Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 554 816

Iskazivanje interesa za zakup javne površine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti u okviru obilježavanja “Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.”, 18. studenog 2017.

Kategorije: Zemljišta, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 27.10.2017.
Nadmetanje raspisao: Grad Vukovar
Objavljeno u: Glas Slavonije, 18.10.2017.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 4/09, 7/11,4/12, 7/13 i 7/15) Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje 13. listopada 2017. u Vukovaru

JAVNI POZIV UGOSTITELJIMA

Za iskazivanje interesa za zakup javne površine radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti u okviru obilježavanja “Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.”, 18. studenog 2017.

I.

Grad Vukovar stavlja na raspolaganje prostor za postavljanje ugostiteljskih šatora na lokaciji parkirališta “FINA-e” u Vukovaru sa svom potrebnom infrastrukturom veličine od minimalno 300 m2 po šatoru, za potrebe pružanja ugostiteljske djelatnosti - prodaja hrane i pića - tijekom obilježavanja “Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.”, 18. studenog 2017. godine.

II.

Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

III.

Svaki ugostitelj zainteresiran za prodaju hrane i pića treba predati pismenu ponudu za određenu lokaciju i ponuditi visinu zakupnine prostora za šatore veličine od minimalno 300 m2.

Početna cijena zakupnine iznosi 5 kuna/m2.

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 300,00 kuna na IBAN: HR75 25000091 851800005, Model 24, poziv na broj: 5738-OIB uplatitelja.

IV.

Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:

1. ime i prezime i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima

2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar

3. Ponuđenu cijenu zakupnine prostora šatora s naznakom površine šatora

4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom

5. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 6 mjeseci

6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 6 mjeseci

7. Potvrda o uplati jamčevine

8. IBAN ponuditelja za povrat jamčevine

v.

Grad Vukovar uvjetuje da ponuđači prodaju piće i hranu, a da u ponudu hrane uvrste 2 vrste jela pojedinačne cijene do 25,00 kuna. Nije dozvoljeno puštanje glazbe.

VI.

Rok za podnošenje ponuda je 27. listopada 2017. u 10,00 sati.

VII.

Prihvatiti će se ponuda s najvišim ponuđenim iznosom zakupnine uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Poziva. U slučaju da dva ponuđača ponude isti iznos zakupnine, provesti će se usmeno nadmetanje.

S odabranim ponuđačima Grad Vukovar sklopit će se Ugovor o suradnji.

vili.

Ponude se dostavljaju na adresu:

Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu i turizam, Dr. Franje Tuđmana 1,32000 Vukovar, s naznakom “ZA JAVNI POZIV UGOSTITELJIMA - NE OTVARAJ”.
REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA GRAD VUKOVAR GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/17-01/1 URBROJ: 2196/01-02-17-5

Vukovar, 13. listopada 2017. GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018