Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 609 778

Uvrštena nova dokumentacija - Modifikacija pomoćnih obračunskih mjernih mjesta u TE Plomin

Kategorije: Usluge servisiranja i održavanja, Usluge
Datum zatvaranja: 25.5.2024.
Nadmetanje raspisao: HOPS d.d.
Objavljeno u: Narodne novine, 17.5.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F05-0001098

Obavijest o nadmetanju

Sektorski naručitelj - Direktiva 2014/25/EU

3001-M-9/24 - MODIFIKACIJA POMOĆNIH OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA U TE PLOMIN

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: HOPS d.d.

Nacionalni registracijski broj (OIB): 13148821633

Vrsta naručitelja: Javno poduzeće

Glavna djelatnost: Električna energija

Adrese

Poštanska adresa: Kupska ulica 4

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Grad Zagreb

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Odjel za nabavu

E-pošta: 3001-M-9/24@hops.hr

Telefon: +385 51408222

Telafaks: +385 51271467

Internetska adresa: https://hops.hr

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: MODIFIKACIJA POMOĆNIH OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA U TE PLOMIN

Opis postupka: Predmet nabave ovog postupka je modifikacija pomoćnih obračunskih mjernih mjesta u TS 220/110 kV Plomin prema tehničkim pravilima za obračunska mjerna mjesta HOPS-a, a sve u skladu s tehničkim opisom i specifikacijom što obuhvaća:
- izradu projektne dokumentacije,
- izvršenje radova na instalaciji/montaži sekundarne opreme,
- provedbu odgovarajućih ispitivanja i puštanje u probni pogon obračunskih mjernih mjesta.
sukladno tehničkim specifikacijama i troškovnikom ove DON, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za izradu ponude. Predmet nabave detaljno je opisan i definiran troškovnikom te tehničkim opisom i specifikacijom opreme.

Evidencijski broj nabave: 3001-M-9/24

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Usluge

CPV Oznaka: 51110000, Usluge instaliranja električne opreme

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 56.700,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva 2014/25/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Koristiti će se elektroničko plaćanje

Rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj će ispostaviti e-Račune Naručitelju putem informacijskog posrednika uz korištenje sljedećih podataka: Šifra pretinca / ID poslovne jedinice: 10185, Naziv pretinca: HOPS d.d., Prijenosno područje Rijeka, Marinčićeva 3, Matulji. E-Račune će Naručitelj platiti u roku 60 dana. Za plaćanje nakon roka od60 dana, odabrani ponuditelj, odnosno podugovaratelj ima pravo obračunati ugovornu stopu zatezne kamate u iznosu od 6% godišnje za razdoblje od 61.-og dana. Uz račun mora biti priložen Zapisnik za izvršene usluge potpisan od strane odgovornih osoba za realizaciju ugovora.
Plaćanje za izvršenje predmeta ovog ugovora se vrši temeljem računa za zapisnički utvrđenu djelomičnu gotovost predmeta ugovora, odnosno temeljem računa po zapisniku o konačnom obračunu i primopredaji za utvrđenu konačnu gotovost predmeta ugovora.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini 1.500,00 €.
Kao jamstvo za ozbiljnosti ponude ponuditelj dostavlja zadužnicu solemniziranu/e u skladu s odredbama Ovršnog zakona („Narodne Novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 06/24, dalje: Ovršni zakon) ili može dati novčani polog.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na naručitelja Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Kupska 4, 10000 Zagreb, OIB 13148821633.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude jamstvo za ozbiljnost ponude treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj. U jamstvu za ozbiljnost ponude trebaju se nalaziti podaci o svim članovima zajednice gospodarskih subjekata bez obzira na to koji od članova zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo u sklopu ponude.
Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu: Marinčićeva 3, 51211 Matulji te takva omotnica sadrži sve tražene podatke, s dodatkom „dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno“.
Ponuditelji koji koriste mogućnost uplate jamstva na račun naručitelja, ne moraju zasebno slati jamstvo u originalu na adresu naručitelja već uz elektronsku ponudu prilažu e-potvrdu o izvršenoj transakciji.
Sukladno članku 214. stavak 4. ZJN 2016 ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu kao jamstvo za ozbiljnost ponude.
Ukoliko ponuditelj daje novčani polog, u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati novčanog pologa u korist Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. na transakcijski račun (IBAN) HR92 2340 0091 5102 2183 7 na gore navedeni iznos (rok povrata uplaćenog depozita kao jamstva za ozbiljnost ponude je neposredno nakon završetka postupka javne nabave, ako je neiskorišteno). U pozivu na broj obavezno navesti broj 3001-9-24, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude i skraćeni naziv otvorenog postupka javne nabave: Modifikacija pomoćnih obračunskih mjernih mjesta u TE Plomin.
Dokaz o uplati novčanog pologa dostavlja se u obliku potvrde banke o izvršenom prijenosu traženog iznosa na račun naručitelja.
Trajanje jamstva ne smije bit kraće od roka valjanosti ponude. Ponuditelj može dostaviti jamstvo rokom valjanosti dužim od roka valjanosti ponude.
Ukoliko naručitelj zatraži produženje roka valjanosti ponude te se ponuditelj usuglasi sa predmetnim zahtjevom naručitelja, jamstvo za ozbiljnost ponude mora se produžiti sukladno produženju roka valjanosti ponude. U tu će se svrhu ponuditelju dati primjereni rok, ne kraći od 5 (slovima: pet) dana, sukladno članku 216. ZJN 2016.
Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju:
a) ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
b) nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016;
c) neprihvaćanja ispravka računske greške;
d) odbijanja potpisivanja ugovora i/ili nedostavljana jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana stupanja ugovora na snagu.
Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će vraćeno kada ponuditelj dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude jamstvo za ozbiljnost ponude treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je ponuditelj. U jamstvu za ozbiljnost ponude trebaju se nalaziti podaci o svim članovima zajednice gospodarskih subjekata bez obzira na to koji od članova zajednice gospodarskih subjekata dostavlja jamstvo u sklopu ponude.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

  • Plaćanje poreza

  • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

  • Upis u registar

Tehnička i stručna sposobnost

  • Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete

  • Obrazovne i stručne kvalifikacije

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: MODIFIKACIJA POMOĆNIH OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA U TE PLOMIN

Opis nabave: Predmet nabave ovog postupka je modifikacija pomoćnih obračunskih mjernih mjesta u TS 220/110 kV Plomin prema tehničkim pravilima za obračunska mjerna mjesta HOPS-a, a sve u skladu s tehničkim opisom i specifikacijom što obuhvaća:
- izradu projektne dokumentacije,
- izvršenje radova na instalaciji/montaži sekundarne opreme,
- provedbu odgovarajućih ispitivanja i puštanje u probni pogon obračunskih mjernih mjesta.
sukladno tehničkim specifikacijama i troškovnikom ove DON, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za izradu ponude. Predmet nabave detaljno je opisan i definiran troškovnikom te tehničkim opisom i specifikacijom opreme.

Namjena

CPV Oznaka: 51110000, Usluge instaliranja električne opreme

Naručitelj određuje točnu količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Mjesto izvršenja usluge je TS Plomin, Plomin Luka, 50A, 52 234 Plomin.

NUTS kod: HR031 - Primorsko-goranska županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 9 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 14.08.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 56.700,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Jamstveni rok 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 26.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 17.05.2024.Vrijeme: 10:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 17.05.2024.Vrijeme: 10:00

Mjesto : Matulji

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju biti nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe, međutim pravo aktivnog sudjelovanja najavnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici Naručitelja i Ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja prije početka otvaranja moraju Naručitelju dati na uvid svoje ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda, potpisano od strane odgovorne osobe ponuditelja. Ukoliko je osoba koja nazoči javnom otvaranju ponuda ujedno i ovlaštena osoba Ponuditelja upisana u sudski ili obrtni registar, tada ista Naručitelju mora na uvid dati Rješenje oistome. Otvaranju ponuda će se sastaviti zapisnik koji će se odmah uručiti svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja nazočnima na javnom otvaranju ponuda na provjeru sadržaja i potpis te će isti biti objavljen na strani EOJN. Ovlašteni predstavnici Ponuditelja mogu dati primjedbe na postupak javnog otvaranja ponuda te će Naručitelj o tome sastaviti bilješku koja će se priložiti Zapisniku.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

  • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
105266-Zapisnik s otvaranja ponuda-2024-05-17T10-06-57.pdf 102.80 KB  
2903-Zapisnik s otvaranja ponuda-2024-05-17T10-06-57.html 4.29 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: +385 1 3712 636 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 636 ©2001-2024