Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 813 251

Izgradnja zgrade Državnog arhiva u Virovitici

Kategorije: Radovi na zgradama - građevinski, instalaterski, Ustupanje radova
Datum zatvaranja: 23.6.2023.
Nadmetanje raspisao: Državni arhiv u Virovitici
Objavljeno u: Narodne novine, 1.6.2023.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2023/S 0F2-0023399

 


Dodatak Službenom listu Europske unije

Informacije i  elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

Obavijest o nadmetanju

Direktiva 2014/24/EU

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak)

Službeni naziv: Državni arhiv u Virovitici

Nacionalni registracijski broj: 2  37777848565

Poštanska adresa: Trg bana Josipa Jelačića 24

Mjesto: Virovitica

NUTS kod: HR

Poštanski broj: 33000

Država: Hrvatska

Osoba za kontakt: Stjepan Batorek

Telefon: +385 33638268

E-pošta: stjepan.batorek@ravidra.hr

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.davt.hr/

Adresa profila kupca: 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

    Službeni naziv:                                                                                                                   Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

 

I.2) Zajednička nabava

              Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

              U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

              Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

 

I.3) Komunikacija

              Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2023/S+0F2-0023399

              Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL)

Dodatne informacije dostupne su

              na prethodno navedenoj adresi 

              na drugoj adresi:                    

                              

                              

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

              elektronički na:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

              na prethodno navedenu adresu

              na sljedeću adresu: 

              Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na: 

 

 

 

 

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

Regionalna ili lokalna agencija/ured

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

Državna ili federalna agencija/ured

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

Regionalno ili lokalno tijelo

Druga vrsta: 

 

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Obrana

Socijalna skrb

Javni red i sigurnost

Rekreacija, kultura i religija

Okoliš

Obrazovanje

Gospodarstvo i financije

Druga djelatnost:

Zdravstvo

 

arhiv

 


Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Izgradnja zgrade Državnog arhiva u Virovitici  

Referentni broj: 2  E-MV 1/23

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  45000000

Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora     Radovi    Roba    Usluge

II.1.4) Kratak opis: Cilj izgradnje te stavljanja u funkciju zgrade Državnog arhiva u Virovitici je stvoriti suvremeno arhivsko spremište, izložbeni prostor te uredske prostorije u skladu s europskim standardima i kvalitetom izvedbe te osigurati okvir za ekonomsko isplativo i dugoročno samoodrživo funkcioniranje. Projektirana građevina je katna zgrada, pravokutnog tlocrtnog oblika, tlocrtne veličine unutar dimenzija 35,60m x 53,65 m. Projektirana je kao slobodnostojeća građevina. Namjena građevine je zgrada kulturne namjene. Građevina je namijenjena obavljanju javne djelatnosti – DRŽAVNI ARHIV. Predviđena je izgradnja upravnog dijela zgrade s izložbenim prostorom (prizemlje + 1 etaža) koja će biti povezana sa spremišnim dijelom te izgradnja arhivskog spremišta koji je povezan s prizemljem upravnog dijela zgrade.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2

Vrijednost bez PDV-a: 3.199.191,82   Valuta:  EUR

(u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave – procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave)

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe   da   ne

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe   najveći broj grupa:      samo za jednu grupu

 Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:  

 

II.2) Opis1

II.2.1) Naziv: Izgradnja zgrade Državnog arhiva u Virovitici                   Grupa br.: 2  1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

Glavna CPV oznaka: 1  45000000   45112500   45262522   44482000   39370000  Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: 1   HR022            Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 33000 Virovitica, ulica Matije Gupca k.č.br. 1531/1 k.o. Petrovac 337803

II.2.4) Opis nabave:

(priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima)

Cilj izgradnje te stavljanja u funkciju zgrade Državnog arhiva u Virovitici je stvoriti suvremeno arhivsko spremište, izložbeni prostor te uredske prostorije u skladu s europskim standardima i kvalitetom izvedbe te osigurati okvir za ekonomsko isplativo i dugoročno samoodrživo funkcioniranje. Projektirana građevina je katna zgrada, pravokutnog tlocrtnog oblika, tlocrtne veličine unutar dimenzija 35,60m x 53,65 m. Projektirana je kao slobodnostojeća građevina. Namjena građevine je zgrada kulturne namjene. Građevina je namijenjena obavljanju javne djelatnosti – DRŽAVNI ARHIV. Predviđena je izgradnja upravnog dijela zgrade s izložbenim prostorom (prizemlje + 1 etaža) koja će biti povezana sa spremišnim dijelom te izgradnja arhivskog spremišta koji je povezan s prizemljem upravnog dijela zgrade. Upravni dio zgrade s izložbenim prostorom je projektiran sa sljedećim sadržajima: pisarnica odnosno ured za prijem stranaka, prostor za pismohranu, čitaonica sa specijaliziranom knjižnicom i garderobom za korisnike, sanitarni čvor, hodnik sa stepeništem i izložbeni prostor. Na etaži upravnog dijela zgrade nalaze se sljedeće prostorije: poslovni ured ravnatelja sa prostorom za sastanke kapaciteta 10 osoba, 1 ured Vanjske službe za dva zaposlenika, 3 ureda za djelatnike Odjela za sređivanje i obradu arhivskog gradiva, 1 ured za Dokumentacijsko-informacijsku službu, 1 ured za Računovodstvo, 1 ured za Informatičku službu, čajna kuhinja, spremište potrošnog materijala, sanitarni čvor i hodnik sa stepeništem. Arhivsko spremište je osigurano protuprovalnim i protupožarnim vratima te opremljeno vatrodojavnim, protupožarnim i protuprovalnim sustavom te projektirano tako da interijer bude zaštićen od izravnog prodiranja sunčeve svjetlosti. Osim prostora u kojem će biti pohranjeno arhivsko gradivo, arhivsko spremište sadržava i sljedeće prostorije: prostor za čišćenje i dezinfekciju gradiva, prostor za obradu gradiva, prostor za zaštitno i sigurnosno snimanje gradiva, sanitarni čvor. Predviđeno je uređenje krajobraza oko građevine na predmetnoj čestici uključujući parkiralište, pristupne staze te puteve za vatrogasna i dostavna vozila do arhivskog spremišta i izgradnja ograde oko predmetne građevine, osim na južnoj strani parcele. Pristupna cesta izvodi se kao dvotračna uz koji se nalaze okomita parkirališta za osobne automobile. Unutar parcele je osigurano 26 parkirnih mjesta od kojeg su 2 parkirna mjesta predviđena za osobe sa invaliditetom dimenzija sa dodatnim prostorom, dok je 1 parkirno mjesto opremljeno punionicom za vozila na električnu energiju, a 5 parkirnih mjesta je pripremljeno s kabelskom instalacijom za potrebe elektromobilnosti. Vatrogasni pristup izvest će se od javne površine do kraja objekta sa istočne strane u travnatoj rešetci koja osigurava dovoljnu nosivost za vatrogasno vozilo, a na zapadnom dijelu duž cijelog objekta sa završnim asfaltnim slojem. Asfaltirana površina će ujedno služiti i za gospodarski pristup objektu. Pješački pristup smješten je s južne strane građevine. Direktno s javne površine pristupa se popločenom trgu preko kojeg se ulazi u građevinu. Pješačke površine izvode se s nagibom od objekta prema zelenim površinama. Preostali dio parcele će se urediti kao zelena površina, te se mora uredno održavati. Predmet nabave bit će financiran sredstvima iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka-C2.2. R3-I2 „Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva“.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

  Niže navedeni kriteriji   

          Kriterij kvalitete –  Naziv:                                                                                               Ponder: 1, 2, 20 

1.

Trajanje jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

20,00 bodova

          Kriterij troška     –  Naziv:                                                                                                Ponder: 1, 20 

          Cijena – Ponder: 21                                                                                                                        80,00 bodova

  Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:  3.199.191,82   Valuta:  EUR

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave – procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 18  ili Trajanje u danima:  

Ili Početak:   / Završetak: 

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju  da  ne    Opis obnavljanja:  

II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)

Predviđeni broj natjecatelja:

Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2    

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja:

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije  da  ne  Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije   da   ne

Broj ili uputa na projekt: NPOO-C2.2. R3-I2 „Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva

II.2.14) Dodatni podaci:

Nabava se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (dalje: NPOO) unutar komponente C.2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina te podkomponente C.2.2. Daljnje unaprjeđenje učinkovitosti javne uprave.

 

 

 

 

 

 


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja 

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana Za potrebe utvrđivanja posjedovanja dokaza ovog uvjeta sposobnosti sposobnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: Ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi. Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente kao dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta, osim ako već posjeduje te dokumente: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Popis i kratki opis kriterija za odabir:                                                                      

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo)

  Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

  Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta                            

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2

III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama)

 Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora:

III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

 Otvoreni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Ograničeni postupak

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

 Natjecateljski postupak uz pregovore

      Ubrzani postupak

            Obrazloženje:

Natjecateljski dijalog

Partnerstvo za inovacije

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

 Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

         Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

         Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2  

 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave

       Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci

 

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: 

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

  Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati.

IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore)

 Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja 

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

 Provodit će se elektronička dražba

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi 

IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi   da     ne

 

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2

Broj objave u Dodatku SL-u:   

(jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca)

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:  23.06.2023    Lokalno vrijeme: 12:00:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4

Datum:

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1

Hrvatski

 

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 

ili Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda) 

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 23.06.2023   Lokalno vrijeme:  12:00:00  Mjesto:  Trg bana Josipa Jelačića 24, 33000 Virovitica

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati   da   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2  

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

VI.3) Dodatni podaci: 2

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL)  www.dkom.hr

Telefaks: +385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: Žalitelj ima pravo na žalbu u roku od 10 dana i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, sukladno članku 406. stavku 1. ZJN 2016, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM)

Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23/V

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: HR

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: +385 14559930

Internetska adresa: (URL) https://dkom.hr/

Telefaks: +385 14559933

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti  31.05.2023  

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno

2 prema potrebi

4 ako su ti podaci poznati

20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj

21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje

Standardni obrazac 2: Obavijest o nadmetanju                            Broj objave: 2023/S 0F2-0023399

9 Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
DoN_DAVT_izgradnja.pdf 857.02 KB Zadnja promjena objave u NN: 31.05.2023. 16:44
TR-03-22 DRŽAVNI ARHIV - zaključano.xls 1,240.00 KB Zadnja promjena objave u NN: 31.05.2023. 15:33
Izgradnja zgrade Državnog arhiva u Virovitici.xml 108.75 KB Zadnja promjena objave u NN: 31.05.2023. 15:19

<< Nazad


Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3712 600 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2023