Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 640 738

Građevinski radovi izgradnje objekta Centar za starije osobe Našice

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ostali radovi, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 13.5.2024.
Nadmetanje raspisao: GRAD NAŠICE
Objavljeno u: Narodne novine, 12.4.2024.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2024/S F02-0003391

Obavijest o nadmetanju

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

NVV 2 - Građevinski radovi izgradnje objekta Centar za starije osobe Našice

Naručitelj

Podaci o naručitelju

Službeni naziv: GRAD NAŠICE

Nacionalni registracijski broj (OIB): 01775928940

Vrsta naručitelja: Lokalno tijelo

Glavna djelatnost: Opće javne usluge

Adrese

Poštanska adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 7

Poštanski broj: 31500

Mjesto: Našice

NUTS kod: HR025 - Osječko-baranjska županija

Država: Hrvatska

Služba/Osoba za kontakt: Jurica Matek

E-pošta: jurica.matek@nasice.hr

Telefon: +385 31618175

Internetska adresa: https://nasice.hr/

Komunikacija

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.hr/

Način predaje ponude ili zahtjeva za sudjelovanjem

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na (URL): https://eojn.hr/

Postupak nabave

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: Građevinski radovi izgradnje objekta Centar za starije osobe Našice

Opis postupka: Predmet nabave su građevinski radovi izgradnje i opremanja javne građevine društvene namjene – Centra za starije osobe u Našicama s opremanjem i izgradnjom prometnih i manipulativnih površina na parceli građevine. Izrađena je projektno tehnička dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola za provedbu zahvata (Klasa: UP/I-361-03/23-01/000165, Urbroj: 2158-16/06-23-0018 od 17. ožujka 2023. godine). Radovi se izvode prema opisanom u glavnom projektu izrađenom po tvrtki Valenčak d.o.o. iz Našica, oznaka projekta 01/23, kojega čini osam mapa te elaborati zaštite od požara, zaštite na radu i geotehnički elaborat, glavni projektant.
Zgrada je projektirana za izgradnju na zahtjevnom terenu površine 19.957 m2, ukupne građevinske bruto površine 4.892,87 m2 i ukupne visine 18,10 m koju čine suteren, prizemlje i dva kata. Zgrada je razvedenog oblika projektirana kroz tri volumena odnosno krila.
Centar je dimenzioniran za ukupno 145 ležaja za korisnike 3. i 4. kategorije prema Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga s uključenim poludnevnim i cjelodnevnim te povremenim boravkom korisnika.
Detaljan opis dan je u tekstualnom dijelu projekta i grafičkim prilozima projekta.
Javna nabava radova se provodi u sklopu Projekta "Centar za starije osobe Našice" (dalje u tekstu: Projekt), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), NPOO.C4.3R3-I4.01. Projekt se financira putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., iz sredstava u okviru instrumenta "EU Nove generacije", "Mehanizam za oporavak i otpornost".
Partner Grada Našica na ovom Projektu je Osječko-baranjska županija.

Evidencijski broj nabave: NVV 2

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Namjena

Vrsta ugovora: Radovi

CPV Oznaka: 45215213, Građevinski radovi na domu za skrb o starim i bolesnim osobama

Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: 5.102.846,58 EUR

Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

Obvezno navođenje imena i stručnih kvalifikacija osoba zaduženih za izvršenje ugovora

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

Uvjeti pristupačnosti: U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

Prihvaćaju se elektronički računi

Uvjeti izvršenja ugovora:

 

1. Terminski plan izvođenja

Dinamika izvođenja radova treba biti definirana planom izvođenja radova – dinamičko-financijskim planom – kojeg izrađuje Izvođač prije početka radova te ga dostavlja Naručitelju najkasnije do dana uvođenja u posao.

Dinamičko-financijski plan mora sadržavati detaljnu razradu radova sukladno troškovniku radova s iskazom vremena izvođenja, tjednih materijalnih i fizičkih resursa za izvršenje plana te financijski plan utroška sredstava na mjesečnoj razini.

Ukoliko se Izvođač ne pridržava roka izvođenja radova iz dinamičko-financijskog plana, Naručitelj ima pravo obračunati ugovornu kaznu.

Izvođač radova može revidirati dinamičko-financijski plan ukoliko za to postoje objektivni razlozi. U tom slučaju, revidirani dinamičko-financijski plan stupa na snagu danom prihvaćanja istog od strane Naručitelja.

Izvođač radova se obvezuje bez odgode obavijestiti nadzornog inženjera o utjecajima ili okolnostima koji mogu dovesti do nepridržavanja dinamičko-financijskog plana izvođenja odnosno do nemogućnosti izvršenja radova u rokovima određenim dinamičko-financijskim planom. Po zaprimljenoj obavijesti nadzorni inženjer će u roku od 3 (tri) dana dati očitovanje na obavijest Izvođača kojim prihvaća ili osporava njegov zahtjev.

Odluka o izmjeni dinamičko-financijskog plana izvođenja evidentira se u građevinskom dnevniku.

2. Polica osiguranja

Izvođač radova dužan je prije početka izvođenja radova dostaviti naručitelju police osiguranja sklopljene kod jednog od osiguravajućih društava po kojoj se osigurava objekt u izgradnji (gradilište) od osnovnih opasnosti u punom iznosu vrijednosti ugovorenih radova i osigurava odgovornost izvođača radova prema trećim osobama. Troškove osiguranja ponuditelj je obvezan ukalkulirati pri formiranju cijene ponude.

3. Ugovorna kazna

Ukoliko krivnjom Izvođača dođe do prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova Naručitelj ima pravo od Izvođača naplatiti ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka.

Naručitelj će Izvođaču obračunati penale po dnevnoj stopi od 2,5 ‰ (dvaipol promila) dnevno na ukupno ugovoreni iznos za svaki dan zakašnjenja u odnosu na utvrđeni rok izvođenja radova, ukoliko je do zakašnjenja došlo krivnjom Izvođača. Ukupni iznos penala ne može prekoračiti iznos od 10% (deset posto) od ukupno ugovorene cijene. Izvođač je obvezan ugovornu kaznu platiti Naručitelju u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka njegovog pisanog zahtjeva i obračuna ugovorne kazne, a Naručitelj može i odbiti ugovornu kaznu od isplate koju po računu duguje Izvođaču.

Obračun, plaćanje ili naplata ugovorne kazne ne utječe na ostale ugovorne obveze Izvođača.

Naručitelj može u slučaju zakašnjenja prihvatiti izvođenje radova i nakon zakašnjenja s time da zadržava pravo obračunati ugovornu kaznu, što će bez odgađanja priopćiti Izvođaču radova.

Ako ugovorna kazna tijekom trajanja ugovora kumulativno prijeđe iznos od 10% (desetposto) ukupne ugovorene vrijednosti (bez PDV-a), naručitelj ima pravo raskinuti ugovor bez po njega štetnih posljedica te u odgovarajućem iznosu neizvršenih radova i pretrpljene štete zbog raskida ugovora naplatiti jamstvo izvođača za uredno ispunjenje ugovora.

4. Načelo „ne nanosi bitnu štetu“

Odabrani ponuditelj odnosno izvođač je obvezan prilikom provedbe predmetnog ugovora poštivati načelo nenanošenja bitne štete što znači da predmetni radovi ne smiju nanijeti bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. godine o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, što je u skladu s Uredbom o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.  Izvođač radova dužan je prije potpisa ugovora dostaviti Izjavu kojom potvrđuje da je izvođenje radova prema projektantskom troškovniku  sukladno s DNSH načelom ("ne nanosi bitnu štetu").

 

Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se vršiti na osnovu privremenih i okončane situacije/računa. Obračun izvedenih radova vrši se na osnovu stvarno izvedenih radova i količina utvrđenih građevinskom knjigom i prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika ovjerenih od strane nadzornog inženjera.
Neosporeni dio obračunske situacije/računa naručitelj se obvezuje platiti u roku do 30 (trideset) dana od dana ovjere tih situacija od strane ovlaštene osobe Naručitelja.
Plaćanja će se vršiti bezgotovinski, prijenosom sredstava u korist žiro računa izvođača radova.
Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ista mora definirati uvjete vezane uz plaćanje računa i ostale odrednice bitne za izvršavanje načina plaćanja.
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za izvršene radove osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

Podaci o vrsti, sadržaju i rokovima jamstva za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu od: 150.000,00 eura u obliku bankarske garancije plative na prvi poziv i bez prigovora ili uplatom novčanog pologa u korist računa naručitelja.
U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Grad Našice te da se garant obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti traženi iznos u slučaju:
• odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
• nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi,
• neprihvaćanja ispravka računske greške,
• odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili
• nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku. Izvornik ne smije biti ni na koji način oštećen (bušenjem, klamanjem i sl.). Izvornik jamstva za ozbiljnost ponude dostavlja se odvojeno od elektroničke dostave ponude, sredstvima komunikacije koja nisu elektronička, poštom ili dostavom u zatvorenoj omotnici na propisan način.
Ako ponuditelj uplati novčani polog kao jamstvo za ozbiljnost ponude, dužan je u sklopu svoje ponude dostaviti dokaz o plaćanju na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena (na računu Naručitelja Grada Našica), pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, Naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu Naručitelja.
Nedostatak jamstva za ozbiljnost ponude predstavlja, u skladu s čl.291. toč.1. i čl.295. st.1. ZJN 2016, uvjet za odbijanje ponude.

Osnove za isključenje

Osnove povezane s kaznenim presudama

 • Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji

 • Korupcija

 • Prijevara

 • Kaznena djela terorizma ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima

 • Pranje novca ili financiranje terorizma

 • Rad djece i drugi oblici trgovanja ljudima

Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

 • Plaćanje poreza

 • Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obavljanje profesionalne djelatnosti

 • Upis u registar

Financijska i ekonomska sposobnost

 • Drugi potencijalni ekonomski ili financijski zahtjevi

 • Prosječni godišnji promet

Tehnička i stručna sposobnost

 • Popis radova

 • Tehnički stručnjaci ili tijela - izvođenje radova

Predmet nabave/grupe

Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: Građevinski radovi izgradnje objekta Centar za starije osobe Našice

Opis nabave: Predmet nabave su građevinski radovi izgradnje i opremanja javne građevine društvene namjene – Centra za starije osobe u Našicama s opremanjem i izgradnjom prometnih i manipulativnih površina na parceli građevine. Izrađena je projektno tehnička dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola za provedbu zahvata (Klasa: UP/I-361-03/23-01/000165, Urbroj: 2158-16/06-23-0018 od 17. ožujka 2023. godine). Radovi se izvode prema opisanom u glavnom projektu izrađenom po tvrtki Valenčak d.o.o. iz Našica, oznaka projekta 01/23, kojega čini osam mapa te elaborati zaštite od požara, zaštite na radu i geotehnički elaborat, glavni projektant.
Zgrada je projektirana za izgradnju na zahtjevnom terenu površine 19.957 m2, ukupne građevinske bruto površine 4.892,87 m2 i ukupne visine 18,10 m koju čine suteren, prizemlje i dva kata. Zgrada je razvedenog oblika projektirana kroz tri volumena odnosno krila.
Centar je dimenzioniran za ukupno 145 ležaja za korisnike 3. i 4. kategorije prema Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga s uključenim poludnevnim i cjelodnevnim te povremenim boravkom korisnika.
Detaljan opis dan je u tekstualnom dijelu projekta i grafičkim prilozima projekta.
Javna nabava radova se provodi u sklopu Projekta "Centar za starije osobe Našice" (dalje u tekstu: Projekt), u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), NPOO.C4.3R3-I4.01. Projekt se financira putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., iz sredstava u okviru instrumenta "EU Nove generacije", "Mehanizam za oporavak i otpornost".
Partner Grada Našica na ovom Projektu je Osječko-baranjska županija.

Namjena

CPV Oznaka: 45215213, Građevinski radovi na domu za skrb o starim i bolesnim osobama

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: Našice, ulica Đure Đakovića bb; k.č.br.2922 u k.o. Našice

NUTS kod: HR025 - Osječko-baranjska županija

Trajanje ugovora

Rok završetka izvršenja je 18 mjeseci.

Okvirni planirani datum početka: 03.06.2024.

Opcije obnavljanja

Ovaj ugovor nije podložan obnavljanju.

Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 5.102.846,58 EUR

Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Nije dopušteno podnošenje varijanti ponude

Ne koristi se elektronički katalog

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

 • Broj ili uputa na projekt: NPOO.C4.3.R3-I4.01.0024

 • EU Program: Instrument Europske unije za oporavak (EURI)

 • Opis projekta: Javna nabava radova se provodi u sklopu Projekta "Centar za starije osobe Našice", u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), NPOO.C4.3R3-I4.01. Projekt se financira putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., iz sredstava u okviru instrumenta "EU Nove generacije", "Mehanizam za oporavak i otpornost"

Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija Značaj
Cijena 60,00

Kvaliteta:

Naziv kriterija Značaj
Specifično iskustvo stručnjaka - Inženjer gradilišta 20,00
Specifično iskustvo stručnjaka - Voditelj strojarskih radova 10,00
Specifično iskustvo stručnjaka - Voditelj elektroinstalacijskih radova 10,00

Administrativni podaci

Datum slanja objave

Datum: 10.04.2024.

Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 13.05.2024.Vrijeme: 12:00

Elektronička dostava je obavezna.

Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u danima: 180

Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 13.05.2024.Vrijeme: 12:00

Mjesto : Trg dr.F.Tuđmana 7, 31500 Našice

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponude otvaraju najmanje dva člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu, a javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja dužni su svoje pisano ovlaštenje predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.

Jezik

Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

 • HR - Hrvatski

Postupci pravne zaštite

Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Poštanski broj: 10000

Mjesto: Zagreb

Država: Hrvatska

Telefon: +385 14559930

Telefaks: +385 14559933

Adresa elektroničke pošte: dkom@dkom.hr

Internet stranica: https://www.dkom.hr/

Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
14056-Tehničke specifikacije-2024-04-12T09-01-49.docx 13.73 KB  
36127-Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta-2024-04-12T09-01-49.html 38.77 KB  
11959-Projektna dokumentacija-2024-04-12T09-01-49.docx 11.68 KB  
1548567-IZAP_Dom_Nasice_sheme_stolarije_komplet-2024-04-12T09-01-49.pdf 1,512.27 KB  
931742-Troškovnik_CzS Našice-2024-04-12T09-01-49.xlsx 909.90 KB  
6347-Kriteriji za odabir ponude-2024-04-12T09-01-49.html 41.61 KB  
9690-Opći podaci o postupku nabave-2024-04-12T09-01-49.html 11.20 KB  
181248-Prijedlog Ugovora -CS-2024-04-12T09-01-49.doc 177.00 KB  
44100-Upute za ponuditelje-2024-04-12T09-01-49.html 51.33 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024