Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 651

Prikupljanje prijava stručnih i naučno - obrazovnih institucija (u daljem tekstu: stručne ustanove), zainteresovanih za organizovanje teoretske i praktične obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i obavezne godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Kategorije: Edukacija, Usluge
Datum zatvaranja: 27.2.2018.
Nadmetanje raspisao: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Objavljeno u: Večernji list, 13.2.2018.

U sukladu sa odredbama člana 20. Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine Federacije BiH" broj, 66/13) i čl. 1., 8. i 24. Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine Federacije BiH“ broj, 38/15) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje:
JAVNI POZIV

stručnim i naučno - obrazovnim institucijama za dostavljanje prijava za organizovanje teoretske i praktične obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i/ili obavezne godišnje obuke certifikovanih savjetodavaca i izdavanje potvrde o pohađanju obuke

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava stručnih i naučno - obrazovnih institucija (u daljem tekstu: stručne ustanove), zainteresovanih za organizovanje teoretske i praktične obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i obavezne godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca i izdavanje potvrde o pohađanju obuke u svrhu provođenja Programa teoretske i praktične obuke za certifikovanje („Službene novine Federacije BiH“, broj 103/17) (u daljem tekstu: Program obuke za certifikovanje) i Programa obavezne godišnje obuke certifikovanih savjetodavaca („Službene novine Federacije BiH", broj 103/17) (u daljem tekstu: Program godišnje obuke).

II OBUKA I OBLASTI SAVJETODAVNE DJELATNOSTI ZA KOJE SE PODNOSI PRIJAVA

Stručna ustanova može da podnese prijavu za organizovanje teoretske i praktične obuke za certifikovanje, provođenje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca (u daljem tekstu: obuka za certifikovanje) i/ ili obavezne godišnje obuke poljoprivrednih savjetadavaca (u daljem tekstu: godišnja obuka) i izdavanje potvrde za jednu ili više slijedećih oblasti savjetodavne djelatnosti: 1 2 3 4 5
1) ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji;
2) voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje;
3) vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje;
4) stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji;
5) ruralni razvoj.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća ima stručna ustanova koja ispunjava slijedeće uslove:

1) ima sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;

2) registrovana je za vršenje poslova obrazovanja, stručnih i naučnih poslova;

3) za organizovanje i provođenje obuke za certifikovanje i provođenje stručnog ispita za poljoprivrednog savjetodavca zapošljava ili na drugi način obezbjeđuje nastavni kadar u skladu sa odredbama člana 8. stav (2) i člana 9. stav (2) Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine Federacije BiH" broj, 38/15) i tačke 6. poglavlja III i tačke 2. poglavlja IV Programa obuke za certifikovanje;

4) za organizovanje i provođenje godišnje obuke zapošljava ili na drugi način obezbjeđuje nastavni kadar u skladu sa odredbama tačke 5. poglavlja II Programa godišnje obuke;

5) raspolaže odgovarajućim prostorom i materijalno - tehničkim sredstvima za provođenje teoretskog i praktičnog dijela Programa obuke za certifikovanje, kao i Programa godišnje obuke.

IV NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU

Uz popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu, koji preuzima sa web stranice Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: http://www.fmpvs.gov/. ba potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1) ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, kao dokaz o ispunjavanju uslova iz točke 2) poglavlja III ovog Javnog poziva;

2) potpisan od strane odgovornog lica i pečatom ovjeren spisak predavača,

s njihovim kraćim biografijama (podacima o stečenom zvanju - akademskom titulom, stručnim ili naučnim zvanjem) po nastavnim oblastima koje će predavati i ovjerenim kopijama rješenja o postavljenju na određeno radno mjesto ili ugovora za osoblje angažovano po osnovu ugovora o djelu, kojim dokazuje da je obezbjeđen nastavni kadar u skladu sa Programom obuke za certifikovanje i/ili Programom godišnje obuke;

3) ovjerenu izjavu da raspolaže odgovarajućim prostorom i materijalno - tehničkim sredstvima za izvođenje obuke.

V OPĆE ODREDBE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju propisanih uslova podnose se u roku od 15 dana od dana zadnje objave ovog Javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama: „Dnevni avaz“ i „Večernji list".

Prijave se podnose lično ili poštom preporučeno na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Marka Marulića 2,71000 Sarajevo

Prijave je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na Javni poziv stručnim i naučno-obrazovnim institucijama za dostavljanje prijava za organizovanje teoretske i praktične obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i/ili za organizovanje obavezne godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca i izdavanje

potvrde o pohađanju obuke"

(Ne otvaraj - Otvara Komisija)

Na poleđini koverte navesti naziv stručne ustanove, tačnu adresu, kontakt telefon i ime i prezime kontakt osobe.
Neće se uzeti u razmatranje prijave uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija i koje nisu dostavljene u propisanom roku.

Za sve dopunske informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom stručne ustanove se mogu javiti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na broj telefona: 033726 - 609 ili putem elektronske pošte: savietodavna@fmpvs.aov.ba

Ovaj Javni poziv će se objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH", dva dnevna lista i na službenoj web stranici Ministarstva (http://www.fmpvs.gov.ba/).

VI RAZMATRANJE PRIJAVA

Postupak po ovom pozivu provest će Komisija koju imenuje Federalni ministar poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva.

VII NAPOMENA

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva stručnoj ustanovi će izdati rješenje o odobravanju za organizovanje teoretske i praktične obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca za jednu ili više oblasti savjetodavne djelatnosti i/ili godišnje obuke i izdavanje potvrde o obavljenoj obuci za jednu ili više oblasti savjetodavne djelatnosti.

Stručna ustanova će se finansirati iz sredstava naplaćenih od date usluge, u skladu sa Rješenjem Federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o utvrđivanju visine naknade za troškove obavljanja poslova teoretske i praktične obuke, polaganja stručnog ispita i izdavanja certifikata o položenom stručnom ispitu za poljoprivrednog savjetodavca broj: 04-24/3-264/18T.M. od 23.01.2018. godine, kojim je utvrđen neto iznos naknade po kandidatu od 500 KM za organizovanje i provođenje teoretske i praktične obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca (450 KM za organizovanje i provođenje teoretske i praktične obuke i 50 KM za polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca) i Rješenjem Federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o utvrđivanju visine naknade troškova organizovanja obavezne godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca i izdavanje potvrde o pohađanju obuke broj: 04-24/3-264/18T.M. od 23.01.2018. godine, kojim je utvrđen neto iznos naknade po kandidatu od 250 KM za organizovanje i provođenje godišnje obuke i izdavanje potvrde.

Broj: 04-2-24/1- /18 Sarajevo, 02.02.2018.

MINISTAR mr.sci. Šemsudin Dedić

 


OBRAZAC ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

stručnim i naučno - obrazovnim institucijama za dostavljanje prijava za organizovanje teoretske i praktične obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i/ili obavezne godišnje obuke certifikovanih savjetodavaca i izdavanje potvrde o pohađanju obuke
Oblasti savjetodave djelatnosti za koje se podnosi prijava

za organizovanje teoretske i praktične obuke za certifikovanje, provođenje stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

za organizovanje obavezne godišnje obuke poljoprivrednih savjetadavaca i izdavanje potvrde

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

Oblast savjetodavne djelatnosti

 

 


Uz zahtjev prilažemo original ili ovjerene kopije dokumenata:

1) ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke 2) poglavlja III ovog Javnog poziva;

2) potpisan od strane odgovornog lica i pečatom ovjeren spisak predavača, sa njihovim kraćim biografijama (podacima o stečenom zvanju -akademskom titulom, stručnim ili naučnim zvanjem) po nastavnim oblastima koje će predavati i ovjerene kopije rješenja o postavljenju na određeno radno mjesto ili ugovora za osoblje angažovano po osnovu ugovora o djelu, kojim dokazuje da je obezbjeđen nastavni kadar u skladu sa Programom obuke za certifikovanje i/ili Programom godišnje obuke;

3) ovjerenu izjavu da raspolaže odgovarajućim prostorom i materijalno - tehničkim sredstvima za izvođenje obuke.
Mjesto i datum:
Potpis i pečat odgovorne osobe

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018