Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji

Kategorije: Izgradnja i održavanje cesta, mostova, pruga i luka, Vodovod, kanalizacija, plinovod, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 21.5.2024.
Nadmetanje raspisao: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F05-0000862

Obavijest o nadmetanju

Sektorski naručitelj - Direktiva 2014/25/EU

E-28-VV-RA-24 - Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

Nacionalni registracijski broj (OIB): 54189804734

Vrsta naručitelja: Javno poduzeće

Glavna djelatnost: Vodoopskrba

Adrese

Poštanska adresa: Vukomerečka cesta 89

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Grad Zagreb

NUTS kod: HR065 - Zagrebačka županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Antonija Šešerinac

E-pošta: antonija.seserinac@viozz.hr

Telefon: +385 13492100

Telafaks: +385 13492104

Internetska adresa: https://viozz.hr/

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na (URL): https://viozz.hr/

Obrazloženje ograničenja: Projektna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama naručitelja i može se u cijelosti besplatno preuzeti. Dokumentacija se nalazi na linku: https://viozz.hr/ u dijelu EU projekti - Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji (NPOO) - Grupa 1 i Grupa 2.

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji

Opis postupka: Predmet nabave su radovi na dogradnji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebačkoj županiji sukladno Tehničkim specifikacijama, Troškovnicima, postojećoj projektnoj dokumentaciji i izdanim dozvolama za gradnju.

Evidencijski broj nabave: E-28-VV-RA-24

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Radovi

CPV Oznaka: 45231300, Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 11.734.092,77 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva 2014/25/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Gospodarski subjekt može dostaviti ponudu za sve grupe predmeta nabave.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Izvedene i ovjerene radove izvođač će obračunavati temeljem privremenih situacija i okončane situacije. Izvođač se obvezuje privremene situacije dostavljati najkasnije do 5-og u mjesecu za radove izvede u prethodnom mjesecu. Nadzorni inženjer se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 5 dana od dana primitka. a naručitelj se obvezuje te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku od 56 dana od dana izdavanja računa. Za slučaj da nadzorni inženjer ne ovjeri i ne ospori situaciju ili dio situacije u roku od 5 dana od dana primitka, smatrati će se da je situacija ovjerena i prihvaćena u cijelosti te je izvođač ovlašten izdati elektronički račun. Plaćanje izvršenih radova će se vršiti temeljem Privremene i okončane situacije predane naručitelju u formi elektroničkog računa, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN94/18), uplatom na račun izvršitelja, podugovaratelja i članova zajednice izvršitelja, kako je primjenjivo.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije. U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
- Da je korisnik garancije VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Vukomerečka cesta 89,Zagreb, OIB: 54189804734
- Ovim Jamstvom Banka se obvezuje da će Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prava prigovora i traženja dokaza isplatiti jamčeni iznos od:
GRUPA 1 - u iznosu od 135.000,00 €
GRUPA 2 - u iznosu od 210.000,00 €
na temelju pisanog zahtjeva Korisnika jamstva u kojem će stajati da Nalogodavac krši svoju obvezu ili obveze i na koji način, a u slučaju ako:
-odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
-ne dostavi ažurirane popratne dokumente sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi
-ne prihvati ispravak računske greške
-odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi
-ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi u roku od 14 dana od obostrano potpisanog ugovora.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude (180 dana od otvaranja ponuda).
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku, odvojeno od elektroničke ponude, u papirnatom obliku, Izvornik se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio dijela ponude dostavljene u papirnatom obliku.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo:
- mora glasiti na sve članove zajednice (svi članovi zajednice gospodarskih subjekata su nalogodavci na bankarskoj garanciji)
ili
- jedan član ili više članova zajednice može/mogu biti nalogodavac, a jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata (moraju biti navedeni svi preostali članovi zajednice)
ili
- svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja zasebno jamstvo za ozbiljnost ponude (zbroj svih iznosa jamstava mora odgovarati iznosu jamstva navedenom u dokumentaciji o nabavi).

Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.), a što se ne odnosi na uvezivanje od strane prevoditelja. Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude dostavljene u papirnatom obliku.
Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj obvezan je prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjernom roku ne kraćem od pet(5) dana.
U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dostavlja dokaz o uplati koji se prilaže /uvezuje u ponudu. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja.
Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku javne nabave

Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije

Lažno prikazivanje, prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata i prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis radova

 • Tehnički stručnjaci ili tijela - izvođenje radova

Predmet nabave/grupe

Grupa: Dogradnja sustava javne vodoopskrbe

Naziv predmeta / Grupe: Dogradnja sustava javne vodoopskrbe

Opis nabave: Predmet nabave za grupu 1 je dogradnja sustava javne vodoopskrbe u Zagrebačkoj županiji i to kako slijedi: A-1 Izgradnja vodovoda ulice Stjepana Babonića u Kloštar Ivaniću (509,0 m cjevovoda); A-2 Izgradnja vodovoda odvojka Čemerničke ulice u Kloštar Ivaniću (343,0 m cjevovoda); A-3 Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda s crpnom stanicom u dijelu naselja Cerje (1.717,09 m cjevovoda i crpna stanica); A-4 Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Gostović, Tkalec, Graberšćak i Žunci, 3. skupine, II. faza (14.756,0 m cjevovoda); A-5 Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, 3. skupine, II. faza (5.980,0 m cjevovoda) s kućnim priključcima. Detaljan opis nalazi se u Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku.

Broj grupe predmeta nabave: 1

Namjena

CPV Oznaka: 45231300, Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

Dodatna CPV oznaka: 45231300, Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Zagrebačka županija; općina Klošta Ivanić i grad Vrbovec

NUTS kod: HR065 - Zagrebačka županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 18 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 01.07.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4.659.303,47 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

 • Broj ili uputa na projekt: NPOO.C1.3.R1-I4.02.0103

 • EU Program: Instrument Europske unije za oporavak (EURI)

 • Opis projekta: Radovi koji su predmet ovog ugovora financiraju se od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 70,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke 30,00

Grupa: Dogradnja sustava javne odvodnje

Naziv predmeta / Grupe: Dogradnja sustava javne odvodnje

Opis nabave: Predmet nabave za grupu 2 je dogradnja sustava javne odvodnje u Zagrebačkoj županiji i to kako slijedi: B-1 Izgradnja sustava javne odvodnje na području grada Dugo Selo, Javni kanal u Ulici Dubravkin put (919,76 m cjevovoda; B-2 Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja općine Rugvica-1. etapa-5. faza (dionica sustava odvodnje od Prevlake do Rugvice, Glavni odvodni kolektor Prevlaka - lokacija uređaja za pročišćavanja u Rugvici s precrpnicima P01, P02, P03 (7.361,0 m cjevovoda i 3 crpne stanice). Detaljan opis nalazi se u Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku.

Broj grupe predmeta nabave: 2

Namjena

CPV Oznaka: 45231300, Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

Dodatna CPV oznaka: 45232410, Radovi na kanalizacijskoj mreži

45231300, Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Zagrebačka županija, grad Dugo Selo i općina Rugvica

NUTS kod: HR065 - Zagrebačka županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 18 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 01.07.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 7.074.789,30 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

 • Broj ili uputa na projekt: NPOO.C1.3.R1-I4.02.0103

 • EU Program: Instrument Europske unije za oporavak (EURI)

 • Opis projekta: Radovi koji su predmet ovog ugovora financiraju se od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao tijela državne uprave nadležnog za podkomponentu Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO).

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 70,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke 30,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 10.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 21.05.2024.Vrijeme: 12:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 180

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 21.05.2024.Vrijeme: 12:00

Mjesto : Zagreb, Vukomerečka cesta 89, dvorana za sastanke

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici Naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
546781-G1.Teh_specifikacije_VIOZZ_Vodovod_ver.02.1-2024-04-12T09-01-33.docx 533.97 KB  
100217-G1.Troskovnik-Preambula_NPOO_VOIZZ_Vodovod_ver.02.1-2024-04-12T09-01-33.docx 97.87 KB  
544504-G2.Teh_specifikacije_VIOZZ_Odvodnja_ver.02.1-2024-04-12T09-01-33.docx 531.74 KB  
93211-G2.Graficki_dio_VIOZZ_Odvodnja_ver.01-2024-04-12T09-01-33.docx 91.03 KB  
94345-G1.Graficki_dio_VIOZZ_Vodovod_ver.01-2024-04-12T09-01-33.docx 92.13 KB  
7723-Kriteriji za odabir ponude-2024-04-12T09-01-33.html 72.39 KB  
40502-Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta-2024-04-12T09-01-33.html 44.16 KB  
211871-G1.Troskovnik_NPOO_VIOZZ_Vodovod_ver.02.1-2024-04-12T09-01-33.xlsx 206.91 KB  
10161-Opći podaci o postupku nabave-2024-04-12T09-01-33.html 14.08 KB  
582026-G2.Troskovnik_NPOO_VIOZZ_Odvodnja_ver.02.2-2024-04-12T09-01-33.xlsx 568.38 KB  
57457-Prijedlog ugovora-28-VV-RA-24-G1 i G2-2024-04-12T09-01-33.docx 56.11 KB  
52233-Upute za ponuditelje-2024-04-12T09-01-33.html 61.95 KB  
102697-G2.Troskovnik-Preambula__NPOO_VIOZZ_Odvodnja_ver.02.1-2024-04-12T09-01-33.docx 100.29 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024