Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Higijenske potrepštine

Kategorije: Nabava namještaja i opreme za urede, dječje vrtiće, škole, sportske dvorane, ugostiteljske objekte i dr., Nabava proizvoda za osobnu higijenu, sredstava za čišćenje i potrošnog materijala, Nabava roba, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 22.4.2024.
Nadmetanje raspisao: I. osnovna škola Bjelovar
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.4.2024.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU 
MATERIJALA ZA HIGIJENSKE POTREBE 
(jednostavna nabava) 
1. NARUČITELJ 
1.1 Podaci o naručitelju 
I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR 
Adresa: Željka Sabola 14, 43000 Bjelovar 
OIB: 20465040737 
Broj telefona: 043/246-906 
Web: http://os-prva-bj.skole.hr/ 
Adresa elektroničke pošte: tajnistvo@1osb.ims.hr;  
Odgovorna osoba naručitelja: Martina Supančić, ravnateljica škole 
1.2 Podaci o službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima 
Tajništvo 
I. osnovna škola Bjelovar, Željka Sabola 14, 43 000 Bjelovar 
Broj telefona: 043/246-906 
Adresa elektroničke pošte: tajnistvo@1osb.ims.hr 
1.3 Procijenjena vrijednost jednostavne nabave  
7.200,00 eura (bez PDV-a) 
Sklapa se ugovor za razdoblje od 12 mjeseci. 
2. PREDMET JEDNOSTAVNE NABAVE  
2.1 Opis predmeta jednostavne nabave 
Predmet jednostavne nabave je opskrba materijalima za higijenske potrebe u  razdoblju od jedne godine. 
Predmet jednostavne nabave nije podijeljen na grupe te nuđenje predmeta nabave  po grupama nije dozvoljeno. 
Ako ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama naručitelja  određenim u opisu predmeta nabave, odnosno ponudu kojom se nudi roba koja očito  ne zadovoljava potrebe naručitelja u odnosu na traženi predmet nabave, ponuda će  biti ocijenjena kao neprikladna.

2.2 Količina predmeta jednostavne nabave 
Naziv i mjera predmeta nabave navedena je u troškovniku koji je sastavni dio ove  dokumentacije. Stvarna nabavljena količina na temelju sklopljenog ugovora nije  određena, ali ukupna plaćanja po ovom predmetu nabave, bez poreza na dodanu  vrijednost, ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.  
2.3 Tehničke specifikacije 
Ponuditelj je dužan ponuditi robu sukladno Troškovniku koji je sastavni dio ovog  Poziva na dostavu ponuda te ga je obavezan ispuniti prema uputama iz samog  Troškovnika. 
2.4 Mjesto isporuke robe 
 I. osnovna škola Bjelovar, Željka Sabola 14, 43 000 Bjelovar  
2.5 Rok isporuke 
Isporuke robe su sukcesivne tijekom 12 mjeseci, a rok isporuke počinje teći od dana  sklapanja ugovora.  
3. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
3.1 Ponuditelj mora u postupku jednostavne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni,  strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog  subjekta (preslika). 
 3.2. Dokumenti kojima se dokazuje pravna i poslovna sposobnost Uz ponudu moraju biti priloženi slijedeći dokumenti/ u preslici/: 
? Izvod iz sudskog registra ili obrtnica - upis u registar dokazuje se  odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta  gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom  potpisa kod nadležnog tijela. Navedeni dokaz ne smije biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka jednostavne nabave. 
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti se utvrđuju za sve članove  
zajednice pojedinačno. 
? Potvrda porezne uprave o nepostojanju poreznog duga. 
? IZJAVA da su poznate odredbe iz dokumentacije, da ih se prihvaća i da će  se isporučiti predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijenu koja je  navedena u ponudi. 
? IZJAVA o nepostojanju razloga za isključenje u postupku nabave u bilo  kojoj fazi. 
4. PONUDA 
4.1. Sadržaj ponude i način izrade ponude  
Ponuda treba sadržavati:  
1. popunjen ponudbeni list na obrascu ovog Poziva na dostavu ponuda, potpisan od  ovlaštene osobe i ovjeren pečatom ponuditelja  
2. tražene dokaze sposobnosti iz točke 3. ove dokumentacije za nadmetanje 3. popunjen troškovnik potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom ponuditelja 

4. Izjava/Izjave 
  
 4.2. Način izrade ponude 
1. Ponuda mora biti izrađena na način da čini cjelinu. 
2. Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način da se onemogući naknadno  vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom). 
3. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti  izrađena na način na način da čini cjelinu, ista se izrađuje u dva ili više  dijelova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za  pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezeni, ponuditelj obilježava  nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. 
4. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, ponuditelj u sadržaju ponude  navodi od koliko se dijelova ponuda sastoji. 
5. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj  stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više  dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje  rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice koji završava prethodni  dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj  ne mora taj dio ponude ponovno numerirati 
6. Ponuda se dostavlja u izvorniku, papirnatom obliku, potpisana od strane  odgovorne osobe ponuditelja ili osobe koju je odgovorna osoba ponuditelja  pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u tom slučaju za  ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude). 
7. Ponuda se piše neizbrisivom tintom. 
8. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi i dokazivi.  Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i  pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta. 
9. Pri izradi ponude ponuditelja se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove  Dokumentacije za nadmetanje, čiji tekst se ne smije mijenjati i  nadopunjavati (kao ni tekst troškovnika i obrazaca koji su njezin sastavni  dio). 
4.3. Način dostave ponude 
Ponuda se dostavlja (osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom) u zatvorenoj  omotnici s nazivom i adresom naručitelja:  
I. osnovna škola Bjelovar, Željka Sabola 14, 43 000 Bjelovar, s nazivom i adresom  ponuditelja, i naznakom „Jednostavna nabava – materijali za higijenske potrebe - NE OTVARAJ“. 
Rok za dostavu ponuda je do 22. travnja 2024. godine, do 10.00 sati. Nije dozvoljena dostava ponude elektroničkim putem. 
Do isteka roka za dostavu ponude, ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu  ponude.  
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s  obveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. 
Svaka ponuda pristigla nakon roka ne otvara se, obilježava se kao zakašnjela, te se  neotvorena vraća pošiljatelju, bez odgode. 
4.4. Alternativne ponude 
Alternativne ponude nisu dopuštene.

4.5. Način određivanja cijene ponude 
? Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima. 
? Cijena ponude piše se brojkama. 
? Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. 
? U cijenu ponude uračunati su svi troškovi i popusti, bez poreza na dodanu  vrijednost, koji se iskazuju zasebno iza cijene ponude. 
? Sve jedinične cijene nepromjenjive su za cijelo vrijeme trajanja ugovora  i ne podliježu nikakvim izmjenama. 
? Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. ? Naručitelj u ovom postupku nabave ne može odbiti pretporez te se  uspoređuju cijene ponuda sa PDV-om. 
4.6. Kriterij za odabir ponude 
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena valjane i prihvatljive ponude. 
4.7. Jezik na kojem se izrađuje ponuda 
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
4.8. Rok valjanosti ponude 
Rok valjanosti ponude je 90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. 
5. OSTALE ODREDBE 
5.1 Otvaranje ponuda nije javno. 
Ponude će otvoriti najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja. Naručitelj na  osnovi pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru koja se temelji na  kriteriju za odabir ponude. Odluku o odabiru potpisuje odgovorna osoba naručitelja  (ravnatelj škole).  
  
 5.2. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju 
 10 (deset) dana od isteka roka za dostavu ponuda 
 5.3. Bitni uvjeti ugovora ili prijedloga ugovora 
 Ugovor o nabavi će sadržavati elemente iz dokumentacije: 
? predmet nabavke 
? utvrđena cijena ponude ponuditelja 
? trajanje ugovora 
? način plaćanja 
? mjesto i vrijeme isporuke robe 
? opće odredbe, nepromjenjivost cijena tijekom trajanja ugovora 
 Jedinične cijene su fiksne i ne mogu se mijenjati.

5.4. Rok, način i uvjeti plaćanja 
 Plaćanje isporuke robe po ugovoru o nabavi vrši se na temelju isporuke robe po  pojedinačnim narudžbama, u roku od trideset (30) dana od dana ispostavljanja  fakture.  
 Faktura mora sadržavati referencu na broj ugovora o jednostavnoj nabavi temeljem  kojeg je izvršena isporuka robe. 
 Ne odobrava se plaćanje predujma. 
 

http://www.os-prva-bj.skole.hr/jednostavna_nabava


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd.cgi?action=5&id=3098e88e364fc6443fc46ee0b81b9f5f_1712912406673 0.00 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024