Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 544 963

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge na području sigurnosti za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Kategorije: Zaštitarske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 23.7.2017.
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Objavljeno u: Narodne novine, 14.7.2017.

2017/S F21-0013186

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj


Društvene i druge posebne usluge  javni ugovori

Direktiva 2014/24/EU

Prethodna informacijska obavijest 

Ova obavijest poziv je na nadmetanje   

Zainteresirani gospodarski subjekti moraju javnom naručitelju izraziti svoj interes za ugovor(-e)

Ugovor(i) će se dodijeliti bez objave daljnjeg poziva na nadmetanje.

Obavijest o nadmetanju  

Obavijest o dodjeli ugovora 


 

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

 

Službeni naziv: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Nacionalni registracijski broj: 2  88362248492

Poštanska adresa: Ksaver 200a

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR0

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Marko Vukoja, struč.spec.oec.

Telefon: +385 14607523

E-pošta: marko.vukoja@miz.hr

Telefaks: +385 14607512

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: WWW.zdravlje.HR

Adresa profila kupca:

 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

        Službeni naziv:                                                                                                                                Nacionalni registracijski broj: 2 

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

 Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija 5, 9

2017/S+F21-0013186

 Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: 15 (URL)

Dodatne informacije dostupne su

 na prethodno navedenoj adresi 

 na drugoj adresi: (molimo navedite drugu adresu)      

                                                                                                      

                                                                                                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti 5

https://eojn.nn.hr/Oglasnik

 na prethodno navedenu adresu

 na sljedeću adresu: 

 Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 


I.4) Vrsta javnog naručitelj

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge


Obrana

Socijalna skrb


Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


Odjeljak II: Predmet 3

 

II.1) Opseg nabave

 


II.1.1) Naziv:  Nabava usluge na području sigurnosti za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Referentni broj: 2  EVUS:7/2017/E-MVII.1.2) Glavna CPV oznaka:  79710000        Dodatna CPV oznaka: 1, 2  II.1.3) Vrsta ugovora   UslugeII.1.4) Kratak opis:  Dodjela ugovora o javnoj nabavi za društvene i druge posebne usluge na području sigurnosti za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za razdoblje od 12 mjeseci.II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2, 6, 9

Vrijednost bez PDV-a:   920.000,00  Valuta:   

(u slučaju okvirnih sporazuma   procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma)II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe    da   ne

Ponude se mogu podnijeti za    sve grupe   najveći broj grupa:     samo jednu grupu 5 

  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:  5, 9

  Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  5, 9II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) 10

Vrijednost:  (Molimo unesite konačnu ukupnu vrijednost nabave. Podatke o pojedinim ugovorima unesite u odjeljak V)

ili

Najniža ponuda:  [                   ]  / Najviša ponuda:  [                   ]  uzete u obzir

Valuta:  HRK

 

(za okvirne sporazume  ukupna najveća vrijednost za njihovo ukupno trajanje)

(za dinamičke sustave nabave  vrijednost ugovora nije uključena u prethodne obavijesti o dodjeli ugovora)

(za ugovore temeljene na okvirnim sporazumima, ako je to potrebno  vrijednost ugovora nije uključena u prethodne obavijesti o sklapanju ugovora)


 

II.2) Opis 1 

II.2.1) Naziv: 2  Nabava usluge na području sigurnosti za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske                        Grupa br.: 2  1   

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1         Dodatna CPV oznaka:    

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1  HR0   Unutarnja zaštita Poslovne zgrade Ksaver 200a, Zagreb: Unutarnja zaštita Poslovne zgrade, Ksaver 200, Zagreb:Unutarnja zaštita Poslovne zgrade, Ksaver 215, Zagreb:Parkiralište MIZ-a

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Nabava usluge na području sigurnosti za potrebe Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:  920.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima: 12  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   /Završetak: 

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije 5, 10

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci uz mogućnost prijevremenog raskida ugovora od strane Naručitelja bez štetnih posljedica, odnosno kada Naručitelj sklopi ugovor na temelju Okvirnog sporazuma sklopljenog od strane Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu za ove usluge

II.3) Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju: 9  


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci 5, 14

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila  i kriterija:

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta   

(Samo u slučaju ugovora za određene usluge u području zdravstva, društva i kulture,  obuhvaćene člankom 77. Direktive 2014/24/EU)

  Sudjelovanje u postupku rezervirano je za organizacije koje ispunjavaju misiju javnih usluga i ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 77. stavku  2. Direktive 2014/42/EU.

                        

 

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise: Zakonom o privatnoj zaštiti („Narodne novine“ broj 68/03, 31/10, 139/10),

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: 8 

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1) Opis 5, 10, 14

 

IV.1.1) Oblik postupka

  Otvoreni postupak 8

  Ograničeni postupak 8

 Postupak koji obuhvaća pregovore 8

 Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u slučajevima navedenima u nastavku 10

(molimo popuniti Prilog D1)

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu

                                                         Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 5, 14 

IV.1.10) Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak: 8

Podaci o nacionalnim postupcima dostupni su na: (URL) 

IV.1.11) Glavne značajke postupka dodjele ugovora:

              

 

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 5, 10

   Broj objave u Dodatku SL-u:  

 (jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest; Obavijest na profilu kupca)5

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje; Obavijest o nadmetanju; Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost) 10

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje 5 Rok za primitak iskaza interesa 14

Datum: 14.07.2017    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1, 5

            Hrvatski

 

 

 

IV.2.5) Planirani datum početka postupaka dodjele: 4, 14 

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti 10

                                                                                       Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti


Odjeljak V: Dodjela ugovora 1, 10

 

Ugovor br.:          Grupa  br.: 2           Naziv:  

    

Ugovor/grupa je dodijeljen(a)   da     ne

 

   V.1) Podaci o nesklapanju 8

Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen

 Nije zaprimljena  niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

 Drugi razlozi (obustava postupka)

Upućivanje na obavijest:     7  (godina i broj dokumenta)

Datum:

 

 

 

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora: 8  

V.2.2) Podaci o ponudama

  Broj zaprimljenih ponuda: 

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 8   (MSP  kako je određeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ)

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 8       

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 8       

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 8 

    Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata 8  

  V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja 1 

Službeni naziv:                                                           Nacionalni registracijski broj: 2

Poštanska adresa:  

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa:  (URL)

Telefaks:

 Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2  

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave  procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

 

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:  

ili

Najniža ponuda:   / Najviša ponuda:   uzete u obzir

Valuta:   

(za okvirne sporazume  ukupna najveća vrijednost za ovu grupu)

(za ugovore temeljene na okvirnim sporazumima, ako je to potrebno  vrijednost ugovora za ovu grupu nije uključena u prethodne obavijesti o   sklapanju ugovora)

V.2.5) Podaci o podugovaranju 8

   Ugovor se vjerojatno daje u podugovor

Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama 4

Vrijednost bez PDV-a:   HRK  

Dio:  %

  Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

 

 

 

 

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada 5, 8

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

 

VI.4) Postupci pravne zaštite 5, 8, 10

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država:

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Sukladno članku 409. ZJN 2016 u postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge žalba se izjavljuje u roku do deset dana

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška 49

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ove obavijesti 28.06.2017  

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

3 molimo ponovite koliko je god puta potrebno ako je ova obavijest samo za prethodnu informaciju

4 ako su ti podaci poznati

5 molimo dostavite te podatke ako je obavijest poziv na nadmetanje

6 ako su podaci već poznati

7 obvezne informacije koje se ne objavljuju

8 neobvezne informacije

9 molimo dostavite ovaj podatak samo ako je ova obavijest prethodna informacijska obavijest

10 molimo dostavite ovaj podatak samo ako je ova obavijest obavijest o dodjeli

14 ako je ovo prethodna informacijska obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje – molimo dostavite te podatke u mjeri u kojoj su već poznati

15 molimo dostavite te podatke ovdje ili, prema potrebi, u pozivu na dostavu ponuda


 

Prilog D1  Opća nabava

 

Obrazlenje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Direktiva 2014/24/EU

(molimo odaberite predmetnu opciju i dostavite objašnjenje)

 

 

              1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive

              2014/24/EU

                               Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće

                                          otvoreni postupak

                                          ograničeni postupak

 

                            Usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

                                          nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga

                                          nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe

                                          zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva

 

                                          Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

                                          Nove usluge koje se sastoje od ponavljanja postojećih usluga i koje se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

                                  Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima

                                          od pružatelja usluge koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti

                                          od stečajnog upravitelja u okviru postupka insolventnosti ili u okviru nagodbe s vjerovnicima prema nacionalnim zakonima i propisima

 

 

              2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

                            Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive

 

 

3. Objašnjenje

Molimo da jasno i razumljivo razjasnite  zašto je dodjela ugovora bez prethodne objave u Službenom listu Europske unije zakonita, navodeći relevantne činjenice i, prema potrebi, pravne zaključke u skladu s Direktivom:  (najviše 500 riječi) Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik s otvaranja ponuda.14 07 2017.pdf 656.79 KB 14.7.2017 13:26:22
Upisnik 14 07 2017.pdf 725.13 KB 14.7.2017 13:33:30

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017