Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Održavanje sustava EMC - OGR

Kategorije: Informatičke usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 14.5.2024.
Nadmetanje raspisao: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F17-0000052

Poziv na nadmetanje za ugovore u području obrane i sigurnosti

Obrana i sigurnost - Direktiva 2009/81/EC

47/24-OGR - Održavanje sustava EMC-OGR

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Nacionalni registracijski broj (OIB): 36162371878

Vrsta naručitelja: Tijelo koje se uređuje javnim pravom

Glavna djelatnost: Javni red i sigurnost

Adrese

Poštanska adresa: ULICA GRADA VUKOVARA 33

Poštanski broj: 10000

Mjesto: GRAD ZAGREB

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Marija Bezer

E-pošta: iharapin@mup.hr

Telefon: +385 13788867

Telafaks: +385 13788826

Internetska adresa: https://mup.gov.hr/

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Upute o predaji ponude nalaze se u dokumentaciji o nabavi

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Održavanje sustava EMC-OGR

Opis postupka: Predmet poziva za nadmetanje u ograničenom postupku javne nabave velike vrijednosti je održavanje sustava EMC.

Evidencijski broj nabave: 47/24-OGR

Vrsta postupka: Ograničeni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Usluge, -

CPV Oznaka: 72222300, Usluge informacijske tehnologije

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 1.380.000,00 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2009/81/EC

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: Uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom nisu uzeti u obzir zbog sljedećeg obrazloženja

  • Obrazloženje zašto nisu korišteni uvjeti pristupačnosti: Nije propisano dokumentacijom o nabavi.

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom.

Prihvaćaju se elektronički računi

Rok, način i uvjeti plaćanja: Rok plaćanja je 30 dana od dana izvršenja ugovorene obveze.

Tražena jamstva: A. Jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditelj je obvezan u drugom stupnju postupka nabave uz ponudu predati bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 27.600,00 eura.
Način dostave jamstva:
Jamstvo banke za ozbiljnost ponude, koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, ponuditelj dostavlja naručitelju u roku za dostavu ponuda u zatvorenoj poštanskoj omotnici.
B. U skladu s člankom 214. stavkom 4. Zakona ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati novčani polog u iznosu kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.
C. Jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma. Ponuditelj je obvezan, u slučaju odabira njegove ponude, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja okvirnog sporazuma dostaviti garanciju banke za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma u iznosu od 10% (deset posto) od vrijednosti OS bez PDV-a.

Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju: Rok plaćanja je 30 dana od dana izvršenja ugovorene obveze.

Podaci o podugovaranju

Ponuditelj mora navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor podugovarateljima (prema predmetu nabave, vrijednosti ili postotku)

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Osnove za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave

Naziv Popis i kratki opis uvjeta
Osnove povezane s kaznenim presudama Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
b) korupciju
c) prijevaru,
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima,
e) pranje novca ili financiranje terorizma
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.
KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA biti će priloženi kao zasebni dokument zbog ograničenog prostora za upis.
Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti upisan je u odgovarajuće strukovne ili obrtne registre

Naziv Popis i kratki opis uvjeta
Upis u registar Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.
Ovlaštenje ili članstvo 3. Dokazati sposobnost za održavanje navedene opreme. Kao dokaz o sposobnosti, natjecatelj mora u zahtjevu priložiti ovlaštenje proizvođača (izvornik ili ovjerenu kopiju) kojim se potvrđuje da je natjecatelj ovlašten za instalaciju i održavanje navedene opreme na teritoriju Republike Hrvatske. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana.

Tehnička i stručna sposobnost

Naziv Popis i kratki opis uvjeta
Popis glavnih usluga Natjecatelj mora, radi dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti, dostaviti sljedeće dokaze i zadovoljiti tražene uvjete:
1. Popis značajnijih usluga izvršenih (koje su po vrsti, obimu i složenosti jednake ili slične uslugama koji su predmet ove nabave) u posljednje tri godine, popraćen potvrdama o urednom ispunjenju ugovora koju daje druga ugovorna strana iz navedenih ugovora u popisu. (Potvrda o urednom ispunjenju ugovora od minimalno jednog/1/ Naručitelja, mora dokazati da je natjecatelj uredno izvršio ugovorne obveze održavanja diskovnog sustava Dell EMC).

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
- Naziv i sjedište ugovornih strana,
- Predmet ugovora,
- Vrijednost ugovora,
- Vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,

U slučaju da se navedena potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije javni naručitelj, natjecatelj mora dostaviti Izjavu gospodarskog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza da je potvrda zatražena.
Tehnički stručnjaci ili tijela - izvođenje radova 2. Izjava natjecatelja da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluge. Potrebo je priložiti izjave sa popisom svih traženih stručnjaka te njihove važeće strukovne/tehničke certifikate u skladu s ovim zahtjevom (tehnički certifikati izdani od strane proizvođača opreme koja je predmet održavanja ili ovlaštenog predstavnika proizvođača za područje RH) kako slijedi:
a. najmanje 2 stručnjaka s certifikatom Dell EMC Platform Engineer - EMC VMAX Family Specialist za održavanje VMAX diskovnih sustava
b. najmanje 2 stručnjaka s certifikatom Dell EMC Implementation Engineer - VNX Solutions Expert za održavanje VNX sustava za pohranu podataka
c. najmanje 2 stručnjaka s certifikatom Dell EMC Expert - PowetMax and VMAX All Flash Solutions za održavanje PowerMax sustava za pohranu podataka
d. najmanje 2 stručnjaka s certifikatom Dell EMC Implementation engineer - Unity Solutions Specalist za održavanje Unity sustava za pohranu podataka
e. Najmanje 2 stručnjaka s certifikatom Dell EMC Expert - PowerScale Solutions za održavanje Isilon sustava za pohranu podataka
f. najmanje 2 stručnjaka s certifikatom Dell EMC Storage Administrator - VPLEX Specialist za održavanje VPLEX uređaja za kontinuiranu raspoloživost diskovnih sustava
g. najmanje 2 stručnjaka s certifikatom Dell EMC Storage Administrator - SAN Specialist za održavanje SAN komunikacijske mreže
h. najmanje 1 stručnjak s certifikatom Dell EMC Technology Architect, PowerMax and VMAX All Flash Solutions za savjetodavne usluge vezne za PoverMax i VMAX sustave za pohranu podataka
i. najmanje 1 stručnjak s certifikatom Dell EMC Technology Architect, Midrange Storage Solutions za savjetodavne usluge vezne za Dell EMC VNX i Unity sustave za pohranu podataka
j. najmanje 1 stručnjak s certifikatom Dell EMC Technology Architect, Isilon Infrastrucutre Specialist za savjetodavne usluge vezne za Dell EMC Isilon sustav za pohranu podataka

Svi certifikati moraju biti važeći na dan predaje ponude
Tehnička oprema i mjere za osiguranje kvalitete Natjecatelj mora priložiti potvrdu o sukladnosti s normom osiguranja kvalitete ISO 27001 ili jednakovrijedno izdanom od neovisnog tijela. Iz certifikata treba biti vidljiva sukladnost natjecatelja s normom za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001 ili jednakovrijedno minimalno za djelatnost Održavanje i nadogradnja IT sustava.

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Održavanje sustava EMC-OGR

Opis nabave: Predmet poziva za nadmetanje u ograničenom postupku javne nabave velike vrijednosti je održavanje sustava EMC.

Namjena

CPV Oznaka: 72222300, Usluge informacijske tehnologije

Dodatna CPV oznaka: 72222300, Usluge informacijske tehnologije

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: MUP RH

NUTS kod: HR050 - Grad Zagreb

Trajanje okvirnog sporazuma

Rok završetka izvršenja je 36 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 07.08.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 1.380.000,00 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 90

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Vrijeme odziva 10

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 10.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 14.05.2024.Vrijeme: 10:00

Elektronička dostava je NIJE dozvoljena.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

  • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. primitka odluke o nedopustivosti sudjelovanja, u odnosu na razloge nedopustivosti sudjelovanja
5. primitka poziva na dostavu ponuda, na sudjelovanje u dijalogu ili na pregovaranje, ili dodatne dokumentacije o nabavi, u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na sadržaj poziva ili dodatne dokumentacije, osim ako ista dokumentacija nije bila stavljena na raspolaganje istodobno s objavom obavijesti o nadmetanju
6. primitka odluke o odbijanju inicijalne ponude ili rješenja, u odnosu na postupak pregleda i ocjene inicijalne ponude ili rješenja
7. otvaranja ponuda ili konačnih ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dodatne dokumentacije o nabavi i na postupak otvaranja ponuda ili konačnih ponuda.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
214368-7 Upute o Zahtjevu za sudjelovanje-2024-04-12T09-01-45.pdf 209.34 KB  
200704-3 ESPD obrazac-2024-04-12T09-01-45.doc 196.00 KB  
166560-Tehnička dokumentacija-2024-04-12T09-01-45.pdf 162.66 KB  
191319-8 Zahtjev za sudjelovanje-2024-04-12T09-01-45.pdf 186.83 KB  
191319-Zahtjev za sudjelovanje-2024-04-12T09-01-45.pdf 186.83 KB  
464675-10 Jamstva-2024-04-12T09-01-45.pdf 453.78 KB  
99004-Podaci o predmetu nabave-2024-04-12T09-01-45.pdf 96.68 KB  
265503-4 Izjavao nepostojanju zabrane dodjele ugovora-2024-04-12T09-01-45.pdf 259.28 KB  
101833-5 Kriterij za odabir ponude-2024-04-12T09-01-45.pdf 99.45 KB  
238375-6 Kriteriji za kvalitativni odabir GS-2024-04-12T09-01-45.pdf 232.79 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024