Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava radova na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezlištu u luci Krk

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Ostali radovi, Vodovod, kanalizacija, plinovod, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 20.4.2024.
Nadmetanje raspisao: Županijska lučka uprava Krk
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F14-0000941

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: Županijska lučka uprava Krk

Nacionalni registracijski broj (OIB): 89919564697

Vrsta naručitelja: Tijelo koje se uređuje javnim pravom

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Trg bana Josipa Jelačića 5

Poštanski broj: 51500

Mjesto: Krk

NUTS kod: HR031 - Primorsko-goranska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Ana Jelovac

E-pošta: ana.jelovac@zluk.hr

Telefon: +385 51220165

Telafaks: +385 51880072

Internetska adresa: https://www.zluk.hr

Adresa profila Kupca: https://www.zluk.hr

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Nabava radova na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezlištu u luci Krk

Opis postupka: Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od pranja brodova sa svim pripadajućim objektima (taložnik, crpna stanica, uređaj za kemijsko fizikalni tretman smješten u kontejneru, kontrolno okno, crpna stanica koja omogućava spoj na javnu sanitarnu kanalizaciju) u luci Krk.

Evidencijski broj nabave: EV-M-78/24

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Radovi

CPV Oznaka: 45244000, Pomorski građevinski radovi

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 120.800,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Obvezno navođenje imena i stručnih kvalifikacija osoba zaduženih za izvršenje ugovora

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se vrši na bankovni račun odabranog ponuditelja ili njegovog podugovaratelja. Naručitelj će plaćanje izvršiti prema ovjerenim privremenim i okončanim situacijama u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uredne situacije i valjanog računa, pri čemu se valjanim računom smatra račun izrađen i naručitelju dostavljen na način u potpunosti sukladan važećim zakonskim odredbama u smislu odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
i ostalih relevantnih propisa važećih u trenutku izdavanja pojedinog računa za čitavo vrijeme trajanja ugovora.
Ne odobrava se plaćanje predujma.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 3.600,00 eur.
Rok važenja jamstva je minimalno 3 (tri) mjeseca od roka za dostavu ponuda. Ponuditelj može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti u obliku bankarske garancije. Jamstvo mora glasiti na Naručitelja, te mora biti „bezuvjetno“, „bez prigovora“, „neopozivo“ i „naplativo na prvi poziv“ i s rokom valjanosti, koji ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude.
U tekstu bankarske garancije OBVEZNO je taksativno navesti SVIH 5 niže navedenih slučajeva za koja se izdaje jamstvo:
1. odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
2. nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016,
3. neprihvaćanja ispravka računske greške,
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi,
5. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
U slučaju podnošenja zajedničke ponude naručitelj će prihvatiti jamstvo za ozbiljnost ponude koje glasi na bilo kojega člana zajednice ponuditelja (garanta), pod uvjetom da dostavljeno jamstvo sadrži jasan i nedvosmislen navod da se radi o jamstvu za ponudu zajednice ponuditelja s navođenjem svih članova zajednice ponuditelja.
Ukoliko se, iz bilo kojeg razloga, produljuje rok za dostavu ponuda potrebno je sukladno tome uskladiti i važenje bankarske garancije jer rok valjanosti bankarske garancije ne smije biti kraći od roka valjanosti ponude. Ponuditelj može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.
Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj je obvezan prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, u roku od 5 (pet) dana, računajući od dana slanja zahtjeva Naručitelja putem EOJN RH.
Iznimno od prethodno propisanog jamstva za ozbiljnost ponude, gospodarski subjekt može Naručitelju Županijskoj lučkoj upravi Krk uplatiti novčani polog u iznosu od 3.600,00 eur na žiro račun kod Erste&Steiermärkische Bank, IBAN: HR4224020061100108185 s naznakom: jamstvo za ozbiljnost ponude u postupku javne nabave evidencijski broj EV-M-78/24.
Ako gospodarski subjekt uplati novčani polog kao jamstvo za ozbiljnost ponude, dužan je u sklopu svoje ponude dostaviti dokaz o plaćanju na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, Naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu Naručitelja. Gospodarski subjekt u ponudi treba navesti IBAN, model i poziv na broj s kojim će Naručitelj izvršiti povrat novčanog pologa.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis radova

 • Tehnički stručnjaci ili tijela - izvođenje radova

 • Alati, postrojenje ili tehnička oprema

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Nabava radova na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezlištu u luci Krk

Opis nabave: Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od pranja brodova sa svim pripadajućim objektima (taložnik, crpna stanica, uređaj za kemijsko fizikalni tretman smješten u kontejneru, kontrolno okno, crpna stanica koja omogućava spoj na javnu sanitarnu kanalizaciju) u luci Krk.

Namjena

CPV Oznaka: 45244000, Pomorski građevinski radovi

Dodatna CPV oznaka: 45252000, Građevinski radovi na uređaju za obradu otpadnih voda, uređaja za pročišćivanje i spalionica otpada

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Grad Krk, Luka Krk

NUTS kod: HR031 - Primorsko-goranska županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 3 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 16.09.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 120.800,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 80,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Jamstveni rok za otklanjanje bitnih nedostataka građevine 20,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 02.03.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 13.03.2024.Vrijeme: 10:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 13.03.2024.Vrijeme: 10:00

Mjesto : Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, Krk

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.
Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo članovi stručnog povjerenstva naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Izmjene

Opći podaci o izmjenama

Uputa na osnovnu objavu: 2024/S F02-0001060

Datum slanja izvorne obavijesti: 14.02.2024.

Datum slanja obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama: 02.03.2024.

Glavni razlog izmjena: Ažurirane informacije

Razlozi izmjena: Sukladno zahtjevu zainteresiranog gospodarskog subjekta, a kojeg je Naručitelj prihvatio, rok početka izvođenja radova definira se za polovinu rujna 2024.g.


Izmjena 1.

Vrsta izmjene: Ostali podaci o rokovima

Opis promjena: Izmjena roka početka radova.

Ovom izmjenom se mijenjadokumentacija o nabavi.
 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
275400-Aneks garancije br. 2404001295-2024-04-12T11-24-09.pdf 268.95 KB  
696779-Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_radovi na odvodnji i zbrinjavanju otpadnih voda na istezalištu u luci Krk potpisan-2024-04-12T11-24-09.pdf 680.45 KB  
154158-Zahtjev za nadopunu-2024-04-12T11-24-09.pdf 150.54 KB  
2728-Odluka o odabiru-2024-04-12T11-24-09.html 3.34 KB  
6251-Zapisnik o pregledu i ocjeni-2024-04-12T11-24-09.html 10.30 KB  
740453-Odluka o odabiru potpisana-2024-04-12T11-24-09.pdf 723.10 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024