2), te traženu dokumentaciju navedenu u točki 9. ovog javnog natječaja.

9. Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja; potvrda ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana slanja poziva za dostavu ponude, tj. od dana objave javnoga natječaja u tisku

b) potvrdu porezne uprave o stanju duga kojom moraju dokazati da su ispunili obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje; potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana slanja poziva za dostavu ponude, tj. objave natječaja u tisku

c) potvrdu naručitelja kojom mora dokazati da nema dugovanja prema Gradu Dubrovniku; potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana slanja poziva za dostavu ponude, tj. objave natječaja u tisku

d) bilancu, račun dobiti i gubitka, tj. drugi financijski izvještaj za zadnje obračunsko razdoblje

e) dokaz o solventnosti koji se odnosi na glavni račun ponuditelja, izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, kojim se dokazuje solventnost gospodarskoga subjekta; dokaz ne smije biti stariji od 60 dana od slanja poziva za dostavu ponude, tj. od objave natječaja u tisku. Ponuditelji moraju dokazati da im račun nije bio u blokadi više od 15 dana u prethodnih 6 mjeseci od dana sastavljanja obrasca

f) izjavu da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivena novca; izjava ne smije biti starija od 30 dana od dana slanja poziva za dostavu ponude, tj od objave javnoga natječaja u tisku.

izjavu za sebe daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskoga subjekta, a kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt s potpisom ovjerenim kod javnoga bilježnika ili mjerodavnoga tijela. U tom slučaj odgovorna osoba daje izjavu za sebe i za pravnu osobu. (OBRAZAC 3.1 i 3.2)

Ukoliko društvo ima više odgovornih osoba potrebno je dostaviti izjave svih odgovornih osoba.

g) izjavu o broju zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će raditi na poslovima koji su predmet natječaja (OBRAZAC 4). Kao dokaz o zaposlenicima s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom dostaviti preslike njihovih diploma i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO kao dokaz o zapošljavanju.

Grad Dubrovnik za obavljanje poslova održavanja javnih kupališta u dijelu koji se odnosi na održavanje pristupa moru i sanaciju plaža zahtijeva minimalno:

• 2 (dva) vozača kamiona

• 1 (jedan) rukovatelj rovokopačem gusjeničarom

• 1 (jedan) rukovatelj utovarivačem

• 1 (jedan) rukovatelj motornim transportnim kolicima na gusjenicama

• 1 (jedan) zidar (KV)

• 1 (jedan) bravar (KV)

• 2 (dva) radnika (NKV)

Smatra se kako Ponuditelj zadovoljava kriterij obrazovne i stručne kvalifikacije (za jednog rukovatelja rovokopačem gusjeničarom, za jednog rukovatelja utovarivačem i za jednog rukovatelja motornim transportnim kolicima na gusjenicama) i u slučaju da je jedan zaposlenik osposobljen za rukovanje rovokopačem gusjeničarom, utovarivačem i motornim transportnim kolicima.

Ponuda oonuditelia koii dostavi iziavu i dokaze koiima ne zadovoljava prethodno navedene minimalne uvjete neće se razmatrati.

h) izjavu o raspolaganju opremom koja je potrebna za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet ovog javnog natječaja (OBRAZAC 5). Kao dokaz o raspolaganju opremom dostaviti kopije važećih prometnih dozvola vozila ili ugovor o najmu (za kamione) te pregled osnovnih sredstava ili ugovor o najmu (za rovokopač gusjeničar do 8T sa hidrauličkim čekićem i ravnalom, utovarivač i motorna transportna kolica na gusjenicama). Za rovokopača gusjeničara do 8T sa hidrauličkim čekićem i ravnalom potrebno je dostaviti uvjerenje o izvršenom pregledu i ispitivanju radne opreme ili drugi dokument iz kojeg je razvidno kako rovokopač gusjeničar posjeduje hidraulički čekić i ravnalo.

Grad Dubrovnik za obavljanje poslova održavanja javnih kupališta u dijelu koji se odnosi na održavanje pristupa moru te sanaciju plaža zahtijeva minimalno:

• 1 (jedno) teretno vozilo dozvoljene nosivosti minimalno 2,5 T

• 1 (jedno) teretno vozilo sa dizalicom dozvoljene nosivosti minimalno 8T

• 1 (jedan) rovokopač gusjeničar do 8T sa hidrauličkim čekićem i ravnalom

• 1 (jedan) utovarivač do 5T

• 1 (jedan) motorna transportna kolica na gusjenicama nosivosti minimalno 500 kg

Ponuda ponuditelia koii dostavi izjavu i dokaze kojima ne zadovoljava prethodno navedene minimalne uviete neće se razmatrati.

i) popis ugovora o radovima koji su predmet natječaja, tj., radove rušenja, iskopa, razgradnje, utovara, betonske i armirano-betonske radove, zidarske radove, a koji su izvođeni tijekom posljednje 3 godine, sa potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi predmetnih radova (minimalno 2 potvrde Naručitelja).

Ponuda ponuditelja koja ne sadržava minimalno 2 potvrde neće se razmatrati.

j) izjavu da će Naručitelju, prilikom sklapanja ugovora odnosno najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, dostaviti bankarsko jamstvo (neopozivo, na prvi pisani poziv, bezuvjetno, s rokom važenja istovjetnom roku važenja sklopljenog ugovora + 30 dana respiro) za uredno izvršenje ugovora u visini od 10% ukupne vrijednosti ugovora te izjavu da će prije isplate okončane situacije/računa dostaviti zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% ukupne vrijednosti ugovora (OBRAZAC 6)

k) dokaz o uplaćenom jamstvu za ozbiljnost ponude iz točke 5

l) izjava o poduzimanju mjera s ciljem zaštite okoliša (OBRAZAC 7)

Naručitelj zadržava pravo, radi provjere istinitosti podataka, od ponuditelia zatražiti da u primjerenom roku na uvid dostave izvornike ili ovjerene preslike dostavljenih isprava odnosno dokumenata.

10. Ponude koje ne sadržavaju isprave odnosno dokumente i obrasce navedene u prethodnim točkama, neće se razmatrati.

Ponuditelji su dužni ponudu dostaviti na obrascima priloženima uz natječajnu dokumentaciju.

Ponuda koja bude dostavljena nakon isteka roka za dostavu neće se razmatrati, već će se ista neotvorena vratiti ponuditeljima.

11. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem bodova prema kriterijima koji čine sastavni dio ovog natječaja uz obrasce i troškovnik (natječajna dokumentacija).

12. Ukoliko na nadmetanje pristignu dvije ili više ponuda s istim ukupnim zbrojem bodova kao najpovoljnija biti će odabrana ona koja je zaprimljena ranije.

13. Grad Dubrovnik ne snosi nikakve troškove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u natječaju. Grad Dubrovnik zadržava pravo bez obrazloženja poništiti natječaj prije donošenja odluke o dodjeli poslova, bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima. Grad Dubrovnik nema obvezu naručivanja nabavke i isporuke svih radova i materijala (količinski po stavkama ili pojedine stavke općenito za kojima se ne ukaže potreba) koji su definirani troškovnikom ovog javnog natječaja, te zadržava pravo naručivanja radova i materijala iz troškovnika sukladno svojim interesima u okviru planiranih proračunskih sredstava, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

14. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 8. ožujka 2018. godine u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, Branitelja Dubrovnika 15, u 10:00 sati.

15. Ponudbenu dokumentaciju za natječaj zainteresirani mogu preuzeti na adresi: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za

turizam, gospodarstvo i more, Branitelja Dubrovnika 15, u uredu br. 23, od 8:00 -12:00 sati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja. POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018