Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 577 152

Uvrštena nova dokumentacija - Opremanje SEECEL-a namještajem i opremom, ugostiteljskom opremom i signalizacijom.

Kategorije: Nabava namještaja i opreme za urede, dječje vrtiće, škole, sportske dvorane, ugostiteljske objekte i dr., Nabava tehničke opreme, Ostala nabava, Nabava roba
Datum zatvaranja: 25.12.2017.
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Objavljeno u: Narodne novine, 15.12.2017.
2016/S 002-0016874

Poziv na nadmetanje

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ministarstvo poduzetništva i obrta

OIB: 53478826580

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 78

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt: GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Na pažnju (osoba za kontakt): Željko Sinković,

Nikola Halagić,

Sandro Mustafagić.

Telefon: +385 16109242/+385 16106823/+385 16109710

E-pošta: zeljko.sinkovic@minpo.hr

nikola.halagic@minpo.hr

sandro.mustafagic@minpo.hr

 

Telefaks: +385 16109823/+385 16106333

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa javnog naručitelja: (URL)

Adresa profila naručitelja (kupca): (URL)

Elektronički pristup podacima: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016/S 002-0016874

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: (URL) https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Molimo koristite Prilog A za detaljnije podatke

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju         

za natjecateljski dijalog) dostupna je kod

Navedene službe(i) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.II)

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstva i druga državna tijela uključujući i njihove regionalne ili lokalne urede ili jedinice

Pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu

Državne agencije / uredi

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ostalo:

Lokalne i regionalne agencije/uredi

 

I.3) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Ostalo:

Zdravstvo

 

I.4) Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja:    da    ne

(ako da, podaci o tim javnim naručiteljima mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Predmet nabave

II.1) Opis

II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Opremanje SEECEL-a namještajem i opremom, ugostiteljskom opremom i signalizacijom.

II.1.2) Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

(odaberite samo jednu kategoriju – radovi, roba ili usluge – koja najviše odgovara vašem ugovoru ili nabavi(ama))

Radovi

Roba

Usluge

 Izvođenje radova

 Kupnja

Kategorija usluge br.

 

Molimo vidjeti Prilog C1 za kategorije usluga

 Projektiranje i izvođenje radova

 Najam

 Zakup

 Realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo javni naručitelj

 Leasing sa ili bez opcije kupnje

 Kombinacija navedenog

Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga:

Zagreb, na križanju Avenije Dubrovnik i Ulice Radoslava Cimermana

NUTS kod

HR

NUTS kod

NUTS kod

NUTS kod

II.1.3) Podaci o ugovoru o javnoj nabavi ili okvirnom sporazumu

  Poziv uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

  Poziv uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4) Podaci o okvirnom sporazumu (ako je prikladno)

              Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

              Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Broj

ili

(ako je primjenjivo) najveći broj  gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma 

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama:   ili mjesecima:

Obrazloženje razloga za trajanje duže od dvije odnosno četiri godine:

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma (navesti samo u brojkama):

Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

Valuta:

ili

Raspon: od           do

Valuta:

Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: (ako je poznato)

II.1.5) Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Predmet nabave je opremanje SEECEL-a (Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija) namještajem i opremom, ugostiteljskom opremom, signalizacijom i vrtlarskim proizvodima u skladu s Troškovnikom, nacrtima, prijedlogom ugovora i ovom dokumentacijom. Predmet nabave uključuje isporuku predmeta nabave i ugradnju na mjestu isporuke.

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

39100000-3

Dodatni predmet(i)

31620000-8

03121000-5

II.1.7) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA):    da    ne

II.1.8) Grupe (za podatke o grupama upotrijebite Prilog B onoliko puta koliko ima grupa)

Predmet nabave je podijeljen na grupe:   da   ne

II.1.9) Podaci o alternativnim ponudama

Alternativne ponude su dopuštene:    da    ne

II.2) Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1) Ukupna količina ili opseg: (uključujući sve grupe, obnavljanja i opcije, ako je primjenjivo) 

Naručitelj je u Troškovniku odredio točne količine predmeta nabave.Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni predmet nabave iskazan u Troškovniku. Ponude koje obuhvaćaju samo dio traženog opsega posla neće se razmatrati.

 

 

(navesti samo u brojkama)  

 

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 30.075.638,00

Valuta:

ili

Raspon: od          do

Valuta:

II.2.2) Podaci o opcijama (ako je primjenjivo)

Opcije   da   ne

(ako da) Opis tih opcija:

(ako je poznato) Okvirni raspored korištenja tih opcija:

u mjesecima:   ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.2.3) Podaci o obnavljanjima (ako je primjenjivo)

Ovaj ugovor će se obnavljati   da   ne

Broj mogućih obnavljanja: (ako ih ima)  ili Raspon: od  do

(ako je poznato) U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:

u mjesecima:  ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima:  ili u danima 105 (od sklapanja ugovora) 

ili

Početak   

Završetak   

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1) Tražena jamstva: (ako je primjenjivo)

 

Sukladno točki 31. dokumentacije za nadmetanje.

III.1.2) Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili uputa na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti:

Rok, način i uvjeti plaćanja definirani su u točki 39. dokumentacije.

III.1.3)  Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice ponuditelja ili natjecatelja: (ako je primjenjivo)

U slučaju odabira ponude zajednice ponuditelja, član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem, dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, dostaviti naručitelju formalnopravni akt iz kojeg je vidljivo koji će dio iz ponude izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude. Sporazum mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajedničke ponude.

III.1.4) Ostali posebni uvjeti: (ako je primjenjivo)                           

Izvršenje ugovora podložno je posebnim uvjetima   da   ne

(ako da) Opis posebnih uvjeta:

 

III.2) Uvjeti sudjelovanja

III.2.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:
 

Razlozi isključenja definirani su u točkama 18., 19. i 20.1. dokumentacije za nadmetanje.

III.2.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo) 

Uvjeti financijske sposobnosti određene su u točki 20.2. dokumentacije za nadmetanje. 

 

III.2.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo) 

Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti određene su u točki 20.3. dokumentacije za nadmetanje.

 

III.2.4) Podaci o rezerviranim ugovorima (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice

  Izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja                            

III.3) Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu:

III.3.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga                         

 da    ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni

Ograničeni

Ograničeni zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Pregovarački s prethodnom objavom

Određeni natjecatelji su već odabrani (ako je prikladno u određenim slučajevima pregovaračkog postupka) da ne  

(ako da, unesite nazive i adrese već odabranih gospodarskih subjekata u Odjeljku VI.3 Dodatni podaci) 

Pregovarački s prethodnom objavom zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Natjecateljski dijalog

IV.1.2) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu (ograničeni i pregovarački postupci, natjecateljski dijalog)

Predviđeni broj gospodarskih subjekata

ili

Predviđeni minimalni broj i (ako je primjenjivo) maksimalni broj  

Objektivni i nediskriminirajući uvjeti ili pravila koji će se primijeniti za smanjivanje broja natjecatelja:

IV.1.3) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga (pregovarački postupak, natjecateljski dijalog)

Korištenje opcije odvijanja postupka u više faza kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara                                      

da ne  

IV.2) Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najniža cijena

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji

Kriteriji

Značaj

IV.2.2) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba   da    ne  

(ako da, ako je prikladno) Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

IV.3) Administrativni podaci

IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj: (ako je primjenjivo) 

4-16 VV

IV.3.2) Ranija objava(e) vezana uz isti predmet nabave    da    ne  

(ako da)

Prethodna (informacijska) obavijest

Obavijest na profilu naručitelja

Broj objave: od  

Druge ranije objave (ako je primjenjivo)

Broj objave: od  

Broj objave: od  

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije (u slučaju natjecateljskog dijaloga)

Rok za preuzimanje dokumentacije ili zahtijevanje dijelova dokumentacije koji se ne mogu elektronički staviti na raspolaganje

Datum:              Vrijeme:  

Dokumentacija se naplaćuje   da   ne  

(ako da, navesti samo u brojkama)  Cijena:       Valuta: HRK 

Uvjeti i način plaćanja:

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 09.09.2016             Vrijeme: 11:00:00 

IV.3.5) Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima (ako je poznat, u slučaju ograničenih i pregovaračkih postupaka i natjecateljskog dijaloga)

Datum:  

IV.3.6) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Hrvatski jezik

Bilo koji službeni jezik EU

Službeni jezik(ici) EU:

Drugo:

IV.3.7) Rok valjanosti ponude

do:  

ili

Trajanje u mjesecima:  ili danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 09.09.2016             Vrijeme: 11:00:00 

Mjesto: Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Odjeljak V: Dopunski podaci

V.1) Podaci o ponavljanju (ako je primjenjivo)

Ova nabava će se ponavljati   da   ne  

(ako da) Predviđeno vrijeme za daljnje pozive koji će se objaviti: 

 V.2) Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije-a

da

ne

(ako da) Uputa na projekt(e) i/ili program(e):

V.3) Dodatni podaci: (ako je primjenjivo)

Financijska sredstva za predmetnu nabavu osigurana temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

VI.4) Žalbeni postupak 

VI.4.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.4.2. ili, ako je potrebno VI.4.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Rok za izjavljivanje žalbe:

a)              Žalba se izjavljuje u skladu s čl. 145. Zakona o javnoj nabavi.

b)  U skladu s čl. 146. Zakona o javnoj nabavi, u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:

1.  objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

2.               objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

3.               otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,

4.               primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

c) Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi prethodnog stavka b) nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

 

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ovog poziva 27.07.2016 

 

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude/zahtjevi za sudjelovanje 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

 

 

IV) Adresa drugog javnog naručitelja u čije ime javni naručitelj nabavlja 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Prilog B

Podaci o grupama

Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj: Opremanje SEECEL-a namještajem i opremom, ugostiteljskom opremom i signalizacijom.

Grupa Br.:    Naziv grupe:

1) Kratak opis:

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

Dodatni predmet(i)

3) Količina ili opseg:  

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

  Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

(Upotrijebite ovaj Prilog onoliko puta koliko ima grupa)

 

Prilog C1 – javni naručitelji

Kategorije usluga navedene u Odjeljku II: Predmet nabave

Kategorija br. ¹

Predmet

1.

Usluge održavanja i popravka

2.

Usluge cestovnog prijevoza2, uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

3.

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

4.

Kopneni3 i zračni prijevoz pošte

5.

Telekomunikacijske usluge

6.

Financijske usluge:

a) usluge osiguranja b) bankarske i investicijske usluge4

7.

Računalne i srodne usluge

8.

Usluge istraživanja i razvoja5

9.

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

10.

Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja

11.

Usluge savjetovanja u menadžmentu6 i srodne usluge

12.

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

13.

Usluge oglašavanja

14.

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

15.

Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora

16.

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

Kategorija br. 7

Predmet

17.

Hotelske i restorantske usluge

18.

Usluge željezničkog prijevoza

19.

Usluge prijevoza vodenim putovima

20.

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

21.

Pravne usluge

22.

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja8

23.

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, osim usluga oklopnih vozila

24.

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

26.

Usluge u području rekreacije, kulture i sporta9

27.

Ostale usluge10

 

1

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.A Zakona o javnoj nabavi.

2

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

3

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

4

Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, te usluga Hrvatske narodne banke. Izuzete su također usluge koje uključuju stjecanje, zakup ili najam postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na financijske usluge povezane s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon.

5

Usluge istraživanja i razvoja od kojih koristi ima isključivo naručitelj za vlastite potrebe u obavljanju svojih poslova te za koje naručitelj plaća punu naknadu.

6

Osim usluga arbitraže i mirenja.

7

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi

8

Osim ugovora o radu

9

Osim ugovora o stjecanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programskog materijala od strane radiotelevizijskih subjekata te ugovora za termine radiotelevizijskog emitiranja

10

Usluge koje nisu navedene u Dodatku II.A niti u Dodatku II.B Zakona smatraju se uslugama iz Dodatka II.B Zakona

 

 

 

Standardni obrazac 2: Poziv na nadmetanje                            Broj objave: 2016/S 002-0016874

16
 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
4-16 VV Odluka o poništenju sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda.pdf 937.81 KB Zadnja promjena objave u NN: 15.12.2017. 13:24

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018