Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 131

Prodaja nekretnine u k.o. Čehovec

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 23.1.2018.
Nadmetanje raspisao: GRAD PRELOG
Objavljeno u: Međimurske novine, 12.1.2018.

Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Preloga (KLASA:406-01/18-01/02, URBROJ: 2109/14-02-18-01 od 10. siječnja 2018.godine)Grad Prelog raspisuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnine u k.o. Čehovec

I Grad Prelog prodaje:

- nekretninu upisanu u z.k.ul.br. 1060u k.o. Čehovec: z.k.čest.br. 698/3/13 pašnjak od 350 čhv (identična sa k.č.br. 1741/45 površine 1260 m2) u

vlasništvu Grada Preloga u 1/1 dijela za početnu cijenu od 57.000,00 kuna. Nekretnina se prodaje po načelu ,,viđeno-kupljeno"što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke nekretnine.

II Sudionik koji uspije na javnom nadmetanju može cijenu zemljišta isplatiti u cijelosti u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja ili na odgodu u trajanju od najviše do godinu dana od dana provedenog javnog nadmetanja, uz uvjet plaćanja 50% vrijednosti zemljišta u roku od 15 dana od dana provedenog javnog nadmetanja. U slučaju obročnog plaćanja cijenezemljištakupacjedužan platiti kamatu uvisini3,9%naostatakduga. U slučaju da u navedenim rokovima ne bude plaćena cijena zemljišta kupac gubi pravo na kupnju i kaparu.

Prijenos vlasništva nad nekretninom provesti će se tek nakon isplate cjelokupne cijene zemljišta.

III Javno nadmetanje za prodaju u vlasništvo nekretnine iz toč. I. ovog natječaja provesti će se dana 23.01.2018 gdine s početkom u 12,00 sati na licu mjesta. U slučaju da nekretnina iz toč. I. ovog natječaja neće biti prodana određenog dana, prodavati će se svaki prvi utorak u mjesecu s početkom u 12,00 sati s obvezom prijave zainteresiranih u Upravi Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, i uplate jamčevine najkasnijejedan dan prije održavanja javnog nadmetanja.

IV Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

V Informacije o nekretnini koja se prodaje moguće je dobiti u prostorijama Grada Preloga, Prelog, Glavna 35, u vremenu od 07,00do 15,00sati svakog radnog dana do javnog nadmetanja.

VI Za sudjelovanje u nadmetanju sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 kuna isključivo na žiro račun Grada Preloga, HR392390001183S500002, Model plaćanja: 68, sa pozivom na broj: 7889 -OIB, uz naznaku svrha uplate: «jamčevina po natječaju-Čehovec», najkasnijejedan dan prije održavanja javnog nadmetanja.

Sudioniku koji uspije u javnom nadmetanju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a onima koji ne uspiju ista se vraća odmah.

U slučaju da odabrani ponuđač odustaneod sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

VII Troškove ovjere potpisa ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina snosi kupac.

VIII Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 040/645-301 i 040/638-686.

GRAD PRELOG


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018