Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Uvrštena nova dokumentacija - Usluga zaštite bilja

Kategorije: Čišćenje, Ostale usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 25.5.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD KAŠTELA
Objavljeno u: Narodne novine, 17.5.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0003885

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

E-MV 2024/13 - Usluga zaštite bilja

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: GRAD KAŠTELA

Nacionalni registracijski broj (OIB): 08727843572

Vrsta naručitelja: Lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Braće Radić 1

Poštanski broj: 21212

Mjesto: Kaštela

NUTS kod: HR035 - Splitsko-dalmatinska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Marijo Kuduz

E-pošta: javna.nabava@kastela.hr

Telefon: +385 21205229

Internetska adresa: https://www.kastela.hr/

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Usluga zaštite bilja

Opis postupka: Predmet nabave je Usluga zaštite bilja na prostoru Grada Kaštela u vremenskom razdoblju od dvanaest kalendarskih mjeseci koja podrazumijeva preventivno tretiranje prskanjem 4000 komada živica i grmlja; leprika, pitospora, oleandar, lovor, šimšir i sl; te 300 komada kestena, brijesta, česmine platane, lovora, melia, albicija i sl. u periodu mirovanja vegetacije.
U periodu vegetacije potrebno je tretiranje 50 komada stabala Bora, 300 komada stabala Čempresa, 40 komada stabala Česmina, 20 komada stabala Divlji kesten, 4.000 komada Ukrasnog bilja, grmova i živice, 80 komada Palmi, jednog stabla zaštićene stare masline na način i sredstvima određenim Programom zaštite bilja Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

Evidencijski broj nabave: E-MV 2024/13

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Usluge

CPV Oznaka: 90922000, Usluge suzbijanja štetočina

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 40.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa koji sadrži sve zakonom propisane elemente za uredno izvršenu uslugu.
Naručitelj prihvaća e-račun.
Odabrani ponuditelj će sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine broj 94/2018) izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi a Naručitelj je obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi iz članka 3. stavka 1. točke 2. navedenog zakona.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
- da je Korisnik garancije Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, OIB: 08727843572
- da se ovim jamstvom Banka obvezuje Korisniku garancije jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prava prigovora isplatiti iznos od 1.000,00 EUR-a (slovima: tisućueura) na temelju pisanog zahtjeva Korisnika garancije u kojem će stajati da Nalogodavac krši svoju obvezu ili obveze u sljedećim slučajevima:
• odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
• nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)
• neprihvaćanja ispravka računske greške
• odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
Za naplatu jamstva za ozbiljnost ponude dovoljno je da se u odnosu na ponuditelja ostvari jedan (bilo koji) od gore navedenih uvjeta.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude:
- može dostaviti jedan gospodarski subjekt – član zajednice na puni iznos propisan sukladno ovoj točki Dokumentacije o nabavi
ili
- više gospodarskih subjekata članova zajednice može dostaviti pojedinačna jamstva čija ukupna vrijednost mora zadovoljiti uvjet propisan Dokumentacijom o nabavi
U svakom slučaju, bankovno jamstvo mora sadržavati navod o tome da ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata i koji gospodarski subjekti čine tu zajednicu.
Naručitelj može oba predmetna jamstva naplatiti neovisno o tome koji je član zajednice ponuditelja dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se člana zajednice ponuditelja ostvare osigurani slučajevi navedeni u jamstvu.
NAPOMENA: U tekstu garancije banke obvezno je taksativno navesti sve prethodno naznačene slučajeve za koje se izdaje jamstvo.
Bankarska garancija mora sadržavati naziv postupka nabave za koji se izdaje te evidencijski broj postupka nabave E-MV 2024/13.
Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja koji ne dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku na način kako je navedeno u ovoj dokumentaciji najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.
Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

 • Ovlaštenje ili članstvo

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih usluga

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Usluga zaštite bilja

Opis nabave: Predmet nabave je Usluga zaštite bilja na prostoru Grada Kaštela u vremenskom razdoblju od dvanaest kalendarskih mjeseci koja podrazumijeva preventivno tretiranje prskanjem 4000 komada živica i grmlja; leprika, pitospora, oleandar, lovor, šimšir i sl; te 300 komada kestena, brijesta, česmine platane, lovora, melia, albicija i sl. u periodu mirovanja vegetacije.
U periodu vegetacije potrebno je tretiranje 50 komada stabala Bora, 300 komada stabala Čempresa, 40 komada stabala Česmina, 20 komada stabala Divlji kesten, 4.000 komada Ukrasnog bilja, grmova i živice, 80 komada Palmi, jednog stabla zaštićene stare masline na način i sredstvima određenim Programom zaštite bilja Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

Namjena

CPV Oznaka: 90922000, Usluge suzbijanja štetočina

Dodatna CPV oznaka: 90922000, Usluge suzbijanja štetočina

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Grad Kaštela

NUTS kod: HR035 - Splitsko-dalmatinska županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 12 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 17.06.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 40.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Vrijeme odaziva na početak izvršenja pojedinačne usluge 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 24.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 17.05.2024.Vrijeme: 10:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 17.05.2024.Vrijeme: 10:00

Mjesto : Grad Kaštela, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, V. kat.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponude. Ukoliko je na javnom otvaranju ponuda prisutna osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ili vlasnik obrta tada je dovoljno donijeti na uvid osobnu iskaznicu i izvadak iz sudskog ili obrtnog registra.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Sukladno članku 406. Zakona o javnoj nabavi žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:
- objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,
- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,
- objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
465152-Upisnik_o_zaprimanju_ponuda-2024-05-17T10-16-25..pdf 454.25 KB  
1628224-Potpisani zapisnik o otvaranju ponuda-2024-05-17T10-16-25.pdf 1,590.06 KB  
2908-Zapisnik s otvaranja ponuda-2024-05-17T10-16-25.html 4.53 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024