Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Uvrštena nova dokumentacija - Nabava senzora za kontrolu kvalitete zraka

Kategorije: Nabava informatičke opreme i software-a, Nabava odjeće, obuće i tekstila, HTZ oprema, Nabava tehničke opreme, Nabava roba, Bagatelna nabava
Datum zatvaranja: 8.12.2023.
Nadmetanje raspisao: Grad Zagreb
Objavljeno u: Ostali izvori, 5.12.2023.
Klasa (Centrix)
406-05/23-003/4622
Naručitelj
GRAD ZAGREB
Postupak nabave
NABAVA SENZORA ZA KONTROLU KVALITETE ZRAKA
Opis predmeta nabave
NABAVA ROBE
Datum objave
29.11.2023
Rok za dostavu ponude
08.12.2023 12:00:00
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a)
10.000,00 €
Rok valjanosti ponude
90 dana

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Predmet nabave:
NABAVA SENZORA ZA KONTROLU KVALITETE ZRAKA
 
Postupak jednostavne nabave
  
28. studenog 2023.

Opći podaci
 
Podaci o naručitelju
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj (OIB): 61817894937
Poštanska adresa: Trg Stjepana Radića 1
Poštanski broj: 10000
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martinna Lana Kordić
E-pošta: martinnalana.kordic@zagreb.hr
Internetska adresa: https://zagreb.hr/
Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:
OMČEK, obrt za usluge, vl. Iva Mertić Tomašević, Ulica Matije Valjavca 8, Zagreb
T2 Software d.o.o., vl.Tihomir Tomašević, Ulica Pere Devčića 45, Zaprešić
MJENJAČNICA, TRGOVINA I USLUGE, vl. Oliver Kapac, Gornji Macelj 43B, Gornji Macelj
OPG "GRDINIĆ VIŠNJICA", Kolodvorska 42, Pavlovac
AVATAR STUDIO d.o.o., Toplička 86, Donja Stubica
Komunikacija
Tijekom roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s predmetom nabave putem elektroničke pošte na e mail osobe za kontakt navedene u ovom Pozivu na dostavu ponuda.
Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije jedan (1) dan prije roka određenog za dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom drugog (2) dana prije roka određenog za dostavu ponuda.
Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti dokumentaciju vezanu za predmet nabave do isteka roka za dostavu ponuda.
Obavijest o rezultatima provedenog postupka odnosno o odabranom ponuditelju objavit će se na Službenim stranicama Grada Zagreba, Jednostavna nabava – odabrani ponuditelji, https://www.zagreb.hr/jednostavna-nabava-odabrani-ponuditelji/25962
Nakon objave obavijesti o odabranom ponuditelju, ponuditelji koji su sudjelovali u postupku nabave mogu putem e pošte zatražiti Zapisnik o pregledu i ocjeni.
Dokumentacija o nabavi
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno te joj svaki gospodarski subjekt kao registrirani korisnik može u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na službenim stranicama Grada Zagreba: 
https://ejednostavnanabava.zagreb.hr/Nabava
Način predaje ponude
 
Ponuda se izrađuje i dostavlja isključivo u elektroničkom obliku putem aplikacije eJednostavna nabava, (URL): https://ejednostavnanabava.zagreb.hr/Nabava odabirom odgovarajućeg postupka nabave.
 
Predajom ponude automatski se generira ponudbeni list te se bilježi vrijeme i datum predaje ponude.
 
Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može putem aplikacije eJednostavna nabava izmijeniti ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.
 
O predaji, izmjeni ili odustajanju od ponude ponuditelj će zaprimiti potvrdu na email adresu navedenu prilikom registracije.
 
Predajom ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa svim uvjetima i zahtjevima navedenima u cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi.
Postupak nabave
 
Podaci o postupku nabave
Naziv predmeta nabave: NABAVA SENZORA ZA KONTROLU KVALITETE ZRAKA
Vrsta postupka nabave: Postupak jednostavne nabave
Opis postupka: Naručitelj odabranom ponuditelju izdaje narudžbenicu
Vrsta narudžbenice:  Robe
Prihvaćaju se elektronički računi. Ponuditelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun.
Rok, način i uvjeti plaćanja: 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa, plaćanje se vrši nakon prihvaćenih računa (situacija) od strane Naručitelja: Grad Zagreb (Služba za informacijski sustav i tehničke poslove), temeljem stvarno izvršenih isporuka robe.
Procijenjena vrijednost
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:  10.000,00 EUR
Podaci o predmetu nabave
Opis predmeta nabave:
Predmet nabave su senzori za mjerenje kvalitete zraka (temperatura, vlaga i CO2) u unutarnjim prostorijama škole.
CPV Oznaka: 35125100-7
Tehničkim specifikacijama utvrđuju se tražene minimalne karakteristike robe koja se nabavlja.
 
 
 
Troškovnik
Troškovnik se nalazi u prilogu Poziva na dostavu ponuda.
Gospodarski subjekt treba popuniti priloženi troškovnik - upisati sve jedinične cijene stavaka i ukupne cijene stavaka, kao i cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost.
Ukoliko ponuditelj izmijeni troškovnik koji se nalazi u prilogu poziva na dostavu ponuda (promijeni tekstualni opis, količinu stavke) smatrat će se da njegova ponuda nije sukladna dokumentaciji o nabavi odnosno da je nepravilna. Takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene.
Troškovnik je obvezno dostaviti uz ponudu. Ukoliko troškovnik nije dostavljen uz ponudu ili ga nije moguće dopuniti, razjasniti ili upotpuniti bez pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave, takvu ponudu naručitelj će odbiti na temelju rezultata pregleda i ocjene.
Mjesto izvršenja
Mjesto izvršenja: Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.
 
Rok izvršenja
Rok izvršenja:
isporuka robe: 10 dana od dana zaprimanja narudžbenice
edukacije osoba: u roku jedne (1) godine od dana zaprimanja narudžbenice
 
Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 
Osnove za isključenje
Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Plaćanje poreznih obveza
Plaćanje obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE
Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave drugog nadležnog tijela koja se izdaje u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se mora potvrditi da je ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje: a) u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj; ili b) u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj; ne starija od 30 dana od dana objave Poziva za dostavu ponuda na službenim stranicama Grada Zagreba, osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaje dokument iz ove točke on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ne starijom od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponuda na službenim stranicama Grada Zagreba.
 
Napomena:
Naručitelj može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka sukladno odredbama članka 254. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22).
Obavljanje profesionalne djelatnosti
Upis u registar
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE UVJETA SPOSOBNOSTI
Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Poziva za dostavu ponuda na Službenim stranicama Grada Zagreba.
Tehnička i stručna sposobnost
Stručno iskustvo
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE UVJETA SPOSOBNOSTI
Popis glavnih isporuka robe istih ili sličnih predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) najviše 2 isporuke robe mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave. Popis roba mora sadržavati sljedeće podatke: predmet robe, vrijednost robe, datum izvršenja robe i naziv druge ugovorne strane. Ako je potrebno, naručitelj može zatražiti provjeru istinitosti podataka navedenih u popisu.
Opisi čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev javnog  naručitelja
 
DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE UVJETA SPOSOBNOSTI
Katalog ili izvadak iz kataloga ili brošura ili druga tehnička dokumentacija proizvođača iz kojeg su razvidne sve tražene karakteristike ponuđene robe iz troškovnika odnosno tehničkih specifikacija. Ako iz kataloga ili izvatka iz kataloga ili brošure ili druge tehničke dokumentacije proizvođača nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz navedeno biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača s kojom potvrđuje da ponuđeno odgovora traženim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti.
Napomena:
Ponuditelj je dužan u katalogu ili izvatku iz kataloga ili brošuri ili drugoj tehničkoj dokumentaciji proizvođača označiti (podcrtati, zasjeniti i sl.) proizvod koji nudi, a označeno mora odgovarati navedenom u tehničkim specifikacijama. Pored svake označene stavke u katalogu ili drugoj tehničkoj dokumentaciji ponuditelj mora upisati redni broj stavke troškovnika kojom se ista potvrđuje/dokazuje.
 
Uvjeti sposobnosti u slučaju oslanjanja na sposobnost drugih subjekata
Gospodarski subjekt se može radi tehničke i stručne sposobnosti osloniti na sposobnost drugih subjekata.
Gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje predmeta nabave prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te (specificirane) resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu, primjerice izjavom drugog gospodarskog subjekta da prihvaća staviti vlastite resurse na raspolaganje gospodarskom subjektu u svrhu izvršavanja predmeta nabave ili ugovorom o poslovno – tehničkoj suradnji ili ugovorom o djelu, pri čemu treba biti razvidan predmet nabave na koji se navedeno odnosi.
 
Dostava dokumenata
Dokumenti traženi točkom 3. dostavljaju se uz ponudu. Ukoliko neki od traženih dokumenata nisu dostavljeni, ili je informacija nepotpuna ili pogrešna, naručitelj će putem e-pošte od ponuditelja s najpovoljnijom ponudom prije izdavanja narudžbenice zatražiti dostavu nedostavljenih dokumenata odnosno pojašnjene dostavljenih dokumenata, u primjerenom roku ne kraćem od 5 dana. U slučaju da ponuditelj navedeno ne dostavi u roku, ponuda će biti odbijena. Navedeno se odnosi i na točku 4. ukoliko se ista primjenjuje.
Sve dokumente koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici elektroničkim sredstvima komunikacije ili na drugi dokaziv način. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru.
Nakon isteka roka za dostavu ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.
Naručitelj može kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, u dijelovima gdje je primjenjivo, utvrditi provjerom na službenim stranicama i prema javno dostupnim podacima nadležnih tijela. Ukoliko naručitelj traženo provjeri odnosno potvrdi na prethodno navedeni način, tada nije obvezan koristiti mogućnost traženja navedenih dokumenata od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu.
 
Kriterij za odabir ponuda
Najniža cijena (uspoređuje se cijena bez PDV-a).
Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.
 
 
 
 
Ponuda
Rok za dostavu ponuda
Datum: 08.12.2023. Vrijeme: 12:00
Otvaranje ponuda nije javno. Nakon otvaranja ponuda ponuditeljima će putem e pošte biti dostavljen upisnik o zaprimanju ponuda.
Ponuda sadrži
 
TROŠKOVNIK (ispunjen), u formatu u kojem je objavljen,
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje KRITERIJA ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA sukladno točki 3. ovog Poziva na dostavu ponuda ,
ako je primjenjivo – dokaz da će gospodarski subjekt imati na raspolaganju resurse drugog gospodarskog subjekta na čiju se sposobnost oslanja sukladno točki 4. ovog Poziva na dostavu ponuda.
 
Cijena ponude
Cijena ponude: nepromjenjiva.
Piše se brojkama u apsolutnom iznosu i izražava se u eurima na dvije decimale.
Izražava se za cjelokupan predmet nabave.
 
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje) i popusti.
Ako cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazanoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost iskazana u troškovniku.
Jezik i pismo ponude
Hrvatski jezik, latinično pismo.
Ukoliko su neki od dokumenata i/ili dokaza traženih pozivom na dostavu ponuda izdani na stranom jeziku, gospodarski subjekt dužan je dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik, osim ako je ovim Pozivom na dostavu ponuda određeno drugačije.
Rok valjanosti ponude
90 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
 
 
Jamstva
Jamstvo za uredno ispunjenje narudžbenice
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos obvezan je dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje narudžbenice za slučaj povrede ugovornih obveza temeljem Narudžbenice u iznosu od 10% (deset posto) od vrijednosti narudžbenice bez poreza na dodanu vrijednost (ugovorene cijene bez PDV-a). Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti po primitku narudžbenice, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka narudžbenice, u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku. Jamstveni rok teče od dana primitka narudžbenice do potpunog izvršenja ugovorne obveze.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovorni odnos obvezan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s osnova naknade štete. Navedno jamstvo odabrani ponuditelj obvezan je dostaviti najkasnije prije isplate po okončanoj situaciji  - računu, na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti isporučene robe (bez PDV-a).  Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u obliku zadužnice ovjerene po javnom bilježniku, važeće do isteka jamstvenog roka. 
Jamstveni rok počinje teći od dana uredno izvršenih isporuka robe i iznosi:
- za isporučenu robu jamstvo se daje prema jamstvu proizvođača
 
 
 
 
Napomena:
Navedeno/a jamstvo/a glasi/e na Naručitelja i dostavljaju se na adresu Naručitelja koji je zadužen za jamstvo i dužan je sukladno navedenom voditi računa o pravovremenoj dostavi jamstva:
Grad Zagreb
Služba za informacijski sustav i tehničke poslove
Trg Stjepana Radića 1
n/r Damir Trbušić
 
Uvjeti koji trebaju biti ispunjeni prema posebnim propisima
Nije primjenjivo.
 
Ostali uvjeti bitni za izvršenje predmeta nabave
Odabrani Ponuditelj mora osigurati:
 servisno tehničku podršku za navedene robe iz troškovnika
 
    edukacije za rukovanje senzorima; u prostoru škola u trajanju od 45 min, te organizacija webinara za ravnatelje škola u trajanju od 90 minuta
 
 
 


 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
UPIT_GS_I_ODGOVOR_NA_UPIT_NARU-ITELJA.docx 11.70 KB  

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024