Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Uvrštena nova dokumentacija - Izvođenje radova na izgradnji i opremanje Dječjeg vrtića Kila NPOO. C3. 1. R1 - I1. 01. 0202

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 20.4.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD SPLIT
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F14-0000765

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: GRAD SPLIT

Nacionalni registracijski broj (OIB): 78755598868

Vrsta naručitelja: Lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Branimirova obala 17

Poštanski broj: 21000

Mjesto: Split

NUTS kod: HR035 - Splitsko-dalmatinska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Katarina- Nataša Merćep

E-pošta: katarinanatasa.mercep@split.hr

Telefon: +385 21310023

Telafaks: +385 21310023

Internetska adresa: https://split.hr

Adresa profila Kupca: https://split.hr

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Izvođenje radova na izgradnji i opremanje Dječjeg vrtića Kila NPOO.C3.1.R1-I1.01.0202

Opis postupka: Izvođenje radova na izgradnji i opremanje Dječjeg vrtića Kila NPOO.C3.1.R1-I1.01.0202.
U sklopu provedbe postupaka nabave za radove, opremanje i nadzor izvođači/ponuditelji obavezni su pružiti podršku i pripremiti odgovore prema upitima SAFU-a, sudjelovati u terenskim kontrolama kao i pripremati svu potrebnu dokumentaciju koja bude zatražena od strane kontrolnog tijela.

Evidencijski broj nabave: VV-15/2024-D

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Radovi

CPV Oznaka: 45214100, Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 7.090.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Dodatne informacije: Ova nabava sufinancirana je sredstvima Europske unije-NextGenerationEU

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Koristiti će se elektroničko plaćanje

Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Odabrani ponuditelj je dužan nakon izvršnosti Odluke o odabiru, a prije potpisa Ugovora, ukoliko nije ranije dokazao, dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti  građenja u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/2015, 118/18, 110/19) .

Zahtjevi za obavljanje djelatnosti građenja

Gospodarski subjekt mora ispuniti zahtjeve za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj. Tražene zahtjeve moraju ispuniti pojedinačno svi gospodarski subjekti koji će graditi i/ili izvoditi radove na građevini koja je predmet ove nabave.

a.         Na području Republike Hrvatske graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja i koja mora imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi.

b.         Strana osoba može trajno, povremeno i privremeno obavljati djelatnosti građenja (odnosno djelatnost koju je u državi svog središta ovlaštena obavljati) sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19).

Napominje se da nominirani stručnjaci moraju i izvršavati predmet ugovora o javnoj nabavi radova. Pri tome treba voditi računa o čl. 25b. st. 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19). Naime, predmetni članak definira da u slučaju da Izvođač, tj. ponuditelj nema zaposlenu osobu s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama, sudjelovanje te osobe u građenju građevine koju gradi može se osigurati sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugim izvođačem koji izvodi radove na istoj građevini i ima zaposlenu takvu osobu. Stoga, ponuditelj i dalje ne mora imati zaposlenu osobu s kvalifikacijama koje se traže kao uvjet, već se za obavljanje određenog rada može osloniti na drugog subjekta te iste podugovoriti s drugom pravnom osobom, uz potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji. Napominje se da u slučaju oslanjanja, odabrani ponuditelj mora radove koje će stručnjak izvoditi i podugovoriti s istim GS na kojeg se oslanja, obzirom da ovim izmjenama Zakona više nije dopušteno angažirati stručnjake ugovorom o djelu i sl., već samo ugovorom o poslovnoj suradnji između dvije pravne osobe ili s fizičkom osobom obrtnikom, kako je ranije već navedeno.

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dužan je nakon izvršnosti Odluke o odabiru, a prije potpisa Ugovora, ukoliko nije ranije dokazao, Naručitelju dostaviti:

1.         izvadak iz sudskog ili obrtnog registra Republike Hrvatske iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova

2.         dokaz da zapošljava inženjera gradilišta s kvalifikacijama kako je navedeno u članku 24. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) ili voditelja radova s kvalifikacijama kako je navedeno u članku 25. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19).

Strana pravna osoba ili strana fizička osoba obrtnik sa sjedištem u drugoj državi koja u toj državi obavlja djelatnost građenja sukladno poglavlju VIII. članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome Ministarstvo, uz uvjet da dostavi isprave kojim se dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane pravne osobe i da je pokrivena jamstvom, odnosno osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, pri čemu se priznaje jednakovrijedno jamstvo, odnosno osiguranje sklopljeno u državi sjedišta strane osobe. Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Gospodarski subjekt sa sjedištem u drugoj državi dužan je nakon izvršnosti Odluke o odabiru, a prije potpisa Ugovora Naručitelju dostaviti:

1.         potvrdu Ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske da gospodarski subjekt može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske.

Strana pravna osoba ili strana fizička osoba obrtnik sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost građenja može u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19). Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost projektiranja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

U slučaju uvođenja novog podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora koji je strana pravna osoba ili strana fizička osoba obrtnik i koja ne posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj Izvođač je dužan Naručitelju prije odobrenja ovog zahtjeva dostaviti dokaz o postupanju sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19).

Za detaljne informacije o načinu ishođenja navedenih dokaza molimo kontaktirajte Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH.

 

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj će plaćati izvedene radove u roku do 30 (trideset) dana od zaprimanja računa u sustav e Račun i u skladu s člankom 22. Prijedloga ugovora

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti u obliku bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta i imati rok valjanosti najmanje jednak roku valjanosti ponude.
Dostavljeno jamstvo mora biti naplativo i sukladno uvjetima ove dokumentacije o nabavi.
U slučaju podnošenja ponude zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se na jedan od slijedećih načina
1.Jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice (svi članovi zajednice ponuditelja su nalogodavci na bankarskoj garanciji).
2.Jedan član zajednice može biti nalogodavac, međutim jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i navedeni članovi zajednice ponuditelja
3.Svaki član zajednice ponuditelja dostavlja zasebno jamstvo za svoj dio garancije (zbroj svih garancija mora odgovarati iznosu jamstva navedenom u dokumentaciji o nabavi)
Javni naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude zadržati i naplatiti u slučaju:
? odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
? nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016
? neprihvaćanja ispravka računske greške,
? odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi
? nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku, u skladu s točkom 27. ove Dokumentacije o nabavi.
Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od Ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kraćem od 5 (pet) dana.

Novčani polog se vraća ponuditelju, bez kamata, neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje je važeće samo u izvorniku (osim u slučaju dostave dokaza o uplaćenom novčanom pologu) koje u ovom trenutku nije moguće slati/primati kao elektronički dokument, ponuditelj u roku za dostavu ponuda, dostavlja u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu Naručitelja. Takva omotnica mora sadržavati sve tražene podatke, s dodatkom ''dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno''.
Zatvorenu omotnicu (naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave, evidencijski broj nabave) s dijelom/dijelovima ponude ponuditelj šalje poštom preporučeno na adresu: Grad Split, Upravni odjel za ekonomske poslove/Odsjek za javnu nabavu, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split ili neposrednom predajom na Protokol.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Financijska i ekonomska sposobnost

 • Ukupni godišnji promet

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis radova

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Izvođenje radova na izgradnji i opremanje Dječjeg vrtića Kila NPOO.C3.1.R1-I1.01.0202

Opis nabave: Izvođenje radova na izgradnji i opremanje Dječjeg vrtića Kila NPOO.C3.1.R1-I1.01.0202.
U sklopu provedbe postupaka nabave za radove, opremanje i nadzor izvođači/ponuditelji obavezni su pružiti podršku i pripremiti odgovore prema upitima SAFU-a, sudjelovati u terenskim kontrolama kao i pripremati svu potrebnu dokumentaciju koja bude zatražena od strane kontrolnog tijela.

Namjena

CPV Oznaka: 45214100, Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Grad Split, predio Kila

NUTS kod: HR035 - Splitsko-dalmatinska županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 12 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 15.04.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 7.090.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
iskustvo osoblja 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 27.02.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 21.03.2024.Vrijeme: 10:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 21.03.2024.Vrijeme: 10:00

Mjesto : GRAD SPLIT-sjedište

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku javnog otvaranja ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja koji su dostavili svoje ovlaštenje u pisanom obliku.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Izmjene

Opći podaci o izmjenama

Uputa na osnovnu objavu: 2024/S F02-0001180

Datum slanja izvorne obavijesti: 17.02.2024.

Datum slanja obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama: 27.02.2024.

Glavni razlog izmjena: Ažurirane informacije

Razlozi izmjena: Mijenja se dokaz tehničke i stručne sposobnosti i prilaže novi troškovnik


Izmjena 1.

Vrsta izmjene: Izmjena troškovnika

Opis promjena: Mijenja se troškovnik

Ovom izmjenom se mijenjadokumentacija o nabavi.
 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
55495-Odgovori-2024-04-12T09-41-31.html 48.03 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024