Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 523 432

Namjera davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije br. 02/17.

<< Nazad

Kategorije: Ostale koncesije, Marketing i mediji, Koncesije, Usluge
Datum zatvaranja: 15.4.2017.
Nadmetanje raspisao: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Objavljeno u: Narodne novine, 17.3.2017.

Klasa: UP/I-612-12/17-02/0002

Urbroj: 567-02/01-17-01 od 15. III. 2017.    (103)

Na temelju članka 73. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.), Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (Narodne novine broj 131/13.), provedenih pripremnih radnji za davanje koncesija te tehničke podloge koju je utvrdila Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Vijeće za elektroničke medije objavljuje

OBAVIJEST

o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije br. 02/17.

I. Predmet obavijesti o namjeri davanja koncesije su sljedeće slobodne televizijske frekvencije:

Tablica 1. DJELATNOST TELEVIZIJE – OPĆI PROGRAM

 

Red. broj Naziv, područje i oznaka frekvencije Trajanje koncesije u godinama Fiksni dio godišnje naknade za koncesiju u kunama* Naknada za natječajnu dokumentaciju u kunama – jednokratna Naknada za podnošenje ponude za sudjelovanje u postupku u kunama – jednokratna
1. Primorsko-goranska, Istarska i dio Ličko-senjske županije (Digitalna regija D5); MUX D 12 5.500,00 100,00 3.000,00
2. Dio Karlovačke i dio Ličko-senjske županije (Digitalna regija D6); MUX D 10 1.500,00 100,00 3.000,00
3. Zadarska, Šibensko-kninska, dio Lič­ko-senjske županije (Digitalna regija D7); MUX D 10 3.000,00 100,00 3.000,00

 

* Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije plaća se u iznosu od 0,15% od ukupnoga godišnjeg bruto-prihoda koji su u prethodnoj godini ostvarili pružatelji medijskih usluga obavljanjem djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija. Varijabilni dio godišnje naknade za koncesiju pružatelji medijskih usluga televizije plaćaju na iznos ostvarenog ukupnog godišnjeg bruto-prihoda od obavljanja djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija iznad 5.000.000,00 kuna. Pružatelji medijskih usluga neprofitnog radija plaćaju 50% od utvrđenog fiksnog dijela naknade za koncesiju i 50% od utvrđenog varijabilnog dijela naknada za koncesiju.

II.

Ponuda mora sadržavati:

– dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih obaviješću o namjeri davanja koncesije,

– programsku osnovu koja mora sadržavati programsku shemu kojom se određuje:

– vrsta audiovizualnog programa, odnosno njihovo razvrstavanje u pojedine skupine,

– predviđeni kvantitativni razmjer između pojedinih skupina sadržaja,

– predviđeni maksimalni opseg oglasnih sadržaja iz članka 30. ZEM-a,

– predviđeni opseg vlastitih audiovizualnih djela iz članka 38. ZEM-a,

– predviđeni udio hrvatskih audiovizualnih djela,

– vrijeme objavljivanja iz članka 36. ZEM-a.

– posebne tehničke, prostorne, financijske i kadrovske uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih medijskih usluga i vođenju očevidnika

– podatke o strukturi vlasništva pravne osobe koja podnosi ponudu,

– osobne podatke o tvrtki i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu te prebivalištu osoba koje neposredno ili posredno preko drugih pravnih osoba imaju dionice ili udjele u toj pravnoj osobi kao i podatke o postotku tih dionica ili udjela,

– izvadak iz sudskog registra ili drugog propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– izvod iz kaznene evidencije ili javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,

– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga vezano za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nije otvoren postupak predstečajne nagodbe,

– druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

III.

Pravo podnošenja ponude sukladno obavijesti imaju sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u sudski ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj.

IV.

Davatelj koncesije je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka:

– ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

– ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnih propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza

– ako nije podmirio obveze s osnove ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti radija i /ili televizije koje dospijevaju na naplatu najkasnije danom objave natječaja. To se odnosi na obveze uplaćivanja koncesijske naknade; obvezu uplate 0,5% Agenciji za elektroničke medije (AEM) i uporabu radiofrekvencijskog spektra Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM)

– ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.

– ako je nad njime otvoren stečaj ili predstečajna nagodba, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti.

– ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima.

– ako ponuditelj nije udovoljio nekim od uvjeta detaljno razrađenih u točkama 5.1, 5.4, 5.5, 5.6 i 5.7 Dokumentacije za nadmetanje to jest nije na propisani način dokazao uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti.

V.

Sukladno članku 73. stavku 4. Zakona o elektroničkim medijima, kriteriji za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija su:

– programski uvjeti sukladno ovom zakonu, a prvenstveno količina vlastite proizvodnje, europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača,

– vrijeme objavljivanja,

– kvaliteta i raznovrsnost audiovizualnih i/ili radijskih programa,

– posebni tehnički, financijski (visina sredstava i financijska jamstva) i kadrovski uvjeti.

Ocjenjivanje ponuda se provodi putem dvaju postupaka:

1. postupka ocjenjivanja ispunjavanja formalno-pravnih uvjeta, uključujući i ocjenu tehničkih, kadrovskih i financijskih uvjeta i poštivanja odredbi i propisa u RH.

Dokumentacija ponuđača provjerava se pregledom te se utvrđuje postoje li svi podaci – dokumenti o tehničkim, financijskim, kadrovskim uvjetima, te o poštivanju odredbi i propisa u RH. Pregled verificira Vijeće te na temelju Odluke o verifikaciji ispunjavanja formalno-pravnih uvjeta ponude ide u postupak ocjenjivanja programskih uvjeta.

2. postupka ocjenjivanja programskih uvjeta (kvaliteta programa, vrijeme objavljivanja, količina vlastite proizvodnje, prilagođenost programa javnom interesu područja koncesije, te udio europskih audiovizualnih djela i djela neovisnih proizvođača).

Vijeće pristupa ocjenjivanju ispunjenja programskih uvjeta sukladno kriterijima za davanje koncesija. Prilikom ocjenjivanja lokalnog programa, ocjenjuje se posebno informativni program s obzirom na način proizvodnje i količinu relevantnih vijesti koje ponuđač nudi u svom programu, te odabir samih tema a vezano uz iskazani javni interes sadržan u studiji opravdanosti koju Vijeće prilaže u natječajnoj dokumentaciji i koja prethodi obavijesti o nadmetanju.

U ocjenjivanju ostalih dijelova programa, a ovisno o području koncesije, vodit će se računa o pluralizmu medija i raznovrsnosti sadržaja dostupnog na području koncesije te će se procjenjivati kvaliteta programa, kreativnost, originalnost i korisnost toga programa za pojedinca i zajednicu.

Pozornost će se obratiti na zastupljenost raznovrsnih programskih vrsta kao i uporabu različitih novinarskih formi.

Vijeće će vrednovati programe koji se odnose na:

– ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

– ostvarivanje ljudskih prava i političkih prava građana te unapređivanje pravne i socijalne države te civilnog društva,

– djecu i mlade ili su namijenjeni djeci i mladima,

– osobe s invaliditetom i posebnim potrebama,

– ostvarivanje ravnopravnosti muškaraca i žena,

– očuvanje hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta,

– poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,

– kulturu javnog dijaloga,

– razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta,

– zaštitu prirode, okoliša i ljudskog zdravlja,

– poticanje medijske pismenosti

te uzimati u obzir do koje je mjere ponuđač već ostvario suradnju sa zainteresiranom javnošću (npr. škole, fakulteti, udruge, grad, županija …) koja je nužna za ostvarivanje predloženog programa.

Programi za koje se ponuđač u ponudi obvezuje samostalno proizvoditi na području koncesije imaju u procesu ocjenjivanja prioritetan status.

Postupak ocjenjivanja financijskih uvjeta

Vijeće će pri vrednovanju financijskih uvjeta posebnu pozornost obratiti na poslovni plan Ponuditelja odnosno održivost tog plana u svrhu pružanja medijske usluge tijekom koncesijskog razdoblja.

VI.

Naknada za koncesiju iz točke I. obavijesti plaća se nakon pribavljanja koncesije u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske broj: HR1210010051863000160, model 26 s pozivom na broj 5207 – ID broj korisnika – 19, a nakon primitka obavijesti o upisu u Registar koncesija koje dostavlja Ministarstvo financija.

VII.

Podnositelj ponude dužan je platiti naknadu za natječajnu dokumentaciju i naknadu za ponudu za prijavu sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije broj 02/17 u visini iz točke I. obavijesti na žiro-račun Agencije za elektroničke medije broj: HR3923900011100351940 kod Hrvatske poštanske banke u Zagrebu, s pozivom na broj 05-OIB podnositelja ponude, s naznakom: »Naknada za prijavu sukladno obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije broj 02/17«.

Podnositelj zahtjeva za dostavu natječajne dokumentacije dužan je pri podnošenju zahtjeva priložiti dokaz o uplati naknade.

VIII.

Naknadu za uporabu radiofrekvencijskog spektra plaća ponuđač koji stekne koncesiju za obavljanje djelatnosti televizije, a izračuni i visine naknada te način plaćanja naknada propisuju se, sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14), Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, odnosno važećem podzakonskom propisu, te Pravilnikom o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra, odnosno važećem podzakonskom propisu. Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra plaća se na temelju računa koje dostavlja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

IX.

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu natječajne dokumentacije potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave obavijesti u Narodnim novinama. Zahtjev se može predati neposredno (neposrednim preuzimanjem) do 12 sati posljednjeg dana ili preporučenom pošiljkom zaključno s posljednjim danom navedenog roka.

X.

Rok za podnošenje ponude je 30 dana od objavljivanja obavijesti u Narodnim novinama. Ponuda se može predati neposredno do 12 sati posljednjeg dana ili preporučeno pošiljkom zaključno s posljednjim danom navedenoga roka.

XI.

Vijeće će odbaciti ponudu koja ne ispunjava uvjete iz obavijesti i ponudu koja nije sastavljena u skladu s natječajnom dokumentacijom, te ponudu koja stigne nakon proteka natječajnog roka.

XII.

Ponuda se dostavlja u 8 primjeraka od kojih je 1 izvornik s potpisom odgovorne osobe, sve u zatvorenoj omotnici s naznačenim punim nazivom i sjedištem podnositelja ponude s naznakom: »Ne otvarati – ponuda za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije«. Izvornik se dostavlja i u elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju (CD ili DVD).

Ponude se dostavljaju na adresu: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10000 Zagreb.

XIII.

Podnesene ponude kao i uplaćene naknade ne vraćaju se.

Podaci o gospodarskim subjektima koji su preuzeli natječajnu dokumentaciju evidentiraju se i čuvaju kao tajni do otvaranja ponuda.

XIV.

Vijeće će u roku od deset dana od isteka natječajnog roka obavijestiti sve podnositelje ponuda o danu, vremenu i mjestu održavanja sjednice na kojoj će biti javno otvorene ponude podnesene u natječajnomu roku.

XV.

Odluku o davanju koncesija Vijeće će donijeti u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Agencija za elektroničke medije


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017