Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Prodaja nekretnina

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja zemljišta, Prodaja zgrada, stanova i poslovnih prostora, Ostala prodaja nekretnina, Ostala prodaja, Prodaja nekretnina, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 14.12.2023.
Nadmetanje raspisao: Općina Drnje
Objavljeno u: Ostali izvori, 6.12.2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NASELJU TORČEC 
Javnim natječajem, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje se poljoprivredno zemljište u naselju Torčec, k.o. Torčec i to: 
k.č.br. 398/232, Ledine deponija, površine 2253,00 m2, zk.ul. 2128, 
k.č.br. 398/233, Ledine deponija, površine 3065,00 m2, zk.ul. 
2128
Vlasnik nekretnina iz točke I. ove Odluke je Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, OIB: 02036418261. 
Nekretnine se nalaze u naselju Torčec, a u naravi su poljoprivredno zemljište u fazi kultivacije nakon saniranja deponije, pravokutnog oblika, protežu se u smjeru sjever-jug, te imaju pristup s južne strane preko nekretnina u vlasništvu drugih vlasnika. 
Početna cijena za predmetne nekretnine koje se prodaju zajedno bez mogućnosti pojedinačne kupnje ili kupnje dijela zemljišta određena je u iznosu 3.100,00 eura (tritisućestoeura) bez PDV-a (0,58 EUR/m2) sukladno izrađenom elaboratu o procjeni vrijednosti poljoprivrednog zemljišta od strane stalnog sudskog vještaka za agronomiju poljoprivredu i procjenu poljoprivrednog zemljišta Vladimira Talana, dipl.ing., dana 02. prosinca 2023. godine. 
Nekretnine koje su predmet prodaje mogu se razgledati radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, te se kupuju po sistemu «videno-kupljeno» što isključuje sve daljnje prigovore kupca odnosno ponuditelja. 
VI. Natječaj se provodi javnim prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Općine Drnje i na internet stranici Općine Drnje www.drnje.hr, odnosno od 06.12.2023. godine do 14.12.2023. godine do 23:59 sati. VII. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor, te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu 

stjecanja nekretnina, kao i sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor. VIII. Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Općina Drnje može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. 
IX
X. 
Ponuda treba sadržavati: 
a. podatke o ponuditelju (ime, prezime i adresu odnosno tvrtku/naziv i 
sjedište ponuditelja, broj tele, e-mail adresu), 
b. ponuđenu kupoprodajnu cijenu izraženu u eurima, 
c. domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobe 
iskaznice ili domovnice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, d. domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, 
e. domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, (ne starija od 30 dana), 
f. uvjerenje da se protiv ponuditelja ne vodi kazneni postupak (ne 
starije od 3 mjeseca od dana isteka roka za podnošenje ponuda), g. dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu 300,00 eura, koja se uplaćuje na žiro-račun Općine Drnje broj HR0624020061809600007, poziv na broj HR68 7706-OIB (preslika uplatnice). 
Sve troškove vezane za prijenos vlasništva, porez na promet nekretnina, eventualne pristojbe i javnobilježničke usluge kao i troškove provedbe kupoprodajnog ugovora snosi kupac odnosno ponuditelj. 
XI. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji zadovoljava uvjete javnog natječaja i ponudi najvišu cijenu koja mora biti viša od procijenjene početne cijene izražene u eurima. 
XII. Ukoliko ponuditelj istakne cijenu nižu od navedene početne cijene. predmetnih nekretnina, ponuda će se smatrati neprihvatljivom te će ista biti odbijena. 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za nekretnine, prvenstvo ima ponuda s najvišim iznosom ponuđene cijene. 
U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da je viša od početne procijenjene cijene. 
XIII. Najpovoljniji ponuditelj dužan je isplatiti kupoprodajnu cijenu prije sklapanja kupoprodajnog ugovora. Pravo na uknjižbu prava vlasništva 

najpovoljniji ponuditelj stječe po izvršenoj uplati cjelokupne kupoprodajne cijene nekretnina, nakon čega mu se priznaje u cijelosti pravo vlasništva, te odmah stupa u posjed. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 8 dana od dana. donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. 
Najpovoljniji ponuditelj dužan je kupoprodajni ugovor zaključiti u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelj. Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene. 
XIV. Odluku 
0 odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanju kupoprodajnog ugovora donosi Općinski načelnik Općine Drnje temeljem prijedloga povjerenstva, tj. Odluke utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja od strane Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u naselju Torčec koje imenuje Općinski načelnik. 
XV. Javno otvaranje pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje javnog natječaja, održat će se 19. prosinca 2023. godine u 11:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje, 1. kat. 
XVI. Ponude sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se U zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom (osobno) u Jedinstveni upravni odjel Općine Drnje na adresu: Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, 48322 Drnje s naznakom <<PONUDA ZA KUPNJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U NASELJU TORČEC - NE OTVARATI -». XVII.Pojedina ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki te mora biti 
broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3ačen svaki 
uvezana u cjelinu na način da je ista prošivena i spojena vrpcom. Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrat će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja. 
XVIII. O rezultatima javnog natječaja biti će obaviješteni svi sudionici u roku 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, dok će u istom roku navedena Odluka biti objavljena na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Drnje www.drnje.hr. XIX. Općina Drnje zadržava pravo poništenja javnog natječaja i nije obvezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, te pravo da odustane od prodaje nekretnina u svako doba prije potpisivanja ugovora i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak. 

XX. Nepotpune ponude kao i one pristigle nakon isteka roka za predaju, te dostavljene u neodgovarajućoj valuti, bez uveza i numerirane dokumentacije neće se razmatrati. 
XXI. Ostale informacije moguće je dobiti radnim danom (ponedjeljak 
petak) od 10:00-12:00 sati na broj telefona: 048/831-405. 
 
 


https://drnje.hr/javni-natjecaj-za-prodaju-poljoprivrednog-zemljista-u-naselju-torcec/


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Javni-natjecaj-za-prodaju-poljoprivrednog-zemljista-u-naselju-Torcec.pdf 586.48 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024