Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Osposobljavanje za rad na siguran način

Kategorije: Edukacija, Ostale usluge, Usluge, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 22.4.2024.
Nadmetanje raspisao: Ministarstvo financija, Carinska uprava
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.4.2024.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
CARINSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED
KLASA: 406-03/24-01/55
URBROJ: 513-02-1420/4-24-5
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
(u nastavku: Poziv)
ZA NABAVU OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
Objavljen na internetskoj stranici Republike Hrvatske, Ministarstva financija,
Carinske uprave
dana 12. travnja 2024. godine
Evidencijski broj nabave: 95-24-JN
(Jednostavna nabava)
Zagreb, travanj 2024. godine
2
1. OPĆI PODACI
1.1. Naziv i sjedište Naručitelja
REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA
A. von Humboldta 4a, Zagreb
OIB: 18683136487
telefon: 01/62 11 219, telefaks: 01/62 11 020 ili 62 11 002
Internet adresa: https://carina.gov.hr
1.2. Podaci o Službi zaduženoj za kontakt
Služba: Sektor za financije, Služba za nabavu i upravljanje imovinom
Adresa elektroničke pošte: javna.nabava@carina.hr
1.3. Evidencijski broj nabave: 95-24-JN
1.4. Vrsta postupka nabave
Jednostavna nabava s ciljem zaključivanja ugovora, temeljem članka 4. Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave u Carinskoj upravi (KLASA: 011-02/23-03/19; URBROJ: 513-02-1460/5-23-1 od 03. travnja 2023. godine, u daljnjem tekstu: Odluka), a u vezi članka 15. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22; u nastavku: Zakon).
1.5. Procijenjena vrijednost nabave: 7.500,00 EUR bez poreza na dodanu vrijednost
1.6. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
Nema gospodarskog subjekta s kojim je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. Zakona (za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2. Zakona - članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave.
2. PREDMET NABAVE
2.1. Naziv i CPV oznaka predmeta nabave:
Osposobljavanje za rad na siguran način
CPV oznaka: 80530000 - Usluge stručnog osposobljavanja
2.2. Grupe predmeta nabave
Predmet nabave nije podijeljen u grupe.
2.3. Opis i količina predmeta nabave
Predmet nabave je online edukacija – osposobljavanje službenika za rad na siguran način, sukladno člancima 27. do 30. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), gdje je poslodavac dužan osposobiti radnike za rad na siguran način za svaki posao (radno mjesto) i to prema opasnostima, štetnostima, naporima i mjerama zaštite prema procjeni rizika.
3
Osposobljavanje je potrebno obaviti u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj 142/2021, u nastavku: Pravilnika). Osposobljavanje se treba provoditi putem sustava e-learning (online edukacija).
Nakon uspješno provedenog osposobljavanja za svakog polaznika sastavlja se zapisnik na obrascu koji je u prilogu Pravilnika, te polaganju stručnog ispita te čini njegov sastavni dio (Obrazac ZOS), kojeg je poslodavac obvezan čuvati.
Stvarna nabavljena količina na temelju sklopljenog ugovora o nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine, a ovisit će o stvarnoj potrebi Naručitelja tijekom važenja ugovora o nabavi robe.
Okvirna količina predmeta nabave sukladna je Troškovniku (Prilog br. 2. ovog Poziva).
Ponuditelji su obvezni ponuditi cjelokupni predmet nabave.
2.4. Mjesto izvršenja predmeta nabave
Izvršenje putem web-a, online edukacija.
2.5. Rok izvršenja predmeta nabave
Rok izvršenja predmeta nabave je u roku do četiri (4) mjeseca od dana sklapanja ugovora.
2.6. Rok trajanja ugovora o nabavi
Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave sa ciljem sklapanja ugovora o nabavi za razdoblje od šest (6) mjeseci.
3. DOKAZI O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Ponuditelji su dužni u ponudi dostaviti slijedeće dokaze o sposobnosti:
3.1. Izjavu o nekažnjavanju sukladno navedenom u Prilogu br. 3. ovog Poziva. Izjavu daju sve osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i koje su u nadzornom odboru gospodarskog subjekta.
Izjavu o nekažnjavanju (iz članka 265. stavka 2. u vezi s člankom 251. stavkom 1. Zakona) može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.
3.2. Izjavu o nepostojanju duga u Poreznoj upravi, sukladno Prilogu br. 4. ovog Poziva.
3.3. Izjavu o registraciji za obavljanje djelatnosti, sukladno Prilogu br. 5. ovog Poziva.
3.4. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova zaštite na radu kao i
osposobljavanje za zaštitu na radu.
Izjave ili druge potvrde, ukoliko su tražene (uvjerenja ili certifikati) mogu se dostaviti na hrvatskom ili bilo kojem drugom jeziku uz obvezan prijevod na hrvatski jezik. U slučaju da Naručitelj posumnja u istinitost prijevoda dokumenta iz ponude, može od ponuditelja zahtijevati dostavu prevedenog dokumenta ovjerenog od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja/tumača za predmetni jezik.
4
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točke 3. ovog Poziva, utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 3. ovog Poziva.
4. PONUDA
4.1. Način izrade ponude
Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst ovog Poziva.
Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.
Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje listova (npr. jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom preko koje je otisnut pečat ponuditelja na način da isti obuhvaća dio posljednje strane ponude i dio pričvršćenja naljepnicom).
Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.
Stranice ponude se označavanju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (npr. katalozi) ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.
4.2. Sadržaj ponude
Ponuda sadrži najmanje:
1. Popunjeni Ponudbeni list – Prilog br. 1. ovog Poziva,
2. Popunjeni Troškovnik, potpisan i ovjeren od odgovorne osobe za zastupanje ponuditelja - Prilog br. 2. ovog Poziva,
3. Jamstvo za ozbiljnost ponude ili preslika dokaza o uplati na račun Naručitelja, sukladno točki 5.1. ovog Poziva
4. Tražene dokaze o sposobnosti,
5. Izjave sukladno prilozima ovog Poziva,
6. Potpisan i ovjeren prijedlog Ugovora (Prilog br. 7. ovog Poziva),
7. Ostalo traženo u ovom Pozivu.
Dokumentacija i ponuda ne moraju biti složene prema gore navedenom redoslijedu. Izjave i obrasci trebaju biti potpisani od ovlaštene osobe ponuditelja i ovjereni pečatom ponuditelja.
U slučaju da ponudu dostavlja zajednica ponuditelja, Ponudbeni list sadrži podatke iz točke 1. ovog članka za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.
5
4.3. Način dostave ponude
Ponuda se predaje u zatvorenoj omotnici, na adresu naručitelja navedenu u točki 1.1. ovog Poziva.
Izjave i potvrde koje su odabrani ponuditelji u provedenim postupcima jednostavne nabave već dostavili u roku do tri (3) mjeseca od dana objave ovog Poziva nije potrebno od istih ponovo zahtijevati, već se uz ponudu prilažu kopije iz postupaka provedenih uz prethodna tri (3) mjeseca (uz naznaku ponuditelja o nazivu predmeta nabave i evidencijskom broju provedenog postupka jednostavne nabave za koji je dostavio izjave i potvrde).
Izjave i potvrde koje se zahtijevaju u ovom Pozivu, a ponuditelji su ih već dostavili u ponudama u postupcima javne nabave, temeljem kojih je zaključen važeći ugovor o nabavi, nije potrebno ponovo zahtijevati (uz naznaku ponuditelja o nazivu predmeta nabave, klasi i urudžbenom broju zaključenog važećeg ugovora o nabavi).
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
- naziv i adresa naručitelja,
- evidencijski broj nabave,
- naziv predmeta nabave,
- naznaka „ponuda“,
- naznaka „ne otvarati“, te
- naziv i adresa ponuditelja.
U jednostavnom postupku nabave, gospodarski subjekti mogu dostaviti svoje ponude u roku za dostavu ponuda. Pravodobno dostavljena ponuda, te izmjena i/ili dopuna ponude upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda s rednim brojem prema redoslijedu zaprimanja.
Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba naručitelja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.
Naručitelj će na omotnici ponude naznačiti datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponude. Ponuditelju koji neposredno dostavlja ponudu, naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.
Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude ili može pisanom izjavom odustati od dostavljene ponude.
Izmjena i/ili dopuna ponude, te pisana izjava o odustajanju od ponude dostavljaju se na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude, odnosno o odustajanju od ponude. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
Ponuditelj može dostaviti samo jednu (1) ponudu za cjelokupan predmet nabave.
4.4. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA
Ponude će se dostaviti naručitelju neposredno ili putem pošte u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:
REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA
A. von Humboldta 4a, 10 000 Zagreb
s naznakom: OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN
ev. br. nabave: 95-24-JN
„PONUDA“
„NE OTVARATI“
6
Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude. Rok za dostavu ponuda u urudžbeni zapisnik, prizemlje, soba br. 2., bez obzira na način dostave je najkasnije do 22. travnja 2024. godine, u 13:00 sati.
U postupku nabave obavit će se otvaranje ponuda, o čemu će se sastaviti Zapisnik. Ponude se otvaraju na adresi Naručitelja: Carinska uprava Središnji ured, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4a, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda. Ponude se neće javno otvarati.
Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u zapisnik i neće se otvarati, evidentiraju se i obilježavaju kod naručitelja kao zakašnjelo pristigle ponude, te se neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.
4.5. Pravila dostave dokumenata u ponudi
Svi dokumenti kojima se utvrđuju obvezni i ostali razlozi isključenja ponuditelja, kao i dokumenti kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja, mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
4.6. Dostava ponuda elektroničkim putem
Nije dopuštena dostava ponuda elektronički putem.
4.7. Varijante ponude
Nije dopušteno podnošenje varijante ponude.
4.8. Način izračuna cijene predmeta nabave
Jedinične cijene predmeta nabave izražene u Troškovniku su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi. Cijena ponude i ukupna cijena ponude moraju biti izražene u eurima, brojkama za cjelokupan predmet nabave, u apsolutnom iznosu. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.
Ponuditelj je dužan ponuditi, odnosno upisati jediničnu cijenu i ukupnu cijenu (zaokruženu na dvije decimale), za svaku stavku Troškovnika na način kako je to određeno u Troškovniku, te cijenu ponude bez iskazanog poreza na dodanu vrijednost, iznos poreza na dodanu vrijednosti i ukupnu cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost, na način kako je to određeno u Troškovniku i Ponudbenom listu.
Nije dopušteno upisivanje ili izbacivanje pojedinih dijelova Troškovnika. Ako ponuditelj ne ispuni sve tražene stavke iz Troškovnika ili promijeni tekst naveden u Troškovniku, takav će se Troškovnik smatrati nepotpunim i nevažećim.
Ponuditelj je obvezan u Ponudbenom listu (Prilog br. 1.) upisati sve tražene stavke. Ako ponuditelj ne ispuni sve stavke u Ponudbenom listu, takav će se Ponudbeni list smatrati nepotpunim i nevažećim.
Ponudbeni list mora biti ovjeren i potpisan od osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.
7
4.9. Rok, način i uvjeti plaćanja
Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
Naručitelj se obvezuje isporučenu robu, temeljem ispostavljenog eRačuna, platiti u roku do trideset (30) dana od dana primitka računa za stvarno isporučenu robu sa dokazom o isporučenoj robi.
Račun se dostavlja uz dokaz o isporuci Naručitelju sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Dokaz o isporuci mora biti ovjeren i potpisan od odgovorne osobe naručitelja na lokaciji gdje je roba isporučena.
Šifra za dostavu elektroničkih računa putem Financijske agencije kao centralnog informacijskog posrednika ili drugih informacijskih posrednika koji su povezani s Financijskom agencijom, je za Središnji ured – 11002 .
4.10. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude, odnosno razdoblje u kojem su ponuditelji vezani uvjetima iz ponude je šezdeset (60) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. U tom slučaju mora se produžiti i rok važenja jamstva za ponudu sukladno traženom produženju roka valjanosti ponude.
Naručitelj će odbiti ponudu čija je opcija kraća od zahtijevane.
4.11. Kriterij za odabir ponude
Javni naručitelj temelji dodjelu ugovora o nabavi na kriteriju cijene.
5. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA
Ponuditelji su obavezni Naručitelju s ponudom dostaviti Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice ili dokaza o uplati pologa na račun Naručitelja.
5.1. Ukoliko ponuditelj dostavlja zadužnicu ili bjanko zadužnicu ista mora sadržavati javnobilježničku ovjeru te slijedeće:
- podatke o dužniku (naziv tvrtke ili skraćena tvrtka, naziv za pravne osobe, odnosno ime i prezime za fizičke osobe; sjedište, odnosno mjesto i adresa i osobni identifikacijski broj (OIB),
- mjesto i datum izdavanja,
- upisan „iznos 225,00 EUR“ (za zadužnicu)
- upisan „iznos do 1.000,00 EUR“ (za bjanko zadužnicu)
Zadužnicom / bjanko zadužnicom dužnik (ponuditelj) daje suglasnost da se radi naplate tražbine u iznosu naznačenom u njoj (ali ne u iznosu većem od 225,00 EUR), zapljene svi računi kod banaka dužnika te da se novčana sredstva s tih računa u skladu s izjavom sadržanom u istoj zadužnici / bjanko zadužnici izravno s računa dužnika (ponuditelja) isplate vjerovniku.
Jamstvo za ozbiljnost ponude iz točke 5.1. dostavlja se u izvorniku. Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji (npr. uložni fascikl) i čini sastavni dio ponude uvezene u cjelinu. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem,
8
klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.
5.2. Ukoliko ponuditelj uplaćuje novčani polog na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, dužan je uplatiti 225,00 EUR sa slijedećim podacima:
- IBAN: HR1210010051863000160
- model: HR64
- poziv na broj: 9725-20165-OIB uplatitelja
- svrha uplate: jamstvo za ozbiljnost ponude, ev. br.: 95-24-JN,
a u ponudi će dostaviti potvrdu o izvršenoj uplati na navedeni račun.
Kod uplate pologa iz inozemstva, provizija za povrat uplate obračunava se na teret ponuditelja.
Rok važenja jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude.
Svaki nedostatak traženog jamstva za ozbiljnost ponude smatrat će se neotklonjivim nedostatkom, te će ponuda s tako priloženim jamstvom biti odbijena, sukladno članku 295. Zakona.
Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku.
5.3. Naplata i povrat jamstva za ozbiljnost ponude
Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:
- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
- dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 254. stavka 1. točke 8. Zakona;
- nedostavljanja dokumenata na zahtjev Naručitelja, prilikom provjere ponuditelja, sukladno članku 262. stavak 2. Zakona;
- neprihvaćanja ispravka računske greške;
- odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u roku do deset (10) dana od sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
Ako jamstvo za ozbiljnost ponude ne bude naplaćeno, Naručitelj se obvezuje vratiti
gospodarskim subjektima izvornik jamstva za ozbiljnost ponude neposredno u roku do deset (10) dana od dana potpisa ugovora o nabavi.
5.4. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Ponuditelji su obavezni Naručitelju s ponudom dostaviti Izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (sukladno Prilogu br. 6. ovog Poziva).
Odabrani ponuditelj će u roku do deset (10) dana od dana sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza u obliku bankovne garancije, zadužnice ili bjanko zadužnice ili dokaza o uplati pologa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od deset posto (10%) od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost.
Ukoliko ponuditelj dostavlja bankovnu garanciju, ista mora biti bezuvjetna, neopoziva, na prvi pisani poziv Naručitelja, bez prigovora i s rokom važenja najmanje trideset (30) dana od proteka ugovornog razdoblja.
9
Zadužnica/bjanko zadužnica mora sadržavati javnobilježničku ovjeru, popunjenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Narodne novine, broj 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23) i Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22). Zadužnica/bjanko zadužnica dospijeva danom podnošenja na naplatu Financijskoj agenciji.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se aktivirati u slučaju povrede ugovornih obveza.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se odabranom ponuditelju nakon trideset (30) dana od dana proteka ugovornog razdoblja, ako je odabrani ponuditelj uredno izvršio sve svoje ugovorne obveze. Kod uplate pologa iz inozemstva, provizija za povrat uplate obračunava se na teret odabranog ponuditelja.
Naplata jamstva za ozbiljnost ponude će se izvršiti u slučaju odbijanja potpisivanja ugovora
o javnoj nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora u roku do deset (10) dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
6. PRIJEDLOG UGOVORA
Sastavni dio ovog Poziva je prijedlog Ugovora (Prilog br. 7. ovog Poziva) kojeg ponuditelj dostavlja potpisane od strane ovlaštene osobe i ovjerene pečatom. Svojim potpisom i pečatom ponuditelj daje suglasnost na prijedlog Ugovora.
7. JEZIK NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Potvrde, izjave, ovlaštenja ili certifikati traženi kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti mogu biti dostavljeni i na stranom jeziku, uz obvezan prijevod na hrvatski jezik. U slučaju da Naručitelj posumnja u istinitost prijevoda dokumenta iz ponude, može od ponuditelja zahtijevati dostavu prevedenog dokumenta ovjerenog od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja/tumača za predmetni jezik.
Ponuditelju je dozvoljeno u tehničkom dijelu ponude upotrijebiti pojedine izraze koji se smatraju internacionalnima.
8. SUDJELOVANJE PODUGOVARATELJA
Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.
Ponuditelj u ponudi za podugovaratelja mora dokazati da za njega ne postoji osnova za isključenje iz točki 3.1., 3.2. i 3.3. ovog Poziva.
Javni naručitelj može ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta primijeniti na podugovaratelje, ako je tako odredio u ovom Pozivu.
Javni naručitelj može proširiti primjenu odredbi stavaka 1. i 2. članka 221. Zakona i na podugovaratelje, podugovaratelja ili na subjekte koji se nalaze niže u podugovarateljskom lancu, ako je tako odredio u ovom Pozivu, te u tom slučaju na odgovarajući način primjenjuje odredbe istoga članka.
Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet (5) dana.
10
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti dokaz da ne postoji osnova za isključenje podugovaratelja temeljem točke 3.2. ovog Poziva.
Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o nabavi dao u podugovor, prethodno navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o nabavi.
Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u ovom Pozivu ili ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.
Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:
1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o nabavi u podugovor ili nije
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi koji je prethodno dao u podugovor.
Uz navedeni zahtjev iz točaka 1. i 2., ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente za novog podugovaratelja:
1. koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. podaci o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dokaz da ne postoji osnova za isključenje podugovaratelja temeljem točke 3.2. ovog Poziva.
Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:
1. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona, ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje
2. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točke 3. Zakona, ako se ugovaratelj u postupku nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o nabavi.
Podaci o podugovaratelju dostavljaju se u sklopu Dodatka II Ponudbenog lista. Ako ponuditelj ne dostavi podatke o podugovaratelju, smatra se da će cjelokupni predmet nabave izvršiti samostalno.
11
9. ZAJEDNICA PONUDITELJA
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koja je pravodobno dostavila zajedničku ponudu.
U slučaju podnošenja ponude zajednice ponuditelja, svaki član iz zajednice dužan je dostaviti dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje (točka 3. ovog Poziva).
Gospodarski subjekt može se u postupku nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta za ekonomsku i financijsku sposobnost, te tehničku i stručnu sposobnost osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.
Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije iz članka 268. stavka 1. točke 8. Zakona ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.
Javni naručitelj obvezan je, sukladno točki 3. ovog Poziva, provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje.
Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta.
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, javni naručitelj može zahtijevati njihovu solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora.
Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata pod uvjetima određenim točkom 9. ovog Poziva.
U slučaju ugovora o nabavi radova, ugovora o nabavi usluga ili ugovora o nabavi robe koji uključuju poslove postavljanja ili instalacije, javni naručitelj može zahtijevati da određene ključne zadatke, odnosno poslove obavlja izravno sam ponuditelj ili član zajednice ponuditelja. Sukladno članku 50. ZJN-a, Naručitelj ne smije zahtijevati da zajednica gospodarskih subjekata ima određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude ili zahtjeva za sudjelovanje, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.
Ako zajednička ponuda bude odabrana, naručitelj će nakon odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće ispunjenje ugovora (npr. ugovor o poslovnoj suradnji i sl.) iz kojeg je vidljivo koji će dio iz ponude izvršiti svaki od članova zajednice ponuditelja, način na koji je organizirano zaprimanje narudžbi, isporuka robe, izdavanje računa ili zaprimanje reklamacija na isporučenu robu, te zaprimanje opomena u slučaju povrede ugovornih obveza. Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
12
Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi za isti predmet nabave.
Podaci o zajednici ponuditelja dostavljaju se u sklopu Dodatka I Ponudbenog lista. Ako ponuditelj ne dostavi podatke o zajednici ponuditelja, smatra se da će cjelokupni predmet nabave isporučiti samostalno.
10. DOKUMENTI KOJI ĆE SE NAKON POSTUPKA NABAVE VRATITI PONUDITELJIMA
Ponuda i dokumenti priloženi uz ponudu, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se ponuditeljima, osim u slučaju zakašnjele ponude, odustajanja ponuditelja od dostavljene ponude, te u slučaju poništenja postupka nabave iz članka 299. Zakona, kada će Naručitelj vratiti ponuditelju neotvorenu ponudu.
Neposredno nakon završetka nabave naručitelj će svim ponuditeljima vratiti dokumente za koje je u dokumentaciji za nadmetanje predvidio povrat.
Jamstvo za ozbiljnost ponude obvezno se vraća ponuditelju nakon završetka postupka, a preslika jamstva se pohranjuje, sukladno članku 217. Zakona.
11. DODATNE INFORMACIJE I OBJAŠNJENJA, TE IZMJENE POZIVA
Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv. Naručitelj će nastojati, ali nema obvezu odgovoriti na upit ponuditelja.
12. OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Osobni podaci za potrebe ovog postupka nabave se prikupljaju, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim za to ovlaštenim osobama, samo u svezi s potrebom provedbe postupka nabave i provedbe ugovora, sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Europske unije 2016/679 (GDPR), te s istom usklađenih i primjenjivih propisa Republike Hrvatske.
Naručitelj će u slučaju da zainteresirani gospodarski subjekt, pravna ili fizička osoba u postupku provedbe ove konkretne nabave ne postupi suprotno, smatrati da je isti dao svoju privolu za obradu traženih osobnih podataka, te će s istima postupati u skladu i na način opisan prethodno u ovoj točki Poziva.
13. OSTALE NAPOMENE
Naručitelj će nakon pregleda i ocjene ponuda obavijestiti o odabranom ponuditelju sve ponuditelje koji su dostavili ponude. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.
Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.
 

https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/nabava-prodaje-i-oglasi/nabava/jednostavna-nabava/95-24-jn-osposobljavanje-za-rad-na-siguran-nacin/14320


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
95-24-JN_Poziv_na_dostavu_ponuda.pdf 358.45 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024