Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 578 131

Povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti odižavanja nerazvrstanih cesta podmčju Općine Selnica

<< Nazad

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 19.1.2018.
Nadmetanje raspisao: Općina Selnica
Objavljeno u: Međimurske novine, 12.1.2018.

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,91/11,144/12,94/13,153/13,147/14 i 36/15, Odluke o komunalnim djelatnostima, KLASA; 021-05/13-01/45, URBROJ: 2109-15-13-01, te članka 45. Statuta Općine Selnica („Službeniglasnik Međimurske županije" br. 10/09,11/10,5/13 i 7/17) načelnik Općine Selnica, dana 11. siječnja 2018. godine donosi:

Odluku o raspisivanju javnog natječaja

za povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti odižavanja nerazvrstanih cesta podmčju Općine Selnica

Naručitelj: Općina Selnica Sjedište: Jelačićevtrg4, Selnica Telefon: 040/861-344 e-mail: opdna.sefoKač&gmaii .com OIB:9218545239

Predmet natječaja: Obavljanje komunalne djelatnosti temeljem Ugovora o povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta području Općine Selnica.

Mjesto izvršenja obavljanja poslova zimske službe obuhvaća područje cijele OpćineSelnica.

Vrijeme na koje se sklapa ugovor: 4 (četiri) godine.

Poslovi obavljanja zimske službe specificirani su u troškovniku koji se može preuzeti sa svom ostalom dokumentacijom u uredu opčine ili na web-u: http://www.5efoca.hr/.

Cijena se određujesukladno troškovniku ovog natječaja. Plaćanje je temeljem ispostavljenih i ovjerenih računa od strane naručitelja s rokom plaćanja do 30 (trideset) dana.

Ponuda mora sadržavati:

• Ponudbeni list

• Navesti rok valjanosti ponude

• Troškovnik

• Isprava o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar nestariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja

• Financijska dokumentacija - BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja

• Potvrda Porezne uprave o stanju duga-dokazi o plaćenim porezima i doprinosima ne starija od 30 dana od dana objave natječaja

• Dokaze o nekažnjavanju za odgovornu osobu ponuditelja ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

• Načine dokazivanja sposobnosti (obrasci se mogu preuzeti na Internet stranicama općine - http://www.selnica.hr/ ili u općinskom uredu):

- Izjava daje proučena troškovnička dokumentacija te da nema nejasnih elemenata na formiranju cijene, te da će se ugovorene cijene primjenjivati bez promjena u vremenu trajanja ugovora

- Izjava da će u slučaju potrebe staviti na raspolaganju svoje zaposlenike za hitne i nepredviđene radove

- Izjava da će u slučaju da njegova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dostaviti prilikom zaključenja ugovora, bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika u iznosu od 50.000,00 kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Kriterij za odabir: Niža ponuđena cijena, stručna i tehnička opremljenost i uvjeti plaćanja.

Naručitelj zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihova prihvaćanja.

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Selnica, Jelačićevtrg4,40314 Selnica, neposredno ili putem pošte s naznakom

„Natječajza povjeravanje komunalnih poslova-ne otvaraj"

Rok za dostavu ponuda je do 19. siječnja 2018. godine do 12,OOsati.

Otvaranje ponuda održat će se 19. siječnja 2018. godine (petak) u 12,00 sati u vijećnici Općine Selnica, Jelačićev trg 4, 40314 Selnica. Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o ishodu natječaja u roku 8 (osam) dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

KLASA 363-01/18-01/02 NAČELNIK OPĆINE SELNICA

URBROJ: 2109-15-18-01 ErvinVičević

Selnica, 11. siječnja 2018.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018