Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Kitovi za PCR iz okolišnih uzoraka i hrane

Kategorije: Nabava lijekova, medicinske, laboratorijske opreme i potrošnog materijala, Ostala nabava, Nabava roba, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 19.4.2024.
Nadmetanje raspisao: Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar
Objavljeno u: Ostali izvori, 12.4.2024.
Naručitelj:
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
OIB: 33392005961
Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb
www.stampar.hr
 
                                                               POZIV NA DOSTAVU PONUDA
 
Sukladno čl. 15., st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016 i 114/2022), za procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 eura (bez PDV-a) za robu i usluge, odnosno 66.360,00 eura (bez PDV-a) za radove (jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.
 
Popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:
-Soba 6, obrt za usluge psihoterpije, savjetovanja i coaching-a, R.F. Mihanovića 8, 10110 Zagreb, OIB: 90510860024
-Udruga za realitetnu terapiju Republike Hrvatske, Ul. Tome i Petra Erdödyja 2, 10000 Zagreb, OIB: 11956699236
-TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Šestinski Vrh 55, 10163 Zagreb, OIB:  84614140868
-EQUITAS d.o.o., Šestinski Vrh 55, 10163 Zagreb, OIB:  90086574057
-RADIN, obrt za savjetovanje i usluge, Krančići 17F, Kaštelir, 52440 Poreč, OIB: 89459307731
-OptimIT d.o.o., Planinska ulica 13A, 10135 Zagreb, OIB: 02856494977
-FREQUENTO d.o.o., Planinska ulica 13A, 10135 Zagreb, OIB: 38087047665
-T savjetovanje, obrt za informatičke usluge, Hegedušićeva 8, 10123 Zagreb, OIB: 11625573184
 
1. OPIS PREDMETA NABAVE
 
Predmet nabave: KITOVI ZA PCR IZ OKOLIŠNIH UZORAKA I HRANE
 
Grupa 1. Kitovi za izolaciju i pročišćavanje DNA iz okolišnih uzoraka i hrane
Grupa 2. Kitovi za detekciju i kvantifikaciju alergena i detekciju različitih životinjskih vrsta iz okolišnih uzoraka i hrane
Grupa 3. Kitovi za detekciju patogenih mikroorganizama iz okolišnih uzoraka i hrane
Grupa 4. Kitovi za GMO screening uzorka hrane
 
CPV: 33695000-8 svi drugi proizvodi koji se ne rabe za liječenje
 
Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 16.500,00 eur (bez PDV-a)
Grupa 1. 5.000,00 €
Grupa 2. 2.000,00 €
Grupa 3. 6.000,00 €
Grupa 4. 3.500,00 €
 
Evidencijski broj nabave: BN-23-2024
Tehničke specifikacije: Sadržane u Troškovniku.
 
Ponuditelj treba popuniti priloženi troškovnik - upisati sve jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost, iznos PDV-a i ukupnu cijenu ponude s PDV-om izražene na dvije decimale.
Ukoliko određenu stavku troškovnika ponuditelj neće naplaćivati, odnosno, ukoliko ju nudi besplatno ili je ista uračunata u cijenu neke druge stavke, ponuditelj je u troškovniku za istu stavku obvezan upisati iznos "0,00".
Ukoliko ponuditelj izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu ovog poziva (promijeni tekstualni opis, količinu stavke) smatrat će se da je njegova ponuda nepravilna. Takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene.     
 
 
2. UVJETI NABAVE
 
•             Način izvršenja: ugovor
•             Rok izvršenja: 1 godina od dana obostranog potpisa ugovora. Roba se isporučuje sukcesivno, temeljem pisanih narudžbi naručitelja u roku od 15 dana od dana primitka narudžbenice. Dinamiku naručivanja određuje naručitelj.
•        Količina predmeta nabave:  Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna), a razvidna je iz troškovnika. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.
•             Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
•             Mjesto izvršenja: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR", Mirogojska cesta 16, Zagreb
•             Rok, način i uvjeti plaćanja: Izvršitelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun. Obračun i naplata isporučenih roba obavit će se nakon potpisom prihvaćenih računa od strane Naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz troškovnika i stvarno isporučenim količinama roba iz Troškovnika. Naručitelj se obvezuje ovjereni nesporni dio računa isplatiti izvršitelju u roku 30 (trideset) dana od dana primitka računa.
•             Cijena ponude: Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u eurima. Cijena je nepromjenjiva. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje) i popusti. Ako cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazanoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku.
•             Kriterij odabira ponude: najniža cijena (uspoređuje se cijena ponuda bez PDV-a). U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.   
•             Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda: ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko su neki od traženih dokumenata koje je dostavio ponuditelj izdani na stranom jeziku, ponuditelj je dužan dostaviti i njihov prijevod  na hrvatski jezik, osim ako je ovim Uputama određeno drugačije.
 
 
3.  PODACI O PONUDI 
 
3.1. SADRŽAJ PONUDE (dokumenti koje je ponuditelj dužan dostaviti):
 
 
Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave poziva na dostavu ponude.
 
Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela koja se izdaje u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se mora potvrditi da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana od dana objave poziva na dostavu ponude, osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
 
Katalog, izvadak iz kataloga, brošura ili drugu prikladnu tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost nuđenog predmeta nabave s traženim tehničkim specifikacijama predmeta nabave. Ako iz kataloga ili druge tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz katalog biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača s kojom potvrđuje da ponuđeno odgovara traženim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti (ako se navedena dokumenatcija dostavlja na engleskom ili njemačkom jeziku, tada, iznimno od navedenog u ovom Pozivu na dostavu ponude, ne treba biti dostavljena i u prijevodu na hrvatski jezik).
 
Troškovnik (ispunjen). 
 
Popunjen ponudbeni list.
 
Predajom ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa svim uvjetima i zahtjevima navedenima u ovoj uputi, kao i u objavljenim prilozima koji se smatraju sastavnim dijelom ovog poziva. Ponuditelj se može osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje predmeta nabave, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te (specificirane) resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Isto se dokazuje: izjavom drugog gospodarskog subjekta da prihvaća staviti vlastite resurse na raspolaganje ponuditelju u svrhu izvršavanja predmeta nabave ili ugovorom o poslovno – tehničkoj suradnji ili ugovorom o djelu, pri čemu treba biti razvidan predmet nabave na koji se navedeno odnosi.
 
Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka sukladno odredbama članka 254. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16 i 114/2022).
 
3.2. NAČIN DOSTAVE I IZRADE PONUDE
 
Dokumentaciju za predmet nabave gospodarski subjekt može preuzeti sa internet stranica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar”.
Ponuda se izrađuje i dostavlja u PDF formatu putem elektroničke pošte: nabava@stampar.hr
Troškovnik se može dostaviti i u Excel formatu.
 
Ponuditelj je dužan priložiti sve dokumente navedene u točki 3.1. ovih Uputa.
 
Sve dokumente koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
 
Nakon isteka roka za dostavu ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
 
Rok za dostavu ponuda je do  19.04.2024. godine do 12:00 sati.
 
Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s predmetom nabave, a najkasnije dva radna dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Ako je zahtjev pravodoban naručitelj će odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode objaviti na internet stranicama.
 
 
4. OSTALO
 
•                    Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je po potpisu ugovora, a najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora (bez PDV-a). Jamstvo za uredno izvršenje ugovora može biti u obliku bjanko zadužnice, zadužnice ili novčanog pologa. Jamstvo mora glasiti na naručitelja, a dostavlja se na adresu Mirogojska cesta 16, Zagreb.
 
•             Informacije u vezi s predmetom nabave: Anamarija Gašparlin,  telefon: 01/4696-192,  e-mail: anamarija.gasparlin@stampar.hr   
 
•             Obavijest o rezultatima provedenog postupka: Odluka o odabiru objavljuje se na internet stranici naručitelja
 
 

https://stampar.hr/hr/javna-nabava


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
KITOVI_ZA_PCR_IZ_OKOLIŠNIH_UZORAKA_I_HRANE.zip 369.69 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024