Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Uvrštena nova dokumentacija - Hrana za pse i mačke

Kategorije: Nabava pića i prehrambenih proizvoda, Nabava roba
Datum zatvaranja: 20.4.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD ZAGREB
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0002693

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

006-005-27-2024-EMV - HRANA ZA PSE I MAČKE

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: GRAD ZAGREB

Nacionalni registracijski broj (OIB): 61817894937

Vrsta naručitelja: Regionalno tijelo

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Trg Stjepana Radića 1

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Grad Zagreb

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Javna nabava

E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr

Telefon: +385 16506578

Telafaks: +385 16506529

Internetska adresa: https://www.zagreb.hr

Adresa profila Kupca: https://www.zagreb.hr

Naručitelj provodi postupak nabave u ime i za račun drugog subjekta

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv Nacionalni registracijski broj (OIB)
Ustanova ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA 69262261098

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: HRANA ZA PSE I MAČKE

Opis postupka: Predmet nabave je Hrana za pse i mačke.
CPV oznaka i naziv: 15713000-9 Hrana za kućne ljubimce
Detalji u dokumentu Opći podaci o predmetu nabave i upute za ponuditelje-dodatno

Evidencijski broj nabave: 006-005-27-2024-EMV

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Robe

CPV Oznaka: 15713000, Hrana za kućne ljubimce

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 70.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir zbog sljedećeg obrazloženja

 • Obrazloženje zašto nisu korišteni uvjeti pristupačnosti: Pri izradi tehničkih specifikacija nisu uzeti u obzir kriteriji dostupnosti za osobe s invaliditetom.

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj prihvaća e-račun.
Ponuditelj je obvezan prema naručitelju poslati isključivo eRačun.
Detalji u dokumentu Opći podaci o predmetu nabave i upute za ponuditelje-dodatno

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 € (dvijetisućeeura).
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo:
- ili mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana zajednice gospodarskih subjekata (svi članovi zajednice gospodarskih subjekata su nalogodavci na bankarskoj garanciji)
- ili jedan član ili više članova zajednice može/mogu biti nalogodavac, a jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata (moraju biti navedeni svi preostali članovi zajednice)
- ili svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja zasebno jamstvo za svoj dio garancije (zbroj svih iznosa garancija mora odgovarati iznosu jamstva navedenom u dokumentaciji o nabavi).
Jamstvo za ozbiljnost ponude je jamstvo za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti izdano u korist središnjeg tijela za nabavu (Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937).
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku bankarske garancije na poziv ili uplatom novčanog pologa u korist računa središnjeg tijela za nabavu. Jamstvo mora biti bezuvjetno i s rokom valjanosti sukladnim roku valjanosti ponude. Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.
Napomena:
U tekstu bankarske garancije OBAVEZNO JE taksativno navesti SVIH prethodno naznačenih 5 SLUČAJEVA za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
2. nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi,
3. neprihvaćanja ispravka računske greške,
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke dostave ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj su navedeni podaci o ponuditelju, s dodatkom: „Grad Zagreb, Gradski ured za financije i javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 105, Predmet nabave: HRANA ZA PSE I MAČKE, evidencijski broj nabave: 006-005-27-2024-EMV - Dio ponude koji se dostavlja odvojeno, NE OTVARAJ“.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju ponuda smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja ponude elektroničkim sredstvima komunikacije.
Umjesto jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:
Primatelj uplate: Grad Zagreb
IBAN: HR3423600001813300007
Model: HR68
Poziv na broj: 9016-OIB uplatioca-01
Opis plaćanja pristojbe: obavezno navesti evidencijski broj postupka
Ukoliko gospodarski subjekt nema poslovni nastan u RH, odnosno nema dodijeljen OIB, može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa, kako slijedi:
Primatelj uplate: Grad Zagreb
IBAN: HR3423600001813300007
SWIFT CODE: ZABAHR2X
Model: HR68
Poziv na broj: 9016-61817894937-01
Opis plaćanja pristojbe: obavezno navesti evidencijski broj postupka
Potvrdu o uplati novčanog pologa ponuditelji dostavljaju u sklopu e-ponude

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku javne nabave

Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije

Lažno prikazivanje, prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata i prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih isporuka robe

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: HRANA ZA PSE I MAČKE

Opis nabave: Predmet nabave je Hrana za pse i mačke.
CPV oznaka i naziv: 15713000-9 Hrana za kućne ljubimce
Detalji u dokumentu Opći podaci o predmetu nabave i upute za ponuditelje-dodatno

Namjena

CPV Oznaka: 15713000, Hrana za kućne ljubimce

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Mjesto izvršenja ugovora je Fco skladište naručitelja u sjedištu naručitelja u Zagrebu, na adresi naručitelja, Fakultetsko dobro 1 te Franjčevićeva 43 - Sklonište za napuštene životinje Dumovec.

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 12 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 01.06.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 70.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Rok isporuke 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 22.03.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 12.04.2024.Vrijeme: 10:30

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 12.04.2024.Vrijeme: 10:30

Mjesto : Grad Zagreb, Gradski ured za financije i javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, I. kat, soba 101

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u pisanom obliku. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.
Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:
-objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
- objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
-objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
- primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Podaci žalbenog tijela
Naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Adresa: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr
Internet stranica: https://www.dkom.hr/ Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
2721-Zapisnik s otvaranja ponuda-2024-04-12T10-35-44.html 4.06 KB  
154012-potpisani zapisnik-2024-04-12T10-35-44.pdf 150.40 KB  
20000-Upisnik o zaprimanju dijelova ponuda koji NISU dostavljeni putem EOJN-2024-04-12T10-35-44.pdf 19.53 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024