Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 570 548

Predmet natječaja je građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Splita na predjelu Meje u Splitu

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 6.10.2017.
Nadmetanje raspisao: GRAD SPLIT
Objavljeno u: Slobodna Dalmacija, 22.9.2017.

GRAD SPLIT na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine« br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,146/08 i 38/09, 153/09 i 143/12) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Splita, KLASA: 944-01/15-01/00119, URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-17 od 12. rujna 2017. godine, objavljuje

NATJEČAJ

o prodaji građevinskog zemljišta na predjelu Meje u Splitu

1. Predmet natječaja je građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Splita na predjelu Meje u Splitu označeno kao:

- čest.zem. 8276/28 pov. 3 m2, čest.zem. 8276/29 pov. 9 m2, čest.zem. 8276/30 pov. 5 m2, čest.zem. 8276/40 pov. 415 m2,, čest.zem. 8276/43 pov. 9 m2, čest.zem. 8276/44 pov. 34 m2, čest.zem. 8276/47 pov. 6 m2 i čest.zem. 8276/49 pov. 14 m2, sve k.o. Split, ukupne površine 495 m2 umanjeno za zemljište za redovitu uporabu u površini od 166 m2, tako da površina zemljišta koje se prodaje uz naknadu iznosi 329 m2, sve prema grafičkom prikazu - skici u prilogu.

2. Zemljište iz točke 1. ulazi u sastav građevne čestice utvrđene Rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeka za prostorno uređenje Grada Splita Klasa: UP/I 350-05/16-05/000012 od 03.06.2016.godine., za postojeću stambenu građevinu. Zemljište za redovitu uporabu u površini od 166 m2 utvrđeno je Preliminarnim parcelacijskim elaboratom u svrhu otkupa zemljišta koje služi za redovitu uporabu zgrade u vlasništvu Grada Splita broj 194/16 izrađenog od TAHIMETAR d.o.o. Split o kojem je ishođeno pozitivno očitovanje Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeka za prostorno uređenje KLASA:UP/I 361-01/15-01/00018 od 10.05.2017 godine., u skladu sa Zaključkom o postupanjima po podnesenim zahtjevima radi otkupa zemljišta u svrhu formiranja jedinstvene i zasebne građevinske koji je donio Gradonačelnik Grada Splita dana 23.rujna 2016. godine Klasa:944-01/15-01/00119 i odredbama GUP-a Grada Splita.

3. Početna kupoprodajna cijena zemljišta koje se prodaje uz naknadu iznosi 4.851,27 kn/mz što za površinu od 329 m2 iznosi 1.596.067,83 kn.

4. U cijenu zemljišta nisu uračunati troškovi komunalnog doprinosa za gradnju objekta i uređaja komunalne infrastrukture. Porez na promet nekretnina i druge poreze snosi kupac.

5. U natječaju imaju pravo sudjelovati fizičke i pravne osobe.

6. Ponuda mora sadržavati:

- naziv i adresu natjecatelja,

-oznaku građevinskog zemljišta prema toč.1. natječaja,

- ponuđenu cijenu,

- za pravne osobe rješenje o registraciji pravne osobe s podacima o odgovornoj osobi,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini. -

7. Sudionici natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne cijene., a dokaz o uplati priložiti uz prijavu na natječaj.

Jamčevina se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje ponuda na račun broj: 2500009-1840900000, Grad Split- Gradski proračun, pozivom na broj odobrenja 68 7889-OIB natjecatelja

Izabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene zemljišta, dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća u nominalnom iznosu odmah po okončanju natječaja Ako izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat jamčevine.

8. Pisane ponude podnose se Gradu Splitu, Obala kneza Branimira 17,

putem preporučene pošte ili osobno, u zatvorenim omotnicama s

naznakom «ponuda za kupnju zemljišta-ne otvarati«, u roku od 15 dana od objave natječaja u «Slobodnoj Dalmaciji« odnosno na web stranicama Grada Splita - http://www.split.hr/.

9. Natjecatelji će biti pravodobno obaviješteni o mjestu i vremenu otvaranja ponuda.

10. Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja na prijedlog Gradonačelnika donijet će Gradsko vijeće.

11. Grad Split i izabrani natjecatelj zaključit će ugovor o kupoprodaji u roku od 30 dana od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

12. Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 60 dana od zaključivanja ugovora.

13. Grad Split zadržava pravo neprihvaćanja nijedne ponude i pravo poništenja natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima.

 


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018