Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok

Kategorije: Nabava lijekova, medicinske, laboratorijske opreme i potrošnog materijala, Nabava roba
Datum zatvaranja: 17.5.2024.
Nadmetanje raspisao: Klinički bolnički centar Zagreb
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0003370

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

1.1.2.A.3 - Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: Klinički bolnički centar Zagreb

Nacionalni registracijski broj (OIB): 46377257342

Vrsta naručitelja: Tijelo koje se uređuje javnim pravom, koje nadzire središnje tijelo državne uprave

Glavna djelatnost: Zdravstvo

Adrese

Poštanska adresa: Ulica Mije Kišpatića 12

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Grad Zagreb

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Sanja Posavec

E-pošta: kbc-zagreb@kbc-zagreb.hr

Telefon: +385 12368907

Internetska adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/

Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

Službeni naziv Nacionalni registracijski broj (OIB)
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT 51401063283
Klinički bolnički centar Rijeka 40237608715
Klinički bolnički centar Osijek 89819375646
KB Dubrava 32206148371
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ 47767714195
OPĆA BOLNICA DUBROVNIK 75970517069

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok

Opis postupka: Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj

Evidencijski broj nabave: 1.1.2.A.3

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Robe

CPV Oznaka: 33141000, Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 1.810.696,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom.

Gospodarski subjekt može dostaviti ponudu za sve grupe predmeta nabave.

Prihvaćaju se elektronički računi

Koristiti će se elektroničko plaćanje

Rok, način i uvjeti plaćanja: Nema predujma niti primjene valutne klauzule.

Ponuditelj je obvezan ispostaviti e?Račune, a naručitelj je obvezan zaprimati e?Račune sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

Plaćanje najkasnije u roku od 60 dana od izvršene usluge, sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15, 114/22).

Način plaćanja bit će utvrđen u zaključenom Okvirnom sporazumu.

Ukoliko ponuditelj daje dio ugovora o javnoj nabavi sklopljenog na temelju Okvirnog sporazuma u podugovor tada će naručitelj za onaj dio usluge koju izvrši podugovaratelj neposredno platiti podugovaratelju.

Plaćanje će biti izvršeno uplatom ugovorene cijene na račun Isporučitelja.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Gospodarski subjekt obvezan je dati jamstvo za ozbiljnost ponude koje može biti u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice na predviđeni iznos odnosno do predviđenog iznosa solemnizirane kod javnog bilježnika ili u obliku novčanog pologa.

Ukoliko ponuditelj nudi više od jedne grupe predmeta nabave, može dostaviti jednu zadužnicu ili bjanko zadužnicu za sve grupe za koje podnosi ponudu te koja u tom slučaju mora biti izdana na predviđeni iznos odnosno do predviđenog iznosa, a koji pokriva zbroj pojedinačnih iznosa jamstva za ozbiljnost ponude (sukladno iznosima prikazanim u donjoj tablici) za sve grupe za koje podnosi ponude.

Također, u slučaju uplate novčanog pologa, uplaćuje jedinstveni iznos koji čini zbroj pojedinačnih iznosa jamstva za ozbiljnost ponude (sukladno iznosima prikazanim u donjoj tablici) za sve grupe za koje podnosi ponude.

U slučaju da kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj daje zadužnicu ili bjanko zadužnicu, ista mora biti sastavljena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice („Narodne novine“, broj: 115/2012, 82/2017 i 154/2022) odnosno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/2012, 82/2017 i 154/2022).
Zadužnica ili bjanko zadužnica se dostavlja odvojeno od elektronički dostavljene ponude, u papirnatom obliku, u izvorniku.

Naručitelj prihvaća da se dijelovi ponude koji ne mogu biti dostavljeni elektroničkim sredstvima komunikacije (zbog svog oblika, formata ili zato jer moraju biti dostavljeni u originalu) dostave u odgovarajućem obliku (npr. papirnatom).
Dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička moraju biti dostavljeni prije isteka roka za dostavu ponuda te se u tom slučaju dijelovi ponude smatraju dostavljenim u trenutku dostave ponude elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.
Pravodobno dostavljeni dijelovi ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, upisuju se u Upisnik o zaprimanju dijela/dijelova ponude odvojivih od e-ponuda koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička (u daljnjem tekstu: Upisnik o zaprimanju dijela/dijelova ponude) te dobivaju redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Ako ponuditelj dostavlja ponudu elektroničkim sredstvima komunikacije, a njezin dio sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, taj dio se upisuje u Upisnik o zaprimanju dijela/dijelova ponude koji je dodatak Upisniku o zaprimanju ponuda koje se dostavljaju elektroničkim sredstvima komunikacije.
Ukoliko dio/dijelove ponude koji se dostavljaju sredstvima komunikacije koja nisu elektronička naručitelj zaprimi nakon isteka roka za dostavu ponuda, naručitelj će ih neotvorene vratiti ponuditelju te navedenu okolnost navesti u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

U ovom postupku javne nabave, dio ponude koji se dostavlja sredstvima komunikacije koja nisu elektronička je zadužnica ili bjanko zadužnica solemnizirana kod javnog bilježnika (u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude), koja mora biti dostavljena u izvorniku.

Jamstvo za ozbiljnost ponude se dostavlja u roku za dostavu ponuda, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno kako slijedi:

- na prednjoj strani omotnice:
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj
Grupa/e _____
Evidencijski broj nabave: 1.1.2.A.3
„Dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno“
››NE OTVARAJ‹‹

- na poleđini ili u gornjem lijevom kutu omotnice:
Naziv i adresa ponuditelja/zajednice gospodarskih subjekata (kod zajednice gospodarskih subjekata obvezna je naznaka da se radi o zajednici i navođenje svih članova zajednice)

Ponuditelj sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nedostavljanja odvojenog dijela/dijelova ponude u papirnatom obliku.

U slučaju da kao sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelj uplaćuje novčani polog za pojedinu/e grupu/e predmeta nabave, ponuditelj ga uplaćuje na jedinstveni račun Državne riznice, IBAN: HR1210010051863000160 s pozivom na broj: 9725-38069-OIB uplatitelja, model: 64. Ako ponuditelj na ime jamstva za ozbiljnost ponude uplati novčani polog, obvezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati.

Naručitelj će zadržati/naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u primjenjivim slučajevima propisanim člankom 214. članak 1. točka 1. ZJN 2016 koji glasi: „Jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ovoga Zakona, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje.“

Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku javne nabave

Narušavanje tržišnog natjecanja zbog izravnog ili neizravnog sudjelovanja u pripremi ovog postupka javne nabave

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Tehnička i stručna sposobnost

 • Uzorci, opisi ili fotografije

Predmet nabave/grupe

Grupa: Grupa predmeta nabave 12

Naziv predmeta / Grupe: Grupa predmeta nabave 12

Opis nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj

Broj grupe predmeta nabave: 1

Namjena

CPV Oznaka: 33141000, Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

Dodatna CPV oznaka: 33141000, Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Zdravstvene ustanove na području Republike Hrvatske

NUTS kod: HRZZZ - Extra-Regio NUTS 3

Trajanje okvirnog sporazuma

Okvirni planirani datum početka: 01.07.2024.

Okvirni planirani datum završetka 07.02.2026.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1.777.936,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 80,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Grupa 12, stavka 1. Set s oksigenatorom koji ima certifikat za kontinuirani rad minimalno 30 dana 5,00
Grupa 12, stavka 2. Set sa oksigenatorom certificiranim za kontinuirani rad 14 dana 5,00
Grupa 12, stavka 3. CIJEVI ZA ECMO PROCEDURE ZA DJECU 5,00
Grupa 12, stavka 4. Ultrazvučna kontakt krema za ECMO uređaje 5,00

Grupa: Grupa predmeta nabave 12A

Naziv predmeta / Grupe: Grupa predmeta nabave 12A

Opis nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj

Broj grupe predmeta nabave: 2

Namjena

CPV Oznaka: 33141000, Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

Dodatna CPV oznaka: 33141000, Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Zdravstvene ustanove na području Republike Hrvatske

NUTS kod: HRZZZ - Extra-Regio NUTS 3

Trajanje okvirnog sporazuma

Okvirni planirani datum početka: 01.07.2024.

Okvirni planirani datum završetka 07.02.2026.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 32.760,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 80,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Grupa 12A, stavka 1. ECMO OKSIGENATOR ZA NOVOROĐENČAD 10,00
Grupa 12A, stavka 2. ECMO OKSIGENATOR ZA DJECU 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 10.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 17.05.2024.Vrijeme: 10:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 180

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 17.05.2024.Vrijeme: 10:00

Mjesto : Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Kišpatićeva 12, Upravna zgrada (ulaz s istočne strane), treći kat, soba 26 (lijevo), Služba nabave i opskrbe.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Sukladno članku 282. stavku 8. ZJN 2016, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva naručitelja neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Ukoliko je na javnom otvaranju prisutna osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ili vlasnik obrta, dovoljno je donijeti na uvid osobnu iskaznicu i izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
33201-Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta-2024-04-12T09-01-07.html 36.15 KB  
10798-Opći podaci o postupku nabave-2024-04-12T09-01-07.html 13.46 KB  
19903-Grupa 12A-2024-04-12T09-01-07.xlsx 19.44 KB  
20499-Grupa 12-2024-04-12T09-01-07.xlsx 20.02 KB  
10471-Kriteriji za odabir ponude-2024-04-12T09-01-07.html 78.96 KB  
1253671-Ostali dokumenti-2024-04-12T09-01-07.zip 1,224.29 KB  
285000-Prijedlog ugovora-2024-04-12T09-01-07.pdf 278.32 KB  
43658-Upute za ponuditelje-2024-04-12T09-01-07.html 55.20 KB  
405135-Prijedlog okvirnog sporazuma-2024-04-12T09-01-07.pdf 395.64 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024