Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 732 399

Uvrštena nova dokumentacija - Izrada glavnog projekta škole i sportske dvorane za drugu OŠ Pitomača

Kategorije: Projektantske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 12.12.2023.
Nadmetanje raspisao: Virovitičko-podravska županija
Objavljeno u: Narodne novine, 1.12.2023.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2023/S 0F2-0048616

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Virovitičko-podravska županija

Nacionalni registracijski broj: 2  93362201007

Poštanska adresa: Trg Ljudevita Patačića 1

Mjesto: Virovitica

NUTS kod: HR022

Poštanski broj: 33000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Stjepan Batorek

Telefon: +385 33638268

E-pošta: stjepan.batorek@ravidra.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.vpz.hr/

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

    Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2023/S+0F2-0048616

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Izrada glavnog projekta škole i sportske dvorane za drugu OŠ Pitomača  

Referentni broj: 2  6/23 MV

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  71250000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Ovom nabavom se nabavlja usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Područnog odjela druge osnovne škole Petra Preradovića Pitomača i školske sportske trodijelne dvorane sljedećeg sadržaja: 1. Izrada geodetskog elaborata i izvedba istražnih geomehaničkih radova s izradom geomehaničkog elaborata 2. Izrada glavnog projekta sa svim potrebnim mapama koje moraju biti međusobno usklađene te izrada troškovnika radova/izgradnje, izrada projekta unutarnjeg uređenja/opremanja sa izradom troškovnika temeljem glavnog projekta 3. Izrada 3D vizualizacije osnovne škole sa trodijelnom sportskom dvoranom i ostalim pratećim sadržajima temeljem glavnog projekta 4. Ishođenje pravomoćne građevinske dozvole putem sustava e-Dozvole 5. Izrada izvedbenog projekta te izrada troškovnika radova/izgradnje 6. Izrada projekta unutarnjeg uređenja/opremanja sa izradom troškovnika temeljem izvedbenog projekta.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 86.500,00   Valuta:  EUR

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Izrada glavnog projekta škole i sportske dvorane za drugu OŠ Pitomača                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  71250000   71240000   71320000   71242000    Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR022            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Ovom nabavom se nabavlja usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje Područnog odjela druge osnovne škole Petra Preradovića Pitomača i školske sportske trodijelne dvorane sljedećeg sadržaja: 1. Izrada geodetskog elaborata i izvedba istražnih geomehaničkih radova s izradom geomehaničkog elaborata 2. Izrada glavnog projekta sa svim potrebnim mapama koje moraju biti međusobno usklađene te izrada troškovnika radova/izgradnje, izrada projekta unutarnjeg uređenja/opremanja sa izradom troškovnika temeljem glavnog projekta 3. Izrada 3D vizualizacije osnovne škole sa trodijelnom sportskom dvoranom i ostalim pratećim sadržajima temeljem glavnog projekta 4. Ishođenje pravomoćne građevinske dozvole putem sustava e-Dozvole 5. Izrada izvedbenog projekta te izrada troškovnika radova/izgradnje 6. Izrada projekta unutarnjeg uređenja/opremanja sa izradom troškovnika temeljem izvedbenog projekta. Detaljan opis usluge koja se nabavlja nalazi se u Prilogu IV. Projektni zadatak koja je sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Projektno-tehnička dokumentacija mora biti u skladu sa Idejnim rješenjem / Elaboratom za ishođenje posebnih uvjeta građenja, broj TD: 02-05-2023, od svibnja 2023. godine, projektanta ing. građ. Rajka Stilinovića, ovl. arh. koje se nalazi u Prilogu III. Idejno rješenje s priloženom suglasnošću Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pri izradi projekata treba predvidjeti zadovoljavanje uvjeta za potpuno uključivanje učenika s tjelesnim invaliditetom, u skladu s važećim zakonskim odredbama i Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13 i eventualne kasnije izmjene). Izrađena i plaćena projektno-tehnička dokumentacija postaje vlasništvo Naručitelja. Projekti i elaborati moraju biti uvezani u mape složene na format 21,0 x 29,7 cm (A4), a zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način. Sve mape koje su sastavni dio projekta moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta (ZOP), a predaju se u niže navedenom opsegu: • Glavni projekt te projekt unutarnjeg uređenja/opremanja predaju se u tiskanom obliku u 6 uvezanih primjeraka te u 1 digitalnom primjerku u .pdf formatu i u .dwg formatu za sve grafičke prikaze te .xls formatu za troškovnik • Izvedbeni projekt te projekt unutarnjeg uređenja/opremanja predaje se u tiskanom obliku u 6 uvezanih primjeraka te u 1 digitalnom primjerku u .pdf formatu i u .dwg formatu za sve grafičke prikaze te .xls formatu za troškovnik Troškovnik je potrebno izraditi razdvojeno na idući način: • Troškovnik izgradnje područne škole • Troškovnik izgradnje trodijelne sportske dvorane • Troškovnik uređenja vanjskog prostora oko škole i trodijelne sportske dvorane • Troškovnik opremanja područne škole • Troškovnik opremanja trodijelne sportske dvorane • Troškovnik opremanja vanjskog prostora oko škole i trodijelne sportske dvorane te objedinjeno i s rekapitulacijom radova i opreme s projektantskim cijenama i bez projektantskih cijena za svaki zasebno kako je navedeno te objedinjeno u elektronskom obliku (.xls format) na temelju glavnog i izvedbenog projekta.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Specifično iskustvo stručnjaka

30,00

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        70,00

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  86.500,00   Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 5  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u sklopu Nacionalnog programa oporavka

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima dokazuju sposobnost Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana Za potrebe utvrđivanja posjedovanja dokaza sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: Ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, a: Opći navod za sve kriterije za odabir). Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta, osim ako već posjeduje te dokumente: • izvadak iz sudskog, obrtnog,

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise: Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  12.12.2023    Lokalno vrijeme: 13:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 12.12.2023   Lokalno vrijeme:  13:00:00  Mjesto:  Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Žalitelj ima pravo na žalbu u roku od 10 dana i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno članku 406. stavku 1. ZJN 2016, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave - DKOM

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: HR

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Internetska adresa: (URL) https://dkom.hr/

Telefaks: +385 14559933

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  17.11.2023  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2023/S 0F2-0048616

9 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
OŠ Pitomača_pojašnjenje_1.pdf 218.93 KB Zadnja promjena objave u NN: 01.12.2023. 14:54

<< NazadKorisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (08-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2024