Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 523 432

Povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Belog Manastira

<< Nazad

Kategorije: Ostale usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 6.3.2017.
Nadmetanje raspisao: Grad Beli Manastir
Objavljeno u: Glas Slavonije, 16.2.2017.

Temeljem članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09, 49/11,144/12, 94/13,153/13,147/14 i 36/15) i članka 3. stavak 1. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj 1/13),

Grad Beli Manastir Gradonačelnik

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI - DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA TEMELJEM PISANOG UGOVORA

I. Predmet natječaja je povjeravanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Belog Manastira u minimalnom opsegu od dvije deratizacije i jedne dezinsekcije godišnje sukladno godišnjem programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Belog Manastira i pripadajućem provedbenom planu dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Belog Manastira koji za svaku kalendarsku godinu donosi gradonačelnik na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Predmet natječaja se nudi u cijelosti. Nije dopušteno nuđenje dijelova predmeta natječaja.

II. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti koja je predmet ovog natječaja sklapa se na vrijeme od 4 (četiri) godine, odnosno za razdoblje 2017.-2020. godine.

III. U postupku natječaja mogu sudjelovati svi natjecatelji (pravne i fizičke osobe), registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog natječaja bez obzira na prebivalište i sjedište.

IV. Uvjeti i način plaćanja: nema predujma, plaćanje u roku od 30 (trideset) dana od primitka obračunske situacije, odnosno računa na osnovi stvarno obavljenih poslova i jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika i odgovarajuće ovjere od strane ovlaštene osobe naručitelja, na žiro račun izvoditelja.

V. Ponuda mora sadržavati:

- podatke o natjecatelju (ime i prezime, odnosno naziv tvrtke, MB, OIB, adresa sjedišta, broj telefona/telefaksa, IBAN, adresa elektroničke pošte, ime i prezime odgovorne osobe),

- potvrdu Upravnog odjela za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira o podmirenim obvezama prema Gradu Belom Manastiru po bilo kojoj osnovi,

- potvrdu porezne uprave o plaćenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja,

- dokaz da se protiv natjecatelja ne vodi postupak stečaja i/ili likvidacije,

- ispunjen i ovjeren originalni troškovnik s iskazanim jediničnim cijenama i ukupnom cijenom u kunama i posebno iskazanim PDV-om,

- način određivanja cijene,

- jamstveni rok,

- jamstvo za ozbiljnost ponude: uplata 20.000,00 kuna (model plaćanja 68, IBAN HR9823400091801300008, poziv na broj odobrenja 7706-OIB natjecatelja) ili bezuvjetno i “bez prigovora” jamstvo banke na isti iznos s rokom važenja 6. svibnja 2017. godine;

- jamstvo za dobro izvršenje posla: pismo namjere banke natjecatelja da je u slučaju sklapanja ugovora spremna izdati bezuvjetno i “bez prigovora” jamstvo za dobro izvršenje posla, u iznosu od 200.000,00 kuna, s rokom 2 mjeseca dužim od ugovorenog roka (28. veljače 2021. godine) ili izjavu natjecatelja da će prilikom sklapanja ugovora na ime jamstva za dobro izvršenje posla dostaviti javnobilježnički potvrđenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu s naznakom najvišeg iznosa do 500.000,00 kn (slovima: petstotisućakuna),

- popis istih ili sličnih poslova s pisanim potvrdama naručitelja o uspješnosti obavljenog posla od strane natjecatelja - nositelja ponude, od kojih barem jedna potvrda mora biti najmanje na ponuđenu vrijednost,

- dokaz o sposobnostima obavljanja djelatnosti sukladno natječajnoj dokumentaciji,

- izjavu o nepromjenjivosti cijena,

- izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja,

- rok važenja ponude,

- posebne pogodnosti u plaćanju koje natjecatelj nudi naručitelju,

- ostale uvjete koje natjecatelj nudi naručitelju,

- druge podatke sukladno zahtjevima iz natječajne dokumentacije.

VI. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

VII. Mjerila za odabir najpovoljnije ponude:

- niži ponuđeni iznos,

- postojeće iskustvo u obavljanju djelatnosti,

- povoljniji uvjeti i način plaćanja,

- bolja opremljenost potrebnom opremom,

- nepromjenjivost cijena.

VIII. Natječajna dokumentacija može se preuzeti u Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno--komunalne poslove Grada Belog Manastira, Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53,1, kat, soba broj 209, svaki radni dan od dana objave natječaja u vremenu od 10 do 14 sati, uz predočenje dokaza o uplati 100,00 kuna za troškove izrade natječajne dokumentacije na račun IBAN HR9823400091801300008 model 68 poziv na broj odobrenja 7706-OIB natjecatelja

(telefon za kontakt 710-210 ili 710-209).

IX. Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici na adresu:

GRAD BELI MANASTIR Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir s naznakom “ne otvaraj - ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti temeljem pisanog ugovora - dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija” neposredno ili preporučenom pošiljkom.

Krajnji rok za predaju ponuda: 6. ožujka 2017. godine do 12 sati, bez obzira na način dostave.

X. Javno otvaranje ponuda obavit će se 6. ožujka 2017. godine u 12:00 sati u prostorijama Grada Belog Manastira - vijećnica u Belom Manastiru, Kralja Tomislava 53,1, kat.

Javnom otvaranju mogu biti nazočni svi natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici. Svoje ovlaštenje predstavnik natjecatelja dokazuje u pisanom obliku.

XI. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana odabira.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti - dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije na području Grada Belog Manastira temeljem pisanog ugovora ili odluku o poništenju javnog natječaja donosi Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na prijedlog gradonačelnika.

Protiv odluke o izboru/poništenju žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Gradsko vijeće Grada Belog Manastira zadržava pravo ne izabrati ni jednu ponudu, odnosno poništiti natječaj bez odgovornosti prema ponuditeljima.

XII. Podaci o naručitelju:

Naziv: GRAD BELI MANASTIR

Sjedište: Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53

OIB:39912056947

Broj telefona: 031/710-200

Broj telefaksa: 031/710-222

Internetska adresa: http://www.beli-manastir.hr/

Adresa elektroničke pošte: gradonacelnik@beli-manastir.hr

Matični broj: 02663155.

XIII. Ostali uvjeti:

a) Ponude predane nakon navedenog roka neće biti razmatrane, nego neotvorene vraćene natjecatelju.

b) Naručitelj će kao nesposobnog iz natječaja isključiti onog natjecatelja koji je dužnik Grada Belog Manastira po bilo kojoj osnovi i/ili ima dugovanja po osnovi poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koji je u postupku stečaja i/ili likvidacije te koji nije registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

c) Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima glede troškova u vezi sa sudjelovanjem u postupku natječaja.

NAPOMENA: NEPOTPUNE PONUDE NEĆE SE RAZMATRATI.


<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2017