Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 547 085

Uvrštena nova dokumentacija - građenje infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 20.8.2017.
Nadmetanje raspisao: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 11.8.2017.
2016/S 005-0030026

Poziv na nadmetanje – sektor

Odjeljak I: Sektorski naručitelj

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.

OIB: 63145279942

Poštanska adresa: Dobrota 24

Mjesto: Čilipi

Poštanski broj: 20213

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt: Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

Na pažnju (osoba za kontakt): Ivana Dominis Franquelli

Telefon: +385 20773365

E-pošta: ivana.dominis@airport-dubrovnik.hr

Telefaks: +385 20773322

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa sektorskog naručitelja: (URL)

Adresa profila naručitelja (kupca): (URL)

Elektronički pristup podacima: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016/S 005-0030026

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: (URL) https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Molimo koristite Prilog A za detaljnije podatke

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju         

za natjecateljski dijalog) dostupna je kod

Navedene službe(i) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.II)

Ponude i zahtjevi za sudjelovanje šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i  toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja,

trolejbusa ili autobusa

Istraživanje i vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istraživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Vodoopskrba

Ostalo:

Poštanske usluge

 

I.3) Nabava u ime drugih sektorskih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih sektorskih naručitelja:     da    ne

(ako da, podaci o tim sektorskim naručiteljima mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Predmet nabave

II.1) Opis

II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio sektorski naručitelj:

GRAĐENJE INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE ZRAČNE LUKE DUBROVNIK

II.1.2) Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

(odaberite samo jednu kategoriju – radovi, roba ili usluge – koja najviše odgovara vašem ugovoru ili nabavi(ama))

Radovi

Roba

Usluge

 Izvođenje radova

 Kupnja

Kategorija usluge br.

 

Molimo vidjeti Prilog C1 za kategorije usluga

 Projektiranje i izvođenje radova

 Najam

 Zakup

 Realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo javni naručitelj

 Leasing sa ili bez opcije kupnje

 Kombinacija navedenog

Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga:

Mjesto izvođenja radova je na adresi naručitelja:

Zračna luka Dubrovnik, Dobrota 24, 20 213 Čilipi, Dubrovačko -neretvanska županija, Hrvatska

 

NUTS kod

HR037

NUTS kod

NUTS kod

NUTS kod

II.1.3) Podaci o ugovoru o javnoj nabavi ili okvirnom sporazumu

  Poziv uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

  Poziv uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4) Podaci o okvirnom sporazumu (ako je prikladno)

              Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

              Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Broj

ili

(ako je primjenjivo) najveći broj  gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma 

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama:   ili mjesecima:

Obrazloženje razloga za trajanje duže od dvije odnosno četiri godine:

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma (navesti samo u brojkama):

Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

Valuta:

ili

Raspon: od do

Valuta:

Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: (ako je poznato)

II.1.5) Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Građenje infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

45220000-5

Dodatni predmet(i)

II.1.7) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA):    da    ne

II.1.8) Grupe (za podatke o grupama upotrijebite Prilog B onoliko puta koliko ima grupa)

Predmet nabave je podijeljen na grupe:   da   ne

II.1.9) Podaci o alternativnim ponudama

Alternativne ponude su dopuštene:    da    ne

II.2) Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1) Ukupna količina ili opseg: (uključujući sve grupe, obnavljanja i opcije, ako je primjenjivo) 

Količina predmeta nabave određena je kroz DZN DIO III Knjiga 1 Troškovnik, DZN DIO IV Knjiga 1 Projektna dokumentacija i u DZN DIO I Knjiga 3. Obrasci – Prilog 2 Obuhvat zahvata

 

(navesti samo u brojkama)

 

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 927.687.288,03

Valuta: HRK

ili

Raspon: od do

Valuta:

II.2.2) Podaci o opcijama (ako je primjenjivo)

Opcije   da   ne

(ako da) Opis tih opcija:

(ako je poznato) Okvirni raspored korištenja tih opcija:

u mjesecima:   ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.2.3) Podaci o obnavljanjima (ako je primjenjivo)

Ovaj ugovor će se obnavljati   da   ne

Broj mogućih obnavljanja: (ako ih ima)  ili Raspon: od  do

(ako je poznato) U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:

u mjesecima:  ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 24 ili u danima (od sklapanja ugovora) 

ili

Početak   

Završetak   

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1) Tražena jamstva: (ako je primjenjivo)

 

1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude unutar roka za dostavu ponuda u obliku bankarske garancije u iznosu od 10.000.000,00 HRK bez PDV-a. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:

-da je korisnik garancije Zračna luka Dubrovnik d.o.o.,

- da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora, isplatiti iznos od 10.000.000,00 HRK, u slucˇaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu cˇl. 67. st. 1. tocˇ. 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno cˇl. 95. st. 4. Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi te nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

 

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude, odnosno najmanje do 30.09.2017. godine.

 

U slučaju zajednice ponuditelja, jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na SVE članove zajednice ponuditelja. Naručitelj će prihvatiti jamstvo za ozbiljnost ponude ako je izdano na ime jednog člana zajednice ponuditelja (kao Nalogodavac) samo ukoliko će biti i ostali članovi zajednice ponuditelja navedeni u istom.

 

 

Svaki nedostatak tražene bankarske garancije u iznosu, roku i gore navedenim odredbama, smatrat c´e se neotklonjivim nedostatkom te c´e ponuda s tako priloženom bankarskom garancijom biti odbijena sukladno cˇl. 93. st. 1. tocˇ. 1. Zakona.

 

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektronicˇki dostavljene ponude, u papirnatom obliku, umetnuto u prozirnu, perforiranu, plasticˇnu košuljicu, u zatvorenoj omotnici neposredno na protokol naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja (Dobrota 24, HR-20213, Čilipi, Hrvatska,  Upravna zgrada – protokol). Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv, adresa i OIB ponuditelja ili porezni broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, te naznaka:

«NE OTVARAJ», DIO / DIJELOVI ELEKTRONIČKE PONUDE,

Građenje infrastrukture i suprastrukture zračne luke – BN.05/16 VV.

 

Ako istekne rok valjanosti ponude, Narucˇitelj c´e tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplac´eno Narucˇitelj c´e ga vratiti ponuditelju neposredno nakon završetka postupka javne nabave.

 

Ponuditelj može umjesto bankarske garancije uplatiti novcˇani polog u iznosu od 10.000.000,00 HRK.

 

Tuzemni ponuditelji uplac´uju novcˇani polog u kunama na racˇun Naručitelja otvorenog u Erste&Steiermaerkische Bank d.d.:

IBAN:              HR8724020061100554933

OIB:              63145279942

Poziv na broj:              BN.05/16 VV

Opis plaćanja:  Jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

Inozemni ponuditelji uplaćuju novcˇani polog u kunama na račun Naručitelja otvorenog u Erste&Steiermaerkische Bank d.d.:

IBAN:              HR8724020061100554933

SWIFT/BIC:              ESBCHR22

OIB:              63145279942

Poziv na broj:              BN.05/16 VV

Opis plaćanja:  Jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

U slucˇaju da ponuditelj uplaćuje novcˇani polog, dužan je dostaviti dokaz o uplati (npr. preslika uplatnice) koji se prilaže/uvezuje u ponudu. Ostale odredbe koje se odnose na bankarsku garanciju na odgovarajući se nacˇin primjenjuju i na novcˇani polog.

 

 

2. JAMSTVO ZA PREPLATU ZA SLUČAJ POVRATA PREPLATE:

Odabrani ponuditelj (Izvođač) je dužan u roku od 14 (četrnaest) dana od dana potpisa sporazuma dostaviti jamstvo za slučaj povrata preplate u obliku bezuvjetne bankarske garancije, naplative na prvi poziv bez prigovora na iznos predujma. Rok valjanosti jamstva je za cijelo vrijeme trajanja otplate predujma.

 

3. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Odabrani ponuditelj (Izvođač) je dužan u roku od 14 (četrnaest) dana od dana potpisa sporazuma dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive bezuvjetne bankarske garancije, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ na iznos od 10% ugovorene cijene bez PDV-a. Rok valjanosti jamstva je za cijelo vrijeme trajanja ugovora do zapisničke primopredaje građevine naručitelju i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Narucˇitelj ima pravo naplatiti u slučajevima navedenim u članku 4.2. Posebnih uvjeta ugovora. Prije postavljanja zahtjeva za naplatom jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, Narucˇitelj c´e obavijestiti ugovaratelja i u toj obavijesti navesti razlog aktivacije jamstva.

 

4. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Odabrani ponuditelj (Izvođač) je dužan prilikom zapisničke primopredaje svake pojedine građevine naručitelju, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana primopredaje, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u obliku zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika na sveukupni iznos od 10% vrijednosti ugovorenog iznosa bez PDV-a za taj dio građevine koji je predmet primopredaje.

Rok valjanosti jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za krov i fasadu, mehaničku otpornost i stabilnost zgrade te konstrukciju svih kolnika je 10 godina, dok za svu ostalu opremu, proizvode, poluproizvode, materijale i radove jamstveni rok iznosi 2 godine.

 

5. Polica odgovornosti iz djelatnosti prema trećim osobama (uključeni rizici i štete u zračnom prometu)

Odabrani ponuditelj (Izvođač) je dužan u roku od 7 (sedam) dana od potpisa sporazuma dostaviti ovjerenu presliku police osiguranja iz djelatnosti prema trećim osobama iz koje je vidljivo da je osiguranje iz djelatnosti prema trećim osobama ugovoreno najmanje u iznosu od 10.000.000,00 kuna po štetnom događaju,agregatno najmanje 20.000.000,00 kuna godišnje te da su uključeni rizici i štete koje mogu nastati u zračnom prometu. Po isteku trajnosti police odnosno 7 (sedam) dana prije isteka godišnje police, izvođač je obvezan dostaviti novu važeću policu na način da osigura da tijekom trajanja ugovora na snazi uvijek bude važeća polica. Troškove osiguranja snosi izvođač radova.

Obrazloženje:

 

6. Polica osiguranja građevinskog objekta u izgradnji

Odabrani ponuditelj (Izvođač) je dužan u roku od 7 (sedam) dana od potpisa sporazuma dostaviti policu osiguranja građevinskog objekta u izgradnji iz koje mora biti vidljivo da je objekt osiguran na ugovorenu vrijednost radova. Trajnost police ističe danom provedene primopredaje objekta, koji se utvrđuje u primopredajnom zapisniku. Troškove osiguranja snosi izvođač radova.

 

III.1.2) Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili uputa na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti:

Sukladno točki 7.6 DZN

III.1.3) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice ponuditelja ili natjecatelja: (ako je primjenjivo)

Ukoliko zajednička ponuda bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, zajednica ponuditelja je dužna u roku od 7 (sedam) dana od dana Izvršnosti Odluke o odabiru dostaviti Naručitelju pravni akt-sporazum o osnivanju zajednice ponuditelja za izvršenje predmeta nabave. Sporazum mora biti potpisan od svih članova zajedničke ponude.

III.1.4) Ostali posebni uvjeti: (ako je primjenjivo)                           

Izvršenje ugovora podložno je posebnim uvjetima   da   ne

(ako da) Opis posebnih uvjeta:

 

III.2) Uvjeti sudjelovanja

III.2.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:
 

1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 

(I) prijevara (cˇlanak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (cˇlanak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (cˇlanak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (cˇlanak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (cˇlanak 254.), utaja poreza ili carine (cˇlanak 256.), subvencijska prijevara (cˇlanak 258.), pranje novca (cˇlanak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (cˇlanak 291.), nezakonito pogodovanje (cˇlanak 292.), primanje mita (cˇlanak 293.), davanje mita (cˇlanak 294.), trgovanje utjecajem (cˇlanak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (cˇlanak 296.), zlocˇinacˇko udruženje (cˇlanak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zlocˇinacˇkog udruženja (cˇlanak 329.) iz Kaznenog zakona,

 

(II) prijevara (cˇlanak 224.), pranje novca (cˇlanak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (cˇlanak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (cˇlanak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (cˇlanak 294.b), udruživanje za pocˇinjenje kaznenih djela (cˇlanak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (cˇlanak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (cˇlanak 338.), protuzakonito posredovanje (cˇlanak 343.), primanje mita (cˇlanak 347.) i davanje mita (cˇlanak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

 

(III) kazneno djelo terorizma ili kaznena djela povezana s teroristicˇkim aktivnostima kako je definirano u cˇlanku 3. Okvirne odluke Vijec´a 2002/475/PUP ili poticanje, pomaganje, potpora ili pokušaj pocˇinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u cˇlanku 4. te Okvirne odluke (cˇlanak 57. stavak 1., tocˇka d) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijec´a),

 

(IV) pranje novca ili financiranje terorizma, kako je definirano u članku 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (članak 57. stavak 1. točka e) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijec´a),

 

(V) djecˇji rad i drugi oblici trgovanja ljudima kako je određeno člankom 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijec´a (cˇlanak 57. stavak 1., točka f) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijec´a).

 

 

Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca racˇunajuc´i od dana slanja poziva na nadmetanje u Elektronicˇki oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Odgovarajuc´om izjavom smatrat c´e se i popunjena izjava prema predlošku iz privitka DZN DIO I KNJIGA 3: Obrazac 1.

 

Narucˇitelj zadržava pravo da tijekom postupka javne nabave radi provjere gore navedenih okolnosti od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatraži izdavanje potvrde o cˇinjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u moguc´nosti pribaviti navedenu potvrdu, Narucˇitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važec´i:

 

a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države cˇiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili,

 

b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi cˇiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije naveden u tocˇki a) ili,

 

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuc´u izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi cˇiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi cˇiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ove točke ili ne obuhvac´aju sva kaznena djela navedena u ovoj točki.

 

 

2. Narucˇitelj c´e ponuditelja iskljucˇiti iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plac´anja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plac´anja (primjerice u postupku predstecˇajne nagodbe).

 

Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

 

a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana racˇunajuc´i od

dana pocˇetka postupka javne nabave ili

 

b) važec´i jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje Potvrda pod a)

ili

c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuc´u izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 30 dana racˇunajuc´i od dana pocˇetka postupka javne nabave. Gospodarski subjekt može koristiti predložak iz DZN DIO I KNJIGA 3 Obrazac 2.

 

3. Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ako gospodarski subjekt dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za iskljucˇenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskog subjekta.

 

U slucˇaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za iskljucˇenje te dokumenata kojima se dokazuje sposobnost gospodarskog subjekta, Narucˇitelj može radi provjere istinitosti podataka:

a) od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili

b) obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

 

4. Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave

Napomena:

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati ovaj dokaz sposobnosti.

 

5. Dokumenti za potrebe obavljanja djelatnosti građenja na području Republike Hrvatske:

Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i koja mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili voditelja radova.

Detaljnije informacije i upute su gospodarskim subjektima na raspolaganju na internetskim stranicama nadležnog ministarstva (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=32895).

 

Gospodarski subjekt obvezan je dokazati sposobnost obavljanja djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj. U slučaju zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelja traženu sposobnost obvezni su pojedinačno dokazati članovi zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelji, koji će graditi i/ili izvoditi radove na građevini koja je predmet ove nabave.

 

a)              Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u svrhu dokazivanja tražene sposobnosti, gospodarski subjekt dostavlja:

1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.

2. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta.

b)              Pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora koja obavlja djelatnost građenja, može u Republici Hrvatskoj trajno (putem podružnice) obavljati djelatnost građenja pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i drugim posebnim propisima, odnosno mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova i mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.

 

U svrhu dokazivanja tražene sposobnosti, gospodarski subjekt dostavlja:

1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da su gospodarski subjekt osnivač i podružnica registrirani za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova.

2. Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta.

 

c)              Pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora može u Republici Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome Izjavom u pisanom obliku obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi Obavijest istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske.

Uz svrhu ishođenja predmetne Obavijesti ministarstva, gospodarski subjekt uz pisanu izjavu ministarstvu prilaže i isprave kojima dokazuje:

-              pravo obavljanja djelatnosti u državi poslovnog nastana strane poslovne osobe uz eventualna ograničenja (potvrda nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti matične zemlje i registracija ili važeća licenca odnosno dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira),

-              dokaz da je strana pravna osoba osigurana od odgovornosti za štetu  koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama (ugovor ili polica osiguranja potpisana od strane ugovaratelja osiguranja i osiguravatelja koja sadržava odredbu o obveznom produženju roka važenja nakon isteka police/ugovora, koje odredbe moraju važiti na području Republike Hrvatske),

-              punomoć za zastupnika strane pravne osobe, opunomoćenika ili opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj sukladno člancima 32., 36. i 37. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Detaljne upute o načinu ishođenja opisane Obavijesti, na raspolaganju su na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na adresi:(http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=38118)

 

U svrhu dokazivanja tražene sposobnosti gospodarski subjekt dostavlja:

1.Važeću Obavijest Ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj kojom se odobrava obavljanje poslova građenja na teritoriju Republike Hrvatske

2.Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta.

 

 

Gospodarski subjekt koji nije ishodio predmetnu obavijest ministarstva, u svrhu dokazivanja tražene sposobnosti u ponudi dostavlja:

1.              Izvadak iz sudskog obrtnog registar, odnosno odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da gospodarski subjekt u državi sjedišta može obavljati djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova,

ili,

ukoliko se u državi sjedišta ne izdaje dokument iz kojega je vidljivo obavljanje djelatnosti građenja, izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom izjavljuje da se takav dokument ne izdaje te da gospodarski subjekt u državi sjedišta može obavljati djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova,

2.              Izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, kojom se gospodarski subjekt obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, u roku od 45 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru od ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj ishoditi te naručitelju dostaviti obavijest kojom mu se odobrava na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati poslove građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova na području Republike Hrvatske,

3.              Potvrdu (o podacima iz imenika, upisnika, evidencija ili zbirke isprava) nadležne Hrvatske komore za ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, koji je zaposlenik gospodarskog subjekta,

ili,

u nedostatku takve Potvrde, izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, kojom se gospodarski subjekt obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, u roku od 45 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru ishoditi i naručitelju dostaviti potvrdu nadležne Hrvatske komore o upisu ovlaštenoga voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, u evidenciju ovlaštenih osoba.

 

d)              Pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja u trećoj državi obavlja djelatnost građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti, privremeno ili povremeno obavljati djelatnost građenja u skladu s člankom 71. Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15). Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljane država članica Svjetske trgovinske organizacije. Uvjet uzajamnosti provjerava sam Naručitelj nakon zaprimanja ponude.

 

U svrhu dokazivanja tražene sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

1.              Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog registra, odnosno odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da gospodarski subjekt u državi sjedišta može obavljati djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova,

ili,

 

ukoliko se u državi sjedišta ne izdaje dokument iz kojega je vidljivo obavljanje djelatnosti građenja, izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom izjavljuje da se takav dokument ne izdaje te da gospodarski subjekt u državi sjedišta može obavljati djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova,

2.              Izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, kojom se gospodarski subjekt obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, u roku od 45 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru ishoditi i naručitelju dostaviti potvrdu nadležne Hrvatske komore o upisu ovlaštenoga voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, zaposlenika gospodarskog subjekta, u evidenciju ovlaštenih osoba.

 

6. Važeća ovlaštenja ili članstvo u određenoj organizaciji

Sukladno članku 10. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13), obavljanje stručnih geodetskih poslova je moguće samo uz suglasnost Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.

Ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova u Republici Hrvatskoj dostavlja gospodarski subjekt ili u slučaju zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelja član zajednice ponuditelja/podizvoditelj, koji će obavljati stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13).(http://www.dgu.hr/poslovne-informacije/pravilnici.html)

 

a)              Fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može započeti bavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.

U svrhu dokaza tražene sposobnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

-              Važeće Rješenje Državne geodetske uprave, sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08, 61/11 i 56/13) i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i NN 116/07) kojom se daje suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova i koje pokriva stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave.

 

b)              Strana osoba sa sjedištem u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EU, Norveška, Lihtenštajn i Island) može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati stručne geodetske poslove putem podružnice.

U svrhu dokaza tražene sposobnosti, dostavlja se:

-              Važeće rješenje Državne geodetske uprave, sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i 116/07), kojim se daje suglasnost za trajno obavljanje stručnih geodetskih poslova i koje pokriva stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave.

 

c)              Strana osoba sa sjedištem u državi ugovornici Europskoga gospodarskog prostora može u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati stručne geodetske poslove u svim organizacijskim, odnosno statusno – pravnim oblicima ako je:

- registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova (djelatnosti) u državi sjedišta,

- ako ima zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe (ovlašteni inženjer geodezije), stručnog suradnika ili suradnika te

- ako je temeljem navedenih uvjeta ishodila rješenje Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, kojim se daje suglasnost za privremeno ili povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova i koja pokriva stručne geodetske poslove, koji su sastavni dio predmeta nabave.

 

U svrhu dokazivanja tražene sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

-              Važeće rješenje Državne geodetske uprave, sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i 116/07), kojim se daje suglasnost za privremeno ili povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova i koje pokriva stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave,

ili,

-              u nedostatku takvog rješenja, izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, kojom se gospodarski subjekt obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, u roku od 45 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru ishoditi i naručitelju dostaviti važeće rješenje Državne geodetske uprave, sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (NN 105/07 i 116/07), kojim se daje suglasnost za privremeno ili povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova i koje pokriva stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave.

 

 

d)              Strana osoba koja ima sjedište u državi koja nije ugovornica Europskoga gospodarskog prostora ima pravo u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove, pod pretpostavkom uzajamnosti, uz ispunjenje svih uvjeta koji su sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti propisani za strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Europskoga gospodarskog prostora.

U svrhu dokazivanja tražene sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

-              izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje, kojom se gospodarski subjekt obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, u roku od 45 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru ishoditi i naručitelju dostaviti važeće rješenje Državne geodetske uprave, sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti i Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina, kojim se daje suglasnost za trajno, privremeno ili povremeno obavljanje stručnih geodetskih poslova i koje pokriva stručne geodetske poslove koji su sastavni dio predmeta nabave

Potvrde i obavijesti koje su gospodarski subjekti dužni dostaviti naručitelju u slučaju odabira njihove ponude, dostavljaju se nakon izvršnosti Odluke o odabiru, a prije sklapanja ugovora o javnoj nabavi. Ukoliko odabrani gospodarski subjekt postupi protivno svojoj obvezi te naručitelju ne dostavi potrebne dokumente, ugovor o javnoj nabavi smatrat će se raskinutim, a gospodarski subjekt prema naručitelju po toj osnovi neće imati ikakvih prava ni potraživanja.

U svrhu dostavljanja izjava sukladno ovoj točki dokumentacije, gospodarski subjekti mogu koristiti predloške izjava DZN DIO I KNJIGA 3. Obrasci.

 

 

III.2.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost:

1. Ponuditelj mora dokazati da je ostvario ukupni godišnji promet u posljednje dvije dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna, minimalno u visini iznosa procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a, što dokazuje sljedećim dokumentom:

- izjavom o visini ukupnog godišnjeg prometa – Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, na kojoj potpis ne mora biti ovjeren kod nadležnog tijela. Predložak izjave DZN DIO I KNJIGA 3 Obrazac 5.

 

III.2.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

A. Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 10 (deset) godina koje prethode toj godini, uredno izvršio najmanje 1 (jedan), a najviše 6 (šest) ugovora koji su isti ili slični predmetu nabave, odnosno da je uredno izvršio minimalno slijedeće ugovore o izvođenju radova:

 

1.              Jedan ugovor o izvođenju radova u minimalnoj vrijednosti od 675.000.000,00* kn (bez PDV-a) koji se odnosi na rekonstrukciju operativnih površina zračne luke ili sličnog, a koja sadržava minimalno sljedeće radove;

- Rekonstrukciju kolničke konstrukcije uzletno sletne staze sa ramenima uz svakodnevnu predaju izvedenih radova

- Rekonstrukcija kolničke konstrukcije asfaltnog i betonskog kolnika staza za vožnju s ramenima

- Rekonstrukcija kolničke konstrukcije betonskog kolnika stajanke za zrakoplove

- Izmještanje sveukupne opreme za instrumentalnu proceduru slijetanja i uzlijetanja (ILS)

- Rekonstrukcija sustava elektroinstalacija i svjetlosne signalizacije operativnih površina a što obuhvaća i PAPI

- Rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje i sustava pročišćavanje oborinskih voda sa operativnih površina

- Izvođenje pripremnih radova koje obuhvaća izgradnju privremenih građevina i postrojenja za proizvodnju asfalta i betona

2.              Jedan ugovor o izvođenju radova koji se odnosi na građenje infrastrukturnih objekata zračne luke ili sličnog, a sadržava minimalno:

- Izgradnju jednog postrojenja za skladištenje i opskrbu gorivom sa podzemnim sustavom za opskrbu i punjenje zrakoplova

3.              Jedan ugovor o izvođenju radova koji se odnosi na građenje infrastrukturnih objekata zračne luke ili sličnog, a sadržava minimalno:

- izgradnju jedne trafostanice sa transformacijom električne energije sa srednjeg napona na niski naponu

4.              Jedan ugovor o izvođenju radova koji se odnosi na građenje suprastrukturnih objekata zračne luke ili sličnog, a sadržava minimalno:

- izgradnju jedne zgrade uredske namjene,

5.              Jedan ugovor o izvođenju radova koji se odnosi na građenje suprastrukturnih objekata zračne luke ili sličnog a sadržava minimalno:

- izgradnju jedne zgrade putničkog terminala,

6.              Jedan ugovor o izvođenju radova koji se odnosi na građenje suprastrukturnih objekata zračne luke ili sličnog, a sadržava minimalno:

- izgradnju jedne zgrade spasilačko vatrogasne službe

 

Svaki uredno izvršeni ugovor o izvođenju radova morao je biti uz zadržavanje potpune funkcionalnosti i interoperabilnosti zračne luke ili slične građevine, koje spadaju pod složene građevine, za cijelo vrijeme izvođenja radova.

Gospodarski subjekt mora dokazati da ima uredno izvršene ugovore u svim navedenim podrucˇjima (od točke 1. do 6.). Navedena podrucˇja mogu biti pokrivena s jednim ili više izvršenih ugovora (najviše 6).

Gospodarski subjekt mora podnijeti popis ugovora o izvršenim radovima u godini u kojoj je zapocˇeo postupak javne nabave i/ili tijekom 10 godina koje prethode toj godini. Predložak obrasca daje se u DZN DIO I KNJIGA 3 Obrazac 5 (Popis ugovora o izvršenim radovima)

Popis kao dokaz o uredno izvršenim radovima mora sadržavati vrijednost ugovora o izvedenim radovima (u HRK bez PDV-a), datum i mjesto izvođenja radova te naziv druge ugovorne strane.

 

U slučaju da gospodarski subjekt raspolaže dokumentima kojima dokazuje minimalnu razinu tehničke sposobnosti izraženim u valuti različitoj od valute HRK, gospodarski subjekt mora podnijeti popis u kojem će značajni ugovori biti izraženi u valuti HRK bez PDV-a. Ukoliko valuta koja je predmet konverzije u HRK kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti mora se koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan početka postupka javne nabave. Dan početka postupka javne nabave je dan slanja Poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske i Dodatak Službenom listu Europske unije „Tenders Electronic Daily“ (TED). Ukoliko valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, prilikom računanja protuvrijednosti mora koristiti tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec u kojem je započeo postupak javne nabave

 

Iz potvrda o uredno izvedenim radovima moraju minimalno biti vidljivi naziv druge ugovorne strane, predmet ugovora, vrijednost radova, datum i mjesto izvođenja radova, navod da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni te da je ugovor o izvođenju radova izveden uz zadržavanje potpune funkcionalnosti i interoperabilnosti zračne luke ili slične građevine koje spadaju pod složene građevine, za cijelo vrijeme izvođenja radova, dok za potvrdu koja se odnosi na jedan ugovor o izvođenju radova u minimalnoj vrijednosti od 675.000.000,00 kn bez PDV-a koji se odnosi na rekonstrukciju operativnih površina zračne luke (točka 1.) mora biti vidljivo i da je ugovor izvršen

kroz etapno izvođenje radova.

 

Potvrde druge ugovorne strane, a koje se prilažu popisu značajnih ugovora, mogu biti izražene i u valuti različitoj od valute HRK. Naručitelj će u tom slučaju, prilikom računanja protuvrijednosti, za valutu koja je predmet konverzije i koja kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, koristiti srednji tečaj Hrvatske narodne banke koji je u primjeni na dan početka postupka javne nabave. Dan početka postupka javne nabave je dan slanja Poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske i Dodatak Službenom listu Europske unije „Tenders Electronic Daily“ (TED). U slučaju da valuta koja je predmet konverzije u HRK ne kotira na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj, Naručitelj će prilikom računanja protuvrijednosti koristiti tečaj prema listi Izračunatih tečajnih valuta koje ne kotiraju na deviznom tržištu u Republici Hrvatskoj Hrvatske narodne banke koja je u primjeni za mjesec u kojem je započeo postupak javne nabave.

 

U slučaju da jedna potvrda obuhvaća više ugovora o izvođenju radova koji su definirani točkom 5.3.1. (od točke 1. do 6.) i /ili sadrži više radova od minimalno propisanog, tada u istoj potvrdi mora biti jasno naznačeno koji ugovor o izvođenju radova tj. pripadajući radovi imaju koliku vrijednost. Iz potvrde mora biti razvidno da li potvrda obuhvaća sadržajno sve minimalne radove kao i njihovu vrijednost koji trebaju iznositi sukladno minimalno propisanoj vrijednost tog ugovora o izvođenju radova u suprotnom ponuda će se ocijeniti nepravilnom.

 

U slučaju da je Potvrda druge ugovorene strane izdana (ili potpisana) na zajednicu ponuditelja ili neki drugi oblik gdje je više gospodarskih subjekta zajedno izvršilo ugovor, u istoj mora biti jasno naznačeno koje radove i za koju vrijednost je gospodarski subjekt koji prilaže Ponudu u ovom postupku javne nabave, izvršio, u suprotnom ponuda će se ocijeniti nepravilnom.

Ako je potrebno, narucˇitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

 

 

B. Navod o tehničkim stručnjacima koji će biti uključeni u ugovor kao dio voditeljskog kadra, neovisno o tome pripadaju li oni gospodarskom subjektu

 

Gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju minimalno 11 (jedanaest) stručnjaka s obrazovnom kvalifikacijom te iskustvom i to kako slijedi;

a)              Jedan (1) „Direktor projekta“

b)              Tri (3) „Predstavnika Izvođača“

c)              Dva (2) „Stručnjaka za kontrolu i osiguranje kvalitete“

d)              Dva (2) „Stručnjaka za zdravlje i sigurnost“

e)              Jedan (1) „Stručnjaka za asfaltne mješavine“

f)              Jedan (1) „Stručnjaka za svjetlosnu signalizaciju operativnih površina“

g)              Jedan (1) „Stručnjak za geodetske radove“

 

Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu potpisanu od ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta, s popisom imena i stručnom kvalifikacijom predloženih stručnjaka.

Gospodarski subjekt je predložene stručnjake dužan imati na raspolaganju za cijelo vrijeme trajanja projekta. Predložak izjave I KNJIGA 3 Obrazac 7.

 

C. Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osoba odgovornih za izvođenje radova

Gospodarski subjekt mora dokazati da predloženi stručnjaci posjeduju  minimalno slijedeće obrazovne, stručne kvalifikacije i iskustvo i to kako slijedi:

 

a)              Jedan (1) „Direktor projekta“

Minimalno obrazovanje:

završena razina obrazovanja 6** tehničkog smjera

Minimalno iskustvo:

Predstavnik Izvođača u svojstvu Direktora projekta na minimalno dva uspješno realizirana projekta građenja infrastrukture i suprastrukture zračne luke ili sličnog uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost koja je minimalno obuhvaćala etapno građenje pojedinih građevina infrastrukture i suprastrukture koje su međusobno funkcionalno i tehnološki povezane.

 

b)              Tri (3) „Predstavnika Izvođača“

 

- Jedan (1) „Predstavnik Izvođača“

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalno iskustvo:

U svojstvu Predstavnika Izvođača po modelu ugovora FIDIC*** ili jednakovrijedno na minimalno dva uspješno realizirana projekta rekonstrukcije operativnih površina zračne luke ili sličnog u kojem je minimalno izvedena rekonstrukcija kolničke konstrukcije i svjetlosne signalizacije uzletno sletne staze sa ramenima uz svakodnevnu primopredaju izvedenih radova i stavljanja u funkciju prometa uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost zračne luke.

 

- Jedan (1) „Predstavnik Izvođača“

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalno iskustvo:

U svojstvu Predstavnika Izvođača po modelu ugovora FIDIC*** ili jednakovrijedno na minimalno dva uspješno realizirana projekta građenja suprastrukture zračne luke ili sličnog u kojem je minimalno izvedeno građenje zgrade putničkog terminala uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost za svo vrijeme izvođenja radova.

 

- Jedan (1) „Predstavnik Izvođača“

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalno iskustvo: U svojstvu Predstavnika Izvođača po modelu ugovora FIDIC*** ili jednakovrijedno na minimalno dva (2) uspješno realizirana dva projekta građenja infrastrukture zračne luke ili sličnog u kojem je minimalno izvedeno građenje jedne (1) trafostanice sa transformacijom električne energije sa srednjeg napona prema niskom naponu uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost zračne luke

c)              Dva (2) „Stručnjaka za kontrolu i osiguranje kvalitete“:

 

- Jedan (1) „Stručnjak za kontrolu kvalitete i osiguranje kvalitete“

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalno iskustvo:

Predstavnik Izvođača u svojstvu stručnjaka za kontrolu i osiguranju kvalitete ili jednakovrijedno na minimalno dva uspješno realizirana projekta rekonstrukcije operativnih površina zračne luke ili sličnog u kojem je minimalno izvedena rekonstrukcija kolničke konstrukcije i svjetlosne signalizacije uzletno sletne staze sa ramenima uz svakodnevnu primopredaju izvedenih radova i stavljanja u funkciju prometa uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost zračne luke.

 

 

- Jedan (1) „Stručnjak za kontrolu kvalitete i osiguranje kvalitete“

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalno iskustvo:

Predstavnik Izvođača u svojstvu stručnjaka za kontrolu i osiguranju kvalitete ili jednakovrijedno na minimalno dva uspješno realizirana projekta građenja suprastrukture zračne luke ili sličnog u kojem je minimalno izvedeno građenje zgrade putničkog terminala uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost za svo vrijeme izvođenja radova.

 

d)              Dva (2) „Stručnjak za zdravlje i sigurnost“

- Jedan (1) „Stručnjak za kontrolu kvalitete i osiguranje kvalitete“

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalno iskustvo:

Predstavnik Izvođača u svojstvu stručnjaka za zdravlje i sigurnost ili jednakovrijedno na minimalno dva uspješno realizirana projekta rekonstrukcije operativnih površina zračne luke ili sličnog u kojem je minimalno izvedena rekonstrukcija kolničke konstrukcije i svjetlosne signalizacije uzletno sletne staze sa ramenima uz svakodnevnu primopredaju izvedenih radova i stavljanja u funkciju prometa uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost zračne luke.

 

- Jedan (1) „Stručnjak za zdravlje i sigurnost““

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalno iskustvo:

Predstavnik Izvođača u svojstvu stručnjaka za zdravlje i sigurnost ili jednakovrijedno na minimalno dva uspješno realizirana projekta građenja suprastrukture zračne luke ili sličnog u kojem je minimalno izvedeno građenje zgrade putničkog terminala uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost za svo vrijeme izvođenja radova.

 

e)              Jedan (1) „Stručnjak za asfaltne mješavine“

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalno iskustvo:

Predstavnik Izvođača u svojstvu stručnjaka za asfaltne mješavine ili jednakovrijedno na minimalno dva uspješno realizirana projekta rekonstrukcije operativnih površina zračne luke ili sličnog u kojem je minimalno izvedena rekonstrukcija kolničke konstrukcije i svjetlosne signalizacije uzletno sletne staze sa ramenima uz svakodnevnu primopredaju izvedenih radova i stavljanja u funkciju prometa uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost zračne luke.

 

 

 

f)              Jedan (1) „Stručnjak za svjetlosnu signalizaciju operativnih površina“

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalno iskustvo:

Predstavnik izvođača u svojstvu stručnjaka za svjetlosnu signalizaciju ili jednakovrijedno na minimalno dva uspješno realizirana projekta rekonstrukcije operativnih površina zračne luke ili sličnog u kojem je minimalno izvedena rekonstrukcija kolničke konstrukcije i svjetlosne signalizacije uzletno sletne staze sa ramenima uz svakodnevnu primopredaju izvedenih radova i stavljanja u funkciju prometa uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost zračne luke.

 

g)              Jedan (1) „Stručnjak za geodetske radove“

Minimalno obrazovanje: završena razina obrazovanja 6 tehničkog smjera

Minimalna kvalifikacija: važeća svjedodžba o osposobljenosti* ili jednakovrijedno da je stručnjak osposobljen za obavljanje geodetskih radova u civilnom zrakoplovstvu

Minimalno iskustvo:

Predstavnik Izvođača u svojstvu stručnjaka za geodetske radove na minimalno dva uspješno realizirana ugovoru građenja infrastrukture i/ili suprastrukture zračne luke ili sličnog koja je građena etapno uz konstanto zadržavanje potpune funkcionalnost i interoperabilnost za svo vrijeme izvođenja radova.

 

 

 

U svrhu dokaza tražene sposobnosti za svakog stručnjaka, dostavlja se:

- Kao dokaz o obrazovanju gospodarski subjekt je dužan dostaviti presliku diplome, svjedodžbe, certifikat, uvjerenja ili drugi službeni jednakovrijedni dokumenti kojim se nedvojbeno dokazuje da svaki pojedini stručnjak posjeduje traženi stupanj obrazovanja.

 

- Kao dokaz o posjedovanju traženih stručnih kvalifikacija dostavlja se važeći certifikat ili jednakovrijedni dokumenti kojim se nedvojbeno dokazuje da svaki pojedini stručnjak posjeduje traženi stupanj stručnih kvalifikacija.

 

- Kao dokaz važeće svjedodžbe osposobljenosti (Certificate of Achievement) koju izdaje nadležno tijela CCAA – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo sukladno provedenom osposobljavanju za „Stručnjak za geodetske radove u civilnom zrakoplovstvu dostavlja se:

Za stručnjake državljane Republike Hrvatske gospodarski subjekt dostavlja:

o              važeća svjedodžba za geodetske radove u civilnom zrakoplovstvu izdanu od CCAA

Za stručnjake - strane državljane, gospodarski subjekt dostavlja:

o              Važeću svjedodžbu za geodetske radove u civilnom zrakoplovstvu

ili

Važeću svjedodžbu koju stručnjak posjeduje u državi čiji je državljanin, za obavljanje geodetskih radova u civilnom zrakoplovstvu i Izjavu koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta kojom se gospodarski subjekt obvezuje, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, najkasnije do potpisa ugovora za stručnjaka predloženog za obavljanje geodetskih radova u civilnom zrakoplovstvu, ishoditi i dostaviti svjedodžbu, kako bi prema propisima Republike Hrvatske imale pravo izvršavati predmetni ugovor (Predložak izjave se nalazi u DZN DIO I KNJIGA 1 Obrazac 8)

ili

o              Izjavu za stručnjaka da u državi čiji je državljanin ne mora posjedovati svjedodžbu za obavljanje geodetskih radova u civilnom zrakoplovstvu i Izjavu koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta kojom se gospodarski subjekt obvezuje u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, najkasnije do potpisa ugovora za stručnjaka predloženog za obavljanje geodetskih radova u civilnom zrakoplovstvu, ishoditi i dostaviti svjedodžbu, kako bi prema propisima Republike Hrvatske imale pravo izvršavati predmetni ugovor. (Predložak izjave se nalazi u DZN DIO I KNJIGA 1 Obrazac 8a)

 

- Kao dokaz minimalnog iskustva gospodarski subjekt dostavlja potvrdu(e) izdanu (ili potpisana) od druge ugovorene strane (Naručitelj radova) kojim se nedvojbeno dokazuje da svaki pojedini stručnjak posjeduje traženo stručno iskustvo. Potvrda/e mora sadržavati minimalno: Ime i prezime stručnjaka, Funkcija (pozicija) stručnjaka koji ju je obavljao sa opisom posla odnosno obveza, Naziv ugovora, Opis projekta i predmeta obuhvata, Navod o urednom izvršenju radova.

 

 

D. Norme osiguranja kvalitete

Ponuditelj je dužan dokazati da u svom poslovanju ima uspostavljen sustav kvalitete ISO 9001:2008 (Hrvatske norme za sustave upravljanja HRN EN ISO 9000 – upravljanje kvalitetom) „ili jednakovrijedno“ za područje gradnje infrastrukture i suprastrukture. Kao dokaz dostavlja se potvrda (certifikat) o uspostavljenom sustavu kvalitete ISO 9001:2008 i HRN EN ISO 9001:2009 izdan od neovisnog tijela koja udovoljavaju hrvatskim normama kojima su prihvaćene euroske norme za osposobljenost tijela koja potvrđuju sustave osiguranja kvalitete. Naručitelj priznaje i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava osiguranja kvalitete izdane od tijela za potvrđivanje osnovanih u drugim državama članicama kao i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete te ukoliko gospodarski subjekt nudi jednakovrijednu normu mora na zadovoljavajući način bilo kojim prikladnim sredstvom u ponudi dokazati jednakovrijednost zahtijevanim sustavima

 

E.Norme sustava upravljanja okolišem

Ponuditelj je dužan dokazati da u svom poslovanju ima uveden sustav upravljanjem okolišem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) „ili jednakovrijedno“  ili uspostavljen sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004/AC:2009 (Hrvatske norme za sustav upravljanja okolištem HRN EN ISO 14001:2009/Ispr. 1:2010) gradnje infrastrukture i suprastrukture

 

Kao dokaz dostavlja se potvrda (certifikat) o uspostavljenom sustavu upravljanja okolišem izdan od neovisnog tijela koja udovoljavaju propisima Republike Hrvatske koji su usklađeni s pravom Europske unije ili hrvatskim normama kojima su prihvaćene europske ili međunarodne norme za ospsobljenost tijela koja potvrđuju sustave upravljanjem okoliša.

Naručitelj priznaje i jednakovrijedne potvrde (certifikate) o sukladnosti sustava upravljanja okolišem izdane od tijela osnovanih u drugim državama članicama kao i druge dokaze o jednakovrijednim mjerama upravljanja okolišem te ukoliko gospodarski subjekt nudi jednakovrijednu normu mora na zadovoljavajući način bilo kojim prikladnim sredstvom u ponudi dokazati jednakovrijednost zahtijevanim sustavima

 

III.2.4) Podaci o rezerviranim ugovorima (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice

  Izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja                            

III.3) Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu: 

III.3.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga                         

 da    ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka

IV.1.1) Vrsta postupka 

Otvoreni

Pregovarački s prethodnom objavom

Određeni natjecatelji su već odabrani (ako je prikladno u određenim slučajevima pregovaračkog postupka) da ne  

Ograničeni

(ako da, unesite nazive i adrese već odabranih gospodarskih subjekata u Odjeljku VI.3 Dodatni podaci) 

IV.2) Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najniža cijena

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji

Kriteriji

Značaj

1

CIJENA

0,30

2

UPRAVLJANJE GRAĐENJEM

0,40

3

UPRAVLJANJE RIZICIMA

0,30

IV.2.2) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba   da    ne  

(ako da, ako je prikladno) Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

IV.3) Administrativni podaci

IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj: (ako je primjenjivo) 

BN.05/16VV

IV.3.2) Ranija objava(e) vezana uz isti predmet nabave    da    ne  

(ako da)

Prethodna (indikativna) obavijest

Obavijest na profilu naručitelja

Broj objave: od  (dd/mm/gggg)

Druge ranije objave (ako je primjenjivo)

Broj objave: od  (dd/mm/gggg)

Broj objave: od  (dd/mm/gggg)

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije 

Rok za preuzimanje dokumentacije ili zahtijevanje dijelova dokumentacije koji se ne mogu elektronički staviti na raspolaganje

Datum:  (dd/mm/gggg)    Vrijeme:  

Dokumentacija se naplaćuje   da   ne  

(ako da, navesti samo u brojkama)  Cijena:       Valuta: HRK 

Uvjeti i način plaćanja:

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 03.03.2017        Vrijeme: 12:00:00 

IV.3.5) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Hrvatski jezik

Bilo koji službeni jezik EU

Službeni jezik(ici) EU:

Drugo:

IV.3.6) Rok valjanosti ponude

do: 30.09.2017  

ili

Trajanje u mjesecima:   ili  danima: (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.7) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 03.03.2017          Vrijeme: 12:00:00 

Mjesto: Sala za sastanke upravne zgrade Zračne luke Dubrovnik

 


Odjeljak V: Dopunski podaci

V.1) Podaci o ponavljanju (ako je primjenjivo)

Ova nabava će se ponavljati   da   ne  

(ako da) Predviđeno vrijeme za daljnje pozive koji će se objaviti: 

 V.2) Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije-a

da

ne

(ako da) Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Projekt razvoj Zračne luke Dubrovnik

V.3) Dodatni podaci: (ako je primjenjivo)

VI.4) Žalbeni postupak 

VI.4.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.4.2. ili, ako je potrebno VI.4.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu DKOM), adresa: Koturaška Cesta 43/4 10 000 Zagreb.

 

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Služba pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima

Poštanska adresa: Dobrota 24

Mjesto: Čilipi

Poštanski broj: 20213

Država: Hrvatska

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ovog poziva 30.12.2016 

 

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude/zahtjevi za sudjelovanje 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

 

 

IV) Adresa drugog sektorskog naručitelja u čije ime sektorski naručitelj nabavlja

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Prilog B

Podaci o grupama

Naziv predmeta nabave koji je dodijelio sektorski naručitelj:

Grupa Br.:    Naziv grupe:

1) Kratak opis:

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

Dodatni predmet(i)

3) Količina ili opseg    

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

  Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta: HRK

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima: ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama:          

(Upotrijebite ovaj Prilog onoliko puta koliko ima grupa)

 

Prilog C2 – sektorski naručitelji

Kategorije usluga navedene u Odjeljku II: Predmet nabave

Kategorija br. ¹

Predmet

1.

Usluge održavanja i popravka

2.

Usluge cestovnog prijevoza2, uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

3.

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

4.

Kopneni3 i zračni prijevoz pošte

5.

Telekomunikacijske usluge

6.

Financijske usluge:

a) usluge osiguranja b) bankarske i investicijske usluge4

7.

Računalne i srodne usluge

8.

Usluge istraživanja i razvoja5

9.

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

10.

Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja

11.

Usluge savjetovanja u menadžmentu6 i srodne usluge

12.

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

13.

Usluge oglašavanja

14.

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

15.

Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora

16.

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

Kategorija br. 7

Predmet

17.

Hotelske i restorantske usluge

18.

Usluge željezničkog prijevoza

19.

Usluge prijevoza vodenim putovima

20.

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

21.

Pravne usluge

22.

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja8

23.

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, osim usluga oklopnih vozila

24.

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

26.

Usluge u području rekreacije, kulture i sporta9

27.

Ostale usluge10

 

1

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.A Zakona o javnoj nabavi.

2

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

3

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

4

Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata. Izuzete su također usluge koje uključuju stjecanje, zakup ili najam postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na financijske usluge povezane s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon.

5

Usluge istraživanja i razvoja od kojih koristi ima isključivo naručitelj za vlastite potrebe u obavljanju svojih poslova te za koje naručitelj plaća punu naknadu.

6

Osim usluga arbitraže i mirenja.

7

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi

8

Osim ugovora o radu

9

Osim ugovora o stjecanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programskog materijala od strane radiotelevizijskih subjekata te ugovora za termine radiotelevizijskog emitiranja

10

Usluge koje nisu navedene u Dodatku II.A niti u Dodatku II.B Zakona smatraju se uslugama iz Dodatka II.B Zakona

 

 

Standardni obrazac 5: Poziv na nadmetanje – sektor                            Broj objave: 2016/S 005-0030026

5

  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Odluka o odabiru 05-16 VV.pdf 1,003.29 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 13:05
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s analizom.pdf 0.00 KB Datum slanja objave u NN: 11.08.2017. 13:08

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017