Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Zakup poslovnog prostora

Kategorije: Poslovni prostori, Zemljišta, Ostalo, Bagatelna nabava, Davanje i uzimanje u zakup
Datum zatvaranja: 24.5.2024.
Nadmetanje raspisao: Općina Čeminac
Objavljeno u: Ostali izvori, 17.5.2024.
JAVNI NATJEČAJ
Za zakup poslovnog prostora u naselju Kozarac
 
 1. OPĆE ODREDBE
 2. Raspisuje se javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čeminac na k.č.br. 406 u k.o. Kozarac , Međimurska ulica 47, površine 47,42m2 za obavljanje trgovačke ili uslužne djelatnosti.
 3. Poslovni prostor se daje u zakup na razdoblje od 5 godina.
 
 1. UVJETI NATJEČAJA
 2. U zakup se daje poslovni prostor koji je priveden namjeni.
 3. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 71,13 eura, a što iznosi godišnje 853,56 eura.
 4. Natjecatelji su dužni uz prijavu na natječaj uplatiti jamčevinu u visini od 10% iznosa godišnje zakupnine uplatom na žiro-račun: Proračun Općine Čeminac HR5923400091806400000 s pozivom na broj:7706-OIB svrha uplate: Polog za poslovni prostor. Jamčevine koje su položili sudionici natječaja čije ponude nisu prihvaćene, bit će im vraćene po završetku natječaja, najkasnije 15 dana od donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi. Položena jamčevina sudionika natječaja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
 5. Rok za podnošenje pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno u pisarnici Općine je 15 dana od dana objave natječaja.
Ponude se predaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARATI, ZA NATJEČAJ – ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U NASELJU ČEMINAC“, na adresu Matije Gupca 1, 31325 Čeminac.
Rok za dostavu ponuda je 03. svibnja 2024. godine u 12:00 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za otvaranje ponuda u prostorijama Općine Čeminac.
Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostaviti će se svim Natjecateljima u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe i prave osobe koje ispunjavaju posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje djelatnosti za koje je namijenjen poslovni prostor koji se daje u zakup, pod uvjetom da uplate natječajem određen iznos jamčevine.
Pored naziva natjecatelja i iznosa ponuđene zakupnine, ponuda treba sadržavati:
 • Za pravne osobe – izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u sudski registar ne stariji od 6 mjeseci
 • Za fizičke osobe – dokaz o hrvatskom državljanstvu
-dokaz o prebivalištu (uvjerenje ili osobna iskaznica)
-izvornik ili preslika izvatka iz obrtnog registra ne starije
od 6 mjeseci
-izvornici ili ovjerene preslike isprava kojima se dokazuje
Prednost u natjecanju sukladno članku 58. stavku 1.
Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog
rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje)
 • Za prave i fizičke osobe:
 • Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga, po osnovi javnih davanja, iz kojih je vidljivo da je Natjecatelj izvršio sve dospjele porezne obveze i doprinose, koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja.
 • Potvrdu Općine Čeminac o stanju duga
 • Broj žiro računa ili tekućeg računa radi povrata garantnog pologa
 
DOSTAVA PONUDA:
Natjecatelji koji ostvaruju prednost sukladno članku 58. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 174/04 i dalje) koji obavljaju obrtničku i samostalnu profesionalnu djelatnost imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja.
 1. Datum početka obavljanja djelatnosti u prostoru biti će datum potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 2. Poslovni prostor se može razgledati uz prethodni dogovor na broj telefona 031/304-319
 3. Natjecatelji moraju priložiti Izjavu da prihvaćaju opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Čeminac te da su upoznati sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup
 4. Neće se razmatrati nepotpune ponude, ponude koje su prispjele po isteku roka za dostavu ponuda i ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Općini Čeminac.
 5. Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.
 
 

https://www.ceminac.hr/index.php/2-uncategorised/789-zakup-poslovnog-prostora-u-kozarcu-novi-natjecaj

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024