Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Uvrštena nova dokumentacija - Kamion s grajferom i košarom

Kategorije: Nabava vozila, plovila i dijelova, Nabava roba
Datum zatvaranja: 25.5.2024.
Nadmetanje raspisao: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK - ŠUMOM MARJAN
Objavljeno u: Narodne novine, 17.5.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0004039

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

EV-15/2024 - Kamion s grajferom i košarom

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK - ŠUMOM MARJAN

Nacionalni registracijski broj (OIB): 28929244223

Vrsta naručitelja: Tijelo koje se uređuje javnim pravom, koje nadzire lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Okoliš

Adrese

Poštanska adresa: Cattanijin put 2

Poštanski broj: 21000

Mjesto: Split

NUTS kod: HR035 - Splitsko-dalmatinska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Ivo Rogić

E-pošta: info@marjan-parksuma.hr

Telefon: +385 21314311

Internetska adresa: https://www.marjan-parksuma.hr/

Adresa profila Kupca: https://www.marjan-parksuma.hr/

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Kamion s grajferom i košarom

Opis postupka: Predmet ovog postupka javne nabave je nabava novog, nekorištenog kamion s grajferom i košarom prema tehničkim specifikacijama koji su dio ove Dokumentacije o nabavi.

Evidencijski broj nabave: EV-15/2024

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Robe

CPV Oznaka: 34142300, Samoistovarni kamioni

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 114.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Sva plaćanja naručitelj će izvršiti na poslovni račun odabranog ponuditelja, odnosno podugovaratelja u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja eRačuna. eRačun i popratna dokumentacija moraju biti dostavljeni sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). eRačun se ispostavlja najviše jednom mjesečno za izvršene radove i obavljene usluge.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Gospodarski subjekt je obvezan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 3.000,00 EURA s rokom valjanosti najmanje jednakom roku valjanosti ponude u obliku bankovne garancije ili novčani polog na račun Naručitelja. Rok važenja jamstva mora biti sukladan roku valjanosti ponude, odnosno ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude . Ponuditelj može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.
Naručitelj će jamstvo za ponudu zadržati i naplatiti u slučaju:
• odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
• nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata u naznačenom roku,
• neprihvaćanja ispravka računske greške,
• odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
• ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude - ponuditelja čija ponuda nije odabrana vraća se neposredno nakon završetka postupka javne nabave. Jamstvo za ozbiljnost odabrane ponude biti će vraćeno izabranom ponuditelju nakon što izabrani ponuditelj potpiše ugovor o javnoj nabavi i dostavi jamstvo za dobro izvršenje ugovora, a najkasnije u roku od 10 dana sukladno čl. 217. ZJN 2016.
Ako istekne rok valjanosti ponude naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno produženom roku.
Dostavljanje jamstva – bankarske garancije
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije dostavlja se u izvorniku kao dio ponude koji se dostavlja odvojeno od elektroničke ponude – sukladno točki 6.2. ove Knjige.
U bankarskoj garanciji mora biti navedeno:
• da je korisnik garancije JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK ŠUMOM MARJAN, Teslina 15, 21000 SPLIT, OIB: 28929244223
• da je Banka upoznata da Nalogodavac podnosi ponudu za predmet nabave: „Kamion s grajferom i košarom“, evidencijski broj nabave: EV-15/2024
• da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prava prigovora isplatiti iznos garancije u slučaju:
o odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
o nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata u naznačenom roku,
o neprihvaćanja ispravka računske greške,
o odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
o ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih isporuka robe

 • Uzorci, opisi ili fotografije

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Kamion s grajferom i košarom

Opis nabave: Predmet ovog postupka javne nabave je nabava novog, nekorištenog kamion s grajferom i košarom prema tehničkim specifikacijama koji su dio ove Dokumentacije o nabavi.

Namjena

CPV Oznaka: 34142300, Samoistovarni kamioni

Naručitelj određuje točnu količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: adresa Naručitelja

NUTS kod: HR035 - Splitsko-dalmatinska županija

Trajanje ugovora

Okvirni planirani datum početka: 03.06.2024.

Okvirni planirani datum završetka 01.10.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 114.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabavlja se vozilo ili usluga koja koristi vozilo kategorije M1, M2, N1, N2, N3, M3 razred I ili M3 razred A

Nabava spada u djelokrug Europskog parlamenta i Vijeća 2009/33/EC (Direktiva o čistim vozilima – CVD)

 • Vrsta ugovora (čista vozila): Kupnja, leasing ili najam vozila

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Rok isporuke 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 26.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 17.05.2024.Vrijeme: 10:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 17.05.2024.Vrijeme: 10:00

Mjesto : Javna ustanova za upravljanje park šumom marjan i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita, Teslina 15, Split

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Dokaz ovlasti zakonskog zastupnika ponuditelja je izvadak iz sudskog registra ili druga odgovarajuća isprava iz koje je vidljivo svojstvo zakonskog zastupnika.
U slučaju kada naručitelj dobije informaciju da je pristigla elektronički dostavljena ponuda, a funkcija javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda je nedostupna iz bilo kojeg razloga, proces javnog otvaranja ponuda započinje kada se za to stvore uvjeti

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
388147-Upisnik-2024-05-17T10-21-53.pdf 379.05 KB  
1389463-Zapisnik o otvaranju ponuda potpisan-2024-05-17T10-21-53.pdf 1,356.90 KB  
3044-Zapisnik s otvaranja ponuda-2024-05-17T10-21-53.html 4.77 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024