Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Nabava posebnih interventnih vozila za uspostavu Mobilnih ambulanti opće / obiteljske medicine s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom ( PROJEKT C5. 1. R1 - I2 Mobilne ambulante )

Kategorije: Nabava vozila, plovila i dijelova, Nabava roba
Datum zatvaranja: 21.5.2024.
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0003380

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

77/24-OP - Nabava posebnih interventnih vozila za uspostavu Mobilnih ambulanti opće/obiteljske medicine s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom (PROJEKT C5.1. R1-I2 Mobilne ambulante)

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Nacionalni registracijski broj (OIB): 88362248492

Vrsta naručitelja: Središnje tijelo državne uprave

Glavna djelatnost: Zdravstvo

Adrese

Poštanska adresa: Ksaver 200

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Grad Zagreb

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Anamarija Denich

E-pošta: anamarija.denich@miz.hr

Telefon: +385 14607555561

Internetska adresa: https://zdravlje.gov.hr

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Nabava posebnih interventnih vozila za uspostavu Mobilnih ambulanti opće/obiteljske medicine s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom (PROJEKT C5.1. R1-I2 Mobilne ambulante)

Opis postupka: Posebna interventna vozila za uspostavu mobilnih ambulanti opće/obiteljske medicine s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom

Evidencijski broj nabave: 77/24-OP

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Robe

CPV Oznaka: 34114100, Interventna vozila

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 4.648.059,24 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Naručitelj je obvezan zaprimiti i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18).
Naručitelj obavlja plaćanje odabranom ponuditelju u roku od 30 dana od zaprimanja računa za pojedino isporučeno vozilo, a uz koji mora biti priložen Zapisnik o uspješno obavljenoj primopredaji sa puštanjem u punu funkciju svakog pojedinog vozila koje je predmeta ugovora. Uvjet za plaćanje je i dostava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za vozilo za koje se potražuje plaćanje.
Plaćanje se vrši na IBAN broj odabranog ponuditelja.
Odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti e-račun te u e-računu navesti broj ugovora.
Nema avansnog plaćanja.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Jamstvo za ozbiljnost ponude
Gospodarski subjekt obvezan je dati jamstvo za ozbiljnost ponude koje može biti u obliku bankarske garancije ili u obliku novčanog pologa.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora iznositi 100.000,00 EUR.

U slučaju da kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj daje bankarsku garanciju, u istoj mora biti navedeno da je korisnik jamstva Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200 a, 10 000 Zagreb, OIB: 88362248492, da je neopoziva, neprenosiva, a u tekstu jamstva mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva.

U slučaju da kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj uplaćuje novčani polog, ponuditelj ga uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske: HR12 1001 0051 8630 00160 (SWIFT CODE: NBHRHR2XXXX ); model HR64, poziv na broj: 9725-47107- OIB uplatitelja, opis plaćanja: Novčani polog JN, Ministarstvo zdravstva, navod evidencijskog broja postupka nabave.
Ako ponuditelj na ime jamstva za ozbiljnost ponude uplati novčani polog, obvezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati.

Naručitelj će zadržati/naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:
- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016,
- neprihvaćanja ispravka računske greške,
- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili
- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Za naplatu jamstva za ozbiljnost ponude dovoljno je da se u odnosu na ponuditelja ostvari jedan (bilo koji) od prethodno navedenih uvjeta.

Iznos jamstva (EUR): 100.000,00

Novčani polog
Gospodarski subjekt može umjesto traženog sredstva jamstva dati novčani polog u traženom iznosu.
U slučaju da ponuditelj uplaćuje novčani polog, dostavlja dokaz o uplati koji se prilaže / uvezuje u ponudu. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu naručitelja.

Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Narušavanje tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi ovog postupka javne nabave

Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku javne nabave

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis glavnih isporuka robe

 • Tehnički stručnjaci ili tijela - kontrola kvalitete

 • Uzorci, opisi ili fotografije

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Nabava posebnih interventnih vozila za uspostavu Mobilnih ambulanti opće/obiteljske medicine s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom (PROJEKT C5.1. R1-I2 Mobilne ambulante)

Opis nabave: Posebna interventna vozila za uspostavu mobilnih ambulanti opće/obiteljske medicine s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom

Namjena

CPV Oznaka: 34114100, Interventna vozila

Dodatna CPV oznaka: 34114100, Interventna vozila

Naručitelj određuje točnu količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Županijski domovi zdravlja

NUTS kod: HR065 - Zagrebačka županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 14 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 30.06.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4.648.059,24 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabavlja se vozilo ili usluga koja koristi vozilo kategorije M1, M2, N1, N2, N3, M3 razred I ili M3 razred A

Nabava spada u djelokrug Europskog parlamenta i Vijeća 2009/33/EC (Direktiva o čistim vozilima – CVD)

 • Vrsta ugovora (čista vozila): Kupnja, leasing ili najam vozila

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

 • Broj ili uputa na projekt: C5.1. R1-I2

 • EU Program: Instrument Europske unije za oporavak (EURI)

 • Opis projekta: Predmet nabave su posebna interventna vozila za uspostavu Mobilnih ambulanti opće/obiteljske medicine s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom u svezi s provedbom projekta C5.1. R1-I2 iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 80,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
NK1– ponuđeni jamstveni rok 5,00
NK2 - broj prijeđenih kilometara 5,00
NK3– ponuđena snaga pogonskog motora 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 10.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 21.05.2024.Vrijeme: 11:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 90

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 21.05.2024.Vrijeme: 11:00

Mjesto : Ksaver 200a

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju imaju samo članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
9818-Opći podaci o postupku nabave-2024-04-12T09-01-28.html 12.20 KB  
34970-Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta-2024-04-12T09-01-28.html 37.58 KB  
12472-Obrazac ovlasti za zastupanje-2024-04-12T09-01-28.docx 12.18 KB  
90179-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA MOBILNE AMBULANTE-2024-04-12T09-01-28.docx 88.07 KB  
28966-Prijedlog ugovora-2024-04-12T09-01-28.docx 28.29 KB  
13268-Obrazac Izjava Rusi-2024-04-12T09-01-28.docx 12.96 KB  
7042-Kriteriji za odabir ponude-2024-04-12T09-01-28.html 41.43 KB  
10813-Troškovnik (15)-2024-04-12T09-01-28.xlsx 10.56 KB  
36206-Upute za ponuditelje-2024-04-12T09-01-28.html 43.60 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024