Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Nadogradnja mrežne infrastrukture

Kategorije: Nabava informatičke opreme i software-a, Nabava tehničke opreme, Nabava roba
Datum zatvaranja: 20.5.2024.
Nadmetanje raspisao: APIS IT d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0003392

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

02-RO-OS-24-VV - Nadogradnja mrežne infrastrukture

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: APIS IT d.o.o.

Nacionalni registracijski broj (OIB): 02994650199

Vrsta naručitelja: Tijelo koje se uređuje javnim pravom

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Paljetkova ulica 18

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Grad Zagreb

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Antonija Vuković

E-pošta: javna.nabava@apis-it.hr

Telefon: +385 13855047

Internetska adresa: https://www.apis-it.hr/apisit/index.html#/

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Nadogradnja mrežne infrastrukture

Opis postupka: Zbog dodatnih potreba za kapacitetima, zastarjelosti određenih komponenti mrežnog sustava, te uspostavi sigurne, u što većoj mjeri automatizirane i centralno upravljive visoke dostupne mrežne infrastrukture Naručitelja, potrebno je nadograditi mrežnu infrastrukturu Naručitelja na lokaciji dva podatkovna centra (primarni i sekundarni podatkovni centar).
Postojeća mrežna i sigurnosna infrastruktura Naručitelja temeljena je na mrežnoj i sigurnosnoj opremi proizvođača Cisco Systems (Cisco ACI mrežna arhitektura).
Postojeći sustav za raspodjelu opterećenja i isporuku aplikacija temeljen je na opremi proizvođača F5 Networks.

Predmet nabave čini oprema sljedećih podsustava kao i pripadajuće usluge implementacije i podrške za opremu navedenih podsustava:
• Vatrozidni sustavi
• Kontroler za isporuku aplikacija
• Zanavljanje mrežnog infrastrukturnog kontrolera za upravljanje postojeće mrežne infrastrukture podatkovnih centara baziranih na preklopnicima i ACI arhitekturi proizvođača Cisco Systems
• Proširenje postojeće preklopničke mrežne infrastrukture podatkovnih centara
• Nadogradnja postojećeg sustava za upravljanje identitetima
• Optički moduli i kabeli za povezivanje mrežne infrastrukture

Evidencijski broj nabave: 02-RO-OS-24-VV

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Robe

CPV Oznaka: 32424000, Mrežna infrastruktura

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 3.600.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir jer javna nabava nije namijenjena fizičkim osobama

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom.

Prihvaćaju se elektronički računi

Uvjeti izvršenja ugovora:

 

1. Ostale odredbe o plaćanju

Uz svaki račun potrebno je priložiti Zapisnik o urednoj isporuci u kojem treba biti navedeno sve što je isporučeno, potpisan od strane odgovornih osoba Naručitelja i Ponuditelja (gospodarskog subjekta), koji su navedeni u Ugovoru o javnoj nabavi ili njihovih zamjenika. Naručitelj je obvezan dostavljeni Zapisnik potpisati bez odgode, a najkasnije 5 dana od dana primitka Zapisnika ili u navedenom roku dostaviti pisane primjedbe na Zapisnik.

Uz račun potrebno je priložiti i specifikaciju isporučene opreme ili izvršene usluge potpisan od strane odgovornih osoba Naručitelja i Ponuditelja, koji su navedeni u Ugovoru ili njihovih zamjenika. Računi dostavljeni bez navedenog zapisnika neće biti plaćeni i bit će vraćeni u zakonskom roku.

Ponuditelj je obvezan moguće troškove izrade i dostave računa, obavijesti i/ili druge dokumentacije, uključiti u jedinične cijene ili pojedinačne naknade navedene u Troškovniku.

Odabranom ponuditelju nije dozvoljeno u mjesečne ili povremene troškove ili naknade obračunavati troškove pisanih opomena. Ponuditelju nije dozvoljeno posebno obračunavati troškove opomena.

Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

Ukupna plaćanja, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju Okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti iznos na koji je Okvirni sporazum sklopljen, bez PDV-a osim u primjeni propisanih pravila ZJN –a 2016.

Računi na kojima neće biti naznačeno gore navedeno i neće imati kao prilog potpisani zapisnik o uredno izvršenoj usluzi neće biti plaćeni, te će isti biti vraćeni Ponuditelju (gospodarskom subjektu) u zakonskom roku.

Naručitelj je u mogućnosti zaprimiti samo e-račune koji su ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom i Zakonom o elektroničkom računu u javnoj nabavi NN 94/2018 s obzirom na obvezu izdavanja i primanja elektroničkih računa za  u javnoj nabavi za sklopljene ugovore za nabavu robe, usluga i radova  i u jednostavnoj nabavi za sklopljene ugovore za nabavu do 26.540 EUR za robe i usluge/ 66.360 EUR za radove.

Elektronički račun dostavlja se kao xml. datoteka i mora sadržavati sve priloge e- računu  (pdf. prikaz računa, zapisnik, troškovnik).

 

2. Ostali uvjeti izvršavanja ugovora

Ponuditelji (gospodarski subjekti)  se obvezuje obveze koje su predmet ovog postupka javne nabave početi izvršavati sukladno odredbama ugovora.

Ugovor o javnoj nabavi između Naručitelja i odabranog Ponuditelja (gospodarskog subjekta), pored uvjeta koji su propisani ovom Dokumentacijom o nabavi i prihvaćeni ponudom odabranog ponuditelja sadržavati će, ali se neće ograničavati samo na njih, i sljedeće opće odredbe:

Ako Ponuditelj (gospodarski subjekt) s kojim Naručitelj sklopi ugovor ima jednog ili više podugovaratelja, ugovor o javnoj nabavi sadržavat će podatke iz Ponudbenog lista koji je sastavni dio Uveza ponude, navod o neposrednom plaćanju podugovaratelju

Naručitelj i Ponuditelj (gospodarski subjekt) se obvezuju prije započinjanja izvršenja usluga koja su predmet ovog postupka javne nabave, a koje će biti navedene u ugovoru potpisati ugovor o povjerljivosti (NDA) ukoliko već ranije nije sklopljen ugovor o povjerljivosti koji je na snazi.

 

3. Kaznene odredbe

Ako Isporučitelj ugovorne obveze ne izvršava u roku i na način kako je ugovoreno, Naručitelj ima pravo na naplatu ugovorne kazne u visini od 5‰ dnevno od ukupne vrijednosti ugovora sklopljenog na temelju ovog Okvirnog sporazuma ili od vrijednosti izdane narudžbenice, ali ne više od 10% iznosa sklopljenog Ugovora ili vrijednosti izdane narudžbenice.

U svakom pojedinačnom ugovoru sklopljenom na temelju ovog Okvirnog sporazuma bit će navedeno da se Isporučitelj obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu u slučaju da ugovorne obveze ne izvršava na način kako je ugovoreno (neuredno izvršenje ugovora), u iznosu od 10 % ukupne vrijednosti tog Ugovora bez PDV-a.

U slučaju neispunjenja ugovora ili narudžbenice krivnjom Isporučitelja, Isporučitelj je obvezan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 10 % ukupne vrijednosti sklopljenog Ugovora ili izdane narudžbenice bez PDV-a.

Naručitelj ima pravo ugovornu kaznu naplatiti kompenzacijom obračunate i fakturirane ugovorne kazne i dospjelog računa Isporučitelja, naplatom Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora o javnoj nabavi.

Isporučitelj odgovara Naručitelju za sve izravne i neizravne štete uzrokovane svojom krivnjom. Odgovornost za štetu utvrđuje se u skladu s odredbama budućeg Ugovora o javnoj nabavi i s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: Ponuditelj (gospodarski subjekt) se obvezuje račune ispostavljati tek nakon obostranog potpisa Ugovora o javnoj nabavi. Račun se ispostavlja u EUR.
Plaćanje se obavlja u EUR u iznosu navedenom na računu u roku od 60 dana od dana primitka računa doznakom na žiroračun Ponuditelja (gospodarskog subjekta
Odabrani ponuditelj račun ispostavlja početkom mjeseca za prethodni mjesec.
Ukupna plaćanja, bez poreza na dodanu vrijednost, na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju Okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti iznos na koji je Okvirni sporazum sklopljen, bez PDV-a osim u primjeni propisanih pravila ZJN–a 2016 (NN 120/2016, NN 114/2022).

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: U ponudi je Ponuditelj (gospodarski subjekt) obvezan priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku:
? Bankarske garancije na poziv koja mora biti neopoziva, bezuvjetna i plativa na „prvi pisani poziv“ u iznosu od 108.000,00 EUR ili
? Polaganja depozita na žiro račun Naručitelja br.: HR2023900011100825448 kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 108.000,00 EUR.
U slučaju polaganja depozita na žiro račun Naručitelja, Ponuditelji (gospodarski subjekti) moraju u svojoj ponudi priložiti dokaz o uplati navedenog iznosa kao njen sastavni dio. Iz dostavljenog dokaza mora biti vidljivo da je transakcija izvršena (npr. izvod poslovnog računa ili slični dokaz).
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude, ali može biti duže od roka valjanosti ponude.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku.
Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije na poziv dostavlja se odvojeno od elektroničke ponude, kako je to navedeno ovom Dokumentacijom o nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude u oblik bankarske garancije na poziv ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl). Na ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje bankarske garancije na poziv Ponuditeljima (gospodarskim subjektima).
U bankarskoj garanciji na poziv treba biti navedeno:
• da je neopoziva, bezuvjetna i plativa „na prvi pisani poziv“
Naručitelj će aktivirati jamstvo za ozbiljnost ponude u slučajevima:
• Odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
Nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016 (NN 120/2016,114/2022),
• Neprihvaćanja ispravka računske greške,
• Odbijanja potpisivanja Okvirnog sporazuma ili ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma
• Nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza budući da Okvirni sporazum ne obvezuje na izvršenje.
Ukoliko ponudu podnosi Zajednica gospodarskih subjekata, Naručitelju je prihvatljivo da jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke ili položenog depozita ishodi i dostavi jedan član Zajednice gospodarskih subjekata u ukupnom iznosu od 108.000,00 EUR ili da dva ili više članova Zajednice gospodarskih subjekata dostave dvije ili više garancija banaka ili polože depozite uz uvjet da ukupan iznos dostavljenih garancija ili položenih depozita bude minimalno 108.000,00 EUR te da svaka/sve odgovara uvjetima i zahtjevima iz ove točke Dokumentacije o nabavi.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obveze u području prava o zaštiti okoliša, socijalnog i radnog prava

 • Kršenje obveza u području zakonodavstva o zaštiti okoliša

 • Kršenje obveza u području socijalnog prava

 • Kršenje obveza u području radnog prava

Stečaj, nesposobnost za plaćanje, prezaduženost, likvidacija i drugo

 • Stečaj

 • Nesolventnost

 • Imovinom subjekta upravlja stečajni upravitelj

 • Nagodba s vjerovnicima

 • Suspendirane poslovne aktivnosti

 • Situacije istovrsne stečaju prema nacionalnim zakonima

Teški profesionalni propust

Sporazumi s drugim gospodarskim subjektima u cilju narušavanja tržišnog natjecanja

Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku javne nabave

Narušavanje tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi ovog postupka javne nabave

Prijevremeni raskid, naknada štete ili druge usporedive sankcije

Lažno prikazivanje, prikrivanje informacija, nemogućnost podnošenja traženih dokumenata i prikupljanje povjerljivih informacija o ovom postupku

Financijska i ekonomska sposobnost

 • Ukupni godišnji promet

 • Drugi potencijalni ekonomski ili financijski zahtjevi

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih isporuka robe

 • Tehnička oprema i mjere za osiguranje kvalitete

 • Obrazovne i stručne kvalifikacije

Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem

 • Norme za osiguranje kvalitete

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Nadogradnja mrežne infrastrukture

Opis nabave: Zbog dodatnih potreba za kapacitetima, zastarjelosti određenih komponenti mrežnog sustava, te uspostavi sigurne, u što većoj mjeri automatizirane i centralno upravljive visoke dostupne mrežne infrastrukture Naručitelja, potrebno je nadograditi mrežnu infrastrukturu Naručitelja na lokaciji dva podatkovna centra (primarni i sekundarni podatkovni centar).
Postojeća mrežna i sigurnosna infrastruktura Naručitelja temeljena je na mrežnoj i sigurnosnoj opremi proizvođača Cisco Systems (Cisco ACI mrežna arhitektura).
Postojeći sustav za raspodjelu opterećenja i isporuku aplikacija temeljen je na opremi proizvođača F5 Networks.

Predmet nabave čini oprema sljedećih podsustava kao i pripadajuće usluge implementacije i podrške za opremu navedenih podsustava:
• Vatrozidni sustavi
• Kontroler za isporuku aplikacija
• Zanavljanje mrežnog infrastrukturnog kontrolera za upravljanje postojeće mrežne infrastrukture podatkovnih centara baziranih na preklopnicima i ACI arhitekturi proizvođača Cisco Systems
• Proširenje postojeće preklopničke mrežne infrastrukture podatkovnih centara
• Nadogradnja postojećeg sustava za upravljanje identitetima
• Optički moduli i kabeli za povezivanje mrežne infrastrukture

Namjena

CPV Oznaka: 32424000, Mrežna infrastruktura

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: APS ITI d.o.o., Paljetkova 18, Zagreb

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje okvirnog sporazuma

Rok završetka izvršenja je 24 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 15.06.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 3.600.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Rok odaziva 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 10.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 20.05.2024.Vrijeme: 12:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 20.05.2024.Vrijeme: 12:00

Mjesto : APIS IT d.o.o., Paljetkova 18, Zagreb

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici Naručitelja, ovlašteni predstavnici Ponuditelja (gospodarskog subjekta) i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici Naručitelja i ovlašteni predstavnici Ponuditelja (gospodarskog subjekta). Ovlašteni predstavnici Ponuditelja (gospodarskog subjekta) moraju svoje pisano ovlaštenje (ogledni primjerak nalazi se u Prilogu Z) predati neposredno prije otvaranja ponuda.
PRILOG Z. OVLAST ZA ZASTUPANJE je dostupna na linku: https://www.apis-it.hr/web/javna-nabava-obrasci-za-don/556.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
113005-Prilog 1a. Tehnička specifikacija-2024-04-12T09-02-02.docx 110.36 KB  
8498-Opći podaci o postupku nabave-2024-04-12T09-02-02.html 10.60 KB  
33703-Prilog 5. Popis osoba sa certifikatima-2024-04-12T09-02-02.docx 32.91 KB  
58734-Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta-2024-04-12T09-02-02.html 63.41 KB  
42374-Upute za ponuditelje-2024-04-12T09-02-02.html 48.93 KB  
18454-Prilog 6. Izjava-2024-04-12T09-02-02.docx 18.02 KB  
18997-Prilog 1. Opis predmeta nabave-2024-04-12T09-02-02.docx 18.55 KB  
22949-Prilog 4. Popis glavnih isporučenih roba-2024-04-12T09-02-02.docx 22.41 KB  
17577-Prilog 2. Troškovnik-2024-04-12T09-02-02.xlsx 17.17 KB  
34601-Prilog 7. Prijedlog okvirnog sporazuma-2024-04-12T09-02-02.docx 33.79 KB  
13969-Prilog 3. Kriterij odabira-2024-04-12T09-02-02.docx 13.64 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024