Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 544 963

Nabava vozila za HMP za potrebe Zavoda za hitnu medicinu

Kategorije: Nabava vozila, plovila i dijelova, Nabava roba
Datum zatvaranja: 4.8.2017.
Nadmetanje raspisao: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Objavljeno u: Narodne novine, 14.7.2017.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2017/S 0F2-0014747

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Nacionalni registracijski broj: 2  32082115313

Poštanska adresa: Pred Dvorom 1

Mjesto: Dubrovnik

NUTS kod: HR037

Poštanski broj: 20000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Maro Hađija

Telefon: +385 20351448

E-pošta: maro.hadija@dubrovnik-neretva.hr

Telefaks: +385 20351496

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.dnz.hr

Adresa profila kupca:  www.dnz.hr

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

   Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2017/S+0F2-0014747

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Nabava vozila za HMP za potrebe Zavoda za hitnu medicinu  

Referentni broj: 2  NMV-03/2017

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  34114122

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave je nabava vozila za HMP za potrebe Zavoda za hitnu medicinu (tip „B“), s ugrađenom medicinskom opremom, sukladno Troškovniku - Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave Predmet nabave mora biti sukladan normi HRN EN 1789:2015 ili sljednici navedene norme, odnosno jednakovrijednoj normi. Ponuditelji su obvezni Naručitelju ponuditi isključivo nova i nekorištena vozila, proizvedena 2017.godine Ponuditelj je dužan priložiti uz vozila svu dokumentaciju koja je potrebna za postupak registriranja vozila. Dokumentacija se predaje prilikom potpisivanja primopredajnog zapisnika. Napomena: Ponuditelji su dužni ponuditi vozila sa medicinskom opremom traženom u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 300.000,00   Valuta:  HRK

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Nabava vozila za HMP za potrebe Zavoda za hitnu medicinu                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  34114122          Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR037            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Dubrovačko-neretvanska županija, Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, 20 000 Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4b.

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Predmet nabave je nabava vozila za HMP za potrebe Zavoda za hitnu medicinu (tip „B“), s ugrađenom medicinskom opremom, sukladno Troškovniku - Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave Predmet nabave mora biti sukladan normi HRN EN 1789:2015 ili sljednici navedene norme, odnosno jednakovrijednoj normi. Ponuditelji su obvezni Naručitelju ponuditi isključivo nova i nekorištena vozila, proizvedena 2017.godine Ponuditelj je dužan priložiti uz vozila svu dokumentaciju koja je potrebna za postupak registriranja vozila. Dokumentacija se predaje prilikom potpisivanja primopredajnog zapisnika. Napomena: Ponuditelji su dužni ponuditi vozila sa medicinskom opremom traženom u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Rok isporuke

0,1

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        0,9

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  300.000,00   Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:  ili Trajanje u danima: 120  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 4.1.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim se dokazuje da je gospodarski subjekt (ponuditelj) upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države poslovnog nastana ponuditelja. Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz ove podtočke 4.1.1. u ponudi se dostavlja: ? Ispunjen obrazac ESPD – Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1. za sve gospodarske subjekte u ponudi Naručitelj će prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana, dostavi ažuriran popratni dokument kojim dokazuje sposobnost iz podtočke 4.1.1. i to: ? Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana ponuditelja.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Gospodarski subjekt mora sljedećim dokumentima dokazati da ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave: 6.10.1. Ponuditelj mora dokazati da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa i/ili uvoza i izvoza na veliko medicinskim proizvodima (koje nudi u ponudi) u državi u kojoj ima sjedište Potrebno je dostaviti važeće Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske kojim se ponuditelju daje dozvola za obavljanje djelatnosti prometa i/ili uvoza i izvoza na veliko medicinskim proizvodima (jer je medicinska oprema sastavni dio predmeta nabave koja se isporučuje zajedno sa medicinskim automobilom za potrebe izvanbolničke hitne medicinske službe). Izdavatelj dokaza: Agencija za lijekove i medicinske proizvode U slučaju zajednice gospodarskih subjekata sposobnost dokazuje onaj član zajednice koji će izvršavati taj dio predmeta nabave iz ove točke (6.10.1.) 6.10.2. Ponuditelj mora dokazati da je upisan u očevidnik proizvođača ili dobavljača medicinskih proizvoda koji se ugrađuju i isporučuju u medicinskim automobilima Potrebno je dostaviti važeće Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske o upisu u Očevidnik proizvođača ili dobavljača medicinskih proizvoda koji se ugrađuju i isporučuju s vozilima U skladu s člancima 41., 42., 46. i 89. Zakona o medicinskim proizvodima ponuditelj može, osim navedenih upisnika proizvoda i proizvođača, sposobnost dokazati prilaganjem potvrde o sukladnosti ili dokazom „CE“ oznake medicinskog proizvoda Izdavatelj dokaza: Agencija za lijekove i medicinske proizvode Ponuditelj je sposoban ako je registriran za obavljanje važećih poslova te ako ima valjanu dozvolu za promet medicinskim proizvodima tj. ukoliko je upisan u Očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, odnosno potvrdu, izjavu ili dozvolu izdanu od nadležnog tijela ukoliko postoji u državi sjedišta gospodarskog subjekta, da ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj ima sjedište. U slučaju da gospodarski subjekt obavlja djelatnost uvoza medicinskih proizvoda iz trećih zemalja (zemlje koje nisu članice EU) dužan je priložiti dokaz o upisu u Očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda pri Agenciji za lijekove i medicinske proizvode i dokaz da proizvođač ima ovlaštenog zastupnika u EU, sukladno člancima 51. i 52. Zakona o medicinskim proizvodima. Ponuditelj koji nudi predmetnu robu koja je porijeklom iz trećih zemalja, a ponuditelj nije direktni uvoznik, dužan je dostaviti Potvrdu ili Izjavu svog distributera da je ovlašteni zastupnik u EU za medicinske proizvode koji su porijeklom iz trećih zemalja. Ukoliko nuđeni proizvod ili dio nuđenih proizvoda nije medicinski proizvod, ponuditelj je dužan priložiti Izjavu s popisom nemedicinskih proizvoda te nije dužan za te proizvode, ukoliko su proizvodi porijeklom iz trećih zemalja, priložiti Potvrdu ili Izjavu ovlaštenog zastupnika u EU. U slučaju zajednice ponuditelja sposobnost dokazuje onaj član zajednice koji će izvršavati taj dio predmeta nabave iz točke (6.10.2.)

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  04.08.2017    Lokalno vrijeme: 11:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 04.08.2017   Lokalno vrijeme:  11:00:00  Mjesto:  Pred Dvorom 1, Dubrovnik

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  13.07.2017  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2017/S 0F2-0014747

8 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Vozilo HMP 2017. (Dokumentacija o nabavi) ver. 1.0..pdf 505.05 KB Datum slanja objave u NN: 13.07.2017. 13:09
Vozilo HMP 2017. (Prilog III. - Obrazac ESPD).doc 196.00 KB Datum slanja objave u NN: 13.07.2017. 13:09
Vozilo HMP 2017. (Prilog I. - Obrazac Troskovnik - Tehnicke specifikacije predmeta nabave).docx 31.76 KB Datum slanja objave u NN: 13.07.2017. 13:12

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017