Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova konstrukcijske obnove dvije zgrade na području Petrinje ( Artura Turkulina 39 i Artura Turkulina 43A )

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 20.4.2024.
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S 0F2-0009525

 Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i elektronički obrasci: http:// simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

0e8f908c-923b-4cb1-99bf-715f40b73d3c

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Nazi v i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Nacionalni registracijski broj : 2 95093210687

Poštanska adresa: Ulica Republike Austrije 14

Mjesto: Zagreb

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt:

Telefon: +385 13712765

E-pošta: nabava@mpgi.hr

Telefaks:

Internetska (-e) adresa( - e):

Glavna adresa: https://mpgi.gov.hr/

Adresa profila kupca: https://mpgi.gov.hr/

Ostali naručite lji u slučaju zajedničke nabave

  Službeni naziv:                                                                                                                  Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3 ) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2024/S+0F2-0009525

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi  

              na drugoj adresi:                

                     

                      

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podn i jeti

              elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              n a prethodno na vedenu adresu

              na sljedeću adresu :

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na :

 

 

 

 

I.4 ) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5 ) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

 

Obrana

Socijalna skrb

 

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost :

Zdravstvo

 

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

 

II.1.1) Naziv: Izvođenje radova konstrukcijske obnove dvije zgrade na području Petrinje (Artura Turkulina 39 i Artura Turkulina 43A)

Referentni broj: 2 249/2024-OBNOVA

 
 

II.1.2) Glavna CPV oznaka: 45000000

Dodatna CPV oznaka : 1, 2

 
 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

 
 

II.1.4) Kratak opis: Izvođenje radova konstrukcijske obnove dvije zgrade na području Petrinje (Artura Turkulina 39 i Artura Turkulina 43A)

 
 

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 902.000,00   Valuta: EUR

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

 
 

II.1.6 ) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe najveći broj grupa:    samo za jednu grupu

Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:

 

 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: Izvođenje radova konstrukcijske obnove - Artura Turkulina 39, Petrinja                   Grupa b r. : 2 1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1   45000000 45454100 45300000 Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR   Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Izvođenje radova konstrukcijske obnove - Artura Turkulina 39, Petrinja

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Izvođenje radova konstrukcijske obnove - Artura Turkulina 39, Petrinja

II.2.5) Kriteriji za dodje lu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

1.

Cijena ponuda s PDV-om

100 %

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  362.000,00 Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 10 ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.06.2024   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: Izvođenje radova konstrukcijske obnove - Artura Turkulina 43A, Petrinja                   Grupa b r. : 2 2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1   45000000 45454100 45300000 Dodatna CPV oznaka:

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1 HR   Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: zvođenje radova konstrukcijske obnove - Artura Turkulina 43A, Petrinja

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

zvođenje radova konstrukcijske obnove - Artura Turkulina 43A, Petrinja

II.2.5) Kriteriji za dodje lu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete – Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20

          Kriterij troška     – Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20

1.

cijena ponude s PDV-om

100 %

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  540.000,00 Valuta: 

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12 ili Trajanje u danima:  

Ili Početak: 01.06.2024   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da  ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1 .1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. NAČIN DOKAZIVANJA: - ispunjeni eESPD obrazac u kojem mora biti popunjeno: ispunjeni eESPD obrazac u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi. Naručitelj može prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 3 (tri) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti, osim ako već posjeduje te dokumente: - izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana. Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPD-u. Smatra se da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istima ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka ili putem EOJN RH.

 

III.1 .2) Ekonomska i f inancijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III. 1 .3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III .1 .5 ) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                             

III.2 ) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2 .1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: Sukladno Pozivu na dostavu ponude

III.2.3 ) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

I V.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

        Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

        Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

      Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

IV.1.4 ) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi  da   ne

 

IV.2 ) Administrativni podaci

IV. 2 .1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 12.04.2024    Lokalno vrijeme: 10:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje : 1

Hrvatski

 

IV.2 .6 ) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do:

ili Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)  

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 12.04.2024 Lokalno vrijeme:  10:00:00 Mjesto: Zagreb, Slavonska avenija 4, 2. kat, dvorana

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:  

 

 

Odjeljak V I : Dopunski podaci

VI.1 ) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: + 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: + 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3 ) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite : Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija). Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ovoga Pravilnika i zakona kojim se uređuje upravni postupak. Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Ulica grada Vukovara 23/V, 10000 Zagreb. Žalba se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (u daljnjem tekstu: sustav e-Žalba). U odnosu na provedeni postupak nabave sukladno članku 49. Pravilnika, žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalba mora obavezno sadržavati podatke navedene u članku 55. Pravilnika.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država: HR

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti 25.03.2024

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                             Broj objave: 2024/S 0F2-0009525

9 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 249_2024 OBNOVA-2024-04-12T10-12-29.pdf 430.52 KB Zadnja promjena objave u NN: 12.04.2024.

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024