Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 543 786

Prodaja nekretnine označena kao kat. čest. br. 1064, Dubrovačka cesta 11, Korčula

Kategorije: Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Prodaja nekretnina
Datum zatvaranja: 24.7.2017.
Nadmetanje raspisao: JAVNI BILJEŽNIK IVNA KALIMAN
Objavljeno u: Dubrovački vjesnik, 17.7.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA Javni bilježnik ivna Kaliman

20260 Korčula, Kovački prolaz 25 Tel/fax.020 715-758 Korčula, 29. svibnja 2017.
Ja, javni bilježnik Ivna Kaliman iz Korčule, Kovački prolaz 25, dana 29. (dvadesetdevetog) svibnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine, na temelju zahtjeva OTP banke d.d., Zadar, sukladno odredbama čl. 315. Ovršnog zakona, sačinila sam radi objave niže navedeni oglas o prodaji nekretnine:

Javni bilježnik IVNA KALIMAN iz Korčule, Kovački prolaz 25, temeljem ovlaštenja proda-vatelja, fiducijarnog vjerovnika i predlagatelja osiguranja OTP banke dxJ„ Zadar, kao pravnog slijednika ex BANCO POPOLARE CROATIA d.d., Zagreb, Petrovaradinska 1, koje je temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zadru, poslovni broj Tt-14/2875 od 01.12.1014.g. pripojena OTP banci d.d., Zadar, a u skladu s člankom 316.0vršnogzakona (N.N. 139/10,150/11,154/11,12/12, 70/12 i 80/12) oglašava

DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINE PUTEM DRUGE JAVNOBILJEŽNIČKE USMENE JAVNE DRAŽBE

I. PREDMET PRODAJE:

Nekretnina označena kao kat. čest. br. 1064, Dubrovačka cesta 11, Korčula, kuća površine 68 m2, dvor površine 222 m2, ukupno 290 m2, Z.U. 1380, K.O. KORČULA, kod Zemljišnoknjižnog odjela Korčula Općinskog suda u Dubrovniku, zajedno sa svim pripadnostima i služnostima, za cijelo (1/1), koja je prenesena u fiducijarno vlasništvo predlagatelja osiguranja, uz zabilježbu da je prijenos prava vlasništva obavljen radi osiguranja novčane tražbine od 120.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti s kamatama, uz zabilježbu zabrane daljnjeg opterećenja predmetne nekretnine od strane protivnika osiguranja, koja nekretnina se nalazi u posjedu protivnika osiguranja.

II. UVJETI I NAČIN PRODAJE:

- Nekretnina se kupuje po principu „viđeno-kupljeno”, te predlagatelj osiguranja ne odgovara kupcu za bilo kakve nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje.

- Vrijednost nekretnine utvrđena je u iznosu od 1.397.758,19 kn, temeljem Elaborata o procjeni vrijednosti nekretnine, kojeg je dana 14.03.2012. godine izradio stalni sudski vještak Pero Nikoletić.

- Nekretnina se prodaje na drugom ročištu za dražbu, na kojem se ne može prodati ispod 3/5 (tri petine) utvrđene vrijednosti, tj. početna cijena iznosi 838.654,91 kn.

- Na javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu za predmetnu nekretninu u iznosu od 83.865,49 kn, koja se uplaćuje u javnobilježnički polog na žiro račun javnog bilježnika Ivne Kaliman, kod OTP banke d.d. br. HR5324070001300313102, s naznakom „jamčevina za javnu dražbu” u iznosu od 10 % od početne cijene, a kojom uplatom se u cijelosti prihvaćaju uvjeti ovog poziva za prodaju navedene nekretnine putem jav-nobilježničke usmene javne dražbe.

- Ponuditelj je potvrdu o prethodnoj uplati jamčevine obvezan predočiti javnom bilježniku prije nego što javni bilježnik pristupi dražbi. U protivnom, ponuditelj neće moći pristupiti na dražbu kao kupac.

- U slučaju prodaje uplaćena jamčevina će se kupcu uračunati u cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se uplaćeni iznos jamčevine, bez kamata i uz odbitak troškova platnog prometa, u roku od 3 dana nakon zaključenja javne dražbe, na račun uplatitelja.

- Kupac je dužan položiti kupovninu, koja se uplaćuje u javnobilježnički polog na žiro račun javnog bilježnika Ivne Kaliman, na račun kod OTP banke d.d. br. HR5324070001300313102, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana dražbe.

- Ako kupac u navedenom roku ne položi kupovninu, smatrat će se da je odustao od kupnje, prodaja će se oglasiti nevažećom na trošak i rizik kupca. Kupac gubi pravo na povrat jamčevine, koja pripada predlagatelju osiguranju (iz položene jamčevine će se namiriti troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji, a ostatak isplatiti predlagatelju osiguranja).

- Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je za to određen.

- Kupac, kao najbolji ponuditelj, dužan je sklopiti ugovor o prodaji predmeta osiguranja odmah nakon uplate kupovnine, najkasnije u roku od 7 dana. U slučaju nepotpisivanja ugovora od strane ponuditelja iz bilo kojih razloga, smatrat će se da je ponuditelj odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat jamčevine, koja pripada predlagatelju osiguranju (iz položene jamčevine će se namiriti troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji, a ostatak isplatiti predlagatelju osiguranju).

- Kupac je dužan snositi troškove izrade kupoprodajnog ugovora u obliku javnobilježnič-kog akta koji će se sastaviti sukladno odredbi čl. 317. OZ-a, kao i troškove poreza na promet nekretnina i drugih javnih davanja, te pristojbi u svezi s prodajom.

- Prodaja će se izvršiti najpovoljnijem ponuditelju, s tim da predlagatelj osiguranja nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu bez obveze da o razlozima neprihvaćanja obavijesti ponuditelja, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditelju.

- Predlagatelj osiguranja ne snosi nikakve troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja na dražbi.

III. VRIJEME I MJESTO PRODAJE:

- Prodaja nekretnine opisane pod točkom I. obavlja se usmenom javnom dražbom na ročištu za prodaju koje će se održati dana 24. srpnja 2017. godine u 12,00 sati u uredu javnog bilježnika Ivne Kaliman sa sjedištem ureda u Korčuli, Kovački prolaz 25.

IV. NAPOMENA:

- Predlagatelj osiguranja nije u posjedu predmetne nekretnine.

- Sve obavijesti o nekretnini koja je predmet prodaje mogu se dobiti kod OTP banke d.d. Zadar, Ulica Domovinskog rata 3, na telefonske brojeve 072/201-530,091/464-01-03.

Ovaj oglas će se objaviti na oglasnoj ploči imenovanog javnog bilježnika i na e- oglasnoj ploči Općinskog suda u Dubrovniku.

JAVNI BILJEŽNIK IVNA KALIMAN


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017