Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Sigurnosni pojas za cijelo tijelo

Kategorije: Nabava odjeće, obuće i tekstila, HTZ oprema, Nabava tehničke opreme, Bagatelna nabava, Nabava roba
Datum zatvaranja: 19.4.2024.
Nadmetanje raspisao: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.4.2024.
SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO SA DODATNIM ELEMENTIMA

1. OPĆI PODACI 
1.1.PODACI O NARUČITELJU 
Naručitelj: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroprimorje Rijeka Adresa: Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka 
OIB: 46830600751 
WEB: www.hep.hr/ods 
(dalje u tekstu: Naručitelj) 
Narudžbenicu na temelju ovog postupka s odabranim ponuditeljem sklopit će Naručitelj.  
1.2.PODACI O OSOBI/ SLUŽBI ZADUŽENOJ ZA KONTAKT  
Naziv: Damir Valenta 
Adresa elektroničke pošte: damir.valenta@hep.hr 
TEL: 051/204-421 
1.3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 
4012-B-43/24 
1.4.POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE/SU NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA 
Predstavnik Naručitelja je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu  ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja): 
- FRATA d.o.o., Osječka 50, 51000 Rijeka, OIB:69494187690 
- DVORSKI SAVJETOVANJE d.o.o.,Ulica Ede Murtića 2A, 10000 Zagreb, OIB: 45172241560; 
- CASTRUM-KAPITAL j.d.o.o., Ulica Ede Murtića 2A, 10000 Zagreb, OIB: 03259186281. Narudžbenica sklopljena s navedenim gospodarskim subjektom je ništetana. 
1.5.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 
Predmet nabave nije podijeljen na grupe. 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 19.136,00 EUR. 
Procijenjena vrijednost nabave ne sadrži porez na dodanu vrijednost (PDV).  
2. PODACI O PREDMETU NABAVE 
2.1.OPIS PREDMETA NABAVE 
Predmet nabave je/su: SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO u skladu s DON. Oznaka iz CPV-a i naziv: 35113000 – Sigurnosna oprema 
2.2.KOLIČINA PREDMETA NABAVE  
Količina predmeta nabave je definirana Troškovnikom. Ponude samo za dio tražene količine iz  Troškovnika neće se razmatrati. 
Količina predmeta nabave je točna.

POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine 
2.3.TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
Ponuditelj je dužan u svojoj ponudi priložiti dokumente kojima dokazuje sukladnost ponuđene robe sa  zahtjevima u pogledu opisa predmeta nabave i tehničke specifikacije. 
Tehnička specifikacija je sastavni dio ove DON i nalazi se u Prilogu 3 ove DON. 
2.4.KRITERIJ ZA OCJENU JEDNAKOVIJEDNOSTI 
U Tehničkoj specifikaciji Naručitelj, sukladno članku 209. st. 2.ZJN upućuje na određene norme prilikom  opisa robe koja je predmet nabave jer se na taj način najbolje mogu opisati tehničke karakteristike  tražene robe. 
Naručitelj će pored normi navedenih u Tehničkoj specifikaciji prihvatiti i jednakovrijedne norme. Izrada  po drugim normama odnosno po drugim odredbama iz tehničke regulative koja osigurava iste ili bolje  karakteristike i/ili kvalitetu također će biti prihvaćena. Jednakovrijedna norma se smatra ona koja  propisuje minimalno tipska i rutinska ispitivanja navedena u Tehničkoj specifikaciji (a koja se odnose na  referentnu normu), i to sa uvjetima koje ta ispitivanja moraju dokazati minimalno istima ili strožima u  odnosu na referentnu normu. 
2.5.TROŠKOVNIK 
Troškovnik je sastavni dio ove DON i nalazi se u Prilogu 2. ove DON. 
Ponuditelj mora ispuniti sve tražene stavke iz Troškovnika uključujući i popunjavanje rubrike proizvođač  i oznaka tipa proizvoda/robe (ako je primjenjivo). 
Za svaku stavku Troškovnika dopušteno je nuditi robu samo jednog proizvođača i jedan tip  proizvoda/robe. Nuđenje alternativnih proizvođača, varijanti ili inačica specificirane robe nije dopušteno. 
Jedinična i ukupna cijena stavke u Troškovniku iskazuje se u apsolutnom iznosu zaokružena na dvije  decimale. 
Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine i jedinične cijene stavke. Cijena ponude bez PDV-a predstavlja zbroj svih ukupnih cijena stavki. 
Ponuditelj je obvezan u Troškovniku upisati iznos =0,00 ako određenu stavku Troškovnika neće  naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ona već uračunata u cijenu neke druge stavke, troška  ili naknade iz Troškovnika. 
3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
3.1. NEKAŽNJAVANJE 
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta ako utvrdi da: 
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog,  upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga  gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena  za: 
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju 
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu  zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona 
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“,  br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,  152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 

POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
b) korupciju, na temelju  
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u  gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291.  (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje  mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita  za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u  gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba  obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347.  (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97.,  27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,  57/11., 77/11. i 143/12.) 
c) prijevaru, na temelju 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja  poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona 
- članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja  poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00.,  129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i  143/12.) 
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju 
- članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za  terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog  zakona 
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje  i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00.,  129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i  143/12.) 
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju 
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona 
- članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00.,  129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i  143/12.)  
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju  
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97.,  27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,  57/11., 77/11. i 143/12.), ili 
2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član  upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora  toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom  osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena  djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta,  odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1.  točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti: 
- izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće,  jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana  gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da  ne postoje navedene osnove za isključenje. 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne  izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod  prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s  ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog  tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.  
Gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj dokazuje nekažnjavanost za sebe  i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja  odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta prema nacionalnim propisima države svoga poslovnog  nastana, ali i prema propisima države poslovnog nastana Naručitelja odnosno u Republici Hrvatskoj. 
Izjavu daju sve osobe, odnosno gospodarski subjekt, zajednica gospodarskih subjekta,  podugovaratelji i gospodarski subjekti na koje se oslanja.  
Izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski  subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti  zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. 
Izvadak/Izjava može biti dostavljena u izvorniku ili preslici i ne smije biti starija od 6 (šest)  mjeseci računajući od dana slanja DON-a.  
Izjava treba biti ovjerena kod javnog bilježnika. 
3.2.PLAĆENE OBVEZE  
Gospodarski subjekt mora dokazati da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza  za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili  
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski  subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.  
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu u skladu s posebnim  propisom plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti  potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog  subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje. 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne  obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom  prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili  upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana  gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
Navedena okolnost, odnosno nepostojanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i  zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, za gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u  Republici Hrvatskoj, dokazuje se potvrdom Porezne uprave, ako taj gospodarski subjekt može ishoditi 

POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
navedenu potvrdu, odnosno ako Porezna uprava izdaje takav dokument za tog gospodarskog subjekta  sukladno posebnom propisu. 
Ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i ne posjeduje osobni  identifikacijski broj (OIB) u Republici Hrvatskoj dužan je dostaviti Izjavu o nepostojanju dospjelih  poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj. 
Potvrde/Izjavu dostavljaju sve osobe, odnosno gospodarski subjekt, zajednica gospodarskih  subjekta, podugovaratelji i gospodarski subjekti na koje se oslanja.  
Potvrde/Izjava može biti dostavljena u izvorniku ili preslici i ne smije biti starija od dana slanja  DON-a. 
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može Naručitelju dostaviti  dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje  relevantne osnove za isključenje. 
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje (odnosi se na točke 3.1.): 
- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade  štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom 
- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i  okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom 
- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih  kaznenih djela ili propusta. 
Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti  kaznenog djela ili propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera. Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako je ocijenjeno da su poduzete  mjere primjerene. 
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima  javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove  mogućnosti do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi. 
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.  je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno  drukčije. 
4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 
Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa  sljedećim dokazima: 
4.1.SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 
4.1.1. UPIS U REGISTAR 
Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi  njegova poslovnog nastana. 
Za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti iz ove točke ponuditelj dokazuje: 
- izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi  u državi članici njegova poslovnog nastana.

POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne  obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom  prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili  upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana  gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
Izvadak može biti dostavljen u izvorniku ili preslici i ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca  računajući od dana slanja DON-a. 
U slučaju ponude zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno  dokazati svoju sposobnost iz ove točke. 
4.2.TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST 
Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi  dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno  stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će  imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje narudžbenice, primjerice prihvaćanjem obveze  drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. 
Naručitelj će provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja  relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti) te postoje li osnove za njihovo  isključenje. 
Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio  radi dokazivanja kriterija za odabir ako na temelju navedene provjere utvrdi da kod tog subjekta postoje  osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. 
Pod istim uvjetima, Zajednica gospodarskih subjekata se može osloniti na sposobnost članova  zajednice ili drugih subjekata. 
U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata gospodarski subjekt u ponudi kao dokaz dostavlja  potpisanu i ovjerenu Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje ili ugovor/sporazum o  poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju.  
Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili ugovor/sporazum o poslovno/tehničkoj suradnji mora  minimalno sadržavati: naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište  ponuditelja kojemu ustupa resurse, jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te  potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju  ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana. 
4.2.1. S OBZIROM NA PROIZVODE KOJI SE MORAJU ISPORUČITI  
Uz ponudu Ponuditelj je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: 
1. Ispunjenu i ovjerenu tablicu tehničkih zahtjeva 
2. Detaljan opis tehničkih karakteristika nuđene opreme za svaku stavku Troškovnika  (kataloška dokumentacija).  
3. Potvrde o tipskim ispitivanjima ili ateste za nuđenu opremu u skladu s normama navedenim u Tablici s tehničkim podacima ili izjave o sukladnosti izdane od strane proizvođača ili  ovlaštenog zastupnika.

POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
5. PODACI O PONUDI 
Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da isporuči robu/pruži usluge/izvrši radove u skladu  s uvjetima i zahtjevima navedenima u DON-u. Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete iz  DON-a. 
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz DON-a te ne smije mijenjati i  nadopunjavati tekst DON-a. 
Od ponuditelja se očekuje da pregleda cjelokupnu DON. Ponuda koja je suprotna odredbama DON-a i  koja sadrži pogreške, nedostatke odnosno nejasnoće ako pogreške, nedostaci odnosno nejasnoće nisu  uklonjive, odnosno ako nadopunom ili objašnjenjem dokumenata nije uklonjena pogreška, nedostatak  ili nejasnoća u svakom je pogledu rizik za ponuditelja i rezultirat će odbijanjem takve ponude. 
5.1.NAČIN IZRADE PONUDE 
Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku, uvezana jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu. Uvezanu ponudu  treba zapečatiti stavljanjem naljepnice na krajeve jamstvenika te utisnuti žig ponuditelja kako bi se  onemogućilo naknadno vađenje ili umetanje listova. 
Stranice ponude označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica  ponude. 
5.2.SADRŽAJ PONUDE 
Ponuda mora sadržavati najmanje: 
a) Ponudbeni list (Prilog 1 ovoj DON koji je njen sastavni dio) ispunjen i potpisan od ovlaštene  osobe ponuditelja 
b) Troškovnik ispunjen i potpisan od ovlaštene osobe ponuditelja (Prilog 2 ovoj DON koji je njen  sastavni dio) 
c) dokumente kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje 
d) tražene uvjete sposobnosti 
e) presliku ponude na mediju za pohranu podataka (npr. CD/DVD/USB stick) f) izjavu o integritetu danu u Prilogu 4 DON-a 
g) sve ostale dokumente koje treba sadržavati ponuda u skladu sa zahtjevima iz ove DON.  
5.3.NAČIN DOSTAVE PONUDE 
Način dostave ponude: ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na Urudžbeni  zapisnik Naručitelja. Na omotnici treba naznačiti: 
? naziv i adresu Naručitelja 
? naziv i adresu ponuditelja 
? evidencijski broj nabave 
? naziv predmeta nabave, za koju se ponuda podnosi 
? naznaku »ne otvaraj«. 
Ponuditelj je dužan jedan primjerak preslike ponude dostaviti na mediju za pohranu podataka (npr.  CD/DVD/USB stick). Ponuditelj je dužan na ponudama označiti „izvornik“ i „preslika“. U slučaju razlika  između izvornika i preslika ponuda, vjerodostojan je izvornik ponude.

POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
5.4.NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE 
Cijena ponude mora biti izražena u eurima, a izražavanje cijene ponude u drugoj valuti nije dopušteno.. Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu, zaokruženo na dvije decimale. 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi uključujući posebne  poreze, trošarine i carine, ako postoje, te popusti. 
Jedinične cijene su nepromjenjive tijekom trajanja narudžbenice.  
Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude  bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na  dodanu vrijednost izražena u troškovniku. 
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na  dodanu vrijednost, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na  dodanu vrijednost upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude  bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost  ostavlja se prazno. 
5.5.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
Kriterij za odabir ponuda je najniža cijena.  
Naručitelj će odabrati jednu najpovoljniju ponudu za predmet nabave za koju je u skladu s ovom DON  bilo dopušteno podnošenje ponuda. 
5.6. JEZIK I PISMO PONUDE 
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Za dijelove ponude koji nisu na  hrvatskom jeziku, ponuditelj ih je obvezan dostaviti s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski  jezik.  
Naručitelj će iznimno prihvatiti da nazivi projekta, dijelovi teksta i pojmovi u dostavljenoj ponudi odnosno  ažuriranim popratnim dokumentima koji će se tražiti na temelju ove DON, koji se odnose na pojedine  tehničke, stručne ili informatičke izričaje koji se ne mogu prevesti na hrvatski jezik bez gubitka smisla  značenja ili kada se koriste međunarodno priznati izričaji (internacionalizmi, tuđice i prilagođenice),  mogu biti u cijelosti ili djelomično na engleskom jeziku. 
5.7.ROK VALJANOSTI PONUDE 
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 (trideset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. 
6. OSTALE ODREDBE 
6.1.KLAUZULA O INTEGRITETU 
Od ponuditelja se u ovom postupku nabave očekuje: 
a) korektnost u postupku nabave 
b) izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je  korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može  utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) 
c) da je suglasan s provedbom revizije cijelog postupka nabave od strane neovisnih stručnjaka  i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz  ugovora) ako se krše pravila.
10 
POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
Ponuditelj će navedeno jamčiti u pisanom obliku potpisivanjem „Izjave o integritetu“ na ili u skladu s  obrascem „Izjave o integritetu“ iz priloga 4. DON-a. 
Izjava o integritetu treba biti sastavni dio ponude te ju ponuditelj u postupku treba dostaviti zajedno s  ponudom najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.  
U slučaju ponude zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice dužni su potpisati Izjavu o  integritetu.  
6.2.OSTALI UVJETI O NARUDŽBENICI I NJEZINU IZVRŠENJU 
Predmetna nabava realizirat će se putem narudžbenice. Narudžbenica mora biti potvrđena i ovjerena  potpisom i pečatom od strane Isporučitelja. Rok za potvrdu narudžbenice je 3 (tri) radna dana od datuma  zaprimanja kod Isporučitelja. Ako Isporučitelj u zadanom roku Naručitelju ne dostavi potvrđenu  narudžbenicu, smatrat će se da je narudžbenica prihvaćena i rokovi isporuke počinju teći od datuma  dostave narudžbenice Isporučitelju. 
Količina predmeta nabave je točna. 
Rok isporuke robe: 
Rok isporuke robe je 45 dana od stupanja narudžbenice na snagu. 
Mjesto isporuke robe:  
Mjesto isporuke robe je Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka. 
Rokovi i uvjeti plaćanja: 
Nije predviđeno plaćanje predujma. 
Isporučitelj izdaje e-račun nakon što je robe isporučio u količini, vrsti, kakvoći i roku određenima u  narudžbenici, a u skladu s Tehničkom specifikacijom i DON.  
U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Naručitelj će  zaprimati, obrađivati i plaćati isključivo e-račune sukladne EU normi (2014/55/EU). 
Naručitelj će sve račune, odobrenja i terećenja dostavljene u papirnatom obliku vratiti Isporučitelju. 
E-račun Naručitelj zaprima putem informacijskog posrednika te potvrđuje njegovo zaprimanje. Dan  potvrde zaprimanja e-računa na strani Naručitelja smatra se danom zaprimanja računa. 
E-račun se nakon potvrde zaprimanja i kontrole prihvaća ako je ispravan ili odbija zbog netočnog  sadržaja, uz mogućnost prosljeđivanja informacije o razlogu odbijanja. Jednom kad je poslan, e-račun i  njegov sadržaj više nije moguće mijenjati. Ako Naručitelj odbije e-račun, obavijestit će Isporučitelja o  odbijanju njegovog e-račun te navesti razloge odbijanja. 
E-račun mora sadržavati broj narudžbenice kod Naručitelja, opis robe, količinu robe, jediničnu i ukupnu  cijenu odnosno sve elemente propisane važećim zakonskim propisima. 
E-računu se obvezno prilaže Zapisnik o isporučenoj robi kojeg potpisuju odgovorne osobe za realizaciju  na strani Naručitelja i Isporučitelja. 
Rok za plaćanje e-računa počinje teći od dana zaprimanja ispravnog e-računa. E-račun će Naručitelj platiti u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana primitka računa  
Za plaćanje nakon roka od 45 (četrdesetpet) dana, Isporučitelj ima pravo obračunati ugovornu kamatu  po stopi od 6% (šest posto) godišnje za razdoblje od 46. (četrdesetšestog) dana do dana plaćanja. 
Informacije o statusu poslanog e-računa dostupne su Pružatelju usluge/a putem web portala  http://eracuni.hep.hr/ . 
11 
POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
Ugovorne strane suglasne su da vjerovnik ne može prenositi, ustupati, upućivati ili prodati svoju tražbinu  i prava proistekla iz te tražbine, trećoj osobi (novom vjerovniku), bez prethodne pisane suglasnosti druge  ugovorne strane. 
Raskid narudžbenice: 
Ako Isporučitelj prekrši bilo koju svoju obvezu iz narudžbenice i takvo kršenje ne ispravi u roku od 8  (osam) dana od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja u kojoj se upozorava na takvo kršenje i  mogućnost raskida narudžbenice, Naručitelj može raskinuti narudžbenicu putem pisane obavijesti u  kojoj će specificirati datum prestanka narudžbenice i s tim se danom smatra raskinutom. 
Iznimno od stavka 1. ove točke Naručitelj može u svako doba pisanom obaviješću bez ostavljanja  naknadnog roka raskinuti narudžbenicu s Isporučiteljem, bez prava Isporučitelja na bilo kakvu  nadoknadu i u sljedećim slučajevima: 
- ako Isporučitelj izjavi da ne može ili ne želi izvršavati svoje obveze, ili ako iz okolnosti slučaja  proizlazi da neće moći izvršavati svoje obveze po Narudžbenici, 
- ako se nad društvom Isporučitelja pokrene stečajni ili likvidacijski postupak ili na drugi način  postane insolventan. 
U slučaju raskida Narudžbenice u skladu s prethodnim stavcima ove točke Naručitelj će platiti  Isporučitelju samo one robe koje su do trenutka raskida isporučene, a Isporučitelj je obvezan  nadoknaditi Naručitelju svu štetu koju ovaj trpi zbog raskida narudžbenice. 
Kašnjenje, ugovorna kazna i šteta 
Ako Isporučitelj ne isporuči robe u ugovorenom roku, Naručitelj će bez štete po svoja ostala prava iz narudžbenice, obračunati kao ugovornu kaznu za kašnjenje 5‰ (pet promila) za svaki dan zakašnjenja  u isporuci robe za dio robe koje/i nisu isporučene u roku, a do najviše 10% (deset posto) od ukupne  ugovorene vrijednosti (bez PDV-a). 
Ako ugovorna kazna prijeđe iznos od 10% (deset posto) ukupne ugovorene vrijednosti (bez PDV-a),  Naručitelj ima pravo raskinuti Narudžbenicu bez šetnih posljedica ili može odrediti novi rok isporuke robe.  
Naručitelj može u slučaju zakašnjenja u isporuci robe prihvatiti isporuke naručene robe i nakon  zakašnjenja s time da zadržava pravo obračunati ugovornu kaznu, što će bez odgađanja priopćiti  Isporučitelju.  
Isporučitelj obvezan je ugovornu kaznu platiti Naručitelju u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka  njegovog pisanog zahtjeva i obračuna ugovorne kazne. 
Pored i neovisno od ugovorne kazne, Naručitelju pripada i naknada pretrpljene štete koju prouzroči  Isporučitelj. 
6.3.ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA 
Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave  ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon izdavanja narudžbenice u mjeri u kojoj  je to nužno za uredno izvršenje te narudžbenice.  
Ako je riječ o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem. 
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, u ponudbenom listu se obvezno navodi koji član zajednice  je voditelj i ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem. 
6.4.PODUGOVARANJE 
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio narudžbenice u podugovor obvezan je u ponudi:
12 
POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
1. navesti koji dio narudžbenice namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni  udio) 
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj,  broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja). 
Navedeni podaci o podugovaratelju/ima će biti obvezni sastojci narudžbenice.  Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje narudžbenice.  
Ako se dio narudžbenice daje u podugovor, tada za dio narudžbenice koji je podugovaratelj izvršio,  Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako Isporučitelj dokaže da su obveze prema  podugovaratelju za taj dio narudžbenice već podmirene ili u drugim opravdanim razlozima čl. 223 ZJN  2016). Isporučitelj /Pružatelj usluga/Izvođač radova mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili  situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 
Isporučitelj može tijekom izvršenja narudžbenice od Naručitelja zahtijevati: 
- promjenu podugovaratelja za onaj dio narudžbenice koji je prethodno dao u podugovor - uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti  narudžbenice bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio  narudžbenice u podugovor ili ne 
- preuzimanje izvršenja dijela narudžbenice koju je prethodno dao u podugovor. 
Uz zahtjev, Isporučitelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz podtočaka 1. i 2. ove točke za novog  podugovaratelja. 
Naručitelj neće odobriti zahtjev Isporučitelja: 
- ako se Isporučitelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir  gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi  podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje. 
- ako se Isporučitelj/Pružatelj usluga/Izvođač radova u postupku nabave radi dokazivanja  ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za  izvršenje tog dijela, a Isporučitelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio  narudžbenice već izvršen.  
7. JAMSTVA 
Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog proračuna  nisu obvezni dostaviti jamstva tražena ovom točkom. 
Gospodarski subjekt koji je korisnik državnog proračuna, dužan je o tome dostaviti Izjavu u kojoj navodi  da je korisnik državnog proračuna, da posluje preko jedinstvenog računa državnog proračuna i kontakt  nadležnog tijela gdje se navedeno može provjeriti. 
7.1. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE NARUDŽBENICE  
Ponuditelj će, ako će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija, prilikom sklapanja ugovora/ narudžbenice, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana stupanja narudžbenice na snagu  Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje narudžbenice u visini od 10% (deset posto) vrijednosti  narudžbenice bez PDV-a. 
Odabrani ponuditelj će kao jamstvo za uredno ispunjenje narudžbenice dostaviti bjanko zadužnicu  potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona odnosno  Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/2012, 82/2017, 154/2022) ili zadužnicu  potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika i popunjenu u skladu s odredbama Ovršnog zakona  odnosno Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (NN br. 115/2012, 82/2017, 154/2022 ili može dati  novčani polog u traženom iznosu. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora/narudžbenice mora glasiti na  Naručitelja. 
Novčani polog uplaćuje se na račun HR8224020061400273674 otvorenog kod Erste &  Steiermarkische bank d.d. Model HR00 7-XX/23 (XX-broj narudžbenice Naručitelja) , a pod svrhom 
13 
POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
plaćanja treba navesti da je riječ o jamstvu za uredno ispunjenje narudžbenice i navesti naziv predmeta  nabave te broj narudžbenice. 
Kao dokaz o uplati novčanog pologa dostavlja se potvrda banke o obavljenom prijenosu  traženog iznosa na račun Naručitelja. 
7.2. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU 
Odabrani ponuditelj će, najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka valjanosti jamstva za uredno  ispunjenje narudžbenice, Naručitelju dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku  za slučaj neispunjavanja obveze otklanjanja nedostataka koje Naručitelj ima po osnovi jamstva ili s  naslova naknade štete i to u visini od 10% (deset posto) vrijednosti narudžbenice bez PDV-a. 
Odabrani ponuditelj će kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bjanko zadužnicu  potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona odnosno  Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/2012, 82/2017, 154/2022) ili zadužnicu  potvrđenu (solemniziranu) kod javnog bilježnika i popunjenu u skladu s odredbama Ovršnog zakona  odnosno Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice (NN br. 115/2012, 82/2017, 154/2022) ili može dati  novčani polog u traženom iznosu.  
Jamstveni rok za robu koja je predmet narudžbenice je tvorničko jamstvo (min. 12 mjeseci), a počinje  teći od dana primitka robe, odnosno od dana otklanjanja nedostataka. 
Neiskorišteno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku bit će vraćeno odabranom  ponuditelju najkasnije 10 (deset) dana nakon isteka roka valjanosti. 
Novčani polog uplaćuje se na račun Naručitelja broj HR8224020061400273674 otvorenog kod Erste &  Steiermarkische bank d.d. U pozivu na broj obavezno navesti sljedeći broj Model HR00 7-XX/23 (XX broj ugovora Naručitelja) , a pod svrhom plaćanja treba navesti da je riječ o jamstvu za otklanjanje  nedostataka u jamstvenom roku i navesti naziv predmeta nabave te broj ugovora. 
Kao dokaz o uplati novčanog pologa dostavlja se potvrda banke o obavljenom prijenosu  traženog iznosa na račun Naručitelja. 
8. ROK ZA DOSTAVU PONUDA, OTVARANJE PONUDA 
8.1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA 
Ponuda mora biti dostavljena na Urudžbeni zapisnik Naručitelja na adresi: HEP-Operator  distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,  najkasnije do 19. 04. 2024. godine do 10:00 sati. 
U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da  je riječ o izmjeni i/ ili dopuni ponude. 
8.2.OTVARANJE PONUDA 
Otvaranje ponuda nije javno te će se ponude otvoriti bez prisutnosti predstavnika ponuditelja.  Dostavom ponude ponuditelj prihvaća sve uvjete propisane ovom DON.
14 
POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
8.3.OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA NABAVE 
Odluku o odabiru/poništenju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, ako je primjenjivo, Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o  uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom). 
Naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku. 
9. DRUGI PODACI I INFORMACIJE 
9.1.OBJAŠNJENJE, DODATNE INFORMACIJE I IZMJENA DON-A 
Zahtjevi za objašnjenjima i/ili izmjenama ove DON mogu se dostaviti Naručitelju na adresu elektroničke  pošte: damir.valenta@hep.hr s naznakom: „SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO“ 
Naručitelj će odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode stavit na raspolaganje na isti način  kao i ovu DON, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.  
Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti DON do isteka roka za dostavu ponuda. Ako za vrijeme roka za dostavu ponuda Naručitelj mijenja DON, izmjene i dopune DON-a bit će dostupne na isti način kao i ova  DON. 
9.2.TROŠKOVI PONUDE 
Ponude se izrađuju bez posebne naknade te će ponuditelj snositi sve troškove u vezi njegovog  sudjelovanja u nadmetanju, a Naručitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran ili dužan snositi troškove bez  obzira na vođenje ili ishod nadmetanja. 
9.3.ZAVRŠETAK POSTUPKA NABAVE 
Nakon završetka postupka javne nabave Naručitelj će u roku od 15 dana ponuditelju/ima čija ponuda  nije odabrana vratiti uzorke i uratke, a koji ispitivanjem ili pregledom nisu izgubili svoju funkciju. 
Odluku o odabiru/poništenju s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostavlja ponuditeljima na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom). Naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku.
15 
POSLOVNA TAJNA 
Evidencijski broj nabave 4012-B-43/24 SIGURNOSNI POJAS ZA CIJELO TIJELO 
 


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
2024-04-12-Troškovnik_4012-B-43_23.xlsx 13.22 KB  
2024-04-12-DON_4012-B-43_24.pdf 1,441.03 KB  
2024-04-12-Tehnička specifikacija_sigurnosni pojas za cijelo tijelo_2024_0410.doc 160.00 KB  
2024-04-12-Poziv za dostavu ponuda 4012-B-43_24.pdf 42.26 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024