Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Uvrštena nova dokumentacija - Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama - Izgradnja polivalentne sportske dvorane

Kategorije: Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 25.5.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD VELIKA GORICA
Objavljeno u: Narodne novine, 17.5.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F14-0002802

Obavijest o nadmetanju - Izmjena

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

159-MV06/24 - Izgradnja polivalentne sportske dvorane

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: GRAD VELIKA GORICA

Nacionalni registracijski broj (OIB): 75834963344

Vrsta naručitelja: Lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 34

Poštanski broj: 10410

Mjesto: Velika Gorica

NUTS kod: HR065 - Zagrebačka županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Damir Stepanić

E-pošta: damir.stepanic@gorica.hr

Telefon: +385 16269922

Internetska adresa: http://www.gorica.hr/

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Izgradnja polivalentne sportske dvorane

Opis postupka: Izgradnja polivalentne sportske dvorane

CPV oznaka: 45200000-9: Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

Evidencijski broj nabave: 159-MV06/24

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Radovi

CPV Oznaka: 45200000, Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 1.120.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Uvjeti izvršenja ugovora:

Izvođač je obvezan u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao dostaviti detaljan terminski i financijski plan izvođenja radova sa svim potrebnim podacima u koordinaciji s Glavnim nadzornim inženjerom i dostaviti ga Naručitelju, radi usuglašavanja i odobrenja od strane Naručitelja.

Izvođač će dostaviti aktualizirani plan kad god se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem radova ili s obvezama Izvođača u koordinaciji s Glavnim nadzornim inženjerom radi usuglašavanja i odobrenja od strane Naručitelja.

Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine vrste radova i dinamiku trošenja financijskih sredstava.

Izvođač je pored obveze izvođenja ugovorenih radova savjesno, stručno i kvalitetno prema Projektno-tehničkoj dokumentaciji, u skladu s važećim pozitivnim propisima kojima je regulirano područje gradnje, pravilima struke te odredbama ovog Ugovora, uz zaštitu interesa Naručitelja dužan:

-                  Upotrijebiti kvalitetan materijal, opremu i uređaje koji odgovaraju kvaliteti i tehničkim propisima, a koji su predviđeni Ponudom odnosno Troškovnikom. Za sav ugrađeni materijal Izvođač se obvezuje prethodno pribaviti atest ili certifikat u kojem su označena područja i uvjeti upotrebe materijala.

-                  Izvoditi radove sukladno važećem zakonima, i to: Zakonu o gradnji, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga Ugovora.

-                  Izvoditi radove proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, Zakonu o građevnim proizvodima, Tehničkom propisu o građevnim proizvodima i Zakonu o zaštiti okoliša.

-                  Izvršiti osiguranje od odgovornosti kod osiguravajućeg društva za svoje radnike i osoblje na gradilištu, sve radove koje će izvoditi, prolaznike i treće osobe u svezi s izvođenjem ugovorenih radova, te ga održavati za sve vrijeme važenja Ugovora. Izvođač je dužan na zahtjev Naručitelja dokazati njegovo postojanje. Navedeni zahtjev temelji se na odredbi članka 30. stavka 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

-                  Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja   stručnjaka kako bi predmetni radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonskim i drugim propisima.

-                  Na vlastiti trošak ukloniti otpad koji će stalno nastajati i odstranjivati ga s gradilišta. Izvođač je dužan tijekom izvođenja radova provoditi stalno čišćenje gradilišta, a nakon završetka izvođenja radova obvezuje se sav eventualni višak materijala koji zaostane otpremiti na deponij, te o svom trošku izvršiti završno čišćenje gradilišta.

-                  Voditi službenu dokumentaciju na gradilištu propisanu važećim pozitivnim propisima kojima je regulirano područje gradnje.

-                  Surađivati sa svim sudionicima u gradnji.

-                  Organizirati rad na siguran način i pridržavati se svih mjera sigurnosti na radu i svih odredbi Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.

-                  Izvođač se obvezuje da će snositi troškove produženog nadzora ukoliko dođe do neopravdanog produženja rokova isključivo krivnjom Izvođača.

-                  U ime Naručitelja pripremiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom o gradnji i drugim propisima, za ishođenje uporabne dozvole.

-                  Svaki pojedini rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količina i kvalitete mora odmah pregledati ovlašteni predstavnik Naručitelja i Glavni nadzorni inženjer, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti Glavnog nadzornog inženjera o postojanju takvih radova i zatražiti odobrenje za izvedbu istih, jer u protivnom Glavni nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnik Naručitelja može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima i procjeni.

-                  Izvođač je dužan da, na zahtjev Glavnog nadzornog inženjera obavi potrebna otkrivanja ili otvaranja izvedenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi Glavnog nadzornog inženjera.

-                  Troškove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi Naručitelj i ako naknadna inspekcija utvrdi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s Ugovorom, a u protivnom troškove snosi Izvođač.

-                  Izvođač ne smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja Glavnog nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebi, snosi rizik i troškove koji mogu iz te osnove nastati.

-                  Izvođač će odmah po završetku svih radova pisanim putem u roku od 7 (sedam) dana obavijestiti Naručitelja o završetku radova i dostaviti Naručitelju svu dokumentaciju potrebnu za primopredaju radova i za završni pregled sukladno Zakonu. Pritom izvođač treba ispoštovati krajnji rok za primopredaju radova

ODREDBE O UGOVORNOJ KAZNI

Izvoditelj radova radi propuštanja radnji i nepoštivanja obveza iz Ugovora snosi odgovornost i preuzima obvezu plaćanja ugovorne kazne i naknade eventualne štete prema Naručitelju i trećim osobama.

Ako Izvoditelj radova ne izvrši ugovoreni posao u roku, Naručitelj ima pravo obračunati, a Izvoditelj radova se obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu u visini od tri promila (3‰) od ukupne vrijednosti ugovora za svaki dan kašnjenja, te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% ugovorene vrijednosti radova, što ne isključuje pravo Naručitelja na podnošenje zahtjeva za naknadu pretrpljene štete.

Plaćanje ugovorne kazne Naručitelj ima pravo realizirati do okončanja konačnog obračuna, odnosno za iznos ugovorne kazne umanjiti će se Izvođaču radova konačni iznos za plaćanje.

Ako Izvoditelj radova ne započne s radovima u ugovorenom roku ili započeto prekine ili ne dovrši, Naručitelj ima pravo da bi spriječio štetu, izvođenje radova ili preostali njihov dio povjeriti trećoj osobi, a od Izvoditelja radova tražiti naknadu tako nastalih troškova i štete.

Rok, način i uvjeti plaćanja: Obračun izvršenih radova vršit će se na temelju ispostavljenih i po nadzornom inženjeru potpisanih i ovjerenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije nakon završetka radova, a na temelju jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika i stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskoj knjizi.
Izvoditelj je dužan naručitelju ispostaviti situaciju najkasnije do desetog u mjesecu, za sve radove izvršene u prethodnom mjesecu.
Ispostavljenu situaciju nadzorni inženjer dužan je pregledati i potvrditi ispravnost u roku od 5 dana računajući od dana primitka situacije.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuda mora, kao jamstvo za ozbiljnost ponude, sadržavati:
a) bankarsku garanciju na iznos od 33.000,00 EUR ili
b) novčani polog u iznosu od 33.000,00 EUR.
Bankarskom garancijom banka se obvezuje da će u korist Naručitelja na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ isplatiti iznos garancije za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske pogreške, odbijanja potpisivanja okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma.
Bankarska garancija kao jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Grad Veliku Goricu, biti neopoziva, bezuvjetna na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ na iznos od 33.000,00 EUR s rokom važenja do 20.08.2024. Bankarska garancija mora sadržavati naziv postupka nabave za koji se izdaje i evidencijski broj nabave. Bankarska garancija dostavlja se u izvorniku te čini sastavni dio ponude. Bankarska garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem, klamanjem i sl.).
Umjesto bankarske garancije gospodarski subjekt može dati novčani polog (pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i navesti evidencijski broj nabave) u iznosu od 33.000,00 EUR na žiro-račun proračuna Grada Velika Gorica broj: HR6624020061854100005, s modelom 68 i pozivom na broj 7706-OIB uplatitelja.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Narušavanje tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi ovog postupka javne nabave

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Financijska i ekonomska sposobnost

 • Ukupni godišnji promet

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis radova

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Izgradnja polivalentne sportske dvorane

Opis nabave: Izgradnja polivalentne sportske dvorane

CPV oznaka: 45200000-9: Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

Namjena

CPV Oznaka: 45200000, Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

Dodatna CPV oznaka: 45200000, Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: GRAD VELIKA GORICA

NUTS kod: HR065 - Zagrebačka županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 200 dana.

Okvirni planirani datum početka: 10.06.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1.120.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterijaZnačaj
Cijena80,00

Kvaliteta:

Naziv kriterijaZnačaj
Kriterij dodatnog trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke (Y)20,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 26.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 10.05.2024.Vrijeme: 10:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 102

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 10.05.2024.Vrijeme: 10:00

Mjesto : PROSTORIJE GRADA VELIKE GORICE, TRG KRALJA MTOMISLAVA 34, SOBA 214

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

DAMIR STEPANIĆ
LUKA KUNIĆ
ANA BAKOVIĆ

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski - Croatian

 • HR - Hrvatski

Naručitelj dopušta da se ponuda/zahtjev za sudjelovanje ili dijelovi ponude dostave na stranom jeziku.

Opis dijelova koji se mogu predati na stranom jeziku: Ponude moraju biti pripremljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Dokumenti koji se tiču tehničkih detalja, a čiji izvornik je na stranom jeziku, također će biti prihvaćeni.

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.
Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.
Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.
U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Izmjene

Opći podaci o izmjenama

Uputa na osnovnu objavu: 2024/S F02-0003457

Datum slanja izvorne obavijesti: 12.04.2024.

Datum slanja obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama: 26.04.2024.

Glavni razlog izmjena: Ažurirane informacije

Razlozi izmjena: Temeljem upita gospodarskog subjekta do danas nismo primili odgovore od projektanta kojemu su dostavljeni upiti za navedeni predmet nabave. Budući se radi kratkom roku do otvaranja ponuda a biti će nekih promjena u Troškovniku, pa po primitku istog biti će objavljen u EOJN s promjenama.


Izmjena 1.

Vrsta izmjene: Rok za dostavu

Opis promjena: Biti će promjene u Troškovniku.

Ovom izmjenom se mijenjadokumentacija o nabavi.
 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
161721-Zapisnik o otvaranju - potpisan-2024-05-17T10-20-38.pdf 157.93 KB  
5961-Zapisnik s otvaranja ponuda-2024-05-17T10-20-38.html 9.38 KB  
64183-upisnik-2024-05-17T10-20-38.pdf 62.68 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024