Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 672 085

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava usluge zakupa medijskog prostora za potrebu online oglašavanja

Kategorije: Konzultantske usluge, Marketing i mediji, Usluge, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 1.3.2024.
Nadmetanje raspisao: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Objavljeno u: Ostali izvori, 29.2.2024.
Napomena: produljenje roka, stari rok 29.02.2024.
POZIV
NA DOSTAVU PONUDE 
ZDRAVLEPRVO
Poštovani
Hrvatski zavod za javno zdravstvo upućuje Vam Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: 
Nabava usluge zakupa medijskog prostora za potrebu online oglašavanja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva putem interneta za period od 15. ožujka do 15. travnja 2024., od 15. svibnja 2024. do 5. lipnja 2024. i od 1. listopada 2024. do 31. listopada 2024. 
CPV: 79341000 
Sukladno članku 12. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540,00 € (200.000,00 kn) bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 
Poziv na dostavu ponude provodi se temeljem članka 6. Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave, klasa: 007-03/23-15/5 urbroj: 117-15-23-13/1 od 08. srpnja 2023. godine. 

OPIS PREDMETA NABAVE 
Nabava usluge zakupa medijskog prostora za potrebu online oglašavanja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva putem interneta za period od 15. ožujka do 15. travnja 2024., od 15. svibnja 2024. do 5. lipnja 2024. i od 1. listopada 2024. do 31. listopada 2024. sukladno tehničkoj specifikaciji/ troškovniku iz Priloga ovog Poziva. 
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 26.000,00 eur 
Stavka plana: 429,430 
2. UVJETI NABAVE
Način izvršenja: Ugovor 
Rok izvršenja: ožujak-listopad 2024. godine 
Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana otvaranja ponude 
Rok, način i uvjeti plaćanja: Obračun i plaćanje izvršene usluge obavljat će se temeljem dostavljenog e-računa po uredno izvršenoj isporuci usluge. Davatelj usluge obvezuje se tijekom ugovorenog razdoblja odmah po izvršenju usluge Naručitelju dostaviti odgovarajući dokument (otpremnica, izvještaj, dostavnica ili sl.) o količini pruženih usluga, a koji je prilog dostavljenom i pripadajućem e- računu. Nedostavljanje odgovarajućeg dokumenta o količini isporučenih usluga opravdan je razlog za produženje roka plaćanja računa. Plaćanje se obavlja po ispostavljenom e-računu u roku od 30 dana od dana zaprimanja istog. E-račun se zaprima u elektroničkom obliku temeljem Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18). Plaćanje se vrši na IBAN davatelja usluge. 
Cijena ponude
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi navedeni u tehničkoj specifikaciji i popusti ponuditelja. 
Cijenu je potrebno prikazati na način da se iskaže cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a te cijena ponude sa PDV-om. 
Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke troškovnika smatrat će se neprihvatljivima. Jedinične cijene u Troškovniku su nepromjenjive za sve vrijeme trajanja okvirnog sporazuma. 
Kriterij odabira ponude: Najniža cijena 

Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda. 
Nije dopuštena varijantna ponuda. 
Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom. 
Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja. 
Ponuda sa svim traženim prilozima, osim kataloga ili prospekata te certifikata podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
Katalozi, prospekti ili certifikati mogu biti na stranom jeziku. 
Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda. 
Ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranice ili obrnuto
3. KRITERIJI ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA 
3.1
Osnove za isključenja ponuditelja 
3.1.1. Nekažnjavanje 
Za potrebe utvrđivanja postojanja razloga za isključenje točke 3.1.1. ponuditelj u ponudi dostavlja: 
Izjavu o nekažnjavanju za kaznena djela članka 251. stavka 1. točke 1. podtočke a)-f) 
Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za gospodarski subjekt i sve članove upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela koji imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta. Sadržani podaci u Izjavi moraju odgovarati stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave ponude. 
Izjavu o nekažnjavanju može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta (potpisana izjava o nekažnjavanju iz Priloga 1. ovog Poziva). 
Izjavu o nekažnjavanju ne može biti starija 30 dana od početka postupka jednostavne nabave. 

3.1.2
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 
Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: 
u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj
- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj 
Za potrebe utvrđivanja postojanja razloga za isključenje točke 3.1.2. ponuditelj u ponudi dostavlja: 
Potvrdu Porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje 
Potvrda ne može biti starija 30 dana od početka postupka jednostavne nabave
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin, ne izdaju dokumenti kojima se dokazuju nepostojanje razloga za isključenje, ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 252. stavka 1. ZJN, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čija je osoba državljanin sukladno članku 265. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Potvrda je sastavni dio ponude i može biti dostavljena u preslici. 
4. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) 
4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 
Kao dokaz sposobnosti iz točke 4.1. ponuditelj u ponudi dostavlja: 
Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta 
Dokaz može biti u preslici ili u elektroničkom obliku te ne stariji 30 dana od početka postupka jednostavne nabave. 

5. POTPISANE IZJAVE - Prilog 2. 
6. PONUDBENI LIST (ispunjen, potpisan i ovjeren pečatom od strane ponuditelja)- Prilog 3. 
7. TROŠKOVNIK (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)- Prilog 5 
8. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja) - Prilog 4 
9. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ( dostavlja odabrani ponuditelj nakon potpisa ugovora) 
Ponuditelj je dužan zajedno s potpisanim ugovorom dostaviti jamstvo za dobro izvršenje ugovora u visini 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a. 
Jamstvo se dostavlja u obliku Bjanko zadužnice u odgovarajućem broju primjeraka, ispunjena, potpisana i ovjerena prema Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
Naručitelj će ponuditelju vratiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora nakon njegovog isteka. 
10. UGOVORNE KAZNE I NAKNADA ŠTETE 
Ukoliko Odabrani ponuditelj zakasni sa svojom isporukom vlastitom krivnjom Naručitelj će na ime ugovorne kazne (penala) zadržati 2% (dva promila) za svaki dan zakašnjenja, ali najviše do 5 % (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti sklopljenog ugovora bez PDV-a. 
Naručitelj je ovlašten zadržati penale od bilo kojeg računa Odabranog ponuditelja. 
Odabrani ponuditelj je dužan nadoknaditi Naručitelju svaku štetu prouzročenu zbog kašnjenja isporuke. 
11. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu i troškovniku iz ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. 
Rok za dostavu ponude: 29.02.2024. godine do 10.00 sati 
Način dostave ponude: Ponuda se dostavlja u Urudžbeni zapisnik na adresi naručitelja, osobno ili poštom s naznakom na omotnici,,Poziv na dostavu ponude"; predmet nabave: „Nabava usluge zakupa medijskog prostora za potrebu online oglašavanja Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva". 
Mjesto otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda održat će se: 29.02.2024. godine u 10.00 sati sati u prostorijama Naručitelja. Otvaranje ponuda nije javno. 
Kontakt osoba u vezi predmeta nabave: 
Irena Josić, dipl.oec T: 01/4863346, E: irena.josic@hzjz.hr 

Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će ponuditelju dostaviti pisanu Odluku o rezultatima nabave. 
 


https://www.hzjz.hr/postupci-bagatelne-nabave/


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Odgovor-ponuditeljima.pdf 417.15 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024