Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 554 816

Pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te zbrinjavanja sadržaja na području Općine Kali , za komunalne djelatnosti

Kategorije: Ostale koncesije, Vodovod, kanalizacija, plinovod, Koncesije, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 17.11.2017.
Nadmetanje raspisao: OPĆINA KALI
Objavljeno u: Narodne novine, 18.10.2017.

2017/S 01K-0021378

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA JAVNE USLUGE I KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE OPĆEG ILI DRUGOG DOBRA

 

Odjeljak I: Davatelj koncesije

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv:  OPĆINA KALI

OIB:  33591752539

Poštanska adresa:  Trg Marnjive 23

Mjesto:  KALI

Poštanski broj:  23272

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt:  Općina KaliJedinstveni upravni odjelTrg Marniive 2323272 Kali  

Na pažnju (osoba za kontakt):  Nives Perin, dipl. iur.

Telefon:  +385 23281802

E-pošta:  procelnica@opcina-kali.hr

Telefaks:  +385 23281801

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa : (URL) (ako je primjenjivo) www.opcina-kali.hr

Adresa profila davatelja koncesije: (URL) (ako je primjenjivo)

Elektronički pristup podacima: (URL) (ako je primjenjivo) 

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2017/S+01K-0021378

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: (URL) (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o davatelju koncesije: (ako je primjenjivo) 

Dodatni podaci o ovlaštenoj osobi: (ako je primjenjivo) 

Molimo vas koristite Prilog A za detaljnije podatke.

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Dokumentacija je dostupna kod

Navedene službe(i) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.II)

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Vrsta davatelja koncesije

Hrvatski sabor

 

 

Pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu

Vlada Republike Hrvatske

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Ministarstva i druga državna tijela uključujući i njihove regionalne ili lokalne urede ili jedinice

Ostalo:

Državne agencije / uredi

 

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

Lokalne i regionalne agencije/uredi

 

 

 

 

 

 

I.3) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni  red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Ostalo:

Zdravstvo

 

 

I.4) Davanje koncesije u ime drugih davatelja koncesija (ako je primjenjivo)

Davatelj koncesije provodi postupak u ime drugih davatelja koncesije:    da   ne

(ako da, podaci o tim davateljima koncesija mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Vrsta i predmet koncesije

II.1) Opis koncesije

II.1.1) Predmet koncesije: Pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te zbrinjavanja sadržaja na području Općine Kali , za komunalne djelatnosti

II.1.2) Vrsta koncesije: 

Koncesija za javne usluge

procijenjene vrijednosti manje od 5.000.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti

procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 5.000.000 EUR (bez PDV-a) u kunskoj protuvrijednosti

Koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Mjesto odnosno lokacija obavljanja koncesije: Područje Općine Kali

NUTS kod

HR033

II.1.3) Kratak opis prirode i opsega djelatnosti (predmeta) koncesije:

  Pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te zbrinjavanja sadržaja na području Općine Kali

 

II.1.4) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) (ako je primjenjivo)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

 

Glavni predmet

 

                              

 

Dodatni predmet(i)

                              

                            

 

II.2) Dodatni podaci o koncesiji

II.2.1) Ukupna količina i/ili opseg usluga i/ili radova i/ili korištenja općeg ili drugog dobra: (uključujući sve dijelove, izmjene i opcije, ako je poznato i ako su planirana) 

Prema pozivu korisnika na području javnog naručitelja

 

(navesti samo u brojkama)  Procijenjena vrijednost koncesije (bez PDV-a): 40.000,00

Valuta: HRK

II.2.2) Dio ugovora koji se daje trećim stranama (podugovaranje) (ako je primjenjivo)

  

II.2.3) Rok trajanja koncesije (u godinama) (uključujući napomene vezane za stupanje na snagu ugovora i produljenje ugovora, ako je primjenjivo)

2  

 

II.2.4) Uvjeti vezani za sklapanje ugovora o podkoncesiji (ako je primjenjivo)

 

Odjeljak III: Pravni, poslovni, financijski, tehnički i stručni podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:

Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka utvrdi da:A) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju – članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona – članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)b) korupciju, na temelju – članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona – članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) c) prijevaru, na temelju – članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona – članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju – članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona – članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju – članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju – članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona – članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), B) ako je gospodarski subjekt u postupku likvidacije, odnosno ako je obustavio svoje poslovne aktivnosti. C) je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka A) od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka dodjele koncesije je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije. Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.1.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) i to: Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama i Odjeljak D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice davatelja koncesije) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi. Davatelj koncesije će prihvatiti slijedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi: - izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin. U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac. Sukladno članku 221. stavku 2. ZJN odredba točke 3.1.1. odnosi se i na podugovaratelje, koji u ponudi dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac. Davatelj koncesije može tijekom postupka radi provjere okolnosti iz točke 3.1.1. A) i B) od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta. U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno. Stoga ponudi zajednice ponuditelja moraju biti priloženi traženi dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postoje li osnove za isljučenje za sve članove zajednice ponuditelja. Sukladno članku 221. stavku 2. ZJN odredba točke 3.1.1. odnosi se i na podugovaratelje/potkoncesionare, koji u ponudi dostavljaju navedenu izjavu.

Davatelj koncesije obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili 2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj. Davatelj koncesije neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka dodjele koncesije ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. Davatelj koncesije može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.1.2., i to : a. potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ili b. drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave c. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke 3.1.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. Dokumentacije o nabavi Davatelj koncesije će prihvatiti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojim kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave davatelju koncesije te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. Davatelj koncesije može u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele koncesije, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Sukladno odredbi članka 25. stavka 1. točke 2., 4. i 6. ZoK, Davatelj koncesije će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka dodjele koncesije ako: - je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, - može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt učinio težak profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, - je gospodarskom subjektu zbog značajnih ili postojanih nedostataka tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o koncesiji ili ugovora o javnoj nabavi raskinut prethodno sklopljeni ugovor o koncesiji ili određena obveza naknade štete ili slične sankcije.

III.1.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) tehničke i stručne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

 

Tehnička sposobnost: - ponuditelj dostavlja izjavu o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je pružatelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora i iz koje je vidljivo da minimalno raspolaže sa sljedećim alatima, uređajima i tehničkoj opremi: - da ima u vlasništvu ili leasingu vakuum cisternu 5-10M3 –minimalno - 1 kom i- visokotlačni perač Ponuditelj dostavlja preslik prometne dozvole odnosno knjižice vozila.

Tehnička sposobnost: - ponuditelj dostavlja izjavu o alatima, uređajima ili tehničkoj opremi koja je pružatelju usluga na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora i iz koje je vidljivo da minimalno raspolaže sa sljedećim alatima, uređajima i tehničkoj opremi: - da ima u vlasništvu ili leasingu vakuum cisternu 5-10M3 –minimalno - 1 kom i- visokotlačni perač Ponuditelj dostavlja preslik prometne dozvole odnosno knjižice vozila.

 

 

III.1.4) Drugi uvjeti pravne i poslovne sposobnosti (ako je primjenjivo)

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

 

Minimalna(e) razina(e) pravne i poslovne sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo)

Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi. U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac. Davatelj koncesije može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke 4 .1.1. dostavi ažuriran popratni dokument: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.2) Posebni uvjeti (ako je primjenjivo)

III.2.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

             

III.2.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga                         

da   ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka (za koncesije za javne usluge vrijednosti jednake ili veće od 5,0 mln EUR bez PDV-a u kunskoj protuvrijednosti)

IV.1.1) Vrsta postupka prema Zakonu o javnoj nabavi

Otvoreni

Ograničeni

Pregovarački s prethodnom objavom

Natjecateljski dijalog

IV.1.2) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu (ograničeni i pregovarački postupci, natjecateljski dijalog)

Predviđeni broj gospodarskih subjekata

 

ili

Predviđeni minimalni broj  i (ako je primjenjivo) maksimalni broj

Objektivni i nediskriminirajući uvjeti ili pravila koji će se primijeniti za smanjivanje broja natjecatelja:

 

IV.1.3) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga (pregovarački postupak, natjecateljski dijalog)

Korištenje opcije odvijanja postupka u više faza kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara                                      

da ne  

IV.1.4) Poseban zakon

 Dodatna primjena posebnog zakona

 

(navesti naziv posebnog zakona) 

IV.2) Vrsta postupka (za koncesije za javne usluge manje od 5,0 mln EUR bez PDV-a u kunskoj protuvrijednosti i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

IV.2.1) Vrsta postupka

Primjena Zakona o koncesijama (Glava III)

Dodatna primjena posebnog zakona

(navesti naziv posebnog zakona)  Zakon o javnoj nabavi

IV.3) Kriteriji za odabir ponude

IV.3.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najviša ponuđena naknada za koncesiju

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji

       Kriteriji

Značaj

IV. 3.2) Jamstva za ozbiljnost ponude

Vrsta i vrijednost jamstava koje su ponuditelji dužni dostaviti:  Sukladno točki 7. Dokumentacije o nadmetanju

V. Administrativni podaci

V.1) Evidencijski broj koji je dodijelio davatelj koncesije: (ako je primjenjivo) 

1/2017

 

V.2) Rok za dostavu ponuda (prijava ili zahtjeva za sudjelovanje, ako je primjenjivo)

Datum: 17.11.2017                      Vrijeme: 10:00

V.3) Jezik(ci) na kojem(ima) prijave moraju biti dostavljene

Hrvatski jezik

Bilo koji službeni jezik EU

Službeni jezik(ici) EU: 

Drugo: 

 

V.4) Adresa na koju se moraju poslati ponude:  OPĆINA KALITrg Marnjive 2323272 Kali

 

V.5) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije (u slučaju natjecateljskog dijaloga)

Rok za preuzimanje dokumentacije ili zahtijevanje dijelova dokumentacije koji se ne mogu elektronički staviti na raspolaganje:

Datum:                                         Vrijeme:

Dokumentacija se naplaćuje   da   ne  

(ako da, navesti samo u brojkama)  Cijena:   Valuta: HRK 

Uvjeti i način plaćanja: 

 

 

V.6) Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima (ako je poznato, u slučaju ograničenih i pregovaračkih postupaka i natjecateljskog dijaloga)

Datum:

V.7) Rok valjanosti ponude

do:  

ili

Trajanje u mjesecima: 90  (od isteka roka za dostavu ponuda)

V.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 17.11.2017      Vrijeme: 10:00

Mjesto:  OPĆINA KALITrg Marnjive 2323272 Kali

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor o koncesiji je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

da

ne

(ako da) Uputa na projekt(e) i/ili program(e): 

VI.2) Dodatni podaci temeljem odredbi posebnog zakona: (ako je primjenjivo)

VI.3) Žalbeni postupak

VI.3.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv:  Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa:  Koturaška cesta 43/IV

Mjesto:  Zagreb

Poštanski broj:  10000

Država:   Hrvatska

E-pošta:  dkom@dkom.hr

Telefon:  01 4559 930

Internetska adresa: (URL)  http://www.dkom.hr

Telefaks:  01 4559 933

VI.3.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.3.2. ili, ako je potrebno VI.3.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 

VI.3.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VII.) Datum slanja ove obavijesti  17.10.2017   

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt): 

Telefon: 

E-pošta: 

Telefaks: 

Internetska adresa: (URL)    

 

IV) Adresa drugog davatelja koncesija u čije ime davatelj koncesije daje koncesiju

Službeni naziv: 

OIB: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

 

Standardni obrazac K01: Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

                            Broj objave: 2017/S 01K-0021378

13

 

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
don za crne jame.docx 40.73 KB 17.10.2017 11:52:30
PONUDBENI list 1 (003).docx 12.68 KB 17.10.2017 11:52:54
PONUDBENI list 2.docx 12.62 KB 17.10.2017 11:52:59
PONUDBENI list 3.docx 12.32 KB 17.10.2017 11:53:04
Prilog 3-Ugovor o koncesiji.docx 22.52 KB 17.10.2017 11:53:10
ESPD-obrazac.doc 194.50 KB 17.10.2017 11:53:16

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018