Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Noćni ormarići

Kategorije: Nabava lijekova, medicinske, laboratorijske opreme i potrošnog materijala, Bagatelna nabava, Nabava roba
Datum zatvaranja: 24.5.2024.
Nadmetanje raspisao: Klinika za psihijatriju Vrapče Zagreb
Objavljeno u: Ostali izvori, 17.5.2024.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE
 
sukladno čl.12.st.1. t.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i NN 114/22) za godišnju procjenjenu vrijednost  nabave  manju od 26.540,00 eur za robu i usluge, odnosno 66.360,00 eur za radove  bez PDV-a, naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Postupak se provodi sukladno Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave.
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave objavljen je na web stranici http://www.bolnica-vrapce.hr Klinika za psihijatriju Vrapče kao Naručitelj ovim putem Vas poziva da dostavite ponudu za predmet nabave Noćni ormarić (64 kom)   
 
I.           OPĆI PODACI :
 
Naručitelj: Klinika za psihijatriju Vrapče, Zagreb, Bolnička cesta 32, OIB 86937855002, odgovorna osoba naručitelja: prof.prim.dr.sc.Petrana Brečić, dr.med., ravnateljica Bolnice
 
Naznaka vrste postupka:  jednostavna nabava prema čl.15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i
114/22) i internom Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave
 
 Evidencijski broj nabave:JNT 45/24
 
   Osoba zadužena za kontakt:
        za dokumentaciju o nabavi :Lidija Rukavina, mag.oec. 01/3780-741; e-mail: nabava@bolnica-vrapce.hr)
        za predmet nabave: doc.dr.sc. Senka Repovečki, mag.med.techn, 01/3780-603,
                                          email: senka.repovecki@bolnica-vrapce.hr
 
Način izvršenja: sklapanje ugovora
 
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80
  Zakona o javnoj nabavi :  
   NATURALDENT d.o.o. za zubotehničke usluge, OIB: 19762499741, Zagreb
   POLIKLINIKA ZA STOMATOLOGIJU I ESTETIKU LICA ARS SALUTARIS d.o.o., OIB:  71205027187, Zagreb
   MED – FAKTOR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, OIB: 11415437830, Zagreb
   BELLA OPORTUNA d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu,OIB: 65395000072, Zagreb
   PROJEKT SLAVONIJA j.d.o.o. za usluge, OIB: 93602796882, Zagreb
   CAPRA DOMESTICA d.o.o. za proizvodnju, poljoprivredu i trgovinu,OIB: 67973729671, Šibenik
   MARGINA, obrt za savjetovanje, OIB:21077393548, Zagreb
   DENTALNI LABORATORIJ IVA PREDOVIĆ,  MBS: 80518036
   HOTEL REBRO d.o.o., za upravljanje imovinom, OIB: 41570808066, Zagreb
  NEO INTELLIGENT CARE d.o.o. za trgovinu medicinskim proizvodima, OIB: 30405934123 Mursko Središće
   ZDRAV STAV  d.o.o za usluge, OIB: 15023610314, Zagreb
   ENERGREEN POWER ADRIA d.o.o., za proizvodnju električne energije, OIB: 37162152966 Gospić
   LIKA CONSULTING j.d.o.o., Dinarska 24, 10000 Zagreb, OIB 90093984257
 
II.            PODACI  O PREDMETU NABAVE: 
 
2.1. Opis predmeta nabave: Noćni ormarići (64 kom).
2.2. Procijenjena vrijednost: 17.914,3706 eur bez PDV-a. 
 
 
 
2.3. Količina, vrsta i kvaliteta predmeta nabave: specificirana u troškovniku i specifikaciji
2.4. Mjesto isporuke robe: Klinika za psihijatriju Vrapče
 2.5. Rok isporuke robe:  maksimalno 60 dana od dana potpisa ugovora
 2.6. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
 
III.           KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI  SPOSOBNOSTI)
 
Tehnička i stručna sposobnost
U svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj u ponudi dostavlja:
Katalog, izvod iz kataloga, prospekt ili specifikacija  sa tehničkom specifikacijom proizvoda kojim se nedvojbeno dokazuje, a Naručitelj može prepoznati da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u troškovniku / tehničkoj specifikaciji. Na ponuđenim stavkama moraju biti jasno vidljivo označene tražene karakteristike. Katalog, izvod iz kataloga, prospekt ili specifikacija koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Ponuđeno mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene karakteristike iz opisa predmeta nabave. Ukoliko katalog, izvod iz kataloga, prospekt ili specifikacija nema originalno numerirane stranice, može ih se ručno numerirati.
IV.       PODACI O PONUDI
 
         4.1.     Sadržaj ponude:  
Ponudbeni list (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja).
Dokumente kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti prema definiranim kriterijima za odabir (sukladno točci III)
Troškovnik / specifikaciju (popunjen, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja)
Izjavu da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj,  dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Popis sastavnih dijelova ponude i/ili priloga ponuda s datum i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta (sadržaj ponude)
 
         4.2.     Način izrade ponude:  
 Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.
Ponuda se šalje potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta u svim zahtjevanim dijelovima.
Ponuda se  uvezuje ne način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude, te uvez ovjeren pečatom).  
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka.)
Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom osobe ovlaštene za zastupanje.
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja vezano za Poziv za dostavu ponuda i troškovnika u roku od dva radna dana od dana objave Poziva za dostavu ponude.
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku, a svi dijelovi ponude koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevod na hrvatski jezik može izvršiti gospodarski subjekt te dostaviti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.
 
 
 
 
 4.3.    Način dostave i postupak zaprimanja ponuda:
             Ponuda se predaje u jednom primjerku „Izvornik“.
            Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu ili dopunu ponude.
             Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponuda.
            Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.               Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.
             Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.
             Ako je dostavljena izmjena i / ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda, te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i /ili dopune ponude. Upisnik je sastavni dio zapisnika o otvaranju ponuda. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda, obilježit će se kao zakašnjela i ne upisuje se u upisnik  o zaprimanju ponuda, te će se neotvorena vratiti pošiljatelju bez odgode.
 
4.4.     Način određivanja cijene ponude:
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima. Cijena ponude piše se brojkama.
Cijena je nepromjenjiva. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Prilikom ispunjavanja troškovnika gospodarski subjekt je dužan ispuniti sve stavke troškovnika, te ukupnu cijenu stavke izračuna kao umnožak količine stavke i cijene stavke.
 
  4.5.      Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i ne može biti kraći od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, s tim da Naručitelj može pisanim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.
 
  4.6.       Posebne odredbe:
      Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti  jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.
 
   4.7.      Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva:
 
   4.7.1. Jamstveni rok na isporučenu robu (proizvođačko jamstvo)
                Jamstveni rok počinje teći danom isporuke robe .
 
                U jamstvenom roku prava  iz jamstva  ponuđenog proizvoda mora obuhvaćati slijedeće:
 Usluge popravaka i otklanjanja svih nedostataka i kvarova na isporučenoj opremi za vrijeme i pod uvjetima jamstvenog roka
Ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar, odabrani ponuditelj dužan je zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar, novom robom istih ili boljih tehničkih karakteristika o svom trošku.
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.7.2.   Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
     Odabrani ponuditelj dostaviti će jamstvo za otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka u trajanju od minimalno 12 mjeseci  za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka
      koje ima po osnovi jamstva. Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti uz potpisivanje primopredajnog zapisnika, na iznos od 10% (bez PDV-a) vrijednosti isporučene robe.
      Jamstvo za  kvalitetu isporučene robe, odnosno otklanjanje nedostataka tijekom jamstvenog roka podnosi se u obliku  zadužnice ili bjanko zadužnice obje solemnizirane kod javnog bilježnika u skladu s važećim propisima, važeće do isteka jamstvenog roka.
Sukladno članku 214. stavak 4. ZJN  gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu na žiro račun naručitelja: IBAN HR6523600001101350295, model 00, u pozivu na broj upisati evidencijski broj i naziv predmeta nabave, a u opisu plaćanja naznačiti: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
  4.8.       Kriterij za odabir ponude:
Pravilna, prihvatljiva i prikladna ponuda ponuditelja, s najnižom ukupnom cijenom za predmet nabave koji zadovoljava potrebe Naručitelja. Ako su pristigle dvije ili više prihvatljivih ponuda s istom najnižom cijenim odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.
 
   4.9.      Rok, način i uvjeti plaćanja:
Naručitelj će račun platititi u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa za uredno isporučenu robu, doznakom na poslovni račun odabranog ponuditelja.
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja od strane gospodarskog subjekta.
Ponuditelj je obvezan na računu kojeg ispostavi Naručitelju za isporučenu robu navesti broj Ugovora temeljem kojeg se roba isporučuje zajedno s pripadajućim Zapisnikom o primopredaji opreme.
                       Ugovaratelj izdaje i dostavlja elektronički račun (e-račun).
 
   4.10.    Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda:
                  Ponuda zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.           
 
   4.11.    Način dostave ponude:
Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb, najkasnije do 24. svibnja  2024.godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave. Na omotnici ponude mora biti naznačeno: naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja, evidencijski broj nabave, naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, s naznakom „Ne otvaraj“. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati nego će se vratiti neotvorene na adresu Ponuditelja.
Nije dopušteno dostavljanje ponuda elektroničkim putem.
 Otvaranje ponuda neće biti javno.
 
 4.12.   Rok donošenja odluke o odabiru / poništenju:
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili Odluku o poništenju Naručitelj će donijeti u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude, te pisanu obavijest o rezultatima nabave (o odabiru najpovoljnije  ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka) objaviti na web stranici Bolnice.
             Ukoliko postoje razlozi za poništenje postupka nabave naručitelj će bez odgode donijeti odluku o        poništenju. Ukoliko niti jedna dostavljena ponuda u potpunosti ne odgovara traženome, naručitelj nije  obvezan izvršiti odabir. Protiv odluke o odabiru ne može se izjavljivati pravni lijek
 
     

https://bolnica-vrapce.hr/nocni-ormaricijnt-45-24/


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd.cgi?action=5&id=30d8999bd5f1ec66e332081e3394cb7d_1715947601401 0.00 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024