Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 554 816

Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dugotrajne financijske imovine Hrvatskih cesta d.o.o.

Kategorije: Ostala prodaja
Datum zatvaranja: 3.11.2017.
Nadmetanje raspisao: HRVATSKE CESTE d.o.o.
Objavljeno u: Ostali izvori, 18.10.2017.

HRVATSKE CESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb, OIB: 55545787885
Objavljuju

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPNJU DUGOTRAJNE FINANCIJSKE IMOVINE

I Predmet prodaje je dugotrajna financijska imovina Hrvatskih cesta d.o.o. kako slijedi:

Redni 

broj:

NAZIV 

NEKRETNINA

Čest. 

zem.

Bruto površina irf

Tržišna vrijednosti

Tržišna vrijednost-kn

A

POSLOVNA ZGRADA

7262/1 KO Solin

635,87m1

 

 

B

DVOR

7262/1 

KOSokn

916,00 m2

 

 

A+B

Poslovni centar “ Toyota Solin‘

7262/1 

KOSokn

 

892490,00

6635.660,00

II Svi zainteresirani ponuditelji mogu dobiti na uvid primjerak informacijskog memoranduma navedenog društva za čiji otkup udjela su zainteresirani podnošenjem Zahtjeva za uvid u informacijski memorandum društvu Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, Sektor za ekonomske poslove ili na mail adresu marijeta.pavlic@hrvatske-ceste.hr. U zahtjevu je potrebno navesti kontakt podatke i željeni termin uvida.

Sve eventualne poreze, pristojbe i druge troškove koji proizlaze iz postupka prodaje gore navedene dugotrajne financijske imovine obvezan je podmiriti Ponuditelj/Kupac.

Ponuditelji ne mogu nuditi ispod navedene početne (minimalne) jedinične cijene (u HRK) i obvezni su ponudu formirati za cjelokupan udio trgovačkog društva za koji podnose ponudu kako je navedeno u tabelarnom prikazu točke I.. Podnesene ponude moraju imati rok valjanosti od 60 (šezdeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Ponuditelji su obvezni u ponudi navesti jediničnu cijenu, ukupnu cijenu za sve udjele trgovačkog društva za koje podnose ponudu, a podnošenjem ponude prihvaćaju sve uvijete ovog javnog poziva za prikupljanje ponuda. Ponuđene cijene su nepromjenjive.

Postoji pravo prvokupa u korist zaposlenika društva Istarske ceste d.o.o. i samog Društva.

III Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od pedeset posto (50%) ponuđene vrijednosti za otkup (u HRK) i

dostaviti dokaz o izvršenoj uplati uz ponudu.

Jamčevina se uplaćuje u korist HRVATSKIH CESTA d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, na žiro račun broj HR6723400091100231902 u Privrednoj banci Zagreb d.d. poziv na broj: 700-9-OIB PONUDITELJA najkasnije do roka za predaju ponuda. U nadmetanju mogu sudjelovati samo ponuditelji koji su uplatili jamčevinu.

Prodavatelj će donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude u roku do 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda. Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u preostali iznos potreban za otkup cjelokupnog udjela u trgovačkom društvu za koje se podnosi ponuda. Ostalim ponuditeljima jamčevina se vraća bez kamata, najkasnije u roku 20 (dvadeset) dana od datuma slanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj odabrati će se po kriteriju najviše ponuđene cijene za otkup cjelokupnog broja udjela društva za koje se podnosi ponuda.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan potpisati Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela te jednokratno platiti razliku u roku od 5 (pet) dana od primitka obavijesti o odabiru ponude. U protivnom, prodavatelj će zadržati jamčevinu i pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na potpis ugovora.

IV Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe. Uz ponudu s jasno iskazanom cijenom u HRK se prilaže:

1) Rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe) tj. Obrtnicu odnosno presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe;

2) Izvod / potvrda o izvršenoj uplati jamčevine sukladno uvjetima ovog oglasa.

Prodavatelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, a da pri tome ne snosi nikakve troškove u svezi ovoga nadmetanja.

V Ponude se mogu poslati poštom na adresu: Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za ekonomske poslove, Vončinina

3,10000 Zagreb ili predati osobno u pisarnicu na istoj adresi. Sve ponude moraju biti zaprimljene najkasnije do 3. studenog 2017.g. do 12:00 sati. bez obzira na način dostave. Otvaranje ponuda nije javno. Razmatrat će se samo one ponude koje su kompletne, a zaprimljene u pisarnici do navedenog roka. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici, sa naznakom "NE OTVARATI - PONUDA ZA KUPNJU DUGOTRAJNE FINANCIJSKE IMOVINE” .

HRVATSKE CESTE d.o.o.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018