Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 651

Uvrštena nova dokumentacija - Usluge fizičko-tehničke zaštite

Kategorije: Zaštitarske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 1.2.2018.
Nadmetanje raspisao: Zračna luka Split , d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 23.1.2018.

2017/S F22-0027204

 

 

Dodatak   Službenom   listu   Europske   unije

 

Informacije   i   elektronički   obrasci:   http:// simap.ted.europa.eu

 

 

 

 

Društvene   i   druge   posebne   usluge     sektorska   nabava

Direktiva   2014/25/EU

Periodična   indikativna   obavi jest  

Ova   obavijest   poziv   je   na   nadmetanje       â?ž

Zainteresirani   gospodarski   subjekti   moraju   naručitelju   izraziti   svoj   interes   za   ugovor(e).   Ugovor(i)

će se   dodijeliti   bez   objave daljnjeg   poziva   na   nadmetanje.

Kvalifikacijsk i   sustav  

Ova   obavijest   poziv   je   na   nadmetanje       â?ž

Zainteresirani   subjekti   od   javnog   naručitelja   moraju   zatražiti   kvalificiranje   sukladno   kvalifikacijskom sustavu.   Ugovor(i)   će   se   dodijeliti   bez   objave daljnjeg   poziva   na   nadmetanje.

Obavijest   o   nadmetanju  

Obavijest   o   dodjeli   ugovora  

 

Odjeljak   I:   Naručitelj

I.1)   Naziv   i   adrese   1   (molimo   navedite   sve   naručitelje   odgovorne   za   postupak)

 

Službeni   naziv:   Zračna luka Split, d.o.o.  

Nacionalni   regis tracijski   broj:   2 83462362655

Poštanska   adresa:   Cesta dr. Franje Tuđmana 1270

Mjesto:   Kaštel Štafilić

NUTS   kod:   HR035

Poštanski   broj:   21217

Država:   Hrvatska

Osoba   za   kontakt:   Ana Crnković

Telefon:   +385 21203349

E-pošta:   ana.crnkovic@split-airport.hr

Telefaks:   +385 21203422

Internetska(-e)   adresa(-e)

Glavna   adresa:   (URL)   www.split-airport.hr

Adresa   profila   kupca:   (URL)  

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

    Službeni naziv:                                                                                                                                                                                                                                                                               Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e ) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2)   Zajednička   nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

          U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primje njiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

  Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3)   Komunikacija   5,   9,   11

 

    Dokumentacij a   o   nabav i   dostupn a   j e   besplatn o   i   mož e   jo j   s e   u   potpunost i   pristup it i   izravn o   i   neograničen o   na :   1 5   (URL)   https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2017/S+F22-0027204

  Pristup   dokumentaciji   o   nabavi   je   ograničen.   Više informacija   dostupno   je   na:   1 5   (URL)  

Dodatne   informacije   dostupne   su

  na   prethodno   navedenoj   adresi

  na   drugoj   adresi:   (molimo   navedite   drugu   adresu)  

     

               

                 

Ponude   ili   zahtjevi   za   sudjelovanje   moraju   se   podnijeti 5,   11

  e lektronički   na:   (URL)   https://eojn.nn.hr/Oglasnik

    na   prethodno   navedenu   adresu

    na   sljedeću   adresu:   (molimo   navedite   drugu   adresu)    

  Z a elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i                                                                                 .                 izravan pristup tim alatima i uređajima na: (URL)   http://eojn.nn.hr

 


I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge


Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa


Vađenje plin a i nafte

Djelatnosti povezane s luka ma

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim luka ma

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 


 


Odjeljak   II:   Predmet   3

II.1)   Opseg   nabave

II.1.1)   Naziv:   Usluge fizičko-tehničke zaštite

Referentni   broj:   2   04-22/17

II.1.2)   Glavna   CPV   oznaka:   79713000     Dodatna   CPV   oznaka:   1,   2  

II.1.3)   Vrsta   ugovora :     Usluge

II.1.4)   Kratak   opis:   18   Usluge fizičko - tehničke zaštite

II.1.5)   Procijenjena   ukupna   vrijednost 2,   5,   6,   9

Vrijednost   bez   PDV-a: 1.700.000,00     Valuta:    

(u   slučaju   okvirnih   sporazuma     procijen jena   ukupna   vrijednost   za   ukupno   r azdoblje   trajanja   okvirnog   sporazuma)

II.1.6)   Podaci   o   grupama   8,   18

  O vaj   ugovor   podijeljen   je   na   grupe

Ponude   se   mogu   podnijeti za     sve   grupe       najveći   broj   grupa:           samo   jednu   grupu   5

  N ajveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   5, 9

  J avni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 5, 9  

II.1.7)   Ukupna   vrijednost nabave   (bez   PDV-a)   10

Vrijednost:     (Molimo   unesite   konačnu   ukupnu   vrijednost   nabave.   Podatke   o   pojedinim   ugovorima   unesite   u   odjeljak   V)

ili

Najniža   ponuda :       /   Najviša   ponuda:       uzete   u   obz ir

Valuta:   HRK

(za   okvirne   sporazume     ukupna   najveća   vrijednost   za   njihovo   ukupno   trajanje)

(za   dinamičke   sustave   nabave     vrijednost   ugovora   nije   uključena   u   prethod ne   obavijesti   o   dodjeli   ugovora)

(za   ugovore   temeljene   na   okvirnim   sporazumima,   ako   je   to   potrebno     vrijednost   ugovora   nije   uključena   u   prethodne   obavijesti   o   sklapanju   ugovora)

 


 

II.2)   Opis   1

II.2.1)   Naziv:   2 Usluge fizičko-tehničke zaštite                                                               Grupa   br.: 2 1

II.2.2)   Dodatne   šifre   CPV-a   2

  Glavna CPV oznaka:   79713000          

Dodatna CPV oznaka:          

II.2.3)   Mjesto   izvršenja

NUTS kod: HR035         Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Zračna luka Splitd.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić

II .2.4)   Opis   nabave: Usluge fizičko-tehničke zaštite

II.2.6)   Procijenjena   vrijednost 2,   5

Vrijednost   bez   PDV-a:   1.700.000,00     Valuta:     HRK  

(za   okvirne   sporazume     procijenjena   ukupna   najveća   vrijednost   za   njihovo   ukupno   trajanje)

II.2.7)   Trajanje   ugovora   il i   okvirnog   sporazuma 5,   6

Trajanje   u   mjesecima:   12     ili   Trajanje   u   danima:  

ili   Početak:       /   Završetak:  

II.2.8)   Trajanje   kvalifikacijskog   sustava   11

  Početak:   /     Završetak:  

  Neograničeno   trajanje

 

  Obnova kvalifikacijskog   sustava   2

Formalnosti   potrebne   za   ocjenjivanje   ispunjavanja   zahtjeva:

II.2.13)   Podaci   o   fondovima   Europske   unije

Nabava   je   povezana   s   projektom   i/ili   programom   koji   se   financira   iz   fondova   Europske   unije     da     ne

Broj   ili   uputa   na   projekt:

II.2.14)   Dodatni   podaci:

 

 

 

 

 

II.3)   P rocijenjeni   datum   objave   obavijesti   o   nadmetanju:   9      

 

Odjeljak   III:   Pravni,   gospodarski,   financijski   i   tehnički   podaci

III.1) Uvjeti   sudjelovanja

III.1.4)   Objektivna   pravila   i   kriteriji   za   sudjelovanje   5,   14

Popis   i   kratki   opis   pravila     i   kriterija:

 

III.1.5)   Podaci   o   rezerviranim   ugovorima   2,   5,   11,   14

                                                                                                                                                                                    Ugovor   je   rezerviran   za   zaštićene   radionice   i   gospodarske   subjekte s   ciljem   društvene   i   profesionalne   integracije   osoba   s   invaliditetom   ili osoba   u   nepovoljnom   položaju

Izvršenje   ugovora ograničeno   je   na   okvir   programa   zaštićenih   radnih   mjesta

(Samo   u   slučaju   ugovora   za   određene   usluge   u   područ ju   zdravstva,   društva   i   kulture,   obuhvaćene   člankom   94.   Direktive   2014/25/EU)

  Sudjelovanje   u   postupku   rezervirano   je   za   organizacije   koje   ispunjavaju   misiju   javnih   usluga   i   ispunjavaju   uvjete   utvrđene   u   članku   94.   S tavku   2.   Direktive   201 4/42/EU.

 

III.1.9)   Kvalifikacija   u   sustav   11   (sažetak   glavnih   uvjeta   i   metoda)

 

Uvjeti   koje   gospodarski   subjekti   moraju   ispuniti   da   bi   se   kvalificirali

Metode   na   koji   će   se   svaki   od   tih   uvjeta   provjeravati:   1

 

 

 

 

 

 

III.2) Uvjeti   povezani   s   ugovorom   2 ,   5,   11,   14

III.2.1)   Podaci   o   određenoj   struci

Izvršenje   usluge   rezervirano   je   za   određenu   struku

Upućivanje   na   odgovarajući   zakon   ili   druge   propise:

 

III.2.2)   Uvjeti   izvršenja   ugovora:   8

 

III.2. 3)   Podaci   o   osoblju   odgovornom   za   izvršenje   ugovora   8

  Obveza   navođenja   imena   i   stručnih   kvalifikacija   osoblja   zaduženog   za   izvršenje   ugovora

 

Odjeljak   IV:   Postupak

IV.1)   Opis   5,   10,   14

 

IV.1.1)   Oblik postupka

  Otvoreni   postupak   8

  Ograničeni   postupak   8

  Postupak   koji   obuhvaća   pregovore   8

  Dodjel a ugovor a be z prethodn e   objav e   poziv a   n a nadmetanj e   u   Službeno m   list u   Europsk e   unij e   u   slučajevim a   navedenim a   u   nastavk u   10

(mol imo   popuniti   Prilog   D2)

IV.1.3)   Podaci   o   okvirnom   sporazumu

N abava   uključuje   uspostavu   okvirnog   sporazuma

  U   slučaju   okvirnih   sporazuma     obrazloženje   trajanja   dužeg   od   osam   godina:   5,   14  

IV.1.10)   Utvrđivanje   nacionalnih   pravila   primjenjivih   na   postupak: 8

Podaci   o   nacionalnim   postupcima   dostupni   su   na:   (URL)    

IV.1.11)   Glavne   značajke   postupka   dodjele   ugovora:  

 

IV.2)   Administrativni   podaci

 

IV.2.1)   Prethodna objava   povezana   s   ovim   postupkom   5,   10,   11

Broj objave   u   Dodatku   SL-u:  

(jedno   od   sljedećeg:   Periodična indikativna   obavijest;   Obavijest   na   profilu   kupca;   Kvalifikacijski   sustav     sektorska   nabava)   5

(jedno   od   sljedećeg:   Periodična indikativna   obavijest   upotrijebljena   kao   poziv   na   nadmetanje;   Obavijest   o   nadmetanju;   Kvalifikacijski   sustav   upotrijebljen kao   poziv   na   nadmetanje;   Obavijest   za   dobrovoljnu   ex   ante   transparentnost )   10

IV.2.2)   Rok   za   dostavu   ponuda   ili   zahtjeva   za   sudjelovanje   5

Rok   za   primitak   iskaza   interesa  

                              Datum:     09.01.2018             Lokalno   vrijeme:   09:30:00

IV.2.4)   Jezici   na   kojima   se   mogu   dostaviti   ponude   ili   zahtjevi   za   sudjelovanje: 1,   5,   11

Hrvatski  

 

IV.2.5)   Planirani   datum   početka   postupaka   dodjele :     4,   14

IV.2.9)   Podaci   o   ukidanju   poziva   na   nadmetanje   u   obliku   periodične   indikativne   obavijesti   10

N aručitelj   neće   dodijeliti   daljnje   ugovore   na   temelju   prethodno   navedene   periodične   indikativne   obavijesti

 

 

 


Odjeljak   V:   Dodjela   ugovora   1,   10

 

 

Ugovor   br.:                   Grupa   br.: 2                       Naziv:    

 

Ugovor/grupa   je   dodijeljen(a)     da         ne

 

V.1)Podaci o nesklapanju

Ugovor/ugovor   za   grupu   nije   sklopljen

  Nije   zaprimljena   niti   jedna   ponuda   ili   zahtjev   za   sudjelovanje   ili   su   svi   odbijeni

  Drugi   razlozi   (obustava   postupka)

Upućivanje   na   obavijest:     7   (godina   i   broj   dokumenta)

                        Datum:  

V.2)Dodjela ugovora

V.2.1)   Datum   sklapanja   ugovora:  

V.2.2)   Podaci   o   ponudama   (Pristajete   li   na   objavu?     da       ne)

Broj zaprimljenih   ponuda:    

Broj zaprimljenih   ponuda   od   MSP-ova: 8         (MSP     kako   je   određeno   u   Preporuci   Komisije   2003/361/EZ)

Broj zaprimljenih   ponuda   od   ponuditelja   iz   drugih   država   članica   EU-a: 8    

Broj zaprimljenih   ponuda   od   ponuditelja   iz   država   koje   nisu   članice   EU-a : 8  

Broj ponuda   zaprimljenih   elektroničkim   sredstvima: 8  

Ugovor   je   dodijeljen   skupini   gospodarskih   subjekata     da             ne

V.2.3)   Naziv   i   adresa   ugovaratelja   1   (Pristajete   li   na   objavu?     da       ne)

Službeni   naziv:                                                                                                                                                                                                                                                         Nacionalni   registracijski   broj:

Poštanska   adresa:  

Mjesto:

NUTS   kod:

Poštanski   broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska   adresa:   (URL)

Telefaks:

Ugovaratelj   je   malo   ili   srednje   poduzeće.       da   ne

 

V.2.4)   Podaci   o   vrijednosti   ugovora/grupe   (bez   PDV-a )   (Pristajete   li   na   objavu?     da       ne)

Početna   procijenjena   ukupna   vrijednost   ugovora/grupe:   2  

(za   okvirne   sporazume   ili   dinamičke   sustave   nabave     procijenjena   ukupna   najveća   vrijednost   za   ukupno   trajanje   ove   grupe)

Ukupna   vrijednost   ugovora/grupe:    

ili

Najniža   ponuda:       /   Najviša   ponuda:       uzete   u   obzir

Valuta:    

(za   okvirne   sporazume     ukupna   najveća   vrijednost   za   ovu   grupu)

(za   dinamičke   sustave   nabave     vrijednost   ugovora   za   ovu   grupu   nije   uključena   u   prethodne   obavijesti   o   dodjeli   ugovora)

(za   ugovore   temeljene   na   okvirnim   sporazumima,   ako   je   to   potrebno     vrijednost   ugovora   za   ovu   grupu   nije   uključena   u   prethodne   obavijesti   o   sklapanju ugovora)

V.2.5)   Podaci   o   podugovaranju 8

â?ž   Ugovor   se   vjerojatno   daje u   podugovor

Vrijednost   ili   dio   koji   se   vjerojatno   daje u   podugovor   trećim   stranama   4

Vrijednost   bez   PDV-a:        

Valuta:     HRK  

Dio:     %

Kratki   opis   dijela   ugovora koji   se   daje u   podugovor:

 

 


Odjeljak   VI:   Dopunski podaci

VI.2)   Podaci   o   elektroničkim   tijekovima   rada   5,   8

Upotrebljavat   će   se   elektroničko   naručivanje

Prihvaćaju   se   elektronički   računi

Upotrebljavat   će   se   elektroničko   plaćanje

 

VI.3)   Dodatni   podaci:   2

 

VI.4)   Postupci   pravne   zaštite   5,   8,   10,   11

 

VI.4.1)   Tijelo   nadležno   za   postupak   pravne   zaštite

Službeni   naziv:   Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska   adresa:   Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:   Zagreb

Poštanski   broj:   10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:   dkom@dkom.hr

Telefon:   385 1 4559 930

Internetska   adresa:   (URL)   www.dkom.hr

Telefaks:   385 1 4559 933

VI.4.2)   Tijelo   nadležno   za   postupke   mirenja   2

Službeni   naziv:

Poštanska   adresa:

Mjesto:

Poštanski   broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska   adresa:   (URL)

Telefaks:

VI.4.3)   Postupak   pravne   zaštite

Detaljnji   podaci   o   roku(-ovima)   za   postupke   pravne   zaštite:

VI.4.4)   Služba   od   koje   se   mogu   dobiti   podaci   o   postupku   pravne   zaštite   2

Službeni   naziv:   Služba za pravne i kadrovske poslove

Poštanska   adresa:  

Mjesto:   Kaštel Štafilić

Poštanski   broj:  

Država:   HR

E-pošta:  

Telefon:  

Internetska   adresa:   (URL)  

Telefaks:  

 

VI.5)   Datum   slanja   ove   obavijesti:   21.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost   je   javnog   naručitelja/naručitelja   osigurati   sukladnost   s   pravom   Europske   unije   i   svim primjenjivim   zakonima.

 

1                 molimo   ponovite   koliko   je   god   puta   potrebno

2                 prema   potrebi

3                 molimo   ponovite   koliko   je   god   puta   potrebno   ako   je   ova   obavijest   isključivo   periodična   indikativna   obavijest

4                 ako   su   ti   podaci poznati

5                 molimo   dostavite   te   podatke   ako   je   obavijest   poziv   na   nadmetanje

6                 ako   su   podaci   već   poznati

7                 obvezne   informacije   koje   se   ne   objavljuju

8                 neobvezne   informacije

9                 molimo   dostavite   ovaj   podatak   samo   ako   je   ova   obavijest   periodična   indikativna   obavijest

10             molimo   dostavite   ovaj   podatak   samo   ako   je   ova   obavijest   obavijest   o   dodjeli

11             samo   ako   se   ova obavijest   odnosi   na   kvalifikacijski   sustav

14             ako   je   ovo   periodična   indikativna   obavijest   upotrijebljena   kao   poziv   na   nadmetanje     molimo   dostavite   te   podatke   u   mjeri   u   kojoj   su   već   poznati

15             molimo   dostavite   te   podatke   ovdje   ili,   prema   potrebi,   u   pozivu   na   dostavu   ponuda

18             samo   ako   se   ova obavijest   ne   odnosi   na   kvalifikacijski   sustav


 

Prilog   D2     Sektorska   nabava

Ob r azl enje   dodjele   ug o v o r a   bez   p r ethodne   obj a v e   p o zi v a   na   nadmetanje   u   Službenom listu   E u r ops k e   unije

Direktiva   2014/25/EU

( molimo   odaberite   predmetnu   opciju   i   dostavite   objašnjenje )

 

  1.   Obrazloženje   za   odabir   pregovaračkog   postupka   bez   prethodne   objave   poziva   na   nadmetanje   u   skladu   s   člankom   50.   Direktive

2014/25//EU

                N ije   dostavljena   nijedna   ponuda   ili   odgovarajuća   ponuda/zahtjev   za   sudjelovanje   kao   odgovor   na   postupak   s   prethodnim   pozivom   na   .                       nadmetanje

              U govor   se   sklapa   samo   u   svrhu   istraživanja,   eksperimentiranja,   proučavanja   ili   razvoja   prema   uvjetima   navedenima   u   Direktivi

 

              U sluge   može   pružati   samo   određeni   gospodarski   subjekt   zbog   sljedećeg:

  nepostojanje   tržišnog   natjecanja   zbog   tehničkih   razloga

  nabava   u   cilju   stvaranja   ili   stjecanja   jedinstvenog   umjetničkog   djela   ili   umjetničke   izvedbe

  zaštita   isključivih   prava,   uključujući   prava   intelektualnog   vlasništva

 

                I znimna   žurnost   izazvana   događajima   koje   naručitelj   nije   mogao   predvidjeti   i   u   skladu   sa   strogim   uvjetima   navedenima   u   Direktiv i

 

              N ove   usluge   koje   se   sastoje   od   ponavljanja   postojećih   usluga   i   koje   se   nabavljaju   prema   strogim   uvjetima   navedenima   u   Direktivi

 

                      N abava   usluga   po   posebno   povoljnim   uvjetima

  od   pružatelja   usluge   koji   je   trajno   obustavio   poslovne djelatnosti

  od   stečajnog   upravitelja   u   okviru   postupka   insolventnosti   ili   u   okviru   nagodbe   s   vjerovnicima   prema   nacionalnim   zakonima   i   propisima

 

                P rigodna   kupnja   koristeći   se   posebno   povoljnom   prilikom   dostupnom   tijekom   vrlo   kratkog   vremena   po   cijeni   znatno   nižoj   od   tržišnih   cijena

 

 

  2.   Drugo   obrazloženje   za   dodjelu   ugovora   bez   prethodne   objave   poziva   na   nadmetanje   u   Službenom   listu   Europske   unije

          J avna   je   nabava   izuzeta   iz   područja   primjene Direktive

 

 

3.   Objašnjenje

 

Molimo   da   jasno   i   razumljivo   razjasnite   zašto   je   dodjela   ugovora bez   prethodne   objave   u   Službenom   listu   Europske   unije   zakonita,   navodeći relevantne   činjenice   i,   prema   potrebi,   pravne   zaključke   u   skladu   s   Direktivom:   (najviše   500 riječi)   Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf 2,408.48 KB Zadnja promjena objave u NN: 23.01.2018. 10:07
Odluka o odabiru.pdf 516.94 KB Zadnja promjena objave u NN: 23.01.2018. 10:09

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018