Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 560 456

Izvođenje radova na izgradnji prometnica s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i eki zone max Stoja, te radova na izgradnji vodovodne mreže, sanitarne odvodnje i nt i st plinovoda

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Vodovod, kanalizacija, plinovod, Javna rasvjeta, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 3.10.2017.
Nadmetanje raspisao: GRAD PULA-POLA
Objavljeno u: Narodne novine, 13.9.2017.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2017/S 0F2-0018777

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: GRAD PULA-POLA

Nacionalni registracijski broj: 2  79517841355

Poštanska adresa: Forum 1

Mjesto: Pula

NUTS kod: HR036

Poštanski broj: 52100

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Igor Bukarica Senka Zarubica Žarka Mrđen Šanin Gedri Krelja Robi Fuart Robert Percan

Telefon: +385 52371865/+385 52371858/+385 52529953/+385 52529933/+385 52638419/+385 52534944

E-pošta: igor.bukarica@pula.hr

Telefaks: +385 52216395

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pula.hr

Adresa profila kupca:  www.pula.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv: Vodovod Pula d.o.o.                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 19798348108

Poštanska adresa: Radićeva 9

Mjesto: Pula

NUTS kod: HR036

Poštanski broj: 52100

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: zarka.mrden@vodovod-pula.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.vodovod-pula.hr

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Pragrande d.o.o.                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 05117157608

Poštanska adresa: Trg I. Istarke brigade 14

Mjesto: Pula

NUTS kod: HR036

Poštanski broj: 52100

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: robi.fuart@pragrande.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.pragrande.hr

Adresa profila kupca:

 

   Službeni naziv: Plinara d.o.o.                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj: 18436964560

Poštanska adresa: Industrijska 17

Mjesto: Pula

NUTS kod: HR036

Poštanski broj: 52100

Država: HR

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta: robert.percan@plinara.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.plinara.hr

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2017/S+0F2-0018777

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROMETNICA S OBORINSKOM ODVODNJOM, JAVNOM RASVJETOM I EKI ZONE MAX STOJA, TE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE, SANITARNE ODVODNJE I NT I ST PLINOVODA  

Referentni broj: 2  09/2017 MV

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45210000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet ove nabave je izvođenje radova na izgradnji prometnica s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKI zone MAX Stoja u Puli, te radova na izgradnji vodovodne mreže, sanitarne odvodnje i NT i ST plinovoda sukladno glavnim projektima. 1. prometnica ukupne duljine cca 1070m uključujući kružno raskrižje Ulica Stoja i Veruda 2. oborinska odvodnja duljine cca 850m s 4 upojna bunara i kišnim vrtom 3. javna rasvjeta duljine cca 1100m s 20 stupova od 10m i 20 stupova od 8m 4. elektornička kabelska kanalizacija duljine cca 610m 5. vodovodna mreža profila DN 300 duljine cca 600m 6. sanitarna odvodnja profila do DN 300 duljine 330m 7. plin NT DN 225 cca 150m i ST DN 100 duljine 580m

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 14.800.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PROMETNICA S OBORINSKOM ODVODNJOM, JAVNOM RASVJETOM I EKI ZONE MAX STOJA, TE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE, SANITARNE ODVODNJE I NT I ST PLINOVODA                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45210000          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR036            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Pula, zona kamenoloma MAX Stoja, dijelovi Ulica Stoja, Veruda i Fižela

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Predmet ove nabave je izvođenje radova na izgradnji prometnica s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKI zone MAX Stoja u Puli, te radova na izgradnji vodovodne mreže, sanitarne odvodnje i NT i ST plinovoda sukladno glavnim projektima. 1. prometnica ukupne duljine cca 1070m uključujući kružno raskrižje Ulica Stoja i Veruda 2. oborinska odvodnja duljine cca 850m s 4 upojna bunara i kišnim vrtom 3. javna rasvjeta duljine cca 1100m s 20 stupova od 10m i 20 stupova od 8m 4. elektornička kabelska kanalizacija duljine cca 610m 5. vodovodna mreža profila DN 300 duljine cca 600m 6. sanitarna odvodnja profila do DN 300 duljine 330m 7. plin NT DN 225 cca 150m i ST DN 100 duljine 580m

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Jamstveni rok

10%

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

1.

Cijena

90%

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                       

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  14.800.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 7  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Navedeni u dokumentaciji o nadmetanju

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Navedeni u dokumentaciji

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  03.10.2017    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 03.10.2017   Lokalno vrijeme:  10:00:00  Mjesto:  Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, 52 100 Pula, Forum 2, I. kat, soba br. 4 (sala za sastanke)

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  12.09.2017  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2017/S 0F2-0018777

8 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Dokumentacija_MAX Stoja.pdf 1,663.64 KB Datum slanja objave u NN: 12.09.2017. 11:24
Tender.zip 32,372.38 KB Datum slanja objave u NN: 12.09.2017. 11:25
Troškovnici.zip 2,881.10 KB Datum slanja objave u NN: 12.09.2017. 11:40

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2018