Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda

Kategorije: Nabava pića i prehrambenih proizvoda, Nabava roba
Datum zatvaranja: 20.4.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD SLAVONSKI BROD
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0001206

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

28M/2024 - NABAVA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA ZA POTREBE KORISNIKA RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: GRAD SLAVONSKI BROD

Nacionalni registracijski broj (OIB): 58007872049

Vrsta naručitelja: Lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Vukovarska 1

Poštanski broj: 35000

Mjesto: Slavonski Brod

NUTS kod: HR024 - Brodsko-posavska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Tea Tomas

E-pošta: javna.nabava@slavonski-brod.hr

Telefon: +385 35217089

Telafaks: +385 35217047

Internetska adresa: http://www.slavonski-brod.hr/

Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv Nacionalni registracijski broj (OIB)
GRAD SLAVONSKI BROD 58007872049

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: NABAVA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA ZA POTREBE KORISNIKA RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA

Opis postupka: Predmet nabave je nabava mliječnih proizvoda za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda sukladno sukladno troškovniku koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Evidencijski broj nabave: 28M/2024

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Robe

CPV Oznaka: 15500000, Mliječni proizvodi

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 180.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Računi po ispostavljenim narudžbenicama glase i dostavljaju se pojedinačno korisnicima sa njihovim matičnim podacima, a plaćanje će se vršiti preko jedinstvenog računa Riznice Grada Slavonskog Broda u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere računa za uredno isporučenu robu koja je predmet nabave.
Odabrani ponuditelj je dužan korisnicima ispostavljati račun jednom mjesečno za sve narudžbe isporučene u tom mjesecu.
Prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18), Naručitelj je s 1. prosincem 2018. godine obvezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi, a od 1. srpnja 2019. izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: U ponudi ponuditelj prilaže jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice ispunjene sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN115/2012, 82/2017, 154/2022) u apsolutnom iznosu od odnosno 5.400,00 eura.
U postupku e-dostave ponude, traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda, dostavlja Naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda. U tom slučaju će se kao vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem EOJN RH.

Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bjanko zadužnice dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektronički dostavljene ponude, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na sljedeći način:
DOSTAVA PONUDE U „PAPIRNATOM OBLIKU“ ZA DIJELOVE PONUDE KOJI SE NE MOGU DOSTAVITI PUTEM EOJN RH
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u zatvorenoj omotnici/paketu na kojoj moraju biti navedeni sljedeći podaci:
naziv i adresa naručitelja: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod
evidencijski broj nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nabavi: 28M/2024
naziv predmeta nabave na koju se ponuda odnosi: "Javna nabava – „NABAVA MLIJEČNIH PROIZVODA ZA POTREBE KORISNIKA RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA“
naznaka: DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJAJU ODVOJENO
naznaka: "NE OTVARAJ",
naziv i adresa ponuditelja,
kako bi istu bilo moguće neotvorenu vratiti pošiljatelju za slučaj da je ponuda podnesena nakon isteka roka za podnošenje ponude.
Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude. Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao zakašnjela i neotvorena se bez odgode vraća pošiljatelju.
Umjesto dostavljanja bjanko zadužnice ima mogućnost dati novčani polog na IBAN Grada Slavonskog Broda HR 91 23400091839600002; Model HR68, Poziv na broj 7811-OIB ponuditelja u traženom iznosu. Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za ozbiljnost ponude te navesti evidencijski broj nabave naručitelja.
Ukoliko ponuditelj uplaćuje novčani polog kao jamstvo za ozbiljnost ponude dužan je potvrdu o uplaćenom novčanom pologu dostaviti u ponudi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelji dostavljaju za slijedeće slučajeve:
1) odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
2) nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016,
3) odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
4) neprihvaćanja ispravke računske greške ili
5) nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora

U slučaju zajednice ponuditelja jamstvo za ozbiljnost ponude se može dostaviti na sljedeće načine:
• jamstvo za ozbiljnost ponude može dostaviti jedan od članova zajednice ali jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata ili
• da svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavi jamstvo za ozbiljnost ponude za svoj dio usluge koju izvršava s time da zbroj pojedinih jamstava zajednice mora biti jednak traženom ukupnom iznosu jamstva ili
• jamstvo glasi na sve članove zajednice (svi članovi zajednice ponuditelja su nalogodavci)

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude.
Gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje je duže od roka valjanosti ponude. Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Financijska i ekonomska sposobnost

 • Ukupni godišnji promet

 • Drugi potencijalni ekonomski ili financijski zahtjevi

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih isporuka robe

Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

 • Norme za osiguranje kvalitete

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: NABAVA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA ZA POTREBE KORISNIKA RIZNICE I GRADSKE UPRAVE GRADA SLAVONSKOG BRODA

Opis nabave: Predmet nabave je nabava mliječnih proizvoda za potrebe korisnika Riznice i Gradske uprave Grada Slavonskog Broda sukladno sukladno troškovniku koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Namjena

CPV Oznaka: 15500000, Mliječni proizvodi

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Slavonski Brod

NUTS kod: HR024 - Brodsko-posavska županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 8 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 01.04.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 180.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
ROK ISPORUKE 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 19.02.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 12.03.2024.Vrijeme: 09:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 12.03.2024.Vrijeme: 09:00

Mjesto : Gradska vijećnica Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda. Pravo aktivnog sudjelovanja u otvaranju ponuda imaju članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja, a pasivno svi ostali. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati prije otvaranja ponuda. Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad EOJN RH, zastoj u radu EOJN RH ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem EOJN RH.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:
1) objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2) objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3)objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4) otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi tena postupak otvaranja ponuda
5) primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
10971-Zapisnik o pregledu i ocjeni-2024-04-12T10-39-20.html 17.44 KB  
1062295-Odluka o odabiru - potpisana-2024-04-12T10-39-20.pdf 1,037.40 KB  
2632-Odluka o odabiru-2024-04-12T10-39-20.html 3.35 KB  
4813292-prilozi-2024-04-12T10-39-20.pdf 4,700.48 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024