Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 543 786

Uvrštena nova dokumentacija - usluga tehničke pomoći KBC-u OSIJEK u upravljanju projektom izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica, dnevnih kirurgija

Kategorije: Projektantske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 27.7.2017.
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Osijek
Objavljeno u: Narodne novine, 17.7.2017.
2016/S 002-0030158

Poziv na nadmetanje

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Osijek

OIB: 89819375646

Poštanska adresa: Josipa Huttlera 4

Mjesto: Osijek

Poštanski broj: 31000

Država: Hrvatska

Služba(e) za kontakt: Služba za poslove nabave KBC-a Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek

Na pažnju (osoba za kontakt): Boris Flegar, dipl.oec.

Jasna Redlih, mag.oec.

Telefon: +385 31511111/ +385 31511088

E-pošta: boris.flegar@gmail.com

redlih.jasna@gmail.com

Telefaks: +385 512210

Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo) 

Glavna adresa javnog naručitelja: (URL)

Adresa profila naručitelja (kupca): (URL) www.kbco.hr

Elektronički pristup podacima: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016/S 002-0030158

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: (URL) https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Molimo koristite Prilog A za detaljnije podatke

Daljnje podatke daje

Navedena služba(e) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.I)

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju         

za natjecateljski dijalog) dostupna je kod

Navedene službe(i) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.II)

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se

Navedenoj službi(ama) za kontakt

Drugo (molimo popuniti Prilog A.III)

I.2) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstva i druga državna tijela uključujući i njihove regionalne ili lokalne urede ili jedinice

Pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu

Državne agencije / uredi

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ostalo:

Lokalne i regionalne agencije/uredi

 

I.3) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Ostalo:

Zdravstvo

 

I.4) Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja:    da    ne

(ako da, podaci o tim javnim naručiteljima mogu se navesti u Prilogu A)

Odjeljak II: Predmet nabave

II.1) Opis

II.1.1) Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:

USLUGA TEHNIČKE POMOĆI KBC-u OSIJEK U UPRAVLJANJU PROJEKTOM IZGRADNJE I OPREMANJA OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJEMA I DNEVNIH BOLNICA, DNEVNIH KIRURGIJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK

II.1.2) Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga

(odaberite samo jednu kategoriju – radovi, roba ili usluge – koja najviše odgovara vašem ugovoru ili nabavi(ama))

Radovi

Roba

Usluge

 Izvođenje radova

 Kupnja

Kategorija usluge br. 27

 

Molimo vidjeti Prilog C1 za kategorije usluga

 Projektiranje i izvođenje radova

 Najam

 Zakup

 Realizacija bilo kakvim sredstvima posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo javni naručitelj

 Leasing sa ili bez opcije kupnje

 Kombinacija navedenog

Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga:

Usluga će se izvršavati u prostorima odabranog ponuditelja i u Kliničkom bolničkom centru Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek

NUTS kod

HR

NUTS kod

NUTS kod

NUTS kod

II.1.3) Podaci o ugovoru o javnoj nabavi ili okvirnom sporazumu

  Poziv uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi

  Poziv uključuje sklapanje okvirnog sporazuma

II.1.4) Podaci o okvirnom sporazumu (ako je prikladno)

              Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata

              Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Broj

ili

(ako je primjenjivo) najveći broj  gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma 

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama:   ili mjesecima:

Obrazloženje razloga za trajanje duže od dvije odnosno četiri godine:

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma (navesti samo u brojkama):

Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

Valuta:

ili

Raspon: od           do

Valuta:

Učestalost i vrijednost ugovora koji će se sklapati: (ako je poznato)

II.1.5) Kratak opis ugovora ili nabave(a)

Predmet nabave je pružanje usluge tehničke pomoći u upravljanju projektom izgradnje i opremanja objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Osijek, koji će biti proveden u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u okviru kojeg je omogućeno ulaganje u sektor zdravlja kroz Prioritetnu os 8. Socijalno uključivanje i zdravlje, te Investicijski prioritet 9a Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu, što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici.

II.1.6) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

73220000-0

Dodatni predmet(i)

II.1.7) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA):    da    ne

II.1.8) Grupe (za podatke o grupama upotrijebite Prilog B onoliko puta koliko ima grupa)

Predmet nabave je podijeljen na grupe:   da   ne

II.1.9) Podaci o alternativnim ponudama

Alternativne ponude su dopuštene:    da    ne

II.2) Količina ili opseg predmeta nabave

II.2.1) Ukupna količina ili opseg: (uključujući sve grupe, obnavljanja i opcije, ako je primjenjivo) 

Sukladno troškovniku dokumentacije za nadmetanje.

 

(navesti samo u brojkama)  

 

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 6.000.000,00

Valuta:

ili

Raspon: od          do

Valuta:

II.2.2) Podaci o opcijama (ako je primjenjivo)

Opcije   da   ne

(ako da) Opis tih opcija:

(ako je poznato) Okvirni raspored korištenja tih opcija:

u mjesecima:   ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.2.3) Podaci o obnavljanjima (ako je primjenjivo)

Ovaj ugovor će se obnavljati   da   ne

Broj mogućih obnavljanja: (ako ih ima)  ili Raspon: od  do

(ako je poznato) U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:

u mjesecima:  ili u danima (od sklapanja ugovora)

II.3) Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje u mjesecima: 40 ili u danima (od sklapanja ugovora) 

ili

Početak   

Završetak   

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti koji se odnose na ugovor

III.1.1) Tražena jamstva: (ako je primjenjivo)

 

1. Ponuditelji moraju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 300.000,00 kn koje se dostavlja u obliku jamstva za ozbiljnost ponude, bjanko zadužnice ili novčanog pologa.

Bjanko zadužnica dostavlja se u traženom iznosu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne Novine 115/12.)

Sukladno članku 77. st. 4. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelj može uplatiti novčani polog u traženom iznosu na žiro-račun Naručitelja broj:24070001100401308, IBAN: HR4424070001100401308, kod OTP banke d.d., opis plaćanja: Novčani polog za postupak javne nabave, ev.broj nabave: VV-38/16. Ponuditelj je obvezan priložiti dokaz o uplati, te isti dostaviti Naručitelju.

 

2. Sukladno članku 76. točki 2. Zakona o javnoj nabavi odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se dostavlja u roku od deset (10 dana) od dana potpisivanja ugovora o pružanju usluge u obliku bankarske garancijeu iznosu od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti

III.1.2) Bitni uvjeti vezani uz financiranje i plaćanje i/ili uputa na dokumentaciju u kojoj su navedeni ti uvjeti:

Točka 2.2. DZN

III.1.3)  Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice ponuditelja ili natjecatelja: (ako je primjenjivo)

III.1.4) Ostali posebni uvjeti: (ako je primjenjivo)                           

Izvršenje ugovora podložno je posebnim uvjetima   da   ne

(ako da) Opis posebnih uvjeta:

 

III.2) Uvjeti sudjelovanja

III.2.1) Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar

Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni zahtjevi:
 

1. Sukladno Direktivi 2014/24/EU, ako ponuditelj dostavi Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD), Naručitelj je dužan istu prihvatiti. Sukladno uputi Ministarstva gospodarstva Postupci javne nabave velike vrijednosti od 18. travnja 2016. – izravan učinak direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU, gospodarski subjekti u postupcima javne nabave velike vrijednosti započetim od 18. travnja 2016. godine mogu dostaviti ESPD umjesto potvrda koje izdaju nadležna tijela, a naručitelji su ESPD dužni prihvatiti, odnosno ne smiju odbiti ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem koji sadrži ESPD samo iz tog razloga.

 

2. Temeljem članka 67. stavak 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:

- ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

 

a)  prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.),               primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

 

b)  prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove Dokumentacije za nadmetanje, točke DZN 3.1.1. a) i b)  gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu o nekažnjavanju

3. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako gospodarskom subjektu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda              plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.2 ove Dokumentacije za nadmetanje gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:

 

a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

 

b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 3.1.2. a), ili

 

c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 3.1.2. a) ili jednakovrijedni dokument iz točke DZN 3.1.2. b).

 

 

4. ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz točke 3.1.1. i točke 3.1.2.DZN.

5. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije (2) godine računajući do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust u smislu članka 68. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi, koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način.

 

 

6. ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar se dokazuje dostavom u ponudi odgovarajućih izvoda, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt/ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave

III.2.2) Financijska sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo) 

III.2.3) Tehnička i stručna sposobnost

Uvjeti i dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje svoju sposobnost: 

Minimalna(e) razina(e) financijske sposobnosti koja se zahtijeva: (ako je primjenjivo) 

1. Popis značajnih ugovora o izvršenim uslugama za isti ili sličan predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini, sukladno točki 4.2.1. dokumentacije za nadmetanje.

 

2. Ponuditelj mora u ponudi dati Izjavu o ključnim stručnjacima koji će sudjelovati u realizaciji ugovora kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti, sukladno točki 4.2.2. dokumentacije za nadmetanje.

Ponuditelj je obvezni u predmetnoj izjavi nominirati najmanje sljedeće ključne stručnjake:

?              Voditelj projekta,

?              Stručnjak za provedbu EU sufinanciranih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i praćenje aktivnosti vidljivosti i informiranja,

?              Voditelj projekta građenja,

?              Stručnjak za javnu nabavu.

Napominje se kako jednoj fizičkoj osobi nije dozvoljeno obavljati više od jedne od navedenih funkcija.

 

 

III.2.4) Podaci o rezerviranim ugovorima (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice

  Izvršenje ugovora rezervirano u kontekstu zaštićenog programa zapošljavanja                            

III.3) Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama

III.3.1) Podaci o određenoj profesiji

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju   da   ne

(ako da) Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu:

III.3.2) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga                         

 da    ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Vrsta postupka

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni

Ograničeni

Ograničeni zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Pregovarački s prethodnom objavom

Određeni natjecatelji su već odabrani (ako je prikladno u određenim slučajevima pregovaračkog postupka) da ne  

(ako da, unesite nazive i adrese već odabranih gospodarskih subjekata u Odjeljku VI.3 Dodatni podaci) 

Pregovarački s prethodnom objavom zbog žurnosti

Razlozi za korištenje postupka zbog žurnosti:

Natjecateljski dijalog

IV.1.2) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu (ograničeni i pregovarački postupci, natjecateljski dijalog)

Predviđeni broj gospodarskih subjekata

ili

Predviđeni minimalni broj i (ako je primjenjivo) maksimalni broj  

Objektivni i nediskriminirajući uvjeti ili pravila koji će se primijeniti za smanjivanje broja natjecatelja:

IV.1.3) Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga (pregovarački postupak, natjecateljski dijalog)

Korištenje opcije odvijanja postupka u više faza kako bi se smanjio broj rješenja o kojima se raspravlja ili inicijalnih ponuda o kojima se pregovara                                      

da ne  

IV.2) Kriteriji za odabir ponude

IV.2.1) Kriteriji za odabir ponude (molimo označite odgovarajuće polje(a))

Najniža cijena

    ili

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na

kriterije niže navedene (kriteriji za odabir ponude trebaju se navesti zajedno s njihovim relativnim značajem ili po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog ako relativni značaj kriterija nije moguće navesti iz dokazivih razloga)

kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji

Kriteriji

Značaj

1

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda koja ispunjava sve uvjete i zahtjeve navedene u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje, sukladno članku 82. stavku 1. točki 1.

 

Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici u nastavku.

 

Kriterij                                             Postotak                         Broj bodova

Cijena ponude                                                20%                             20

Specifično iskustvo ključnih stručnjaka                       60%                             60

Organizacija i metodologija                               20%                             20

Maksimalni broj bodova                           

 

Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti detaljno su utvrđeni i opisani u točki 5.8.1. dokumentacije za nadmetanje.

 

IV.2.2) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodi se elektronička dražba   da    ne  

(ako da, ako je prikladno) Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

IV.3) Administrativni podaci

IV.3.1) Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj: (ako je primjenjivo) 

VV-38/16.

IV.3.2) Ranija objava(e) vezana uz isti predmet nabave    da    ne  

(ako da)

Prethodna (informacijska) obavijest

Obavijest na profilu naručitelja

Broj objave: od  

Druge ranije objave (ako je primjenjivo)

Broj objave: od  

Broj objave: od  

IV.3.3) Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije (u slučaju natjecateljskog dijaloga)

Rok za preuzimanje dokumentacije ili zahtijevanje dijelova dokumentacije koji se ne mogu elektronički staviti na raspolaganje

Datum:              Vrijeme:  

Dokumentacija se naplaćuje   da   ne  

(ako da, navesti samo u brojkama)  Cijena:       Valuta: HRK 

Uvjeti i način plaćanja:

IV.3.4) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 09.02.2017             Vrijeme: 12:00:00 

IV.3.5) Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima (ako je poznat, u slučaju ograničenih i pregovaračkih postupaka i natjecateljskog dijaloga)

Datum:  

IV.3.6) Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Hrvatski jezik

Bilo koji službeni jezik EU

Službeni jezik(ici) EU:

Drugo:

IV.3.7) Rok valjanosti ponude

do:  

ili

Trajanje u mjesecima:  ili danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.3.8) Uvjeti za javno otvaranje ponuda

Datum: 09.02.2017             Vrijeme: 12:00:00 

Mjesto: Služba za poslove nabave KBC-a Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek

Odjeljak V: Dopunski podaci

V.1) Podaci o ponavljanju (ako je primjenjivo)

Ova nabava će se ponavljati   da   ne  

(ako da) Predviđeno vrijeme za daljnje pozive koji će se objaviti: 

 V.2) Podaci o fondovima Europske unije

Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije-a

da

ne

(ako da) Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Sukladno točki 2.2. dokumentacije za nadmetanje.

V.3) Dodatni podaci: (ako je primjenjivo)

VI.4) Žalbeni postupak 

VI.4.1) Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Podnošenje žalbe (molimo ispunite odjeljak VI.4.2. ili, ako je potrebno VI.4.3.)

Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ovog poziva 30.12.2016 

 

Prilog A

Dodatne adrese i kontakti

I) Adrese i kontakti na kojima se mogu dobiti daljnji podaci

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

II) Adrese i kontakti na kojima je dostupna dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

III) Adrese i kontakti na koje se šalju ponude/zahtjevi za sudjelovanje 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

Služba(e) za kontakt:

Na pažnju (osoba za kontakt):

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska adresa: (URL) 

 

 

IV) Adresa drugog javnog naručitelja u čije ime javni naručitelj nabavlja 

Službeni naziv:

OIB:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

(Upotrijebite Prilog A Odjeljak IV onoliko puta koliko je potrebno)

Prilog B

Podaci o grupama

Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj: USLUGA TEHNIČKE POMOĆI KBC-u OSIJEK U UPRAVLJANJU PROJEKTOM IZGRADNJE I OPREMANJA OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJEMA I DNEVNIH BOLNICA, DNEVNIH KIRURGIJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK

Grupa Br.:    Naziv grupe:

1) Kratak opis:

2) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

 

Glavni rječnik

Dodatni rječnik

(ako je primjenjivo)

Glavni predmet

Dodatni predmet(i)

3) Količina ili opseg:  

(ako je poznato, navesti samo u brojkama) Procijenjena vrijednost bez PDV-a:

  Valuta: HRK

ili

Raspon: od do            Valuta:

4) Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka (ako je primjenjivo)

Trajanje u mjesecima:   ili u danima: (od sklapanja ugovora)

ili

Početak        
Završetak     

 

5) Dodatni podaci o grupama: 

(Upotrijebite ovaj Prilog onoliko puta koliko ima grupa)

 

Prilog C1 – javni naručitelji

Kategorije usluga navedene u Odjeljku II: Predmet nabave

Kategorija br. ¹

Predmet

1.

Usluge održavanja i popravka

2.

Usluge cestovnog prijevoza2, uključujući usluge oklopnih vozila, i kurirske usluge, osim prijevoza pošte

3.

Usluge zračnog prijevoza putnika i tereta, osim prijevoza pošte

4.

Kopneni3 i zračni prijevoz pošte

5.

Telekomunikacijske usluge

6.

Financijske usluge:

a) usluge osiguranja b) bankarske i investicijske usluge4

7.

Računalne i srodne usluge

8.

Usluge istraživanja i razvoja5

9.

Računovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

10.

Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja

11.

Usluge savjetovanja u menadžmentu6 i srodne usluge

12.

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize

13.

Usluge oglašavanja

14.

Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama

15.

Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora

16.

Usluge zbrinjavanja otpadnih voda i otpada; sanitarne i slične usluge

Kategorija br. 7

Predmet

17.

Hotelske i restorantske usluge

18.

Usluge željezničkog prijevoza

19.

Usluge prijevoza vodenim putovima

20.

Prateće i pomoćne usluge prijevoza

21.

Pravne usluge

22.

Usluge posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoblja8

23.

Istražiteljske usluge i usluge na području sigurnosti, osim usluga oklopnih vozila

24.

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

26.

Usluge u području rekreacije, kulture i sporta9

27.

Ostale usluge10

 

1

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.A Zakona o javnoj nabavi.

2

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

3

Osim usluga željezničkog prijevoza obuhvaćenih kategorijom 18.

4

Osim financijskih usluga u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, te usluga Hrvatske narodne banke. Izuzete su također usluge koje uključuju stjecanje, zakup ili najam postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja se njih tiču, bez obzira na način financiranja. Na financijske usluge povezane s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju, zakupu ili najmu, bilo u kojem obliku, primjenjuje se ovaj Zakon.

5

Usluge istraživanja i razvoja od kojih koristi ima isključivo naručitelj za vlastite potrebe u obavljanju svojih poslova te za koje naručitelj plaća punu naknadu.

6

Osim usluga arbitraže i mirenja.

7

Kategorije usluga u smislu članka 43. stavka 2., Dodatka II.B Zakona o javnoj nabavi

8

Osim ugovora o radu

9

Osim ugovora o stjecanju, razvoju, produkciji ili koprodukciji programskog materijala od strane radiotelevizijskih subjekata te ugovora za termine radiotelevizijskog emitiranja

10

Usluge koje nisu navedene u Dodatku II.A niti u Dodatku II.B Zakona smatraju se uslugama iz Dodatka II.B Zakona

 

 

 

Standardni obrazac 2: Poziv na nadmetanje                            Broj objave: 2016/S 002-0030158

18
 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf 5,800.68 KB Datum slanja objave u NN: 17.07.2017. 13:48
Odluka o odabiru.PDF 602.45 KB Datum slanja objave u NN: 17.07.2017. 13:48

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017