Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava IT rješenja za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma

Kategorije: Nabava informatičke opreme i software-a, Informatičke usluge, Nabava roba, Usluge
Datum zatvaranja: 20.4.2024.
Nadmetanje raspisao: HP - Hrvatska pošta d.d.
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2023/S 0F5-0055112Dodatak Službenom list                             u Europske unije

Informacije i elektronički obrasci: http:// simap.ted.europa.eu

 

 

 

Obavijest o nadmetanju sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naruč itelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: HP - Hrvatska pošta d.d.

Nacionalni registracijski broj: 2 87311810356

Poštanska adresa: Poštanska ulica 9

Mjesto: Velika Gorica

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10410

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt:

Telefon: +385 14981079

E-pošta: info.javnanabava@posta.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.posta.hr

Adresa profila kupca:

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

.               Službeni naziv:

              Nacionalni registracijski broj: 2

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Int ernetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL)

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2023/S+0F5-0055112

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (UR L)

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

na drugoj adresi:   

                                                      

                                                    

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju s e podnijeti

elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

na prethodno navedenu adresu

na sljedeću adresu:

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na:

 

I. 6 ) Glavna d                             jelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i to plinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 

 

 

Odjelja k II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv: Nabava IT rješenja za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma

Referentni broj: 2 04.03.30.

II.1.2) Glavna CPV oznaka:    48600000        Dodatna CPV oznaka: 1, 2

II.1.3) Vrsta ugovora  Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Predmet nabave je nabava IT rješenja za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma sukladno detaljnom opisu i količinama određenim u Opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama u dijelu G. i Troškovniku u dijelu H. Dokumentacije o nabavi.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 1.000.000,00 Valuta EUR

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe  da  ne

Ponude se mo gu podnijeti za sve grupe  najveći broj grupa:    samo jednu grupu

? N ajveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:

? N aručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2 Nabava IT rješenja za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma                                        Grupa b r.: 2 1   

II.2.2 ) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka:  48600000      Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR              Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima ; samo za robu – navesti zahtijevaju li se ponude za kupnju, najam, zakup, najam s pravom kupnje ili bilo koju kombinaciju navedenog )

Predmet nabave je nabava IT rješenja za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma sukladno detaljnom opisu i količinama određenim u Opisu predmeta nabave i tehničkim specifikacijama u dijelu G. i Troškovniku u dijelu H. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

1.

Pozicioniranje unutar relevantnog The Forrester Wave: Anti-Money-Laundering Solutions

20 bodova (20%)

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        80 bodova (80%)

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriter iji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  1.000.000,00 Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajan je ove grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12 ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne

Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj:

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne

Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti Naručitelj će prihvatiti: - Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1).

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

?   K riteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

?   K riteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža razina sposobnosti koja se zahtjeva:

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila i kriterija:

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2

?                 U govor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

?   I zvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

III.1.6) Tražena jamstva: 2

III.1.7) Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

III.1.8) Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata: 2

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

      Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

 

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

Ograničeni postupak

Pregovarački postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

?   N abava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

                  Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

?   N abava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

? D inamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

U slučaju okvirnih sporazuma obrazloženje trajanja dužeg od osam godina:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  K orištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

  P rovodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

I V .1.8) P odaci o Spo r azumu o j a vnoj nab a vi ( G P A )

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi da ne

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest sektorska nabava; Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 02.02.2024      Lokalno vrijeme: 10:00:00

I V . 2 . 3 ) Procijenjen i datu m slanj a poziv a n a dostav u ponud a il i n a sudjelovanj e odabrani m natjecateljim a 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:  

ili Trajanje u mjesecima: (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 02.02.2024 Lokalno vrijeme: 10:00:00   Mjesto: HP-Hrvatska pošta d.d., Poštanska ulica 9, Velika Gorica

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati. da ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

? Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

? Prihvaćaju se elektronički računi

? Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.5) Datum slanja ove obavijesti: 28.12.2023

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

              Broj objave: 2023/S 0F5-0055112 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
ODLUKA O ODABIRU - Nabava IT rješenja za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma-2024-04-12T12-02-22.pdf 687.46 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.04.2024.
ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - Nabava IT rješenja za sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma-2024-04-12T12-03-38.pdf 402.63 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.04.2024.
prilozi Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda-2024-04-12T12-03-49.zip 7,051.88 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.04.2024.

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024