Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 547 085

Uvrštena nova dokumentacija - Prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (43 grupe)

Kategorije: Usluge utovara, istovara, prijevoza i vučne službe, Usluge
Datum zatvaranja: 20.8.2017.
Nadmetanje raspisao: Splitsko-dalmatinska županija
Objavljeno u: Narodne novine, 11.8.2017.


2016/S 002-0029924

Poziv na nadmetanje

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Splitsko-dalmatinska županija

OIB: 40781519492

Poštanska adresa: Domovinskog rata 2

Mjesto: Split

Poštanski broj: 21000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt: Upravni odjel za financije

Na pažnju (osoba za kontakt): Anka Mijić

Telefon: +385 21400030

E-pošta: anka.mijic@dalmacija.hr

Telefaks: +385 21400153

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa javnog naručitelja: (URL)

Adresa profila naručitelja (kupca): (URL)

Elektronički pristup podacima: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016/S 002-0029924

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: (URL) https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Molimo koristite Prilog A za detaljnije podatke

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju         

za natjecateljski dijalog) dostupna je kod

Navedene službe(i) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.II)

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstva i druga državna tijela uključujući i njihove regionalne ili lokalne urede ili jedinice

Pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu

Državne agencije / uredi

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ostalo:

Lokalne i regionalne agencije/uredi

 

I.3) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Ostalo:

Zdravstvo

 

I.4) Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja:    da    ne

(ako da, podaci o tim javnim naručiteljima mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Predmet nabave

II.1) Opis

II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

Prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (43 grupe)

II.1.2) Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

(odaberite samo jednu kategoriju – radovi, roba ili usluge – koja najviše odgovara vašem ugovoru ili nabavi(ama))

Radovi

Roba

Usluge

 Izvođenje radova

 Kupnja

Kategorija usluge br. 2

 

Molimo vidjeti Prilog C1 za kategorije usluga

 Projektiranje i izvođenje radova

 Najam

 Zakup

 Realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo javni naručitelj

 Leasing sa ili bez opcije kupnje

 Kombinacija navedenog

Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga:

Sukladno Specifikacijama za 43 grupe

NUTS kod

HR

NUTS kod

NUTS kod

NUTS kod

II.1.3) Podaci o ugovoru o javnoj nabavi ili okvirnom sporazumu

  Poziv uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

  Poziv uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4) Podaci o okvirnom sporazumu (ako je prikladno)

              Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

              Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Broj

ili

(ako je primjenjivo) najveći broj  gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma 

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2  ili mjesecima:

Obrazloženje razloga za trajanje duže od dvije odnosno četiri godine:

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma (navesti samo u brojkama):

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 21.607.448,00

Valuta:

ili

Raspon: od           do

Valuta:

Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: (ako je poznato)

II.1.5) Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (43 grupe)

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

Dodatni predmet(i)

II.1.7) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA):    da    ne

II.1.8) Grupe (za podatke o grupama upotrijebite Prilog B onoliko puta koliko ima grupa)

Predmet nabave je podijeljen na grupe:   da   ne

II.1.9) Podaci o alternativnim ponudama

Alternativne ponude su dopuštene:    da    ne

II.2) Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1) Ukupna količina ili opseg: (uključujući sve grupe, obnavljanja i opcije, ako je primjenjivo) 

Sukladno Specifikacijama

 

(navesti samo u brojkama)  

 

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 21.607.448,00

Valuta:

ili

Raspon: od          do

Valuta:

II.2.2) Podaci o opcijama (ako je primjenjivo)

Opcije   da   ne

(ako da) Opis tih opcija:

(ako je poznato) Okvirni raspored korištenja tih opcija:

u mjesecima:   ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.2.3) Podaci o obnavljanjima (ako je primjenjivo)

Ovaj ugovor će se obnavljati   da   ne

Broj mogućih obnavljanja: (ako ih ima)  ili Raspon: od  do

(ako je poznato) U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:

u mjesecima:  ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 12 ili u danima (od sklapanja ugovora) 

ili

Početak   

Završetak   

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1) Tražena jamstva: (ako je primjenjivo)

 

JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONDUDE

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj je dužan, u ponudi, dostaviti jamstvo s rokom važenja do 01. 09. 2017. godine, u iznosu od:

 

TABLICA 2

GRUPA              NAZIV ŠKOLE              TRAŽENO JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE (U OBLIKU GARANCIJE BANKE ILI POLAGANJEM DEPOZITA)

(u kunama)

GR 1              OŠ I.DUKNOVIĆ, MARINA              44.509,00

GR 2              OŠ KNEZA BRANIMIRA

DONJI MUĆ              16.000,00

GR 3              OŠ NEORIĆ, SUTINA              7.200,00

GR 4              OŠ BRAĆE RADIĆA, VRBA              16.400,00

GR 5              OŠ DUGOPOLJE              15.600,00

GR 6              OŠ I.LOVRIĆA, SINJ              12.800,00

GR 7              OŠ FRA P.VUČKOVIĆA, SINJ              8.800,00

GR 8              OŠ K.ZVONIMIRA, SEGET DONJI              39.312,00

GR 9              OŠ I.MAŽURANIĆA, HAN              16.016,00

GR 10              OŠ A.STARČEVIĆA, DICMO              29.800,00

GR 11              OŠ M.BEGOVIĆA, VRLIKA              28.000,00

GR 12              OŠ KNEZA MISLAVA, K.SUĆURAC              46.592,00

GR 13              OŠ K.TRPIMIRA, K.GOMILICA              13.000,00

GR 14              OŠ OSTROG-PŠ LEĆEVICA

K.LUKŠIĆ              7.000,00

GR 15              OŠ OSTROG-K.LUKŠIĆ              11.200,00

GR 16              OŠ PROF.F.LUKAS, K.STARI              9.200,00

GR 17              OŠ PRIMORSKI DOLAC              18.492,00

GR 18              OŠ J.PUPAČIĆ, OMIŠ              81.600,00

GR 19              OŠ JESENICE, DUGI RAT              28.000,00

GR 20              OŠ GORNJA POLJICA,SRIJANE              26.240,00

GR 21              OŠ DRA.FRA K.BALIĆ, ŠESTANOVAC              53.872,00

GR 22              OŠ DON M.PAVLINOVIĆA, PODGORA              9.400,00

GR 23              OŠ GRADAC              5.800,00

GR 24              OŠ S.RADIĆA,IMOTSKI              28.000,00

GR 25              OŠ I.G.KOVAČIĆA,CISTA VELIKA              10.000,00

GR 26              OŠ  S.S.KRANJČEVIĆA,LOVREĆ              11.200,00

GR 27              OŠ VRGORAC              36.000,00

GR 28              OŠ M.RADOVANA,TROGIR              20.000,00

GR 29              OŠ JELSA              24.960,00

GR 30              OŠ P.HEKTOROVIĆA, STARI GRAD              7.808,00

GR 31              OŠ V.NAZORA, POSTIRA              7.000,00

GR 32              OŠ MILNA              8.256,00

GR 33              OŠ KAMEŠNICA, OTOK              7.280,00

GR 34              OŠ TUČEPI              5.824,00

GR 35              OŠ DR.F.TUĐMANA, BRELA              4.680,00

GR 36              OŠ  V.PARAĆA, SOLIN              14.480,00

GR 37              OŠ PROF.F.LUKAS, K.STARI              40.000,00

GR 38              OŠ P.BERISLAVIĆA, TROGIR              21.240,00

GR 39              OŠ I.LEKO, PROLOŽAC              14.656,00

GR 40              OŠ M.MARULIĆA, SINJ              17.200,00

GR 41              OŠ SUPETAR              18.880,00

GR 42              OŠ BIJAĆI, K.NOVI              9.200,00

GR 43              OŠ SELCA              12.800,00

 

 

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku garancije banke ili polaganjem depozita (novčani polog) na žiro račun: 2330003-1800017008, IBAN: HR3023300031800017008, model 68, poziv na broj odobrenja 7404-OIB (uz dostavu dokaza o izvršenom pologu i podacima o računu -IBAN -na koje će se polog vratiti po završetku postupka javne nabave).

Ukoliko se jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku garancije banke ista mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna, kao korisnik mora biti označena Splitsko-dalmatinska županija i mora glasiti na sve dolje navedene slučajeve.

Jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj će naplatiti u slučaju da:

               ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

               dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi,

               nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ZJN,

               odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma,

               nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Sukladno članku 93. stavku 1. točka 1.  ZJN ponuda ponuditelja koji ne dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano biti će odbijena.

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude (ukoliko se dostavlja u obliku garancije banke) dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, na način kako je navedeno točkom 20.1 (izvornik jamstva predan u obliku garancije banke ne smije biti oštećen na način koji onemogućuje naplatu).

 

Ako ponuditelj uplati novčani polog kao jamstvo za ozbiljnost ponude, dužan je u sklopu svoje ponude dostaviti dokaz o plaćanju na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja.

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude bit će vraćeno ponuditeljima koji nisu odabrani neposredno nakon završetka postupka javne nabave, sukladno članku 77. stavak 6. ZJN. Odabranom ponuditelju jamstvo će biti vraćeno po dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

 

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

 

Ponuditelj  je obvezan u slučaju odabira njegove ponude, prilikom potpisa svakog godišnjeg ugovora o javnoj nabavi sklopljenog temeljem okvirnog sporazuma, dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku garancije banke u visini  10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora (sa PDV-om) sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma, s rokom valjanosti do isteka ugovora, a na kojoj je kao korisnik označena Splitsko-dalmatinska županija.

Bankarska garancija mora biti plativa na prvi poziv, bezuvjetna i bez prava prigovora/protesta.

 

Garancija banke za uredno ispunjenje ugovora predaje se ovom naručitelju u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma.

 

Bankarska garancija će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

 

Nedostavljanje jamstva predstavlja razlog za raskid ugovora i naplatu jamstva za ozbiljnost ponude. Neiskorišteno jamstvo biti će vraćeno odabranom ponuditelju protekom ugovorenog roka.

 

III.1.2) Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili uputa na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti:

III.1.3)  Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice ponuditelja ili natjecatelja: (ako je primjenjivo)

III.1.4) Ostali posebni uvjeti: (ako je primjenjivo)                           

Izvršenje ugovora podložno je posebnim uvjetima   da   ne

(ako da) Opis posebnih uvjeta:

 

III.2) Uvjeti sudjelovanja

III.2.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:
 

RAZLOZI ISKLJUČENJA GOSP.SUBJEKTA SU ODREĐENI U TOČKI 17. DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST JE ODREĐENA U TOČKI 18.1. DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

III.2.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo) 

III.2.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo) 

TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST JE ODREĐENA U TOČKI 18.2. DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

 

III.2.4) Podaci o rezerviranim ugovorima (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice

  Izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja                            

III.3) Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu:

III.3.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga                         

 da    ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni

Ograničeni

Ograničeni zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Pregovarački s prethodnom objavom

Određeni natjecatelji su već odabrani (ako je prikladno u određenim slučajevima pregovaračkog postupka) da ne  

(ako da, unesite nazive i adrese već odabranih gospodarskih subjekata u Odjeljku VI.3 Dodatni podaci) 

Pregovarački s prethodnom objavom zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Natjecateljski dijalog

IV.1.2) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu (ograničeni i pregovarački postupci, natjecateljski dijalog)

Predviđeni broj gospodarskih subjekata

ili

Predviđeni minimalni broj i (ako je primjenjivo) maksimalni broj  

Objektivni i nediskriminirajući uvjeti ili pravila koji će se primijeniti za smanjivanje broja natjecatelja:

IV.1.3) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga (pregovarački postupak, natjecateljski dijalog)

Korištenje opcije odvijanja postupka u više faza kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara                                      

da ne  

IV.2) Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najniža cijena

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji

Kriteriji

Značaj

IV.2.2) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba   da    ne  

(ako da, ako je prikladno) Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

IV.3) Administrativni podaci

IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj: (ako je primjenjivo) 

EVV 1/17

IV.3.2) Ranija objava(e) vezana uz isti predmet nabave    da    ne  

(ako da)

Prethodna (informacijska) obavijest

Obavijest na profilu naručitelja

Broj objave: od  

Druge ranije objave (ako je primjenjivo)

Broj objave: od  

Broj objave: od  

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije (u slučaju natjecateljskog dijaloga)

Rok za preuzimanje dokumentacije ili zahtijevanje dijelova dokumentacije koji se ne mogu elektronički staviti na raspolaganje

Datum:              Vrijeme:  

Dokumentacija se naplaćuje   da   ne  

(ako da, navesti samo u brojkama)  Cijena:       Valuta: HRK 

Uvjeti i način plaćanja:

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 16.02.2017             Vrijeme: 13:00:00 

IV.3.5) Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima (ako je poznat, u slučaju ograničenih i pregovaračkih postupaka i natjecateljskog dijaloga)

Datum:  

IV.3.6) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Hrvatski jezik

Bilo koji službeni jezik EU

Službeni jezik(ici) EU:

Drugo:

IV.3.7) Rok valjanosti ponude

do: 01.09.2017 

ili

Trajanje u mjesecima:  ili danima: (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 16.02.2017             Vrijeme: 13:00:00 

Mjesto: Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2/IV, Split

Odjeljak V: Dopunski podaci

V.1) Podaci o ponavljanju (ako je primjenjivo)

Ova nabava će se ponavljati   da   ne  

(ako da) Predviđeno vrijeme za daljnje pozive koji će se objaviti: 

 V.2) Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije-a

da

ne

(ako da) Uputa na projekt(e) i/ili program(e):

V.3) Dodatni podaci: (ako je primjenjivo)

VI.4) Žalbeni postupak 

VI.4.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.4.2. ili, ako je potrebno VI.4.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku te se dostavlja neposredno ili poštom.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija te će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa člankom 145. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi smatrat nepravodobnom.

U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti žalba se izjavljuje u roku deset dana i to od dana:

              objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,

              objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

              otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,

              primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloga poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka 146. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u čl. 159. ZJN.

U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju za nadmetanje ili izmjenu dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj će, sukladno članku 157. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

 

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Poštanska adresa: DOMOVINSKOG RATA 2

Mjesto: SPLIT

Poštanski broj: 21000

Država: HRVATSKA

E-pošta: anka.mijic@dalmacija.hr

Telefon: +385 21400030

Internetska adresa: (URL)

Telefaks: +385 21400153

VI.5) Datum slanja ovog poziva 29.12.2016 

 

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude/zahtjevi za sudjelovanje 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

 

 

IV) Adresa drugog javnog naručitelja u čije ime javni naručitelj nabavlja 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Prilog B

Podaci o grupama

Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj: Prijevoz učenika osnovnih škola na području Splitsko-dalmatinske županije (43 grupe)

Grupa Br.: Grupa 1.   Naziv grupe: GRUPA 1-OŠ I.DUKNOVIĆ, MARINA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ.I.DUKOVIĆ, MARINA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.1

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 1.112.748,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 2.   Naziv grupe: GRUPA 2-OŠ KNEZA BRANIMIRA, DONJI MUĆ

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ KNEZA BRANIMIRA, DONJI MUĆ

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.2

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 400.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 3.   Naziv grupe: GRUPA 3-OŠ NEORIĆ, SUTINA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ NEORIĆ, SUTINA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.3

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 180.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 4.   Naziv grupe: GRUPA 4-OŠ BRAĆE RADIĆA, VRBA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BRAĆE RADIĆA, VRBA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.4

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 410.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 5.   Naziv grupe: GRUPA 5-OŠ DUGOPOLJE

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ DUGOPOLJE

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.5

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 390.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 6.   Naziv grupe: GRUPA 6-OŠ I.LOVRIĆA, SINJ

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ I.LOVRIĆA, SINJ

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.6

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 320.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 7.   Naziv grupe: GRUPA 7-OŠ FRA.P.VUČKOVIĆA, SINJ

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ FRA.P.VUČKOVIĆA, SINJ

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR. 7

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 220.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 8.   Naziv grupe: GRUPA 8-OŠ K.ZVONIMIRA, SEGET DONJI

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ K.ZVONIMIRA, SEGET DONJI

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.8

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 982.800,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 9.   Naziv grupe: GRUPA 9-OŠ I.MAŽURANIĆA, HAN

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ I.MAŽURANIĆA, HAN

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.9

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 400.400,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 10.   Naziv grupe: GRUPA 10-OŠ A.STARČEVIĆA, DICMO

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ A.STARČEVIĆA, DICMO

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.10

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 745.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 11.   Naziv grupe: GRUPA 11-OŠ M.BEGOVIĆA, VRLIKA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ M.BEGOVIĆA, VRLIKA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.11

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 700.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 12.   Naziv grupe: GRUPA 12-OŠ K.MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ K.MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.12

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 1.164.800,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 13.   Naziv grupe: GRUPA 13-OŠ K.TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ K.TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.13

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 325.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 14.   Naziv grupe: GRUPA 14-OŠ OSTROG-PŠ LEĆEVICA, KAŠTEL LUKŠIĆ

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ OSTROG-PŠ LEĆEVICA, KAŠTEL LUKŠIĆ

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.14

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 175.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 15.   Naziv grupe: GRUPA 15-OŠ OSTROG-KAŠTEL LUKŠIĆ

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ OSTROG-KAŠTEL LUKŠIĆ

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.15

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 280.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 16.   Naziv grupe: GRUPA 16-OŠ PROF.F.LUKAS, KAŠTEL STARI

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ PROF.F.LUKAS, KAŠTEL STARI

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.16

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 230.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 17.   Naziv grupe: GRUPA 17-OŠ PRIMORSKI DOLAC

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ PRIMORSKI DOLAC

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.17

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 462.300,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 18.   Naziv grupe: GRUPA 18-OŠ J.PUPAČIĆ, OMIŠ

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ J.PUPAČIĆ, OMIŠ

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.18

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 2.040.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 19.   Naziv grupe: GRUPA 19-OŠ JESENICE, DUGI RAT

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ JESENICE, DUGI RAT

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.19

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 700.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 20.   Naziv grupe: GRUPA 20-OŠ GORNJA POLJICA, SRIJANE

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ GORNJA POLJICA, SRIJANE

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.20

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 656.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 21.   Naziv grupe: GRUPA 21-OŠ DR. FRA.KARLO BALIĆ, ŠESTANOVAC

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ DR.FRA.KARLO BALIĆ, ŠESTANOVAC

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.21

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 1.346.800,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 22.   Naziv grupe: GRUPA 22-OŠ DON.M.PAVLINOVIĆA, PODGORA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ DON.M.PAVLINOVIĆA, PODGORA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.22

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 235.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 23.   Naziv grupe: GRUPA 23-OŠ GRADAC

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ GRADAC

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.23

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 145.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 24.   Naziv grupe: GRUPA 24-OŠ S.RADIĆA, IMOTSKI

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ S.RADIĆA, IMOTSKI

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.24

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 700.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 25.   Naziv grupe: GRUPA 25-OŠ I.G.KOVAČIĆA, CISTA VELIKA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ I.G.KOVAČIĆA, CISTA VELIKA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.25

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 250.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 26.   Naziv grupe: GRUPA 26-OŠ S.S.KRANJČEVIĆA, LOVREĆ

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ S.S.KRANJČEVIĆA, LOVREĆ

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.26

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 280.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 27.   Naziv grupe: GRUPA 27-OŠ VRGORAC

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ VRGORAC

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.27

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 900.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 28.   Naziv grupe: GRUPA 28-OŠ M.RADOVANA, TROGIR

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ M.RADOVANA, TROGIR

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.28

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 500.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 29.   Naziv grupe: GRUPA 29-OŠ JELSA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ JELSA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.29

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 624.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 30.   Naziv grupe: GRUPA 30-OŠ P.HEKTOROVIĆA, STARI GRAD

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ P.HEKTOROVIĆA, STARI GRAD

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.30

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 195.200,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 31.   Naziv grupe: GRUPA 31-OŠ V.NAZORA, POSTIRA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ V.NAZORA, POSTIRA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.31

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 175.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 32.   Naziv grupe: GRUPA 32-OŠ MILNA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ MILNA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.32

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 206.400,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 33.   Naziv grupe: GRUPA 33-OŠ KAMEŠNICA, OTOK

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ KAMEŠNICA, OTOK

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.33

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 182.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 34.   Naziv grupe: GRUPA 34-OŠ TUČEPI

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ TUČEPI

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.34

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 145.600,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 35.   Naziv grupe: GRUPA 35-OŠ DR.F.TUĐMANA, BRELA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ DR.F.TUĐMANA, BRELA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.35

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 117.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 36.   Naziv grupe: GRUPA 36-OŠ V.PARAĆA, SOLIN

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ V.PARAĆA, SOLIN

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.36

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 362.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 37.   Naziv grupe: GRUPA 37-OŠ PROF.F.LUKAS, KAŠTEL STARI

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ PROF.F.LUKAS, KAŠTEL STARI

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.37

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 1.000.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 38.   Naziv grupe: GRUPA 38-OŠ P.BERISLAVIĆA, TROGIR

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ P.BERISLAVIĆA, TROGIR

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.38

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 531.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 39.   Naziv grupe: GRUPA 39-OŠ I.LEKO, PROLOŽAC

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ I.LEKO, PROLOŽAC

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.39

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 366.400,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 40.   Naziv grupe: GRUPA 40-OŠ M.MARULIĆA, SINJ

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ M.MARULIĆA, SINJ

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.40

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 430.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 41.   Naziv grupe: GRUPA 41-OŠ SUPETAR

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ SUPETAR

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.41

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 472.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 42.   Naziv grupe: GRUPA 42-OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.42

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 230.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

Grupa Br.: Grupa 43.   Naziv grupe: GRUPA 43-OŠ SELCA

1) Kratak opis:

PRIJEVOZ UČENIKA OŠ SELCA

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

60130000-8

 

Dodatni predmet(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Količina ili opseg:  

SUKLADNO SPECIFIKACIJI ZA GR.43

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

 320.000,00 Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

 

(Upotrijebite ovaj Prilog onoliko puta koliko ima grupa)

 

Prilog C1 – javni naručitelji

Kategorije usluga navedene u Odjeljku II: Predmet nabave

Kategorija br. ¹

Predmet

1.

Usluge održavanja i popravka

2.

Usluge cestovnog prijevoza2, uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

3.

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

4.

Kopneni3 i zračni prijevoz pošte

5.

Telekomunikacijske usluge

6.

Financijske usluge:

a) usluge osiguranja b) bankarske i investicijske usluge4

7.

Računalne i srodne usluge

8.

Usluge istraživanja i razvoja5

9.

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

10.

Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja

11.

Usluge savjetovanja u menadžmentu6 i srodne usluge

12.

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

13.

Usluge oglašavanja

14.

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

15.

Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora

16.

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

Kategorija br. 7

Predmet

17.

Hotelske i restorantske usluge

18.

Usluge željezničkog prijevoza

19.

Usluge prijevoza vodenim putovima

20.

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

21.

Pravne usluge

22.

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja8

23.

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, osim usluga oklopnih vozila

24.

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

26.

Usluge u području rekreacije, kulture i sporta9

27.

Ostale usluge10

 

1

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.A Zakona o javnoj nabavi.

2

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

3

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

4

Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, te usluga Hrvatske narodne banke. Izuzete su također usluge koje uključuju stjecanje, zakup ili najam postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na financijske usluge povezane s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon.

5

Usluge istraživanja i razvoja od kojih koristi ima isključivo naručitelj za vlastite potrebe u obavljanju svojih poslova te za koje naručitelj plaća punu naknadu.

6

Osim usluga arbitraže i mirenja.

7

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi

8

Osim ugovora o radu

9

Osim ugovora o stjecanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programskog materijala od strane radiotelevizijskih subjekata te ugovora za termine radiotelevizijskog emitiranja

10

Usluge koje nisu navedene u Dodatku II.A niti u Dodatku II.B Zakona smatraju se uslugama iz Dodatka II.B Zakona

 

 

 

Standardni obrazac 2: Poziv na nadmetanje                            Broj objave: 2016/S 002-0029924

61 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
ZAPISNIK - GRUPA 12.pdf 1,194.79 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 15:01
ZAPISNIK - GRUPA 18 .pdf 963.20 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 15:02
ZAPISNIK- GRUPA 25 .pdf 1,037.27 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 15:02
ZAPISNIK - GRUPA 26 .pdf 1,061.00 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 15:03
ODLUKA O ODABIRU II - GRUPA 12.pdf 726.82 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 15:04
ODLUKA O ODABIRU - GRUPA 18 .pdf 643.99 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 15:05
ODLUKA O ODABIRU II - GRUPA 25 .pdf 748.18 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 15:06
ODLUKA O ODABIRU II - GRUPA 26 .pdf 714.45 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 15:06

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017