Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 798 425

Prodaja vozila stečajnog dužnika GEONA d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje u stečaju

Kategorije: Prodaja imovine stečajnog dužnika, Prodaja vozila i plovila, Prodaja pokretnina
Datum zatvaranja: 4.10.2023.
Nadmetanje raspisao: GEONA d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje u stečaju
Objavljeno u: Ostali izvori, 21.9.2023.


Temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 9. svibnja  2023. godine,  u stečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod posl.br. 14. St-2013/2022, stečajni upravitelj objavljuje
 
3. OGLAS
 
za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju pokretnine stečajnog dužnika  GEONA d.o.o. za geodetske usluge i projektiranje u stečaju, Sisak, A. Starčevića 18/1, OIB:21433053589.
 


I. Predmet prodaje
Motorno cestovno vozilo namjena M1, marka DACIA DUSTER LAUREATE, 1.5 DCI 4x4, godina proizvodnje 2014., broj šasije (VIN): UU1HSDADG52039799.
Vozilo je ispravno i neregistrirano.


 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Pokretnina iz točke I. prodaje se po cijeni od 6.581,25 €  (5.265,00 €  bez PDV-a).
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se pokretnina ne može prodati.  
Sve troškove i pripadajuće poreze u vezi prodaje snosi kupac.
 
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve  pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu.
Ponude se dostavljaju  preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog  upravitelja: Zdravko Tešić, 47300 Ogulin, Bukovnik 36, s naznakom «ponuda St-2013/2022  – ne otvaraj».
Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 04.10. 2023.  godine.
Ponuda je pravodobna ako je dostavljena stečajnom upravitelju najkasnije na dan u kojem istječe rok za dostavu ponuda.
Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, kopiju osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
5. Jamčevina od 10% početne cijene naznačene u točki 1.  iznosi 658,13  €  i  uplaćuju se u korist poslovnog računa stečajnog dužnika IBAN:  HR9223900011101370747  kod Hrvatske poštanske banke  d.d. ., uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-2013/2022“, te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja.
 
6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.
 
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
8. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između tih ponuditelja održati nadmetanje po načelu „tko da više“.
 
9. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za 05.10. 2023. godine, u 15,00 sati  na adresi  Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vika Despot Roso, Zagreb, Amruševa 7/II. kat.
 
10. Svi ponuditelji bit će u roku od 3 dana pismeno obaviješteni o rezultatima otvaranja ponuda, a najbolji ponuđač bit će pozvan radi sklapanja kupoprodajnog Ugovora, koji je dužan sklopiti u roku od 8 dana od otvaranja ponuda.
 
11. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je uplatiti kupovnu cijenu u  roku od 8  dana od dana sklapanja Ugovora.
Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljene pokretnine.
 
12. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom pokretnine snosi u cijelosti kupac.
 
13. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene pokretnine mogu se dobiti na telefon broj: 098 324 205 ili  e-mail: zdravko.tesic11@gmail.com.
  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Procjena vozila GEONA d.o.o. u stečaju.doc 979.00 KB  

<< Nazad


Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 097 6056 495 (09-16h)

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: 097 6056 495 ©2001-2023