Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Servis viličara

Kategorije: Usluge servisiranja i održavanja, Usluge
Datum zatvaranja: 29.4.2024.
Nadmetanje raspisao: HEP Proizvodnja d.o.o.
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.4.2024.
Servis viličara
- potrebno je napraviti godišnji servis i održavanje viličara u svrhu učinkovitosti i sigurnosti rada na pogonima

JAVNO 
JEDNOSTAVNA NABAVA 
Sukladno članku 15. ZJN (NN 120/16, 114/22) 
DOKUMENTACIJA O NABAVI 
Servis viličara 
Evidencijski broj nabave:  
22J0-B-28/24
JAVNO 
1. PODACI O NARUČITELJU 
Naručitelj: HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za HE, PP HE Jug 
Adresa: Ivana Gundulića 42, 21 000 Split 
OIB: 09518585079 
TEL: 021/405-605 
TELEFAKS: 021/405-501 
WEB: www.hep.hr 
provodi postupak jednostavne nabave „Servis viličara“ s ciljem sklapanja Ugovora. 
2. Podaci o osobi/ službi Naručitelja zaduženoj za kontakt s gospodarskim subjektima Naziv: Frane Čavrlj, mag. iur. 
Adresa elektroničke pošte: frane.cavrlj@hep.hr 
TEL: 021/405 641 
FAX: 021/405 501 
3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 
22J0-B-28/24 
4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA 
Predstavnik Naručitelja je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu  ponuditelja, člana zajednice, ili podugovaratelja): 
- 4M CONSULTING d.o.o., Ulica Ede Murtića 2a, 10000 Zagreb, OIB: 45172241560 - CASTRUM-KAPITAL j.d.o.o., Ulica Ede Murtića 2a, 10000 Zagreb, OIB: 03259186281 - RAKUN d.o.o., Gornje Komarevo 151, 44 010 Sisak, OIB: 28480672441 
Narudžbenica sklopljena sa gore navedenim gospodarskim subjektima je ništetna. 5. NAZIV PREDMETA NABAVE 
Servis viličara 
6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 13.000,00 EUR 
Procijenjena vrijednost nabave ne sadrži porez na dodanu vrijednost (PDV).  
7. OPIS PREDMETA NABAVE 
Predmet nabave je: Servis viličara u skladu s Tehničkom specifikacijom, Troškovnikom i  Ponudbenim listom te cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi (dalje u tekstu: DON), u kojima su  naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.  
Oznaka iz CPV-a i naziv: 50100000 Usluge popravka, održavanja i srodne usluge za vozila i  pripadajuću opremu
JAVNO 
8. TROŠKOVNIK 
Troškovnik je sastavni dio ove DON i nalazi se u privitku ove DON kao kao zasebni dokument u excel  formatu. 
Podatke treba unijeti u Troškovnik na sljedeći način: 
? u skladu s Troškovnikom Ponuditelj treba za jednu stavku Troškovnika ispuniti cijenu stavke (po  jedinici mjere), ukupnu cijenu stavke i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, porez na  dodanu vrijednost i ukupnu cijenu ponude sa PDV-om; 
? u cijene u Troškovniku moraju biti uračunati svi troškovi i popusti; 
? Ponuditelj mora ispuniti kompletan Troškovnik (uključujući polja Tip i proizvođač za ponuđeni  materijal).  
Jedinična i ukupna cijena stavke u Troškovniku iskazuju se u apsolutnom iznosu zaokružena na dvije  decimale. 
Prilikom ispunjavanja Troškovnika Ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine  stavke i cijene stavke. Jedinična cijena kao i cijena stavke moraju biti iskazane na dvije decimale. 
Ponuditelj je obvezan u troškovniku upisati iznos =0,00 ako određenu cijenu stavke Troškovnika neće  naplaćivati, odnosno ako je nudi besplatno ili je ona već uračunata u cijenu neke druge stavke, troška  ili naknade iz Troškovnika. 
Sav potrošni materijal, brtveni materijal i sitni elektromaterijal kao i sva maziva, sprejevi i ostali  materijal potreban za ugradnju dijelova iz Troškovnika mora biti sadržan u cijeni stavki  ponuđenih u Troškovniku. 
Zbog specifičnosti predmeta nabave (održavanje, rezervni dijelovi i sl.), određuje se objedinjeni  iznos za stavke čije količine se ne mogu predvidjeti, sukladno čl. 4. st. 4. Pravilnika o  dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/2020). 
Objedinjeni iznos odnosi se na moguća ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost  tijekom izvršenja ugovora koja ne smiju prelaziti 20% procijenjene vrijednosti nabave, sukladno  čl. 4. st. 5. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN  65/2017). 
Jedinične cijene, iz ponude Pružatelja usluge, za rezervne dijelove/materijal/usluge kojih nema  u Troškovniku, a odnose se na stavku „Objedinjeni iznos“, mogu biti podvrgnute internoj  provjeri Naručitelja te se može dogoditi da se od Pružatelja usluge traži revidiranje ponude zbog  neodgovarajućih jediničnih cijena iz iste. 
Objedinjeni iznos za ovaj postupak nabave iznosi 2.600,00 €. 
U tablici Troškovnika „Objedinjeni iznos“ je definiran kao 20% procijenjene vrijednosti nabave  predmetnog Troškovnika. 
9. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
9.1. Nekažnjavanje:  
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta ako utvrdi da: 
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član  upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili  nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom  presudom osuđena za: 
(a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju  
- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu  zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
JAVNO 
- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne  novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,  71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 
(b) korupciju, na temelju  
- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u  gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka  291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293.  (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka  296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona 
- članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u  gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338.  (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito  posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog  zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,  105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) 
(c) prijevaru, na temelju 
- članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256.  (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona - članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286.  (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97.,  27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,  57/11., 77/11. i 143/12.) 
(d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju - članka 97. (terorizam) članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje  za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje)  Kaznenog zakona 
- članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b  (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97.,  27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08.,  57/11., 77/11. i 143/12.) 
(e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju  
- članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona - članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98.,  50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,  77/11. i 143/12.) 
(f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju  
- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona 
- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br.  110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07.,  152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili 
2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član  upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili  nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske  pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga  stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog  nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju  razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. 
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti  Izjavu (nalazi se u prilogu ove DON). Izjavu daju sve osobe koje su navedene u sudskom registru  da zastupaju tvrtku.
JAVNO 
U skladu sa člankom 20. stavak 12. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi (NN 65/2017,  75/2020) izjavu može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za  gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili  imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. 
Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana objave DON. 
Izjava se dostavlja u preslici s obvezom da se na traženje Naručitelja mora dostaviti izvornik ili  ovjerenu presliku (u roku ne dužem od pet dana od primitka zahtjeva) 
9.2. Plaćene obveze:  
Ponuditelj mora dokazati da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za  mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,  ili 
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako  gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.  
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom  propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja. 
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti  presliku potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana  gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje, s  obvezom da na traženje Naručitelja mora dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku (u roku ne dužem od pet  dana od dana primitka zahtjeva). 
Potvrda ne smije biti starija od trideset (30) dana računajući od dana objave DON. 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne  obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom  prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili  upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana  gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
10. UVJETI SPOSOBNOSTI 
Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno  sljedećem/sljedećim dokazima: 
10.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI 
10.1.1. UPIS U REGISTAR 
Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi  njegova poslovnog nastana. 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 10.1.1. Ponuditelj dokazuje: 
- preslikom izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se  vodi u državi njegova poslovnog nastana, s obvezom da na traženje Naručitelja mora dostaviti  izvornik ili ovjerenu presliku (u roku ne dužem od pet dana od dana primitka zahtjeva). 
Izvadak ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana objave DON. 
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati  svoju sposobnosti sukladno točki 10.1.1. DON, pri čemu svaki član zajednice ponuditelja dokazuje da 
JAVNO 
je registriran za obavljanje djelatnosti za onaj dio predmeta nabave za koji je u Ponudi naznačio da će  izvršavati. 
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne  obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom  prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili  upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana  gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin. 
10.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST  
Ponuditelj se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir  ponuditelja, a koji se odnose na traženu tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih  subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa, samo ako će ti subjekti pružiti  uslugu za koje se ta sposobnost traži.  
Ako se ponuditelj oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na  raspolaganju potrebne resurse za izvršenje narudžbenice, primjerice prihvaćanjem obveze drugih  subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje ponuditelju.  
Naručitelj će provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja relevantne  kriterije za odabir ponuditelja (uvjete sposobnosti) te postoje li osnove za njihovo isključenje.  
Naručitelj će od ponuditelja zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi  dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju navedene provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje  osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.  
Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja se može osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih  subjekata.  
Ukoliko se ponuditelja oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija  koji su vezani uz relevantno stručno iskustvo navedeno u točki 10.2. DON, ti subjekti moraju i izvoditi  radove za koje se ta sposobnost traži.  
U slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata gospodarski subjekt u ponudi kao dokaz dostavlja  potpisanu i ovjerenu Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje ili ugovor/sporazum o  poslovnoj/tehničkoj suradnji iz kojega je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju.  
Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili ugovor/sporazum o poslovno/tehničkoj suradnji mora  minimalno sadržavati: naziv i sjedište subjekta koji ustupa resurse te naziv i sjedište ponuditelja kojemu  ustupa resurse, jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje te način na koji se stavljaju  na raspolaganje radi izvršenja ugovora, dio ugovora (iznos i opis) koji će izvršavati gospodarski subjekt  u slučaju kada se ponuditelj oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja  kriterija koji su vezani uz relevantno stručno iskustvo navedeno u točki 10.2. DON, potpis ovlaštene  osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje, odnosno u slučaju  ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana. Dio ugovora (iznos i opis) koji  će izvršavati gospodarski subjekt nije potrebno navoditi na izjavi ili ugovoru/sporazumu, ako je  gospodarski subjekt na kojeg se ponuditelj oslanja ujedno i podugovaratelj. 
Gospodarski subjekt u postupku nabave mora dokazati svoju tehničku i stručnu sposobnosti na način  da dostavi: 
10.2.1 POPIS PRUŽENIH GLAVNIH USLUGA 
Ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje  prethode toj godini uredno izvršio jedan ili više ugovora za pružanje usluga istih ili sličnih predmetu 
JAVNO 
nabave (održavanje i popravak viličara) u zbrojenoj vrijednosti jednakoj ili većoj od procijenjene  vrijednosti nabave. 
Sposobnost ponuditelja iz ove točke se dokazuje: 
- popisom glavnih usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom  tri godine koje prethode toj godini (obrazac „Popis ugovora“ nalazi se u privitku i  sastavni je dio ove DON). Popis uz sebe mora sadržavati potvrde druge ugovorne strane  o uredno pruženoj usluzi. 
10.2.2. OBRAZOVNE I STRUČNE KVALIFIKACIJE PRUŽATELJA USLUGE ILI NJIHOVOG  RUKOVODEĆEG OSOBLJA 
Ponuditelj mora dokazati da će imati na raspolaganju najmanje: 
? dva (2) mehaničara (SSS) sa min. 3 godine radnog iskustva na poslovima održavanja i popravka  viličara. 
Sposobnost ponuditelja iz ove točke se dokazuje: 
- potpisanom i ovjerenom Izjavom ovlaštene osobe za zastupanje Ponuditelja u kojoj se u  popisu navode radnici koji će sudjelovati u poslovima predmetne nabave s pripadnim  podacima stručne spreme (zvanja) i radnim iskustvom. 
11. UVJETI NABAVE 
Predmetna nabava realizirat će se putem Ugovora. Ugovor se sklapa na razdoblje od 6 mjeseci, a stupa  na snagu kada je potpišu obje ugovorne strane, računajući datum posljednjeg potpisa. 
Naručitelj će na temelju sklopljenog Ugovora Pružatelju usluga ispostavljati Dispozicije u kojima će biti  navedena vrsta i količina usluge, mjesto i rok pružanja usluge. 
Količina predmeta nabave je navedena u Troškovniku. 
Količina predmeta nabave je okvirna (predviđena). 
Stvarna nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od okvirne međutim ukupna  plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju Ugovora ne smiju prelaziti vrijednost Ugovora.  
Rok pružanja usluga: 
Rok pružanja usluga je 15 dana od stupanja dispozicije po Ugovoru na pravnu snagu.  Mjesto pružanja usluga je servis pružatelja usluge, u Splitu ili bližoj okolici (do 50 km udaljenosti). 
Rokovi i uvjeti plaćanja: 
Detaljni uvjeti plaćanja propisani su u Prijedlogu Ugovora iz Priloga koji je sastavni dio ove DON.  
Raskid Ugovora: 
Uvjeti raskida Ugovora detaljno su propisani u prijedlogu Ugovora koji je sastavni dio ove DON. 
Kašnjenje, ugovorna kazna i šteta 
Uvjeti kašnjenja, ugovorne kazne i štete detaljno su propisani u prijedlogu Ugovora koji je sastavni dio  ove DON. 
12. PODUGOVARANJE 
Sukladno Ponudi, Pružatelj (ne)će dio Ugovora dati u podugovor podugovaratelju(ima). Ako će odabrani ponuditelj Ugovora dati u podugovor, taj će Ugovor sadržavati sljedeće podatke: 
JAVNO 
a) predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor i 
b) naziv i tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog  subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa i zakonski zastupnici podugovaratelja. 
U tom slučaju, za Uslugu koju će pružiti podugovaratelj, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju.  Pružatelj će svom računu obvezno priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. Pružatelj može tijekom izvršenja Ugovora od Naručitelja zahtijevati: 
- promjenu podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, - uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti  Ugovora bez PDV-a neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne. - preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor, 
Uz zahtjev Pružatelj mora Naručitelju dostaviti sljedeće podatke i dokumente za novog podugovaratelja  :  
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor i 
- naziv i tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog  subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa i zakonski zastupnici podugovaratelja 
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Pružatelja za izvršenje Ugovora. 
13. JAMSTVA 
Jamstvo za ozbiljnost ponude 
Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 390,00 €. 
Kao jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj dostavlja bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) kod  javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona i popunjenu u skladu s odredbama Pravilnika  o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012, 82/2017 i 154/2022) ili može dati novčani polog. 
NAPOMENA: U slučaju dostave ponude zajednice gospodarskih subjekata, prihvatljivo jamstvo za  ozbiljnost ponude može za ponuditelja dati bilo koji član zajednice na ukupno traženi iznos ili neki ili svi  članovi zajednice sveukupno do ukupno traženog iznosa. 
Ukoliko se dostavlja bjanko/običnu zadužnicu ponuditelj istu dostavlja na urudžbeni zapisnik  Naručitelja: 
? HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za HE, PP HE Jug, Ivana Gundulića 42, 21000 Split uz obveznu naznaku na koverti „NE OTVARATI“- Jamstvo za ozbiljnost ponude 22J0-B-28/24. 
Ukoliko Ponuditelj daje novčani polog u ponudi mora dostaviti dokaz o uplati u korist računa Naručitelja IBAN HR0924070001488000067 otvorenog kod OTP banke d.d.. U pozivu na broj obavezno navesti  Model HR00 220300-28-24, a pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za  ozbiljnost ponude i navesti naziv predmeta nabave. 
Dokaz o uplati novčanog pologa dostavlja se u obliku potvrde banke o izvršenom prijenosu  traženog iznosa na račun Naručitelja i prilaže ponudi kao e-potvrda o izvršenoj transakciji. 
Naručitelj može polagati pravo na iznos jamstva za ozbiljnost ponude u slučaju: a) ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti; 
b) neprihvaćanja ispravka računske greške;
JAVNO 
c) odbijanja potpisivanja Ugovora 
d) nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje Ugovora. 
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti najkasnije u  roku od 10 (deset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu. 
Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora  
Odabrani ponuditelj (Pružatelj) je dužan, najkasnije u roku od 8 (osam) radnih dana od dana stupanja  Ugovora na snagu, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u visini od 10%  vrijednosti Ugovora bez PDV-a. 
Pružatelj će kao jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora dostaviti bjanko zadužnicu potvrđenu  (solemniziranu) kod javnog bilježnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona i popunjenu u skladu s  odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012, 82/2017 i 154/2022) ili  uplatiti novčani polog. 
Jamstvo za uredno ispunjenje Narudžbenice dostavlja se na adresu HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za  hidroelektrane, PP HE JUG, Ivana Gundulića 42, 21000 Split, n/r Ivica Bilonić. 
Novčani polog uplaćuje se na račun IBAN HR0924070001488000067 otvoren kod OTP banka d.d. U  pozivu na broj obavezno navesti Model HR00 220300-28-24, a pod svrhom plaćanja potrebno je  navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje Narudžbenice i navesti naziv predmeta nabave. 
Rok valjanosti jamstva za uredno ispunjenje Ugovora mora biti 30 (trideset) dana dulje od razdoblja  trajanja Ugovora. 
U slučaju isteka roka valjanosti jamstva za uredno ispunjenje Ugovora tijekom trajanja Ugovora, Pružatelj je obvezan dostaviti novo jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora s rokom valjanosti najmanje  30 (trideset) dana dulje od razdoblja trajanja Ugovora, odnosno sve ugovorene usluge ne budu pružene i dok nisu uklonjeni svi eventualni nedostaci. 
Ako se razdoblje trajanja Ugovora produžuje, a Pružatelj propusti dostaviti novo jamstvo za produženo trajanje Ugovora najkasnije do 10 dana prije isteka postojećeg jamstva, Naručitelj ima pravo naplatiti  postojeće jamstvo i tako naplaćeni iznos smatrati će se davanjem pologa u traženom iznosu. 
Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora zbog neispunjenja ili neurednog  ispunjenja ugovornih obveza Pružatelja usluga. 
Neiskorišteno jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora bit će vraćeno Pružatelju 30 (trideset) dana nakon  urednog ispunjenja Narudžbenice, odnosno uspješne primopredaje ugovorenih usluga. 
Proračunski korisnici državnog proračuna koji posluju preko jedinstvenog računa državnog  proračuna nisu obvezni dostaviti gore navedena jamstva. 
Gospodarski subjekt koji je korisnik državnog proračuna, dužan je o tome dostaviti Izjavu u kojoj  navodi da je korisnik državnog proračuna, da posluje preko jedinstvenog računa državnog  proračuna i kontakt nadležnog tijela gdje se navedeno može provjeriti. 
14. KLAUZULA O INTEGRITETU 
Od ponuditelja se u ovom postupku nabave očekuje: 
a) korektnost u postupku nabave 
b) izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom nadmetanja (radnja koja je  korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može  utjecati na djelovanje nekog zaposlenika)
JAVNO 
c) da je suglasan s provedbom revizije cijelog postupka nabave od strane neovisnih stručnjaka  i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz  ugovora) ako se krše pravila. 
Ponuditelj će navedeno jamčiti u pisanom obliku potpisivanjem „Izjave o integritetu“ na ili u skladu s obrascem „Izjave o integritetu“ iz Priloga ovog DON-a. 
Svaki član zajednice ponuditelja treba pojedinačno potpisati i ovjeriti Izjavu o integritetu. 
Izjava o integritetu treba biti sastavni dio ponude te ju ponuditelj u postupku treba dostaviti zajedno s  ponudom najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.  
15. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE 
Sastavni dijelovi ponude su: 
a) Ponudbeni list ispunjen i potpisan od ovlaštene osobe Ponuditelja (Prilog 1 ovoj DON koji je  njen sastavni dio), 
b) Troškovnik ispunjen i potpisan od ovlaštene osobe Ponuditelja (EXCEL prilog ovoj DON koji  je njen sastavni dio), 
c) Dokumenti kojima se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje, 
d) Traženi uvjeti sposobnosti, 
e) Jamstvo za ozbiljnost ponude, u skladu sa zahtjevima navedenim u ovoj DON, f) Potpisan prijedlog ugovora (Prilog ovoj DON koji je njen sastavni dio) 
g) Izjava o integritetu (Prilog ovoj DON koja je njen sastavni dio) 
16. NAČIN IZRADE PONUDE 
Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.  Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti s prijevodom  ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik. 
Ponudu je potrebno izraditi u papirnatom obliku, uvezanu jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu. Uvezanu Ponudu potrebno je zapečatit stavljanjem naljepnice na krajeve jamstvenika te utisnuti žig Ponuditelja  kako bi se onemogućilo naknadno vađenje ili umetanje listova. 
Stranice ponude označavaju se brojem na način da je vidljiv redni broj stranica i ukupan broj stranica  ponude. 
17. VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE 
Rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti na Urudžbeni zapisnik Naručitelja do 29.04.2024. godine do 10:00 sati. 
U istom roku mora biti dostavljeno i jamstvo za ozbiljnost ponude. 
Način dostave jamstva: jamstvo se dostavlja u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na Urudžbeni  zapisnik Naručitelja. Na omotnici je potrebno naznačiti: 
? naziv i adresa naručitelja, 
? naziv i adresa ponuditelja, 
? evidencijski broj nabave, 
? naziv predmeta nabave i grupa predmeta nabave za koju se dostavlja jamstvo ? naznaka »ne otvaraj«.
JAVNO 
Mjesto dostave jamstva: HEP-Proizvodnja d.o.o., Sektor za HE, PP HE Jug, Gundulićeva 42,  21000 Split. 
U roku za dostavu ponuda Ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da  se radi o izmjeni i/ ili dopuni ponude. 
18. ROK VALJANOSTI PONUDE 
Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda. Na zahtjev Naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. 
19. OTVARANJE PONUDA 
Otvaranje ponuda nije javno te će iste Naručitelj otvoriti bez prisutnosti predstavnika Ponuditelja. 
20. CIJENA PONUDE 
Cijena ponude mora biti izražena u eurima. Izražavanje cijene ponude u drugoj valuti nije dopušteno. Cijena ponude iskazuje se brojkama u apsolutnom iznosu zaokružena na dvije decimale. Jedinične cijene su nepromjenjive tijekom trajanja Narudžbenice. 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi izvršenja predmeta  nabave i popusti. 
Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku ne odgovara cijeni ponude  bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na  dodanu vrijednost izražena u Troškovniku. 
Ako Ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na  dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na  dodanu vrijednost upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude  bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost  ostavlja se prazno. Ako se na predmet nabave primjenjuje prijenos porezne obveze sukladno članku  75. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u Ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis  cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se cijena ponude s porezom na dodanu  vrijednost, a na mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost upisuje se porez na  dodanu vrijednost. 
21. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 
Najniža cijena. 
22. OSTALO 
Dostavom ponude Ponuditelj prihvaća sve uvjete propisane ovom DON.  
Eventualni zahtjevi za objašnjenjima i/ili izmjenama ove DON mogu se dostaviti Naručitelju na adresu  elektroničke pošte frane.cavrlj@hep.hr s naznakom Servis viličara. 
Obavijest o rezultatima postupka nabave: Pisanu obavijest o rezultatima provedbe ovog postupka  nabave Naručitelj će dostaviti svakom Ponuditelju u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za  dostavu ponuda.  
Ponuditelj snosi sve troškove izrade i dostave ponude i Naručitelja neće teretiti za takve troškove bez  obzira na ishod ovog postupka nabave.
JAVNO 
Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Naručitelj je obvezan dostaviti  svakom Ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,  potvrda e-mailom). 
Odluka o odabiru postaje izvršna danom dostave odabranom ponuditelju. 
Izvršnošću odluke o odabiru nastaje Ugovor o nabavi. Naručitelj neće sklopiti Ugovor o nabavi niti  pristupiti njezinom izvršenju prije izvršnosti odluke o odabiru. 
Naručitelj može odlukom ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite  netočnosti u odluci o odabiru koju je donio. Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg  proizvodi pravni učinak odluka o odabiru koja se ispravlja. 
Naručitelj nije obvezan uz Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku. 
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja, dodatne  informacije i izmjene vezane uz DON, a Naručitelj je dužan odgovor, dodatne informacije i objašnjenja  bez odgode dostaviti zainteresiranim ponuditeljima bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.  
Sve informacije o postupku dostupne su i na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: www.hep.hr.  
Napomena: Informacije na službenim internetskim stranicama HEP-a d.d. su informativnog karaktera.  Prilikom preuzimanja DON internetske stranice Naručitelja, zainteresirani gospodarski subjekt neće biti  automatski obaviješteni o eventualnim dodatnim izmjenama i objašnjenjima. U tom slučaju gospodarski  subjekti koji su preuzeli DON sa internetske stranice Naručitelja sami snose rizik izrade ponude na  temelju neodgovarajuće dokumentacije.  
Ponuditelj će snositi sve troškove u vezi njegovog sudjelovanja u postupku, a Naručitelj ni u kojem  slučaju nije odgovoran ili dužan snositi troškove bez obzira na vođenje ili ishod postupka  
Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak u bilo kojem trenutku bez posebnog obrazloženja i  bez naknade bilo koje vrste prema ponuditeljima.
 


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
2024-04-12-22J0-B-28-24 Servis viličara - DON.pdf 1,239.54 KB  
2024-04-12-22J0-B-28-24 Servis viličara - Troškovnik.xls 24.00 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024