Javna nadmetanja

Broj otvorenih nadmetanja: 751 874

Uvrštena dokumentacija nakon roka za dostavu ponuda - Pružanje usluge liječnika opće medicine

Kategorije: Medicinske usluge, Usluge
Datum zatvaranja: 5.10.2022.
Nadmetanje raspisao: Zračna luka Split, d.o.o.
Objavljeno u: Narodne novine, 28.9.2022.
Broj dokumenta u Narodnim novinama: 2022/S F22-0034772

 

 

Dodatak Službenom listu Europske unije

 

Informacije i elektronički  obrasci: http://simap.ted.europa.eu

 

 

 

 

Društvene i druge posebne usluge  sektorska nabava

Direktiva 2014/25/EU

Periodična indikativna obavijest 

Ova obavijest poziv je na nadmetanje    â?ž

Zainteresirani gospodarski subjekti moraju naručitelju izraziti svoj interes za ugovor(e). Ugovor(i)

će se dodijeliti bez objave daljnjeg poziva na nadmetanje.

Kvalifikacijski sustav 

Ova obavijest poziv je na nadmetanje    â?ž

Zainteresirani subjekti od javnog naručitelja moraju zatražiti kvalificiranje sukladno kvalifikacijskom sustavu. Ugovor(i) će se dodijeliti bez objave daljnjeg poziva na nadmetanje.

Obavijest o nadmetanju  

Obavijest o dodjeli ugovora 

 

Odjeljak I: Naručitelj

I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve naručitelje odgovorne za postupak)

 

Službeni naziv:  Zračna luka Split, d.o.o.  

Nacionalni registracijski broj: 2 83462362655

Poštanska adresa:  Cesta dr. Franje Tuđmana 1270

Mjesto:  Kaštel Štafilić

NUTS kod:  HR035

Poštanski broj:  21217

Država:  Hrvatska

Osoba za kontakt:  Mate Melvan

Telefon:  +385 21203372

E-pošta:  mate.melvan@split-airport.hr

Telefaks:  +385 21203422

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa: (URL)  www.split-airport.hr

Adresa profila kupca: (URL) 

Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave

.              Službeni naziv:  

              Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa:

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

Osoba za kontakt:

Telefon:

E-pošta:

Telefaks:

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa:

Adresa profila kupca:

 

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

      U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

 Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu

I.3) Komunikacija 5, 9, 11

 

   Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti  izravno i neograničeno na: 15 (URL) https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta= 2022/S+F22-0034772

 Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: 15 (URL) 

Dodatne informacije dostupne su

 na prethodno navedenoj adresi

 na drugoj adresi: (molimo navedite drugu adresu) 

     

           

            

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti 5, 11

  elektronički  na: (URL)  https://eojn.nn.hr/Oglasnik

  na prethodno navedenu adresu

  na sljedeću adresu: (molimo navedite drugu adresu)   

  Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i                                          .         izravan pristup tim alatima i uređajima na: (URL)  http://eojn.nn.hr

 


I.6) Glavna djelatnost

Proizvodnja, prijenos i distribucija plina i toplinske energije

Željezničke usluge

Električna energija

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa

Vađenje plina i nafte

Djelatnosti povezane s lukama

Istrživanje i vađenje ugljena i drugih krutih goriva

Djelatnosti povezane s zračnim lukama

Vodoopskrba

Druga djelatnost:

Poštanske usluge

 

 


Odjeljak II: Predmet 3

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv:  Pružanje usluge liječnika opće medicine

Referentni broj: 2  04-32/22

II.1.2) Glavna CPV oznaka:  79625000    Dodatna CPV oznaka: 1, 2 

II.1.3) Vrsta ugovora:   Usluge

II.1.4) Kratak opis: 18  Pružanje usluge liječnika opće medicine

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2, 5, 6, 9

Vrijednost bez PDV-a: 900.000,00    Valuta:   

(u slučaju okvirnih sporazuma  procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma)

II.1.6) Podaci o grupama 8, 18

  Ovaj ugovor podijeljen je na grupe

Ponude se mogu podnijeti za   sve grupe    najveći broj grupa:       samo jednu grupu 5

  Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:  5, 9

  Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 5, 9 

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) 10

Vrijednost:    (Molimo unesite konačnu ukupnu vrijednost nabave. Podatke o pojedinim ugovorima unesite u odjeljak V)

ili

Najniža ponuda:     / Najviša ponuda:     uzete u obzir

Valuta:  HRK

(za okvirne sporazume  ukupna najveća vrijednost za njihovo ukupno trajanje)

(za dinamičke sustave nabave  vrijednost ugovora nije uključena u prethodne obavijesti o dodjeli ugovora)

(za ugovore temeljene na okvirnim sporazumima, ako je to potrebno  vrijednost ugovora nije uključena u prethodne obavijesti o sklapanju ugovora)

 


 

II.2) Opis 1

II.2.1) Naziv: 2 Pružanje usluge liječnika opće medicine                                  Grupa br.: 2 1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2

  Glavna CPV oznaka:  79625000          

Dodatna CPV oznaka:        

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR035         Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić

II.2.4) Opis nabave: Pružanje usluge liječnika opće medicine

II.2.6) Procijenjena vrijednost 2, 5

Vrijednost bez PDV-a:   900.000,00    Valuta:   HRK 

(za okvirne sporazume  procijenjena ukupna najveća vrijednost za njihovo ukupno trajanje)

II.2.7) Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma 5, 6

Trajanje u mjesecima:  12   ili Trajanje  u danima: 

ili Početak:     / Završetak: 

II.2.8) Trajanje kvalifikacijskog sustava 11

 Početak:  /  Završetak: 

 Neograničeno trajanje

 

  Obnova kvalifikacijskog sustava 2

Formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjavanja zahtjeva:

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije  da   ne

Broj ili uputa na projekt:

II.2.14) Dodatni podaci:

 

 

 

 

 

II.3) Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju: 9    

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.4) Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje 5, 14

Popis i kratki opis pravila  i kriterija:

 

III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2, 5, 11, 14

                                                                                           Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta

(Samo u slučaju ugovora za određene usluge u području zdravstva, društva i kulture,  obuhvaćene člankom 94. Direktive 2014/25/EU)

 Sudjelovanje u postupku rezervirano je za organizacije koje ispunjavaju misiju javnih usluga i ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 94. Stavku 2. Direktive 2014/42/EU.

 

III.1.9) Kvalifikacija  u sustav 11 (sažetak glavnih uvjeta i metoda)

 

Uvjeti koje gospodarski subjekti moraju ispuniti da bi se kvalificirali

Metode na koji će se svaki od tih uvjeta provjeravati: 1

.

 

 

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2, 5, 11, 14

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:

 

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora: 8

 

III.2.3) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora 8

  Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis 5, 10, 14

 

IV.1.1) Oblik postupka

 Otvoreni postupak 8

 Ograničeni postupak 8

 Postupak koji obuhvaća pregovore 8

 Dodjela ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije u slučajevima navedenima u nastavku 10

(molimo popuniti Prilog D2)

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

 U slučaju okvirnih sporazuma  obrazloženje trajanja dužeg od osam godina: 5, 14 

IV.1.10) Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak: 8

Podaci o nacionalnim postupcima dostupni su na: (URL)   

IV.1.11) Glavne značajke postupka dodjele ugovora: 

 

IV.2) Administrativni podaci

 

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 5, 10, 11

Broj objave u Dodatku SL-u:  

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest; Obavijest na profilu kupca; Kvalifikacijski sustav  sektorska nabava) 5

(jedno od sljedećeg: Periodična indikativna  obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje; Obavijest o nadmetanju; Kvalifikacijski sustav upotrijebljen kao poziv na nadmetanje; Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost) 10

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje 5

Rok za primitak iskaza interesa 

                Datum:   21.09.2022        Lokalno vrijeme:  09:30:00

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1, 5, 11

Hrvatski  

 

IV.2.5) Planirani datum početka postupaka dodjele:    4, 14

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti 10

Naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene periodične indikativne obavijesti

 

 

 


Odjeljak V: Dodjela ugovora 1, 10

 

 

Ugovor br.:          Grupa  br.: 2            Naziv:  

 

Ugovor/grupa je dodijeljen(a)   da     ne

 

V.1)Podaci o nesklapanju

Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen

 Nije zaprimljena  niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

 Drugi razlozi (obustava postupka)

Upućivanje na obavijest:    7 (godina i broj dokumenta)

             Datum:  

V.2)Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora: 

V.2.2) Podaci o ponudama (Pristajete li na objavu?  da    ne)

Broj zaprimljenih ponuda:   

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:8     (MSP  kako je određeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ)

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:8   

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 8 

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 8 

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata   da       ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja 1 (Pristajete li na objavu?  da    ne)

Službeni naziv:                                                                                                                               Nacionalni registracijski broj:

Poštanska adresa: 

Mjesto:

NUTS kod:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa:  (URL)

Telefaks:

Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.    da  ne

 

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe  (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu?  da    ne)

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2  

(za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave  procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje ove grupe)

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   

ili

Najniža ponuda:     / Najviša ponuda:     uzete u obzir

Valuta:   

(za okvirne sporazume  ukupna najveća vrijednost za ovu grupu)

(za dinamičke sustave nabave  vrijednost ugovora za ovu grupu nije uključena u prethodne obavijesti o dodjeli ugovora)

(za ugovore temeljene na okvirnim sporazumima, ako je to potrebno  vrijednost ugovora za ovu grupu nije uključena u prethodne obavijesti o sklapanju ugovora)

V.2.5) Podaci o podugovaranju8

â?ž Ugovor se vjerojatno daje u podugovor

Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama 4

Vrijednost bez PDV-a:       

Valuta:    HRK  

Dio:   %

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

 

 


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada 5, 8

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje

Prihvaćaju se elektronički računi

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje

 

VI.3) Dodatni podaci: 2

 

VI.4) Postupci pravne zaštite 5, 8, 10, 11

 

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV

Mjesto: Zagreb

Poštanski broj: 10000

Država: Hrvatska

E-pošta: dkom@dkom.hr

Telefon: 385 1 4559 930

Internetska adresa: (URL) www.dkom.hr

Telefaks: 385 1 4559 933

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2

Službeni naziv:

Poštanska adresa:

Mjesto:

Poštanski broj:

Država:

E-pošta:

Telefon:

Internetska adresa: (URL)

Telefaks:

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2

Službeni naziv: 

Poštanska adresa: 

Mjesto: 

Poštanski broj: 

Država:  HR

E-pošta: 

Telefon: 

Internetska adresa: (URL) 

Telefaks: 

 

VI.5) Datum slanja ove obavijesti:  01.09.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima.

 

1         molimo ponovite  koliko je god puta potrebno

2         prema potrebi

3         molimo ponovite  koliko je god puta potrebno  ako je ova obavijest isključivo periodična indikativna  obavijest

4         ako su ti podaci poznati

5         molimo dostavite te podatke ako je obavijest poziv na nadmetanje

6         ako su podaci već poznati

7         obvezne informacije koje se ne objavljuju

8         neobvezne informacije

9         molimo dostavite ovaj podatak samo ako je ova obavijest periodična indikativna  obavijest

10       molimo dostavite ovaj podatak samo ako je ova obavijest obavijest o dodjeli

11       samo ako se ova obavijest odnosi na kvalifikacijski sustav

14       ako je ovo periodična indikativna  obavijest upotrijebljena kao poziv na nadmetanje  molimo dostavite te podatke u mjeri u kojoj su već poznati

15       molimo dostavite te podatke ovdje ili, prema potrebi, u pozivu na dostavu ponuda

18       samo ako se ova obavijest ne odnosi na kvalifikacijski sustav


 

Prilog D2  Sektorska nabava

Obrazlenje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Direktiva 2014/25/EU

(molimo odaberite predmetnu opciju i dostavite objašnjenje)

 

 1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 50. Direktive

2014/25//EU

          Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na postupak s prethodnim pozivom na   .            nadmetanje

        Ugovor se sklapa samo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja,  proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi

 

        Usluge može pružati samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

 nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga

 nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe

 zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva

 

          Iznimna žurnost izazvana događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

        Nove usluge koje se sastoje od ponavljanja postojećih usluga i koje se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi

 

             Nabava usluga po posebno povoljnim uvjetima

 od pružatelja usluge koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti

 od stečajnog upravitelja u okviru postupka insolventnosti ili u okviru nagodbe s vjerovnicima prema nacionalnim zakonima i propisima

 

          Prigodna kupnja koristeći se posebno povoljnom prilikom dostupnom tijekom vrlo kratkog vremena po cijeni znatno nižoj od tržišnih cijena

 

 

 2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

      Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive

 

 

3. Objašnjenje

 

Molimo da jasno i razumljivo razjasnite  zašto je dodjela ugovora bez prethodne objave u Službenom listu Europske unije zakonita, navodeći relevantne činjenice i, prema potrebi, pravne zaključke u skladu s Direktivom:  (najviše 500 riječi)  Dokumentacija za nadmetanje

Dokument Veličina Primjedba
Odluka o odabiru.pdf 590.72 KB Zadnja promjena objave u NN: 28.09.2022. 14:11
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf 2,003.07 KB Zadnja promjena objave u NN: 28.09.2022. 14:12
Dohvaceni dokazi iz registara.zip 277.72 KB Zadnja promjena objave u NN: 28.09.2022. 14:22

<< Nazad


Kako postati korisnik servisa?

Popunite slijedeći formular te besplatno isprobajte naš servis!

Upišite željeno korisničko ime (login)
Upišite vaš e-mail
Molimo, ponovite e-mail
Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenja servisa


Klikom na "Pošalji", na upisani e-mail stići će lozinka s kojom možete nastaviti proces registracije.

Imate li problema sa korištenjem servisa "Javna nadmetanja", budite slobodni kontaktirati nas na e-mail info@javnanadmetanja.com.

Korisničko ime


Lozinka


  Zaboravili ste lozinku

Želite li da vam lozinka ostane trajno zapamćena na ovom računalu?
da ne


Imate pitanja u vezi korištenja usluge?

E-mail: info@javnanadmetanja.com
Tel: 01 3774 000 (09-16h)
Fax: 01 3712 613

www.javnanadmetanja.com, info@javnanadmetanja.com, Tel.: +385 1 3712 600, Fax: +385 1 3712 613 ©2001-2022